Studijų vizito Airijos parlamente pamokos

Studijų vizito Airijos parlamente pamokos

Seimo kanceliarijos darbuotojų grupė rugsėjo 18-19 dienomis stažavosi Airijos parlamento (Oireachtas) žemuosiuose rūmuose, kurie angliškai vadinami Dol, airiškai rašoma Dáil. Pagrindiniai studijų programos akcentai buvo tokie: parlamentiniai klausimai ir teisėkūros darbas, patirtis dirbant su paklausimais Airijos parlamente, komitetų veikla, Europos reikalų komiteto darbas, organizacinė kanceliarijos struktūra ir kanceliarijos reforma. Derinantis prie programos, buvo parinkta atitinkama Lietuvos delegacijos sudėtis – jos pagrindą sudarė komitetų patarėjai. Seimo darbuotojų išvyką rėmė “Valstybės tarnautojų mokymo ir institucijų – dvynių” projektas. To projekto koordinatoriai jau gana išsamiai yra supažindinę Seimo darbuotojus su Danijos ir Suomijos parlamentų veikla, todėl buvo įdomu susipažinti su kiek kitokią parlamento struktūrą turinčia Airija – šalimi, padariusią didžiulę ekonominę pažangą nuo jos įstojimo į Europos Sąjungą pradžios. Airija daugeliu aspektų artima Lietuvai: panašus gyventojų skaičius, panašus valstybės plotas, pagaliau, labai panaši ir Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktui artima 1919 m. Airijos parlamento patvirtinta 1916-ųjų metų Airijos Respublikos Nepriklausomybės Deklaracija.
Lietuvos delegacija pirmiausia buvo supažindinta su Oireachto veikla ir struktūra. Žemuosiuose rūmuose yra 166 nariai, kurie renkami visuotiniuose rinkimuose. Skirtingai nuo Lietuvos Seimo, Dаil dirba 90-100 dienų per metus. Rudenį sesija prasideda tik spalio mėnesį. Komitetai dirba daugiau, jie kartais susirenka net vasarą. Aukštieji Airijos parlamento rūmai – Senatas (tariama Šenat, airiškai rašoma Seanad) dirba apie 60-70 dienų per metus. Senatorių yra 60. Iš jų 43 renkami atskiruose Airijos regionuose, 11 senatorių skiria Ministras Pirmininkas, o 6 yra išrenkami iš dviejų Airijos universitetų absolventų. Abeji rūmai turi galimybę kurti komitetus. Airijos parlamente yra ir atskirų rūmų komitetai, ir bendrieji abiejų rūmų komitetai. Nuolatinių komitetų praėjusios kadencijos Airijos parlamente buvo 14. Šiemet naujai išrinkto Parlamento komitetai mums stažuojantis dar nebuvo suformuoti, tačiau svarbiausi komitetai, pvz., Finansų komitetas, veikia nuolat, per visą rinkimų laikotarpį.
Vienas iš svarbiausių Airijos parlamente nuolat veikiančių komitetų yra abiejų rūmų jungtinis Europos reikalų komitetas. Jis po rinkimų suformuojamas pirmiausia. Komiteto tarnautojas Džimas Malkerinsas (Jim Mulkerrins) informavo, kad Komiteto sekretoriate be jo dar dirba vyresnieji politikos patarėjai, 2 universiteto mokslininkai, taip pat Premjero siųsti patarėjai – iš viso 9 žmonės. Pats Komitetas nusprendžia, kiek jam reikia pasitelkti konsultantų papildomai. Komiteto tarnautojas taip pat yra Airijos palamento atstovas Europos Parlamente. Komitete yra 11 parlamentarų. Pirmininkas ir dar 4 nariai yra iš opozicijos, o kiti 6 nariai – iš valdančiosios frakcijos. Komitete yra 2 “derintojai” (vienas iš pozicijos, kitas iš opozicijos), kurių pareiga – užtikrinti, kad viskas būtų svarstoma dalyvaujant abiem pusėms. Europos reikalų komitetas organizuoja viešuosius debatus, susijusius su ES dokumentais. Į Komiteto posėdžius kviečiamas Ministras Pirmininkas, kiti Vyriausybės nariai, visi suinteresuoti asmenys. Komitetas taip pat organizuoja viešąsias sesijas, rengia ataskaitas, kurios perduodamos Oireachtui.
