Konfliktų analizė ir taikos studijos

Konfliktų analizė ir taikos studijos

doc. dr. Tomas Janeliūnas

Telefonas: 869905761
E–mail: tomas.janeliunas@gmail.com
Interneto tinklapis: http://www.janeliunas.lt
Kurso aprašymas:
Taikos ir konfliktų studijos – tai kursas, skirtas magistro programos pirmojo kurso studentams. Šiame kurse detaliai apžvelgiamos taikos ir konfliktų teorijos, karo paplitimo problematika bei karų priežastys, jų geografinis pasiskirstymas, trumpai pristatoma karų istorija. Ypatingas dėmesys bus skiriamas įvairioms prievartos formoms, agresyvumo ir konfliktų priežastims, konfliktų sprendimams ir prevencijai.
Kursas turėtų padėti klausytojams geriau suprasti karo ir taikos, tarptautinių ir vidinių konfliktų problematiką. Išklausę kursą studentai turėtų mokėti pateikti prievartos ir grėsmių analizę, suprasti karo ir konfliktų priežastis, grėsmių poveikį skirtingų lygių subjektams, interpretuoti konfliktų sprendimų ir prevencijos galimybes.

Seminarai:
Kiekvienai temai pristatyti bus paskirti vienas ar du studentai, kurių tikslas – trumpai supažindinti su seminaro tema, atsakyti į kurso programoje nurodytus klausimus ir suformuluoti klausimus diskusijai. Pristatymams keliami šie reikalavimai:
1. Pristatymas turi būti pakankamai trumpas ir koncentruotas (15 -20 min.), pranešimo pabaigoje turėtų būti iškelti klausimai tolimesnei diskusijai.
2. Pranešimas neturi būti perskaityto teksto perpasakojimas, pranešėjas turėtų kritiškai vertinti literatūrą, (pvz., kai kurių straipsnių autoriai skiria keliasdešimt puslapių įvykių, neturinčių didelės reikšmės nagrinėjamai temai, aprašymams. Pranešėjai turi savarankiškai atsirinkti aktualios medžiagos kiekį). Pageidautina, kad pranešėjai naudotųsi ir papildomais, kurso programoje nenurodytais šaltiniais.
3. Esant techninėms galimybėms, sveikintinas skaidrių (PowerPoint) rodymas arba dalintinos medžiagos paruošimas.

Rašto darbas:
Kiekvienas studentas turi paruošti mažesnės apimties referatą. Referatas turėtų būti skirtas vieno konflikto atvejo analizei ar konkrečiai problemai aptarti. Siekiant paaiškinti konflikto priežastis, eigą ar sprendimo būdus reikėtų pasiremti konkrečiomis karo ar konfliktų teorijomis.

Rašto darbo temos suderinimas (atvejo, problemos pristatymas) – iki kovo 18 d.
Rašto darbo įteikimas – iki gegužės 13 d., 17.00 (rašto darbai pateikiami TSPMI sekretoriatui)

Atsiskaitymas:
Kurso pabaigoje bus laikoma diferencijuota įskaita (raštu).
Galutinį pažymį sudarys:
– Pasisakymai seminarų metu bei pranešimų pristatymas – 30 procentų;
– Referatas – 30 procentų;
– Atsakymai įskaitos metu (raštu) – 40 procentų.

Literatūros sąrašas
Šiame kurse dauguma naudojamų šaltinių – tai akademinių žurnalų publikacijos įvairiais taikos ir konfliktų studijų klausimais. Rengiantis pranešimams taip pat galima naudotis šiais internete pateikiančiais savo publikacijas periodiniais leidiniais: Baltic Defence Review, The Bulletin of the Atomic Scientists, The Online Journal of Peace and Conflict Resolution, The Defense Monitor, Journal of Military and Strategic Studies, Foreign Policy, Military Review, Parameters, Strategic Analysis, War Times Journal, Washington Quarterly, World Policy.
Specifiniai taikos studijoms skirti puslapiai:
• The Online Journal of Peace and Conflict Resolution – http://www.trinstitute.org/ojpcr/
• Peace Magazine – http://www.peacemagazine.org/
• Conflict Research Consortium – http://conflict.colorado.edu
• Rummel R.J. asmeninis puslapis “Freedom, Democracy, Peace; Power, Democide, and War”- http://www.hawaii.edu/powerkills/welcome.html
• Uppsala university, Department of Peace and Conflict Research – http://www.pcr.uu.se/
• van der Dennen J.M.G asmeninis puslapis: http://rint.rechten.rug.nl/rth/dennen/dennen3.htm

Dauguma atsakymų į kurso aprašyme pateiktus klausimus turėtų būti surandami pateiktuose šaltiniuose. Jei literatūroje trūksta kai kurios informacijos, jos galima rasti papildomuose šaltiniuose (internete, periodikoje) arba kreiptis pagalbos į dėstytoją.
Literatūra temų aprašyme yra pateikta prioriteto tvarka – pirmas paminėtas straipsnis yra pats svarbiausias. Jį prieš seminarą privalo perskaityti visi studentai. Kita medžiaga privalu naudotis rengiant pranešimus bei ruošiantis įskaitai.

