Lituvos himnas

Lietuvos Himnas

Lietuvos Himną parašė ir jam muziką sukūrė dr. Vincas Kudirka. Iš tikrųjų tai buvo eilėraštis, pavadintas “Tautiška giesmė”, išspausdintas V. Kudirkos redaguojame “Varpe” 1898 metais. Tuo metu lietuvių spaudoje (tebeviešpatavo spaudos draudimo laikai) pasirodydavo daug patriotiško turinio eilėraščių ir dainų. Lietuviai, jas dainuodami, eilėraščius skaitydami ir deklamuodami, giliau suprasdavo ir įsisąmonindavo meilę savo tautai ir norą iškovoti jai laisvę. Dr. V. Kudirka neskyrė savo eilėraščio Lietuvos himnu. Jis nesulaukė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, nežinojo, kad “Tautiška giesmė” tapo svarbiausiu ir didžiausiu meilės savo žemei pareiškimu- Tautos himnu.
Pirmą kartą “Tautišką giesmę” atliko choras, vadovaujamas muziko Česlovo Sasnausko, koncerto metu 1899 m. lapkričio 13 d. koncetras įvyko Petrapilyje, Rusijoje, kur tuo metu gyveno nemažas skaičius lietuvių pabėgėlių. Dr. V. Kudirka buvo neseniai miręs.
“Tautišką giesmę” kai kurie to laiko šviesuoliai jau tada ėmė vadinti Tautos himnu (pvz., Kazys Grinius, vėliau tapęs Lietuvos prezidentu). Vilniuje lietuviai pirmą kartą “Tautišką giemę” išgirdo 1905 m. gruodžio 3 d. Koncertas vyko Didžiojo Lietuvos Seimo išvakarėse. Po to ši daina pasklido visoje lietuvoje ir buvo dainuojama įvairiomis iškilmingomis progomis. Kai Lietuva tapo nepriklausoma, “Tautiška giesmė” oficialiai paskelbta Tautos himnu ( 1919 m.). Jos pavadinimas buvo pakeistas tris pirmuosius pirmosios eilutės žodžius: “Lietuva, tėvyne mūsų”.