menines raiskos priemones

Meninės raiškos priemonės

Retoriniai klausimai-klausimai, kuriuos užduodant nesitikima atskymo.Klausdamas kalbėtojas netiesiogiai atsako-paskelbia, teigia, įrodo, įtikina.
Sapnas-vaizdai, jausmai ir mintys, matomi, išgyvenami miegant.Sapno siužetas reiškiasi simboliais, vaizdais ir atspindi pagrindinius žmogaus elgesio motyvus ir gyvenimo nuostatas.Literatūroje sapnas paprastai atlieka meninę paskirtį-kaip ir peizažas, aprašymas.Sapno9 vaizdais rešytojas gali paryškinti kūrinio problemą, įdėją, veikėjo paveikslą ir panašiai.
Satyra-aštrus, netgi piktas žmogaus bei visuomenės trūkumų, ydų ieškojimas.
Stilizacija-specialus, sąmojingas kurio nors kūrinio, kurių nors bruožų mėgdžiojimas, imitavimas.
Tragiškoji kaltė-ji slypi herojaus prigimtyje;jis negali elgtis ir gyventi kitaip.Tačiau ši sąvoka ga ali reikšti ir tikrąjį herojaus kaltumą, atsakingumą už savo veiksmus ir poelgius.
Tragiškoji klaida-ne šiaip eilinis apsirikimas, o nepataisomas suklydimas,padarytas ne iš blogos valios, o nežinant kurių nors svarbių dalykų.
Laipsniavimas-retorinė figūra, kai žodžiai, frazės, pasakymai išvardijami stiprėjančia tvarka.Tai viena populiariausių retorinių figūrų, nes retorikai reikia nuoseklaus argumentų, minčių, žodžių ir intonacijos augimo bei stiprėjimo.Laipsniavimas dažnai eina drauge su kartojimu ir išvardijimu.
Onomatopėja-tropas, kurio pamatas-įvairių tikrovės garsų pamėgdžiojimas.Tai garsinis simbolis, kurį kalbėtojas vartoja vietoj tikrojo vardo ar pavadinimo.
Licencija-retorinė figūra, kuria kalbėtojas atvirai, drąsiai re eiškia savo mintis ir jausmus ir pavartoja kokį stačiokišką žodį, keiksmą ar posakį minties tikrumui ir aiškumui sustiprinti bei savo emocinei būsenai atskleisti.
Anafora-to paties žodžio ar frazės kartojimas sakinių, eilučių ar pastraipų pradžioje.Tokia figūra į priekį iškeliamas žodis ar frazė kalbėtojui yr

ra svarbiausi.
Sinonimija-remiasitos pačios arba artimos reikšmės , bet skirtingo skambesio žodžių arba žodžių junginio kartojimu greta arbe netoli vienas kito.
Retorinis sušukimas-viena iš emocingiausių stiliaus figūrų, kuria kalbėtojas stebisi, piktinasi, džiaugiasi, triumfuoja.
Antitezė-kontrastingų reiškinių arba dalykų gretinimas, reiškiamas pralelinėmis sintaksinėmis konstrukcijomis.
Analogija-skirtingų dalykų lyginimas, paremtas jų panašumu.
Kontrastas-atvirkštinė analogija.Juo paryškinama lyginamų reiškinių priešybė.
Sentencija-Tai glaustai suformuluota bei apibendrinta gyvenimo išmintis.Tekste ji gali atlikti keletą paskirčių:aiškinti, mokyti, kviesti, raginti imti pavyzdį, paskatinti veikti, gėdinti, priminti.Ji pati gali būti argumentas.
Chiazmas-stiliaus figūra, kuri remiasi atvirkštiniu paralelizmu, kai kurio nors požiūriu vienodi sakinio elementai išdėstomi atbuline simetrija sudaro kryžmę.

Leave a Comment