Seminarų tvarkaraštis

1. ĮVADINIS SEMINARAS

KARAS IR TAIKA

2. Taikos ir konfliktų studijų objektas. Taikos definicija.
• Taikos ir konfliktų studijų nagrinėjami klausimai, jų vieta tarptautinių santykių disciplinoje. Taika kaip tyrimo objektas.
• Taikos, konflikto ir karo apibrėžimai. Pozityvi ir negatyvi taika.
• Tiesioginės ir struktūrinės prievartos sąvokos, jų pasireiškimas modernioje visuomenėje.
• Karo pateisinimo teorijos

Literatūra
Barash D. P., Webel Ch. P. The Meaning of Peace, from Peace and Conflict Studies, London: Sage Publications, 2002, p.3-27. [KOMPENDIUMAS]

Papildoma literatūra
Wallensteen P. „The Growing Peace Research Agenda“, Occasional Paper, 21: OP 4, Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, 2001.- http://www.nd.edu/~krocinst/ocpapers/op_21_4.PDF
O’Connell J. “Can Peace Be Studied? An Essay on Definition, Content and Focus”. http://www.brad.ac.uk/staff/jmoconnell/peace.html

3. Karai ir konfliktai šiuolaikiniame pasaulyje.
• Karo kitimas žmonijos istorijoje, karų tikimybė ateityje.
• Karų aukų skaičius, žuvusiųjų/sužeistųjų santykis, civilių gyventojų dalis.
• Pagrindinės naujų karų charakteristikos, technologijos įtaka karo pasekmėms.
• Naujos nekarinės konflikto dimensijos, jų charakteristika.
• Socialiniai ir ekonominiai karo aspektai.

Literatūra

Ramsbotham O., Woodhouse T., Miall H. Statistics of Deadly Quarrels from Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press, 2007 (second edition), P.55-77. [KOMPENDIUMAS]
Barash D. P., Webel Ch. P. The Meanings of Wars, from Peace and Conflict Studies, London: Sage Publications, 2002, p.56-84. [KOMPENDIUMAS]

Papildoma literatūra
Peace and Conflict 2005. Center for International Development and Conflict Management, University of Maryland, 2005. [FAILAS]

4. Kariavimo istorija. Karas kaip kultūros elementas.
• J.Keegan ir K. von Clausewitz požiūrio į karą skirtumai, karo ir politikos santykio peržiūrėjimas
• Kultūrų, kuriose karas yra kultūros elementas, pagrindinės charakteristikos
• Kariavimo priemonės skirtingose kultūrose. Vakarų ir Rytų kultūrų karo samprata.
• Karinės taktikos ir technologijų kaita istorijos bėgyje. Skirtingų kariavimo būdo evoliucija

Literatūra
Keegan J. A History of Warfare. New York, Vintage Books, 1993. – p. 3-12, 28-60. [KOMPENDIUMAS]
Chaliand G. Warfare and Strategic Cultures, from The Art of War in World History. Ed.by Chaliand G. – University of California Press, 1994. – p. 1-45. [KOMPENDIUMAS]

Papildoma literatūra
Friedman N. The Fifty-year War: Conflict and Strategy in the Cold War. RUSI Journal, Vol.146., Issue 3., June 2001, p.20-25. [KOMPENDIUMAS]
Pollack K. Arab Culture and Arab Military Performance: Tracing the Transmission Mechanism, „Ideas, Culture and Political Analysis Workshop“, Princeton University, May 15-16, 1998. [FAILAS]
Atkine N. Why Arabs Lose Wars, Middle East Review of International Affairs, Vol. 4, N. 1, March 2000.[FAILAS]

KONFLIKTŲ IR KARŲ ANALIZĖ

6. Konfliktų analizė ir taikos tyrimai: metodologiniai aspektai
• Konfliktų struktūrinės sąlygos ir socialinės taisyklės
• Taikos tyrimų evoliucija ir prigimtis
• Taikos tyrimų metodiniai principai, analizės lygmenys
• Konfliktų sprendimo modeliai – nuo klasikos iki šių laikų

