Pagrindinio,vidurinio,aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo įgijimas

IŠSILAVINIMO ĮGIJIMAS BENDROJO POVIDURINIO IŠSILAVINIMO ĮGIJIMAS140PAGRINDINIO,VIDURINIO,AUKŠTESNIOJO IR AUKŠTOJOIŠSILAVINIMO ĮGIJIMASPagrindinio,vidurinio,aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo įgijimo mastai rodo šaliesšvietimo sistemos veiksmingumą,išsilavinimo prestižą,valstybės sudarytas sąlygas mokytis irstudijuoti.Pagrindinės mokyklos baigimo koeficientas yra svarbus šalies švietimo sistemosveiksmingumo rodiklis.Jis rodo,kuriai daliai įstojusių į pirmą klasę moksleivių pavyksta įgytipagrindinį išsilavinimą.Pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įgijusių miesto ir kaimo moksleivių,vaikinų irmerginų skaičius iš dalies rodo,ar užtikrinamos lygios galimybės švietime,rodo valstybėssudarytas lyčių lygybės sąlygas mokytis,netiesiogiai rodo ugdymo turinio,metodų,mokymostrategijų tinkamumą.Aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo siekiančiųjų ir jį įgijusiųjų dalis rodo šaliesaukštojo mokslo plėtros lygį ir prieinamumą,t.y.valstybės sudaromas sąlygas studijuoti.Įgijusiųjų pagrindinį,vidurinį,aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą santykis,lyginant sugyventojų skaičiumi,netiesiogiai rodo visuomenės kultūros brandos lygį,atskleidžiavisuomenės poreikį lavintis.¾ Sociologiniai tyrimai rodo,kad ypačdažnai bedarbiais tampa asmenys,neįgijępagrindinio išsilavinimo.Daugumosišsivysčiusių šalių pagrindinėsmokyklo s baigimo koeficientas yraaukštesnis nei 0,9.Lietuvoje dėl dideliomoksleivių nubyrėjimo ir antramečiavimošis koeficientas yra gana žemas.Jaukeletą metų šis rodiklis beveik nesikeičiair yra lygus 0,77.Pernai buvoprognozuojama,kad pagrindinę mokykląbaigiančių jaunuolių koeficientas pradėsdidėti,tačiau ir 2001 metais jis liko tokspat.¾Moksleivių,įgyjančių pagrindinį irvidurinį išsilavinimą,skaičius pamažudidėja,tačiau sunku nustatyti,kokią realiąįtaką tam turėjo/neturėjo pagrindiniodešimtmečio mokymo įgyvendinimas irmokyklų tinklo pertvarka.¾ 2001 m.pagrindinį išsilavinimą įgijo43 477 dieninių bendrojo lavinimo

mokyklų ir 3071 profesinių mokyklųmoksleivis.1099 (su gimnazijų 2 kl.)dešimtų klasių moksleiviai gavo tikpažymėjimus,liudijančius,jog mokėsipagrindinėje mokykloje.¾ 2001 m.vidurinį išsilavinimą įgijo irbrandos atestatus gavo 25 319 viduriniųmokyklų bei gimnazijų abiturientų ir apie2470 profesinių mokyklų moksleivių.163dvyliktų klasių (su gimnazijų 4 kl.)moksleiviai gavo tik pažymėjimus,liudijančius,jog mokėsi vidurinėjemokykloje.¾Studentų,įgijusių aukštesnįjį ir aukštąjįišsilavinimą,skaičius nuo 1997 iki 2000metų pamažu didėja (vidutiniškaipadidėja maždaug 1 tūkstančiu studentųkasmet).Pagrindinės mokyklos baigimo koeficientasPagrindinės mokyklosbaigimo koeficientasSkaičius moksleivių,pradėjusių mokytis I klasėjeSkaičius moksleivių,įgijusiųpagrindinį išsilavinimą*2000 metais 2001 metais 1990 –1991 1991 –1992 1999 –2000 2000 –20010,77 0,77 53 504 56 643 41 365 43 477Duomenų šaltiniai:Lietuvos švietimas 2000;ITC*Be profesinių mokyklų.