Pagrindinio,vidurinio,aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo įgijimas

IŠSILAVINIMO ĮGIJIMAS BENDROJO POVIDURINIO IŠSILAVINIMO ĮGIJIMAS
140
PAGRINDINIO,VIDURINIO,AUKŠTESNIOJO IR AUKŠTOJO
IŠSILAVINIMO ĮGIJIMAS
Pagrindinio,vidurinio,aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo įgijimo mastai rodo šalies
švietimo sistemos veiksmingumą,išsilavinimo prestižą,valstybės sudarytas sąlygas mokytis ir
studijuoti.
Pagrindinės mokyklos baigimo koeficientas yra svarbus šalies švietimo sistemos
veiksmingumo rodiklis.Jis rodo,kuriai daliai įstojusių į pirmą klasę moksleivių pavyksta įgyti
pagrindinį išsilavinimą.
Pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įgijusių miesto ir kaimo moksleivių,vaikinų ir
merginų skaičius iš dalies rodo,ar užtikrinamos lygios galimybės švietime,rodo valstybės
sudarytas lyčių lygybės sąlygas mokytis,netiesiogiai rodo ugdymo turinio,metodų,mokymo
strategijų tinkamumą.
Aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo siekiančiųjų ir jį įgijusiųjų dalis rodo šalies
aukštojo mokslo plėtros lygį ir

r
r prieinamumą,t.y.valstybės sudaromas sąlygas studijuoti.
Įgijusiųjų pagrindinį,vidurinį,aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą santykis,lyginant su
gyventojų skaičiumi,netiesiogiai rodo visuomenės kultūros brandos lygį,atskleidžia
visuomenės poreikį lavintis.
¾ Sociologiniai tyrimai rodo,kad ypač
dažnai bedarbiais tampa asmenys,neįgiję
pagrindinio išsilavinimo.Daugumos
išsivysčiusių šalių pagrindinės
mokyklo s baigimo koeficientas yra
aukštesnis nei 0,9.Lietuvoje dėl didelio
moksleivių nubyrėjimo ir antramečiavimo
šis koeficientas yra gana žemas.Jau
keletą metų šis rodiklis beveik nesikeičia
ir yra lygus 0,77.Pernai buvo
prognozuojama,kad pagrindinę mokyklą
baigiančių jaunuolių koeficientas pradės
didėti,tačiau ir 2001 metais jis liko toks
pat.
¾
Moksleivių,įgyjančių pagrindinį ir
vidurinį išsilavinimą,skaičius pamažu
didėja,tačiau sunku nustatyti,kokią realią
įtaką tam turėjo/neturėjo pagrindinio
dešimtmečio mokymo įgyvendinimas ir
mokyklų tinklo pertvarka.
¾ 2001 m.pagrindinį išsilavinimą įgijo
43 477 dieninių bendrojo la
a
avinimo
mokyklų ir 3071 profesinių mokyklų
moksleivis.1099 (su gimnazijų 2 kl.)
dešimtų klasių moksleiviai gavo tik
pažymėjimus,liudijančius,jog mokėsi
pagrindinėje mokykloje.
¾ 2001 m.vidurinį išsilavinimą įgijo ir
brandos atestatus gavo 25 319 vidurinių
mokyklų bei gimnazijų abiturientų ir apie
2470 profesinių mokyklų moksleivių.163
dvyliktų klasių (su gimnazijų 4 kl.)
moksleiviai gavo tik pažymėjimus,
liudijančius,jog mokėsi vidurinėje
mokykloje.
¾
Studentų,įgijusių aukštesnįjį ir aukštąjį
išsilavinimą,skaičius nuo 1997 iki 20
0
000
metų pamažu didėja (vidutiniškai
padidėja maždaug 1 tūkstančiu studentų
kasmet).
Pagrindinės mokyklos baigimo koeficientas
Pagrindinės mokyklos
baigimo koeficientas
Skaičius moksleivių,
pradėjusių mokytis I klasėje
Skaičius moksleivių,įgijusių
pagrindinį išsilavinimą*
2000 metais 2001 metais 1990 –1991 1991 –1992 1999 –2000 2000 –2001
0,77 0,77 53 504 56 643 41 365 43 477
Duomenų šaltiniai:Lietuvos švietimas 2000;ITC
*Be profesinių mokyklų.