Salomėja Nėris

Salomėja Nėris – rykiausia nepriklausmybės laikais iaugusi poetė, pasiekusi meno auktumų. Savo jausmo grynumu, formos lengvumu, melodingumu ji yra tikra čiulbanti laktingala, nesudėtinga minties gelmėmis, bet patraukianti irdies atvirumu. Tačiau S.Nėries įsipainiojimas į bolevikų pinkles ir duoklės komunizmo propagandai atidavimas meta dėmę jos asmeniui ir kūrybai. Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė) gimė 1904mBaigusi gimnaziją, 1924m. S.Nėris įstojo į Lietuvos universiteto Teologijos filosofijos fakultetą, kur studijavo lietuvių literatūrąS.Nėries eilėračių būdingiausios savybės yra lyrizmas, paprastumas, aikumas, odio tikslumas ir melodinis lakumas. Nors i paiūros jos eilėračiai atrodo paprasti, tačiau eiliavime yra daug iradingumo1940m. okupacija S.Nėries gyvenime reikė gyvenimo dramos kulminaciją. Ji buvo paskirta vadinamojo Liaudies Seimo atstove, taip pat buvo irinkta į delegaciją vykti į Sovietų Sąjungos Aukčiausiąją tarybą prayti, kad okupuota Lietuva būtų priimta į Sovietų Sąjungos sudėtį. Jai buvo pavesta parayti poemą Stalino garbei. Poetė tokią poemą paraė. Be to, ji raė ir daugiau eilėračių partinėmis temomis. Ligi iol yra daug įvairių nuomonių apie jos visiką itikimumą. Kilus karui, S.Nėris buvo iveta į Rusiją. 1944m. grįo į Kauną, bet sunkiai susirgo ir mirė Maskvos ligoninėje 1945m. liepos 7d. Palaidota Kaune, Kultūros muziejaus sodelyje,Jonas Aistis – vienas ymiausių lietuvių lyrikų, reikęs neoromantikų kartos idealus, vėlyvojoje kūryboje, Jono Aisčio lyrika priklauso klasikos tradicijai, siekia harmonizuoti mogaus ir pasaulio santykius. Ji yra moderni, nes poetas meistrikai pasinaudoja ir sudėtingomis iorinėmis formomis, ir vidinėmis kalbos galimybėmis, bet prieinga avangardiniam modernizmui, siekiančiam tiesioginių efektų. Jo lyrika susijusi su tikrove, i jos gavusi ne vieną impulsą