žodžių darybos priesagos

Veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

-imas arimas, pažymėjimas, įgaliojimas
-ymas numanymas, minkymas, sakymas
-tis atimtis, lemtis, prapultis
-esys liūdesys, ilgesys, blizgesys
-ulys kvaitulys, svaigulys, žiovulys
-yba drožyba, raižyba, daugyba
-smas veiksmas, trenksmas, perversmas
-sena gyvensena, vartosena, būsena
-tynės, -tima bėgtynės, grumtynės, imtynės
-ynės, -ynė erzelynė, skerdynės, vaikštynė
-mė sėkmė, dėmė (dėti), pratarmė
-(i)onė vakaronė, vilionė, dejonė
-alas plepalas, paistalas, šnekalas
-inys sukinys, mezginys, tinginys
-snis mirksnis, dursnis, dilgsnis
-tas kerštas, ryžtas, sprigtas
-(i)uotė rikiuotė, vaizduotė, asmenuotė
-ga išeiga, sueiga, užeiga
-atis kamšatis, maišatis,
-estis lūkestis, rūpestis, mokestis
-lius perteklius, vedlius, išteklius
-astis nerimastis, gailestis, gyvastis
-lė apgaulė, giesmė, bausmė
-smė žaismė
-na dargana, šalna, purkšna
-ra aušra, plėtra, pakanta
-slas mokslas, pamokslas, verslas
-klė, (-ioklė) žūklė, medžioklė, būklė
-utė suirutė
-umas trūkumas, išdykumas
-čia, (-čios) delčia, imčios, rungčios
-iava ganiava, painiava, lūkiava
-stis dingstis, prieglobstis, slogstis
-lis, (-lys) padelis, dieglys, nuostolis
1. –nis barnis
2. -(i)otė plėtotė, vedžiotė, vėžiotė
3. -ta sprigta, naspita, šnekta
4. -urys lūkurys, snudurys, sūkurys
5. -vė santarvė, smarvė
6. -mas ūžimas, tūžmas (įtūžis)
7. -sas garsas
8. -stas mostas, varstas
9. -utis slogutis, likutis
10. -ba paliauba
11. -la šmėkla
12. -tenos rietenos
13. -tus lytus, lietus
-(i)acija, interpretacija, asimiliacija, simuliacija
-(.)ija, -cija, -icija, -encija, -ancija produkcija, investicija, egzistencija
-ažas instruktažas, miražas, montažas
-ūra dresūra, režisūra, frizūra

-a apklausa, atgaiva
-is (-ys) spyris,
-as juokas
-ė mynė
-ius stygius

Veiksmo rezultato pavadinimas

-inys grandinys, junginys, karpinys
-alas gėralas, brizgalas, dažalas
-muo duomuo, tarmuo, teikmuo
-ena lupena, puvena, dvėsena
-ulys sprogulys, nešulys, giedrulys
-lis, (-lys) pasėlis, priedėlis, nuostolis
-ėsis džiūvėsis, degėsis, puvėsis
-tas raštas, žlugtas, graužtas
-tis valktis, užkirtis, paplotis
-snis, (-snys) sluoksnis, kepsnys, klupsnis
-ana draikana, ūkana, driekana
-tė iškirptė, pakištė,grįžtė
-ulas burbulas, tumulas, gužulas
-stas rąstas, lankstas, skliaustas
-mena puošmena, staigmena, naudmena
-iava pyniava, moliava, painiava
-ta

našta, važta, tūpta
-uras guburas, duburas, dumburas
-lė miklė
-liava rašliava
-sna pliksna
-uolys kanduolys
-urys kauburys
-utis likutis
-das užklodas
-dė paklodė
-kas pridurkas
-ma važma
-šlas mėšlas
-slė mįslė
-stė varstė
-da žaizda
-eta kupeta
-ikas lupikas
-ra skiedra
-tena veltena
-eklas audeklas
-yklas salyklas
-tulas vytulas
-ula skaidula
-ulė sprogulė
-atas koncentratas, eksponatas, preparatas

