Sunkesnės rašybos žodžiai

Turinys:
Žodžiai.........1
Literatūros sąrašas...2

Pusstoriai sąsiuviniai,
iškęsk tyčiojimąsi,
antrajame įvykyj,
nepažįstu to ištįsėlio,
uždirbau devyniolika litų,
skaniai vyšniai,
surūdiję vamzdžiai,
neriu vąšeliu,
kuriantis įdomią muziką,
patręšęs dirvą,
ištemptąsias virves,
neužšąlanti brasta,
vis tiek per daug nelįsk,
trukdydavo iššluoti aslą,
kompanionų pobūvis,
prisimink tik gera,
nešdamas vandenį ąsoty,
apygerei sąlygai,
baugštus gyvulys,
iš tikrųjų nedrįstu,
visgi perrašė darbą iš naujo,
ne vienas iš tikrųjų išsigąstų,
pakvipo amoniaku,
išbalęs jubiliatas,
besidomįs archajiniais radiniais,
ne naujesnis už kitus,
šaunesniąja abituriente,
srėbk bulioną,
sulysęs pacientas,
žūtbūt įvykdysiąs sumanymą,
netrukdyk čempionui,
su naaująja sociologe,
fortepijono įsigijimas,
kūrenam pjuvenom,
įsiūtis per daug užsitęsė,
sūkuriuojančios snaigės,
židinys užgęsta ir užšąla,
įgula ieškojo švyturio,
ryžčiausi gręžti,
koordinatorius negrįš,
gerąsias tetules,
šalu prieškambary,
niekas neįleidžia,
ne veltui vizgini uodegą,
ypatingas pasiūlymas,
nepasitikėjimas išliks,
tręštantis rąstas,
nedrumsk brastos vandens,
briliantai dingo,
tysojai iki pietų,
iš tiesų geras plagiatas,
pakoreguok perrašytąjį tekstą,
kurgi vilnijantys rugiai,
apygražei sesei,
penkiasdešimt trys apystoriai sąsiuviniai,
trejetas mokinių netesėjo pažado,
atoslūgis pasigriebia visa,
nepamiršk šukavimosi,
ne visada suaugusieji teisūs,
įdėk akinius į futliarą,
rytoj Ąžuolo vardynos,
atsikąsiu tik kąsniuką pyragėlio,
surūdiję vamzdžiai trūko,
seilė nutįsta per ūsą,
grąžink man naujesnes sąvaržėles,
nepažįstamoji iškart išbalo,
pažyminių skyrybą išmoksiu pats,
savarankiškai ištesėsiu pažadą,
perrašysiu tvarkingai sąsiuvinį,
mokiniai seeniai visa išsiaiškino,
negyvenama asla užžėlė samanomis,
sūkuriuojantis vanduo pavojingai grasino,
žemėlapio mastelis per smulkus,
keletas priemiesčio paauglių išdrįso keliauti į atogrąžų miškus,
pasodinome trylika medelių,
seniausiajam įrašui,
yrėsi valtele,
išgražinsiąs gryčią įvairiausiomis spalvomis,
sudraskė kelnes,
rąžosi lovoj,
apšiurusia šluota,
Grįžulo Ratai,
pažymėk mastą,
pakeisti akies lęšiuką,
susitarę užgesinti ugniavietę,
kelerias kojines,
skundai įgrysta,
surūdiję radiatoriai,
patręšk žemę,
neištesėjęs pažado,
baugščia ilgakakle gu

ulbe,
priemiesčio skersgatvis,
perskaitykite knygos tęsinį,
ąžuolinės lentynėlės,
senai aviai,
atsigręžk, pamąstyk, pasirąžyk ir išdrįsk tęsti tręšimą.

Ąžuolas , ąsa , atsipūtęs,
apytuštis, anądien, adjutantas,
asimiliacija, abiturientas,
amoniakas.

B
Briliantas, barjeras, bjaurus, buljonas, batalionas.

D
Drėksti-dreskia-ė, dukteriai, dvejetas, dailyraštis, drįso, daugianacionalinė, degsite,
draskėsi, duslus, dūmai, dylanti, džiūvo, didvyris, diferenciacija.

