Skaitvardžių kaitymas

Untitled

2 LT. įskaitinės lietuvių kalbos pamokos planas ir konspektas

Pamokos tema: Naujos medžiagos pateikimas.Data: 2012 – 03 – 19

Tema: Kaip kaitomi kelintiniai skaitvardžiai. Klasė:7c

Uždavinys/ uždaviniai: Dirbdami kartu ir individualiai, aiškinsimės, kaip kaitomi kelintiniai skaitvardžiai, įtvirtinsime jų rašybą ir vartojimą.

Mokinių motyvacija: Sužinoję, kaip kaitomi kelintiniai skaitvardžiai, gebės juos taisyklingai rašyti ir vartoti.

Metodai: Pokalbis, aiškinimas, analizė, dalinis gramatinis nagrinėjimas, lyginimas.

Priemonės: Multimedia ir skaidrės, užduotys skaitvardžio gramatinėms ypatybėms įtvirtinti.

Pamokos struktūra

Pamokos struktūra

Mokinių veikla

Pastabos(nuomonė, refleksija)

Kelintinių skaitvardžių sąvokos kartojimas.

2. Temos ir uždavinio skelbimas

Laba diena, šiai pamokai mums reikės lietuvių kalbos vadovėlių, klasės darbų ir taisyklių sąsiuvinių. Dabar pažiūrėkite į lentoje pateiktą skaitvardžių skyrių lentelę. Jūs jau nagrinėjote skaitvardį. Pažiūrėję į šią lentelę pasakykite, kuo skiriasi kiekiniai skaitvardžiai nuo kelintinių? ( 1 priedas).

Kadangi kiekinius skaitvardžius jūs jau išsiaiškinote, tai šiandien mes kalbėsime apie kelintinius skaitvardžius.

(Kelintiniai skaitvardžiai – tai skaitvardžiai, kurie pasako skaičiuojamąją vietą eilėje ir atsako į klausimą kelintas? kelinta?)

Kiekiniai skaitvardžiai atsako į klausimą kiek? O kelintiniai – kelintas? kelinta?

Dabar atsiverskite savo taisyklių sąsiuvinius ir užsirašykite šiandienos datą ir pamokos temą. Kaip kaitomi kelintiniai skaitvardžiai.

Uždavinys yra toks: dirbdami kartu ir individualiai mes aiškinsimės, kaip kaitomi kelintiniai skaitvardžiai, įtvirtinsime jų rašybą ir vartojimą. ( 3 priedas)

Rašosi datą ir pamokos temą.

3. Kelintinių skaitvardžių kaitymas.

Atsiverskite savo vadovėlių 24 – tą puslapį. Susiraskite skyrelį ,,Įsidėmėkite“ ir perskaitykite pirmąją pastraipą. Dabar mes braižysime lentelę, kurioje šalia kiekinių skaitvardžių rašysime kelintinius skaitvardžius vyriškąją ir moteriškąją giminę. Galūnes braukiame. Rašykite į savo sąsiuvinius. ( 4 priedas).

Taigi, šalia kiekinio skaitvardžio galime parašyti kelintinius skaitvardžius.

Kuo yra kaitomi kelintiniai skaitvardžiai?

Kuo dar kaitomi skaitvardžiai, rasime perskaitę vadovėlio tame pačiame puslapyje skyrelio ,,Įsidėmėkite“ antrąją dalį.

(Įjungiu kitą skaidrę, kurioje pateikta, kuo kaitomi kelintiniai skaitvardžiai, ( 5 priedas).

Perskaitykite, kuo kaitome kelintinius skaitvardžius.

Persibraižykite šią lentelę į savo sąsiuvinius. Kadangi, sužinojome, kuo yra kaitomi kelintiniai skaitvardžiai, dabar juos kaitysime.

Atsiverčia vadovėlius.

Sakau kiekinį skaitvardį, mokinių prašau pasakyti kelintinį. Primenu, kad turi atsakyti į klausimą kelintas? kelinta?

Nusirašo lentelę.

Giminėmis.

Skaito pakviestas mokinys.

Perskaito mokinys.

4. Kaitymo įtvirtinimas.

Atsiverskite klasės darbų sąsiuvinius ir užsirašykite datą. Dabar mes linksniuosime paprastus ir įvardžiuotinius kelintinius skaitvardžius. Rašykime į kas antrą eilutę, nes turėsime pasibraukti sudėtingas galūnes, apsivesime pavojingus linksnius. (6 ir 7 skaidrės ). Apsiveskime naudininko linksnį ir pasibraukime visas galūnes nosinių raidžių nerašysime. Dabar apsiveskite galininko linksnį ir pasibraukite vyriškosios ir moteriškosios įvardžiuotinių formų galūnes. Atsiminkite, kad šiose galūnėse visada rašysime dvi nosines. Apsiveskime įnagininko linksnio moteriškosios įvardžiuotinės formos galūnę. Atsiminkime, kad šioje galūnėje rašysime nosinę raidę. Vietininko linksnyje nosinių raidžių nerašysime.