Europos Sąjungos dokumentams nagrinėti yra įsteigtas Europos teisės aktų nagrinėjimo pakomitetis (5 nariai), kurio pirmininkas yra tas pats Europos reikalų komiteto pirmininkas. Pakomitetis nagrinėja visus ES dokumentus ir nusprendžia, kuriuos iš jų perduoti kitiems komitetams. Pakomitečio darbo krūvis yra labai didelis – per metus tenka peržiūrėti apie 10 tūkst. dokumentų. Iš jų tik apie 600 yra verti Airijos parlamento nagrinėjimo. Airijos parlamente mums buvo pateikta gana sudėtinga Europos Sąjungos dokumentų nagrinėjimo procedūra (žr. schemą 1 ). Iš schemos matyti, kad visi ES dokumentai pirmiausia nagrinėjami Ministrų Taryboje. Airijai atstovaujantis ministras turi laukti, kol dokumentas bus išnagrinėtas šalyje. Europos reikalų komitetas gali iš ES sekretoriato gautą dokumentą arba perduoti Atrankos komitetui išsamiai svarstyti, arba Komitetas nesiūlo diskutuoti, tada dokumentas perduodamas Vyriausybei tvirtinti ir nagrinėjimo procesas baigtas. Jei Komitetas sprendimo nepriima dėl to, kad nepakanka informacijos arba laukiama pasikeitimų, Komitetas stengiasi gauti papildomos informacijos ir nagrinėja dokumentą dar kartą. Atrankos komitetas taip pat gali priimti nutarimą perduoti arba neperduoti dokumentą diskusijoms atstovų rūmuose.
Parlamento kanceliarijos pagrindinis uždavinys – padėti abiem rūmams priimti įstatymus. Kanceliarijoje dirba apie 320 žmonių. Šiuo metu Airijos parlamento kanceliarijai vadovauja Generalinis sekretorius arba Dáil tarnautojas. Kanceliarijos direktoratą sudaro 4 pagrindinių departamentų direktoriai: A – Bendrųjų paslaugų (Corporate services), B – Rūmų paslaugų (Houses services), Klientų paslaugų (Customer services) ir D – Komitetų (Committees).
Bendrųjų paslaugų departamentui priklauso Finansų, Žmonių išteklių (personalo) bei Informacinių technologijų skyriai, kurių vadovai yra direktoriaus pavaduotojai. Departamentui taip pat priklauso Superintendanto (apsaugos) tarnyba ir Teisės patarėjo skyrius, kuris mums pasirodė gana keistas, todėl apie teisės patarėjo darbą tenka paaiškinti plačiau. Reikalas tas, kad šiuo metu Airijos parlamente yra tik viena gana aukštos kvalifikacijos teisės patarėja Lia O’Hegarty. Ji yra išlaikiusi advokatūros egzaminus, dėsto universitete konstitucinę teisę, o Parlamente pataria tik aukštiesiems Parlamento vadovams. Svarbiausi klausimai, kurie priskirti teisės patarėjai, yra Statuto ir etikos normų laikymosi tiek parlamentarams, tiek darbuotojams kontrolė. Airijoje, pasirodo, teismai, o ne Teisės departamentas – kaip mūsų Seime – prižiūri, ar priimtuose teisės aktuose nėra nuostatų, pažeidžiančių žmonių konstitucines teises. Žinoma, Airijos parlamento ir Vyriausybės santykiai yra tokie, kad beveik visi įstatymų projektai parengiami ir teisiškai sutvarkomi Vyriausybėje, todėl Parlamente įstatymų projektų svarstymo procedūros gerokai skiriasi nuo mums įprastų.
