V. Kudirkos Biografija

Vincas Kudirka
(1858-1899)

Vincas Kudirka pasirašinėjo Kapso slapyvardžių. Jis buvo vienas iš žymiausių XIXa. pabaigos lietuvių nacionalinių išsibadavimo judėjimo dalyvių. Buvo rašytojas, poetas, daktaras, mokėjo groti smuikiu. Jis gimė 1858 metais Vilkaviškio rajone, pasiturinčio valstiečio šeimoje. Nuo 10 metų lankė rusišką Paežerių pradinę mokyklą, buvo gabus mokinys.

1871m. įstojo į Marijampolės gimnaziją, kur studijavo muziką, grojo smuikiu. Baigęs 6 klases, įstojo į Seinų kunigų seminariją, kur išmoko lenkių kalbą ir domėjosi filosofiją. Bet jis buvo pašalintas iš seminarijos dėl vienos bajoraitės siūnčiamų jam laiškų. Kudirko tėvas labai su

u
upyko ir daugiau neberėmė sūnaus materialiai. Kudirkai padėjo tolimas giminaitis. V. Kudirka toliau galėjo tęsti mokslus gimnazijoje. Dalyvavo gimnazijos orkesrte, pasižymėjo literatūros gabūmais, ėmė leisti laikraštėlį lenkių kalbą “Klamstuo” (“Metas”). Gimnazijoje dėstė rūsų kalbą, nes Rusijos caras nuo 1864 iki 1904m. uždraudė lietuvių kalbą.

1881m. Kudirka įstojo į Varšuvos universitetą biologijos fakultetą, vėliau studijavo mediciną. Prisijungė prie lenkių socialistų organizacijos. Už tai pateko į kalėjimą. Buvo pašalintas iš universiteto, bet Rusijos caro dėka vel ten sugrįžo. Tada pradėjo leisti laikraštį “Varpas”, kuriame išspausdino &#
#
#8220;Tautišką giesmę”, kuris veliau tapo himnų. 1889m. V. Kudirka baigė universitetą ir atvyko į Lietuvą (Šakius). Čia jis rašė eilėraščius, publistinius straipsnius.

Veliau Kudirka susirgo DŽ. Caro valdžia vėl jį suėmė už slaptą lietuvišką spaudą ir už jo redaguojamą žurmalą “Varpas”. Kudirka gi
i
idėsi Jaltoje, bet sveikata negerėjo. Poetas parašė satiras: “Vilkai”, “Viršininkai”, “Lietuvos tilto atsiminimai”. Mirė 1899 metais.