Privaloma literatūra:
Ho-Won Jeaong. Peace and Conflict Studies. Ashgate Publishing Lt., 2006 (first edition 2000). –P. 31-49. [KOMPENDIUMAS]
Ramsbotham O., Woodhouse T., Miall H. Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press, 2007 (second edition), P.8-30 [KOMPENDIUMAS]

7. Konfliktų supratimas ir aiškinimas, konfliktų teorijos

• Socialinio konflikto teorija (pagal E. Azar), modelio taikymas konfliktų aiškinime
• Rummelio konfliktų aiškinimas: konfliktų prigimtis ir etapai
• Socialinių konfliktų priežastys ir elementai
• Konflikto procesas

Literatūra
Ramsbotham O., Woodhouse T., Miall H. Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press, 2007 (second edition), P.78-105 [KOMPENDIUMAS]
R.J. Rummel UNDERSTANDING CONFLICT AND WAR. Beverly Hills, California:Sage Publications, 1976. (Vol. 2: The Conflict Helix, Chapter 26-29)
< http://www.hawaii.edu/powerkills/TCH.CHAP26.HTM>

< http://www.hawaii.edu/powerkills/TCH.CHAP28.HTM>
< http://www.hawaii.edu/powerkills/TCH.CHAP29.HTM>

8. Konfliktai ir žaidimų teorijos

• Žaidimų teorijų pritaikymas socialiniuose ir politiniuose santykiuose
• Svarbiausi žaidimų teorijų elementai, linijos: „zero sum“ žaidimai, „viščiukas“, „kalinio dilema“ etc.
• Žaidimų teorijų taikymas analizuojant konfliktus ir galimus jų sprendimo būdus.

Literatūra
William King. “Strategy and Conflict: An Introductory Sketch of Game Theory”, 1999.
Brams, Steven J. & Jones, Christopher B., 1997. “Catch-22 and King-of-the-Mountain Games : Cycling, Frustration, and Power,” Working Papers 97-23, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University.
Brams, Steven J. “Game theory and the Cuban missile crisis”, 2001.

8. Žiaurumas ir agresija – individo lygmuo. Individualaus lygio karo aiškinimas

• Žiaurumo prigimties aiškinimai individo lygiu
• Žiaurumo pasireiškimo priežastys, motyvai, agresijos nukreipimo „taikiniai“.
• Konfliktų ir susidūrimų priežastys

Literatūra
Barash D. P., Webel Ch. P. The Individual Level, from Peace and Conflict Studies, London: Sage Publications, 2002, p.119-143. [KOMPENDIUMAS]
van der Dennen J. „Combat Motivation And War Atrocities“ from The ‘Evil’ Mind.

Papildoma literatūra
van der Dennen J. Cruelty And ‘Beast-In-Man’ Imagery, from The ‘Evil’ Mind. – http://rint.rechten.rug.nl/rth/dennen/evil_cru.htm
Van der Dennen J.M.G. The Origin of War, Origin Press, 1995. – p. 317-332. [KOMPENDIUMAS

9. Grupės lygmens karo aiškinimas

• Konfliktų prigimties aiškinimai grupių lygiu
• Konfliktų tarp skirtingų socialinių grupių priežastys, motyvai

Literatūra
Barash D. P., Webel Ch. P. The Group Level, from Peace and Conflict Studies, London: Sage Publications, 2002, p.145-185. [KOMPENDIUMAS]

Papildoma literatūra
Wong L., etc Why They Fight: Combat Motivation In The Iraq War. US Army War College, Carlisle, 2003. [FAILAS]
Moller B. Privatisation of Conflict, Security and War, Danish Institute for International Studies, Working Paper N. 2, 2005. [FAILAS]

10. Sprendimų priėmimo ideologinis, socialinis ir ekonominis lygmuo

Literatūra
Barash D. P., Webel Ch. P. The Decision-Making Level, Peace and Conflict Studies, London: Sage Publications, 2002, p. 207-232. [KOMPENDIUMAS]
Barash D. P., Webel Ch. P. The Ideological, Social, and Economic Levels, Peace and Conflict Studies, London: Sage Publications, 2002, p. 233-260. [KOMPENDIUMAS]

Papildoma literatūra
Ho-Won Jeaong. Peace and Conflict Studies. Ashgate Publishing Lt., 2006 (first edition 2000). –P. 87-105. [KOMPENDIUMAS]

KURIANT TAIKIĄ VISUOMENĘ

11. Demokratija ir taika
• Demokratinė taika – mitas ar realybė? Demokratinės taikos priežastys.
• Faktoriai (kriterijai) apsprendžiantys tautų ir valstybių konfliktiškumą ar taikingumą. Taikingų tautų pavyzdžiai ir jų apibūdinimas.
• Taikingumo didinimo būdai.