Rūmų paslaugų departamento direktorius kartu yra ir Generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Jam pavaldūs Informacijos paslaugų, Bibliotekos ir tyrimų, Stenogramų bei Vertimų skyriai. Pastarasis gana svarbus tuo, kad beveik viskas Airijos parlamente diskutuojama angliškai, labai operatyviai viskas verčiama į airių kalbą ir iš karto visa informacija tiek parlamentarams, tiek visuomenei pateikiama abiem kalbomis.
Klientų paslaugų departamento direktorius kartu yra ir Senato tarnautojas. Viena iš to departamento funkcijų yra Senato aptarnavimas, taip pat tarpparlamentiniai ryšiai, kelionės, protokolas. Kita funkcija – parlamento nariams priklausančio aprūpinimo užtikrinimas.
Komitetų departamentas suskirstytas į 2 komitetų junginius: 1) su ekonomika susiję komitetai; 2) su socialiniais reikalais susiję komitetai. Kiekvienam junginiui vadovauja Departamento direktoriaus pavaduotojas. Šiam departamentui taip pat priklauso Paklausimų (Inquires) skyrius. Pastarojo funkcijos yra mums visai neįprastos ir pačioje Airijoje neseniai atsiradusios. 1997 m. Airijoje buvo priimtas Paklausimų įstatymas, kurio esmė ta, kad parlamentas gali organizuoti savotiškus tribunolus su prisiekusiaisiais kokiai nors teisės problemai išnagrinėti (pvz., mokesčių mokėjimo vengimo). Tai labai sudėtingi teisės procesai, todėl jų per 5 metus tebuvo iš viso tik trys.
Airijos parlamento komiteto veiklos modelis šiek tiek skiriasi nuo Seimo komiteto. Komiteto sekretoriato vadovas vadinamas komiteto tarnautoju (klerku). Jis turi užtikrinti sklandų komiteto darbą. Pirmąjį naujojo komiteto posėdį pradeda komiteto tarnautojas. Jis perskaito komiteto narių sąrašą ir siūlo rinkti pirmininką. Komiteto pirmininkas atsakingas už tai, kad būtų dirbama pagal Statutą. Tarnautojas artimai bendrauja su komiteto pirmininku, siūlo jam savo patarimus. Komitetas turi lėšų, už kurias gali samdyti konsultantus (pvz., ataskaitoms parengti), vykti į komandiruotes ir pan. Komitetų sekretoriatas yra bendras visiems komitetams. Jame dirba 30 žmonių. Kiekvienas komitetas turi po 1 ar 2 sekretorius, tačiau jie dažnai dirba ir kitam komitetui, nes komitetų posėdžiai Airijos parlamente organizuojami taip, kad vieną savaitę dirba vieni 7 komitetai, o kitą savaitę – kiti 7 komitetai. Departamento vadovų nuomone, komitetų darbas yra efektyvus, sekretoriato darbuotojai patenkinti darbu ir jiems sudarytomis galimybėmis mokytis, tobulinti kvalifikaciją. Dauguma tarnautojų yra tik administratoriai, dauguma patarėjų komitetų sekretoriate sprendžia tik procedūrinius klausimus, teisės patarėjai teikia paslaugas visiems komitetams. Jei reikia specializuotų žinių, samdomi konsultantai. Europos ir Užsienio reikalų komitetuose dirba Užsienio reikalų ministerijos specialistai.