-a nuolauža
-as įdaras
-is (-ys) pjūvis
-ė riekė
-ius skyrius

Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai

-tojas, -a gydytojas, tarnautojas, džiaustytojas
-ėlis, -ė nebrendėlis, pasileidėlis, persikėlėlis
-ėjas, -a klausėjas, gavėjas, skalbėjas
-ikas, -ė žudikas, vežikas, smaugikas
-lys, -ė urgzlys, šoklys, bėglys
-ūnas, -ė staigūnas, perėjūnas, pataikūnas
-tinis, -ė sugyventinis, sumuštinis, rinktinė
-utis, -ė traukutis, barškutis, žibutė
-alas čirškalas, zirzalas, čiauškalas
-ulis, -ė (-ulys -ė) kyšulys, dundulis,
-alius, -ė tarškalius, snaudalius, čiaudalius
-ovas, -ė kovas, gėrovas, (su)gulovas
-eklis, -ė zirzeklis, pereklė, burbeklis
-ynė čirškynė, gargalynė, stypynė
-uolis, -ė barškuolė, žinduolis, paklyduolis
-(i)uonis, -ė grobuonis, palikuonis, deguonis, skenduolis
-uoklis, -ė švytuoklė, svyruoklis, girtuoklis
-ena kriokena, skurdena, paistena
-inys, -ė valdinys, pasiuntinys, mokinys
-(i)ukas, (-ė) žindukas, kraustukas, slapukas
-la vėpla, kriokla, stypla
-na mikna, čiupna, rukna
-(i)oklis -ė vijoklis, putoklis, klajoklis
-ata barškata, valkata, pliauškata
-ininkas, ė samdininkas, jodininkas, pelnininkas -eiva mušeiva, kareiva, puošeiva
-šas, -ė (-čas) vargšas, jukšas, dribšas
-eika prašeika, mušeika, puošeika
-vis, -ė, (-vys, -ė) ateivis, kalvis, praeivis
-šis, -ė lepšis, netikšis, snopšis
-čius kirpčius, mikčius, sukčius
-enis, -ė pavydenis, tryškenis, tylenis
-snys, ė verksnys, veiksnys, šauksnys
-sna, -šna džiūsna, skursna, verkšna
-ša nemokša, paikša, netikša
-tukas, -ė muštukas, veltukas, peštukas
1. -ila vaidila
2. -klys ryklys
3. –tuvė, -tuvis –ė maltuvė
4. –ekšlis, ė perekšlė
5. –elga vertelga
6. –inčius karšinčius
7. –(i)okas viliokas
8. –išius, -ė dabišius
9. -yvė gimdyvė
10. -lius teplius
11. –onas valdonas
12. -agis melagis
13. –eda lebeda
14. –ėliu s smirdėlius
15. -ita dabita
16. –onis ieškonys
17. -ula žiežula
-(i)atorius operatorius, eksploatatorius, aviatorius
-(i)antas, -ė konsultantas, praktikantas, muzikantas
-entas, -ė abonentas, asistentas, studentas
-(t)orius, -ė inspektorius, kreditorius, protektorius
-atas, -ė kastratas, delegatas, degeneratas

-a (ia) pamaiva
-is, -ė (-ys, -ė) neregys
-as paištas
-ius, -ė terlius

Įrankių pavadinimai

-tuvas durtuvas, laistytuvas, keltuvas
-iklis rausiklis, skaitiklis, jungiklis
-tas gaubtas, svertas, varžtas
-tukas teptukas, pi

ieštukas, klaustukas
-alas uosalas, papuošalas, grūdalas
-yklė taupyklė, viryklė, šaudyklė
-tuvė šokynė, barškynė, palaidynė
-ynė šokynė, barškynė, palaidynė
-tis kaištis, priedangtis, raištis
-eklis žymeklis, stūmeklis, mušeklis
-klas, arklas, turėklas, ginklas
-tė mazgoti, kapoti, niekotė
-klė sūpuoklės, matuoklė, vėduoklė
-lys siurblys, vėžlys, kaplys
-(i)okas stūmoklis, binoklis, pinoklis
-ikas čiulpikas, šluostikas, grūdikas
-stis varstis, svarstis, ramstis
-ukas kertukas, kabukas, žindukas
-ta lakta, kelta, vanta
-tuvis, (-tuvys) prikaistuvis, minkytuvis, koštuvis
-lė veržlė, replės, žnyplės
-stas, (-štas) klostas, laipstas, kalstas
-las siūlas, deglas,
1. -slas tvarslas
2. -ūnas malūnas
3. -ėčios akėčios
4. -yklas vystyklas
5. -urys, (-uris) žiburys
6. -ata adata, sukata
7. -klis lituoklis, matuoklis
8. -onas žiūronas
9. -slė, (-šlė) juslė, uoslė
10. -slys baslys
11. –čiai naščiai
12. -ėlas tekėlas
13. -entas ramentas
14. –ilas krėtilas
15. –stė verpstė
16. -ulys virdulys
-(i)atorius rezonatorius, degazatorius, vibratorius
1. -eris transporteris, planeris
2. -torius reproduktorius, reflektorius
3. -ažas fiksažas
4. -yras nivelyras