Literatūra
Weart S.R. Investigating the Puzzle of Democratic Peace. From Never at War: Why Democracies Will Not Fight One Another, by Spencer R. Weart. (New Haven, CT: Yale University Press, 1997) . http://www.hawaii.edu/powerkills/WEART.CHAP.HTM

Papildoma literatūra
Rivera J. “Assessing the Basis for a Culture of Peace in Contemporary Societies”. Journal of Peace Research, Vol.41, N.5, 2004, p.531-548. [FAILAS]
MacMillan J. “Beyond the Separate Democratic Peace”. Journal of Peace Research, Vol.40, N.2, 2003, p.233-243. [FAILAS]

12. Konfliktai ir žmogaus teisės. Humanitarinis saugumas. Terorizmas ir teisingumas
• Žmogaus teisių pažeidimai ir sąsajos su taika
• Žmogaus teisių gynimo principai ir jų įgyvendinimo evoliucija bei praktika
• Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo užtikrinant humanitarinį saugumą
• Konfliktų sprendimas ir terorizmas.

Literatūra:
Ho-Won Jeaong. Human Rights from Peace and Conflict Studies. Ashgate Publishing Lt., 2006 (first edition 2000). –P. 205-222 [KOMPENDIUMAS]

Ramsbotham O., Woodhouse T., Miall H. Terror and Global Justice. From Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press, 2007 (second edition), P.249-264. [KOMPENDIUMAS]

13. Konfliktų prevencija ir jų plitimo stabdymas

• Tarpvalstybinių konfliktai po šaltojo karo: atvejai ir priežastys
• Konfliktų prevencijos galimybes
• Operacinės konfliktų stabdymo priemonės

Literatūra:

Ramsbotham O., Woodhouse T., Miall H. Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press, 2007 (second edition), P.106-131. [KOMPENDIUMAS]

Sassen, Saskia. Preventing Deadly Conflict: Final Report With Executive Summary. New York: Carnegie Corporation of New York, 1997. [FAILAS]

Papildoma literatūra:
Wallensteen, Peter and Frida Möller. Conflict Prevention: Methodology for Knowing the Unknown” , Uppsala Peace Research Papers, 2003. 31 p

14. Konfliktų sprendimas ir susitaikymas
• Efektyviausi konfliktų prevencijos būdai ir programos.
• Tarptautinių organizacijų vaidmuo konfliktų prevencijoje
• Susitaikymo tarp konfliktuojančių pusių galimybės ir atvejai
• Taikos kūrimas „iš apačios“
• Skirtingos susitaikymo prasmės ir keliai į jį

Literatūra
Barash D. P., Webel Ch. P. Diplomacy, Negotiations, and Conflict Resolution from Peace and Conflict Studies, London: Sage Publications, 2002, p.267-289. [KOMPENDIUMAS]
Ramsbotham O., Woodhouse T., Miall H. Peacebuilding, Reconciliation from Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press, 2007 (second edition), P.215-245 [KOMPENDIUMAS]

Papildoma literatūra
William J. Long, Peter Brecke. War and Reconciliation: Reason and Emotion in Conflict Resolution. MIT Press, 2003. –P.1-34.[FAILAS]
Ackermann A. The Idea and Practice of Conflict Prevention. The Journal of Peace Research, Vol.40, N.3, 2004, 339-347. [FAILAS]

15. Ateities konfliktai ir karai. Scenarijų taikymas analizuojant konfliktų eigą.
• Ateities karų priežastys, tikslai ir priemonės
• Labiausiai paplitę mitai apie ateities karus, konfliktus, taiką ir jų priežastis
• Būsimų karų ir stabilumo regionai. Ar galimos saugumo bendruomenės?
• Scenarijų taikymas: Izraelio – Palestinos konflikto atvejis

Literatūra
Newman E. The „New Wars“ Debate: A Historical Perspective is Needed. Security Dialogue, Vol.35, n.2, p.173-189. [FAILAS]
Blum A. “The Futures of Conflict: Exploring the Use of Comparative Scenarios in Track II Q2 Peacebuilding” International Studies Perspectives, 2005, No.6, 342–358. [FAILAS]

Papildoma literatūra
Tusicisny A. Civilizational Conflicts: More Frequent, Longer, and Bloodier? Journal of Peace Research, Vol.41. N.4, 2004, p.485-498. [FAILAS]
Klare M. T. The New Geography of Conflict. Foreign Affairs. – May/June 2001. [KOMPENDIUMAS]

16. Baigiamasis seminaras. Rašto darbų aptarimas