Pasakodami apie Airijos parlamento kanceliarijos organizacinę struktūrą, pareigūnai pažymėjo, kad šiuo metu vyksta kanceliarijos reforma, todėl dar gali būti pasikeitimų. Dar 2000 m. kanceliarijos organizacinėje schemoje buvo tik 2 dideli skyriai: 1) procedūrų, 2) administracijos. Komitetų sekretoriatas buvo formaliai priskirtas prie administracijos skyriaus, bet tai nepasiteisino. Komitetai stiprėjo, todėl reikėjo administracinės reformos. Buvo priimtas Valstybės valdymo įstatymas, kuris leido pakeisti valdymo schemą iš esmės. Buvo sustiprintas finansų ir informacinių technologijų valdymas, daugiau dėmesio skiriama žmonių ištekliams. Pagrindiniai Airijos kanceliarijos reformos uždaviniai buvo tokie: sukurti vieningą valdymo schemą, pasiekti, kad kanceliarijos vadovai turėtų strateginio valdymo galią. Naujoji Airijos parlamento kanceliarijos valdymo schema yra tokia: departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai sudaro aukščiausią vadovų lygmenį. Lietuvos Seimo kanceliarijos reformos uždaviniai galėtų būti visai panašūs. PHARE remiamo ”Dvynių” projekto ekspertai yra pasiūlę labai panašią į Airijos parlamento Seimo kanceliarijos vieningo valdymo schemą. Kol jos nėra, tol net šiek tiek kurioziškai atrodo šiais metais Seimo kanceliarijos finansuotas Kauno technologijos universiteto mokslininkų tyrimas “Komandinis darbas Seimo kanceliarijos padaliniuose”. 2
Tenka konstatuoti, kad ne viskas labai sklandžiai klostosi reorganizuojant Airijos parlamento kanceliariją. Kaip ir Seimas, taip ir Oireachtas yra politinės institucijos, todėl suprantamas politikų noras turėti įtaką parlamentų kanceliarijų valdymo schemoje. Seimas 2001 metų pabaigoje apsisprendė, kad Seimo kanclerį skiria ir iš pareigų atleidžia Seimas Seimo Pirmininko siūlymu. Dar anksčiau buvo apsispręsta, kad Seimo kanceliarijos struktūrą, kanceliarijos nuostatus ir reglamentą tvirtina Seimo valdyba, kuri taip pat sudaro Seimo kanceliarijos etatų sąrašą ir nustato atlyginimus. Airijos parlamente tik dabar planuojama iš parlamentarų ir klerkų sukurti komisiją, kuri spręstų pagrindinius Oireachto kanceliarijos reikalus. Vyriausybė jau rengia teisės aktų projektus, kad tokios komisijos veikla ir funkcijos būtų teisiškai reglamentuotos. Mums buvo paaiškinta, kad jei bus patvirtinta tokios komisijos viršenybė nustatant kanceliarijos finansavimą, bus užprogramuota, iš vienos pusės, tam tikra įtampa tarp tos komisijos ir Finansų ministerijos, iš kitos pusės, konfliktas gali atsirasti tarp Komisijos ir Generalinio sekretoriaus, kurio galia tam tikrais klausimais bus žemesnė už Komisijos: planuojama, kad Komisija galės skirti į pareigas pačius aukščiausius Parlamento tarnautojus, o Generaliniam sekretoriui liks tik žemesnių kategorijų valstybės tarnautojų pareigų tvirtinimas. Tikima, kad atsiradus Komisijai bus daug griežtesnė finansinė kanceliarijos kontrolė.
Mums pasiteiravus, buvo paaiškinta, kad su Airijos parlamento kanceliarijos reforma susijusios darbuotojų socialinės problemos sprendžiamos kanceliarijos vadovų ir darbuotojų socialinių reikalų komiteto bendru sutarimu. Stengiamasi įvertinti kiekvieno darbuotojo kvalifikaciją ir pastangas. Naujai įsteigtos darbo vietos ar vadovų etatai siūlomi valstybės tarnybos stažą ir patirtį turintiems kanceliarijos darbuotojams. Per 2002 m. kanceliarijos administracija padidėjo 24 etatais: 13 administratorių ir tarnautojų, 1 redaktoriaus, 9 vertėjų ir 1 bibliotekininko. Įdomu pažymėti, kad vidutinis tarnautojų ir vertėjų atlyginimas Airijos parlamento kanceliarijoje 2002 m. buvo 2700 eurų, redaktorių – 3300 eurų. 6 pačių aukščiausių kanceliarijos vadovų atlyginimų vidurkis – 6800 eurų, tuo tarpu, kai vidutinis naujai išrinkto parlamentaro atlyginimo vidurkis yra tik 5750 eurų. Parlamentarams papildomai apmokamos kelionių ir gyvenimo sesijų metu išlaidos. Jie aprūpinami personaliniais kompiuteriais ir spausdintuvais bei mobiliaisiais telefonais, neapmokant pokalbių jais išlaidų. Parlamentarams neteikiamos jokios tarnybinių automobilių paslaugos – Airijos parlamentas neturi savo autoūkio. Visai administracijai atlyginimams, viršvalandžiams (jie nemokami tik aukštiesiems pareigūnams) ir darbuotojų socialinėms bei sveikatos reikmėms 2002 m. bus išleista per 12 mln. eurų. Papildomai darbuotojų kvalifikacijai kelti bus skiriama 339 tūkst. eurų, t.y. apie 3 proc. nuo atlyginimams skirtos sumos. Lyginant Oireachto ir Seimo kanceliarijos darbuotojų socialinius reikalus, matyti, kad skirtumai yra labai dideli. Airijos parlamente darbuotojai per savo socialinę komisiją yra sudarę kiekvienam valstybės tarnautojui palankią darbo atmosferą, galimybę kelti kvalifikaciją ir kilti karjeros laiptais. Seime, atrodo, jau pribrendo laikas pasinaudoti Seimo pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio raginimu įsteigti valstybės tarnautojų profesinę sąjungą ir pradėti patiems reikalauti įstatymais mums numatytų atlyginimų bei jų priedų, galimybių kelti kvalifikaciją iš tam skirtų lėšų ir pan. Profesinė sąjunga galėtų pareikalauti, kad būtų vykdomos Seimo statute patvirtintos kanceliarijos valdymo nuostatos ir Valstybės tarnybos įstatymas, kuris Seimo kanceliarijoje neveikia nuo pat jo įsigaliojimo 2002 m. liepos 1 d., taip pat 2002 m. liepos 19 d. priimtas ir įsigaliojęs Seimo valdybos sprendimas Nr. 996 „Dėl Seimo kanceliarijos struktūros, etatų sąrašo ir darbuotojų, neatliekančių viešojo administravimo funkcijų, atlyginimų koeficientų“.
Stažuotė Airijos parlamente buvo labai naudinga. Lietuvos delegacija buvo svetingai priimta Dubline ir kanceliarijos tarnautojų nuoširdžiai globojama. Iš tiesų buvo verta patirti, kad tokio pobūdžio valstybės institucijų kaip parlamentų kanceliarijos tiek Airijoje, tiek Lietuvoje yra nuolat tobulintinos. Akivaizdu, kad mes Lietuvoje jau dabar atsiliekame keldami darbuotojų kvalifikaciją pagal Europos Sąjungos standartus. Malonu buvo pastebėti, kad Lietuvos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų departamento veiklos rezultatai gerokai pranašesni už kolegų iš Airijos parlamento…

1 Buvo ištirti tokie Seimo padaliniai: Teisės departamentas (geriausi komandinio darbo rezultatai), Priimamasis, Personalo sk., Spaudos tarnyba, Informacijos analizės sk., Informacijos technologijų departamentas, Kanclerio tarnyba, Finansų departamentas, Tarptautinių ryšių sk. bei Seimo Pirmininko sekretoriatas (blogiausi komandinio darbo rezultatai). Patarėjams neseniai įvykusiame seminare paklausus, kodėl tyrime neatsispindi kvalifikuočiausių Seimo kanceliarijos žmonių — komitetų patarėjų, taip pat Dokumentų sk., Seimo posėdžių sekretoriato, pagaliau Bendrųjų reikalų departamento, vaidmuo, buvo pasakyta, kad tokia Seimo kanceliarijos struktūra matoma Seimo internetiniame puslapyje. Tokio pobūdžio tyrimas turi tam tikrą prasmę, bet tik atskirų padalinių komandiniam darbui išaiškinti. Keistai pasirodė, kad buvo tiriami tokie “padaliniai” kaip Kanclerio tarnyba arba Seimo Pirmininko sekretoriatas, kurio personalą sudaro ne karjeros, o politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Kažkodėl visiškai nenagrinėtas Seimo kanclerio komandinis darbas su padalinių vadovais.