-as prakalas
-a įmova
-is (-ys) ryšys
-ė sklendė

Vietų pavadinimai

-ynas erškėtynas, grybynas, žemuogynas
-ynė ąžuolynė, vabalynė, drebulynė
-inė cukrinė, malkinė, smegeninė
-kla raugykla, rūkykla, mokykla
-uma dykuma, erdvuma, nuožulnuma
-iena kopūstiena, bulviena, burokiena
-idė karvidė, kiaušidė, šunidė
-ija urėdija, eigulija, girininkija
-tuvė slėptuvė, spaustuvė, girdytuvė
-ymė mėlynė, kiaurymė, tolymė
-mė tankmė, ertmė, lygmė
-ainė cukrainė, svetainė, džiovainė
-ystė karalystė, kunigaikštystė, viešpatystė
-klė būklė, dėklė, daboklė
-ovė ramovė, prastovė, tvirtovė
-udė aludė, peludė
1. -tinė raugtinė, augtinė, gimtinė
2. -uva žalguva, raguva, šeduva
3. -lis, -(lys) padėlys
4. -einė buveinė
5. -imys, -(imis) paplūdimys
6. -vė kalvė

1. -umynas gilumynas, gardumynas, tankumynas
2. -umynė tankumynė, klampumynė

1. -(i)atas konsulatas, antikvariatas, rektoratas
2. -ūra komendantūra,gubernatūra, prezidentūra

-a (-ia) prieplauka
-is guolis
-ė plynė
-as pervalkas

Švenčių pavadinimai

-tuvės pasitiktuvės, pakastuvės, (su)žieduotuvės
-inės Petrinės, vėlinės, joninės
-ynos pakasynos, vakarynos, krikštynos

-ynė, -(ynės) budynės, prausynės
-tai sugrąžtai, atgrąžtai

-os apkulos
-as atlaidai
-ės vaišės

Mažybiniai daiktavardžiai

-elis, -ė paukštelis, tėvelis, ratelis
-ėlis, -ė akmenėlis, rankšluostėlis
-(i)ukas, -ė langiukas, gaidžiukas, arkliukas
-(i)utis, -ė virvutės, rogutės, motutė
-aitis, -ė bajoraitis, dukteraitė, mamaitė
-ytis, -ė paukštytis, kojytė, šunytis
-ulis, -ė dėdulė, že

entulis
-užis, ė brolužis, laimužė, giružė
-(i)ūkštis, -ė debesiūkštis, vėjūkštis, velniūkštis
-okšnis ledokšnis, vėjokšnis, kelmokšnis
-šė mergšė, bobšė, kepuršė
-inas, -a vaikinas, mergina, jautinas
-ušis, -ė motušė, tatušis, tėtušis
-išius, -is , -ė vagišius, melagišius
-ilis (ilius), -ė vagilis, vagilius
-ėzas vaikėzas
1. -ikė durikės, kepurikė, trobikė
2. -iokas, -ė rupūžiokas, aviniokas, berniokas
3. -iotė mergiotė, kojotė, piemeniotė
-etė tanketė, vagonetė
1. -utėlis bobutėlė
2. -užėlis paukštužėlis
3. -ytėlis, -ė žąsytėlė
4. -ulėlis, -ė tėvulėlis

1. –elytis laašelytis
2. -ulytis tėvulytis

Ypatybių pavadinimai (abstraktai)

-umas gilumas, juodumas, lengvumas
-ybė tobulybė, puikybė, piktybė
-ystė piemenystė, žemdirbystė, akmenkalystė
-enybė baisenybė, šventenybė, sunkenybė
-uma aukštuma, gražuma, ramuma
-ovė gerovė, senovė, tikrovė
-ulys šleikštulys, nuobodulys, godulys
-atvė ilgatvė, amžinatvė, senatvė
-atis pilnatis, vienatis, jaunatis
-yba laivyba, pirklyba, vadyba
-astis gyvastis, keblastis, lygastis
1. -ata sveikata, lengvata, visata
2. -(i)ava lygiava, painiava, broliava
3. -umė jaunumė, mažumė
4. -ra sausra, dykra
-izmas, -ystė realizmas, heroizmas, beprotystė
-ūra prezidentūra, kandidatūra, agentūra
-ažas litražas, tiražas, tonažas
-itetas autoritetas, neutralitetas