Linksniuosime daugiskaitą, apsiveskime kilmininko linksnį. Pasibraukime vyriškosios ir moteriškosios gimines įvardžiuotinių formų galūnes. Šiose galūnėse visada rašysime dvi nosines raides. O dabar pasibraukime galininko linksnio moteriškosios gimines įvardžiuotinės formos galūnę. Atsiminkite, kad čia rašysime tik vieną nosinę raidę. Pasibraukime įnagininko ir vietininko linksnių vyriškosios ir moteriškosios gimines įvardžiuotinių formų galūnes.

Dabar įsitikinsime, ar tikrai mokame rašyti įvardžiuotines galūnes

Sąsiuviniuose rašosi datą, pildo lentelę.

5. Savarankiškas darbas.

Jūs turėsite žodžių junginiuose pasibraukti kelintinius skaitvardžius, nusirašyti juos į klasės darbų sąsiuvinius, skliaustuose nurodyti, giminę, skaičių, linksnį ir parašyti to paties linksnio įvardžiuotinę formą. Užduotį turėsite atlikti pagal pateiktą pavyzdį. Jei nespėsite atlikti užduoties, baigti turėsite namuose.

Atlieka užduotį.

1 priedas

0x08 graphic
0x08 graphic
Skaitvardžių skyriai

Kiekiniai Kelintiniai

(rodo tikslų daiktų skaičių (rodo skaičiuojamą vietą eilėje

Ir atsako į klausimą kiek?) ir atsako į klausimus kelintas?,

kelinta?)

Pagrindiniai

Dauginiai

Kuopiniai

Trupmeniniai

2 priedas

Dirbdami kartu ir individualiai, aiškinsimės, kaip kaitomi kelintiniai skaitvardžiai, įtvirtinsime jų rašybą.

3 priedas

Kelintiniai skaitvardžiai kaitomi:

skaičiais(pirmas, pirmi…)

linksniais (pirmas, pirmo, pirmam…)

giminėmis (pirmas, pirma…)

gali būti įvardžiuotiniai (pirmas – pirmasis…)

4 priedas

Šalia kiekinių skaitvardžių parašykite kelintinius skaitvardžius.

Kiekiniai

Kelintiniai

Kelintas? kelinta?

Vienas

pirmas, pirma

du

antras, antra

trys

trečias, trečia

keturi

ketvirtas, ketvirta

penki

penktas, penkta

šeši

šeštas, šešta

septyni

septintas, septinta

aštuoni

aštuntas, aštunta

devyni

devintas, devinta

dešimt

dešimtas, dešimta

vienuolika

vienuoliktas, vienuolikta

šešiolika

šešioliktas, šešiolikta

dvidešimt

dvidešimtas, dvidešimta

5 priedas

Paprastų ir įvardžiuotinių skaitvardžių linksniavimas.

Vienaskaita Daugiskaita

V. Trečias, trečiasis, trečia, trečioji; treti, tretieji, trečios, trečiosios;

K. trečio, trečiojo, trečios, trečiosios; treč, trečiųjų, treč, trečiųjų;

N. trečiam, trečiajam, trečiai, trečiajai; tretiems, tretiesiems, trečioms, trečiosioms;

G. treč, trečiąjį, treč, trečiąją; trečius, trečiuosius, trečias, trečiąsias;

Įn. trečiu, trečiuoju, trečia, trečiąja; trečiais, trečiaisiais, trečiomis, trečiosiomis;

Vt. trečiame, trečiajame, trečioje, trečiojoje; trečiuose, trečiuosiuose, trečiose, trečiosiose.

6 priedas

Žodžių junginiuose pabraukite kelintinius skaitvardžius, skliaustuose nurodykite giminę, skaičių, linksnį, parašykite to paties linksnio įvardžiuotinę formą.

Septintam suolui, trečių eilių, trys knygos, penkta mokinė, keturiolika pieštukų, dvidešimt penktą dieną, keturių mokinių, antroje dalyje, antrą knygą, dešimt obuolių, dešimtą dieną, šeštame name, tris vardus, penktai gėlei, pirmą rudenį, septynetas paukščių, trečias roges, dvyliktą brolį, šeštą valandą , šešiasdešimt dienų, aštuntą sąsiuvinį, pirmame aukšte,

Pvz.: Septintam (vyr. g., vns. N.) – septintajam.

trečių (vyr. g., dgs. K.) – trečiųjų.

penkta (mot. g., vns. V.) – penktoji.

dvidešimt penktą (mot. g., vns. G.) – dvidešimt penktąją.

antroje (mot.g., vns. Vt.) – antrojoje.

antrą (mot.g., vns. G.) – antrąją.

dešimtą (mot.g., vns. G.)- dešimtąją.

šeštame (vyr. g., vns. Vt.) – šeštajame.

penktai(mot. g., vns. N.) – penktajai.

pirmą (vyr. g., vns. G.) – pirmąjį.

trečias (mot. g., vns. V.) – trečiąsias.

dvyliktą(vyr. g., vns. G.) – dvyliktąjį.

šeštą (mot. g., vns. G.) – šeštąją.

aštuntą (vyr. g., vns. G.) – aštuntąjį.

pirmame (vyr.g., vns. Vt.) – pirmajame.