G
Gęsta-geso, grįsti-grindžia, grėsti-gresia, galąsti, gryčia, grąžinti skolą, gražinti klasę,
gąsdinti, garsiakalbis, grasina, gydymas, grįžta, graso, gręžti, gūdžiai, grūdintas, genialus.

I
Įgrysta, įgriso, indėlis, ypatingas, ypatybė, iš tikrųjų,ieškinys, ištęsi, išsigąsta, išgąstis, iniciatoriai, idėja, išdverusi, įspūdžiai, idealas, ieškovas, Jieznas, jubiliatas,
Jiesia, iniciatorius.

K
Kąsti kąsnį, kasti žemę, kristi, kryžkelė, kūrenti, karžygys, kūrinys, kažkoks, karjeristas.

L
Lįsti, lygus, lūpos, liūdyti, lūkuriavo, lęšis, lentpjūvė.

M
Mokytųsi, mąsto, maudymąsi, megzti.

N
Nedrįsęs, neįlįsiąs, nusigręšk, naujagimis.

P
Pažįstamas, pasiryžimas, patriotas, perkūnsargis, pašiūrė, pėdsakai, plyšys,
pažįstu, pūstelėjus, pustyti, pūkelis, pasiskųs,pacientas, premjeras, pianinas, paviljonas, patriotas, potencialas, pjede-
stalas, pensionas,porcelianas, psichiatras, pjūvis.

R
Ręsti, ryžtis, rugiagėlė, rūsčiai, rąstas, risčia,
rūpestis, rūstus, rąžosi, radiola.

S
Spręsk, skęsta, skylė, samanos, sppąstai, pasiųsti, spartakiada, spragsi, sukrypęs, santūrus, siuva, sūkurys, slastai, skųstis, sąžinė, stadionas, seseriai, siusti klasėje,
subjektyvus.

Š
Šąla-šalo, šauniesiems, šyla, šįmet, šešėlis.

T
Tesėti, tęsėsi, tręšti trąšomis, tęsti, turbūt, tris syk, tęsinys, tįso, tąsa, tyko, tvyksteli,sutrešo.

V
Vykdyti, vąšas, vėjūkštis,variantas, variacija.

Ž
Žūva, žūtbūt, žiebėsi, žydėjusią, žiburys, žlugo.

šalti-šąla-šalo
balti-bąla-balo
kąsti-kanda-kando
gęsti-gesta-geso
tesėti-tesi-ėjo
gręsti-ndžia-ndė
grėsti-gresia-ėsė
kąsti-nda-ndo
galąsti-nda-ndo
kasti-kasa-kasė
grąžinti skolą
gražinti klasę
trešti-ę-e(pūti)
tręšti-ę-ę(trąša)
grįsti-ndžia-ndė
įgrysti-ysta-yso
ręsti-enčia-entė
lįsti-en-in-lįs
ryžtis-tasi-žosi
tęsti-ę-ė
drėksti-eskia-ė
gąsdinti-ą-ą
tesėti-tesi-ėjo.

spąstai,narsūs, skųstis,sąžinė, neįlįsiąs, vykdyti,kažkoks, grasina,rūsčiai, gydymas,grįžtų, tyla,siųsti, nedrįsęs,gresia,

ypatingas, kasdavo,graso, įgrysta,ištęsi, priežastis.

baigei,indėlis,dukteriai,turbūt,rugiagėlė, rugiapjūtė,mokytųsi,mėlynžiedė, kąsnis,vąšas,ąžuolas, tąsa, mąstymas, trąšos,pažįstamas, rąstas, sąžinė, barjeras, žū

ūtbūt, pasiryžimas,vardiklis,
ypatybė, piliakalnis,dvejetas,garsiakalbis,iš tikrųjų,stadionas,lygiagretus,dailyraštis,lęšis,maudymąsi,jėga,bjaurus,patriotas,ieškinys
seserėlei,trissyk.

Literatūros sąrašas:
1. Žodžių diktančiukų lapeliai (asmeniški)
2. Kažkoks (?) internetinis puslapis.

Leave a Comment