-is greitis
-a (-ia) narsa
-as godas
1. -ė kalvė
2. -is sotis

Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai

-ininkas, -ė žygininkas, džiovininkas,
-inė duoninė, stiklinė, lopšinė
-inis, (-inys) medinis, ąsinis, atsarginis
-uolis, -ė darbštuolis, skaistuolis, vienuolis
-ainis, -ė stiklainis, tinklainė, plokštainis
-ienė kruopienė, žirnienė, vakarienė
-(i)ukas, -ė baltukas, raudonukas, pirščiukas
-ūnas baltūnas, gyvūnas, plėšrūnas
-(i)okas berniokas. stačiokas, kišeniokas
-(i)uotis, -ė plunksnuotis, spinduliuotis, kryžiuotis
-ėlis, -ė nedorėlis, jaunėlis, nelaimėlė
-utis, -ė rausvutė, pakalnutė, kelmutis
-ulis -ė -ulys –ė apskritulys, riedulys, riebulis
-imas, rūgštimas, minkštimas, apskritimas
-eiva rimteiva, šventeiva
-umynas skanumynas, saldumynas, žalumynas
-ena rankena, sniegena, dantenos
-enis, -ė margenis, raudenė
-kis, -ė dešimkė, septinkė, devinkė
-ikis, -ė jaunikis, raudonikis, trumpikė
-mena staigmena, smulkmena, plonmena
-ėsis, -ė gardėsis, pelėsis, saldėsis
-očius, -ė gudročius, galvočius, ligočius
-(i)ūkas valiūkas, kojūkai
-ėnas žiurkėnas, meškėnas, asilėnas
-gis, -ė, (-gys, -ė ) devynergis, dešimtergis, dveigys
-išius, -ė saldišius, bobišius, godišius
-ymas baltymas, sūrimas, rūgštymas
-otis, -ė šakotis, gyslotis, ąsotis
-ikas, -ė didikas, tarpikas, šunikas
-alas skystalas, niekalas, gaivalas
-ėtis, -ė varškėtis, lašinėtis
-iena naujiena, seniena, aviena
-uonis pirmuonis, gyvuonis
-iklis, -ė kartiklis, ploviklis, jauniklis
-muo

statmuo, staigmuo, kryžmuo
-ilis, -ė ratilis, dagilis, vandenilis
-ovė bendrovė, rankovė, verslovė
-šis, -ė plikšis, blogšis
-uoklis, -ė garduoklė, girtuoklė, geltuoklė
-eklis, -ė auseklis, jauneklis, tarpeklis
-(i)oklis raudoklė, kipšoklis
-onis, -ė gyvuonis, gyslonis, gražionis
-šas, -ė paikšas, niekšas, plikšas
1. -(i)ava žaliava
2. -ylis, -ė mažylis
3. -inas auksinas, drobinas
4. -olis, -ė senolis
5. -(i)uočius piniguočius
6. -ūzas, -ė pilvūzas
7. -ojus rytojus
8. -(i)okšlis dervokšlis
9. -okšnis dirvoikšnis
10. -ožis varložis
11. -(i)uokė rauduokė
12. -alys šakalys, pagalys
13. -alius, -ė nuogalius
14. -esa žaleva
15. -ėstas skanėstas
16. -yla barzdyla
17. -ynė rūgštynė
18. –lys juodlys
19. -(i)urna pikčiurna
-istas, -ė šovinistas, humanistas, aktyvistas
-ikas, -ė arsenikas, alkoholikas, melancholikas
-(i)antas, -ė muzikantas, komediantas, diplomantas
-(i)atas, -ė adresatas, reformatas, stipendiatas

-is, -ė (-ys, -ė) sartis, bailys
-ius, -ė blusius, kurpius
-ė lėkštė, plikė, striukė
-a (-ia) rauda

Pavadinimai pagal kilmę bei priklausymą

-ietis, -ė egiptietis, europietis, užsienietis
-iškis, -ė klaipėdiškis, ukmergiškis, dvariškis
-ėnas, -ė užpalėnas, romėnas, kalmėnas

-is šeduvis
-ius kalnius

-aitis brolaitis
-ėnas dukterėnas

-iena kiauliena

-ienojas bulvienojas
-ojas, -ojys apynojas

-ena zuikena

-ybė žemaitybė
-izmas dialektizmas

Pavadinimai pagal lyties skirtumą

-ienė, -(i)uvienė brolienė, balandienė, driskiuvienė
-inas žąsinas, stirninas, gulbinas
-ėnas dukterėnas, lapėnas, mošėnas

-ė liūtė, vilkė

Kuopiniai pavadinimai

-ija bajorija, žmonija, kaimynija
-ynas garsynas, debesynas, žalumynas
-uomenė, -(niuomenė) aukštuomenė, jaunuomenė, kariuomenė
-(i)ava velniava, broliava, šuniava
1. -etas dvejetas
2. -imas jaunimas
3. -ynė patalynė
4. -auja šunauja
-ūra agentūra, advokatūra, aparatūra
1. -(i)atūra klaviatūra, kubatūra, muskulatūra
2. -alitetas admiralitetas, generalitetas

Leave a Comment