kalbotyros pradmenys

1.Kas parašė ir kada buvo išspausdinta pirmoji lietuvių kalbos gramatika?Pirmoji žinoma lietuvių kalbos gramatika (“Gramatica Litvanica”) buvo išleista 1653m. Karaliaučiuje. Ją lotyniškai parašė Danielius Kleinas.2.Kurias žinai lietuvių kalbos gramatikas, išėjusias XVII-XVIII a.?Sapūno gramatika parašyta lotynų kalba, kurią vėliau išleido Šulcas. Vėliau Prūsijoje pasirodė dar trys vokiškai parašytos lietuvių kalbos gramatikos: P.F.Ruigio, G.Ostmejerio, K.G.Milkaus. Lietuvos valstybės teritorijoje 1737 pasirodė nežinomo autoriaus gramatika , taip pat yra duomenų kad 1630 K.Sirvydas lotyniškai išleido “Lietuvių kalbos raktą”.3.Nurodyk svarbesnes XIX-XX a. gramatikas.• Pirmąją lietuvių kalbos mokslinę gramatiką(“Litauische Grammatik”) 1856m. parašė vokiečių kalbininkas A.Šleicheris(vokiečių kalba).• 1876m. Halėje vokiečių kalba išėjo F.Kuršaičio lietuvių kalbos gramatika (“Grammatik der litauischen Sprache”).• 1911m. lietuvių, 1916- ir rusų kalbomis išleista K.Jauniaus “Lietuvių kalbos gramatika”• J.Jablonskis 1901 Tilžėje išleido pirmąją bendrinės kalbos gramatiką “Lietuviškos kalbos gramatika”, vėliau jis išleido dar dvi gramatikas.• Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas 1965-1976 m. išleido trijų tomų “Lietuvių kalbos gramatiką”• V.Ambraso 1994 m. išleista vienatomė “Dabartinės lietuvių kalbos gramatika”.4.Kas ir kada išleido pirmąjį lietuvių kalbos žodyną? Kuo jis svarbus?1620 m. K. Sirvydas išleido trijų kalbų žodyną:jame lotyniški žodžiai išversti į lenkų ir lietuvių kalbą.. Tai vienintelis žodynas Lietuvoje iki pat XIX a. Jis daug prisidėjo norminant ir turtinant lietuvių kalbą.5.Kuriuos žinai XVII-XIX a. žodynus?• F. Kuršaičio žodynai: lietuvių- vokiečių (1883m.) ir vokiečių-lietuvių (1870 ir 1874 m.) • S.Daukanto lenkų-lietuvių kalbų žodynas• A.Juškos žodynas(1897-1922)6.Kuris žodynas yra svarbiausias lietuvių leksikografijos darbas?Kodėl?“Lietuvių kalbos žodynas”.Jį pradėjo leisti K. Būga 1902m., dar būdamas ketvirtokas.Po Būgos mirties nuo 1930 darbą tęsė J. Balčikonis su kitais kalbininkais.Žodynui žodžius rinko visa Lietuva, netgi prezidentas Grinius,taip pat rašytojai, kunigai, studentai…Pirmasis tomas išėjo 1941 m. –per karą, paskutinysis- 2002m.-lygiai 100 metų nuo jo rengimo pradžios. Žodynas yra išskirtinis dar ir dėl to, jog jis apima ir dabartinės bendrinės kalbos, ir visų tarmių , ir senųjų raštų leksiką.Žodyne yra apie 250000 žodžių.

7.Kada prasidėjo mokslinis lietuvių kalbos tyrimas?Moksliškai lietuvių kalbą iš esmės tirti pradėta nuo XIX a. vidurio.8.Nurodyk, kuo lietuvių kalbos mokslui yra nusipelnę A. Šleicheris ir F. Kuršaitis?• A.Šleicheris-žymiausias XIX a. vid. Kalbininkas pradėjęs iš esmės tirti pačią gyvąją kalbą, jis specialiai vyko į Prūsiją, tam, kad išmoktų lietuvių kalbos iš paprastų kaimo žmonių, bei užrašinėti jos duomenų.Jis pirmasis parodė, kaip reikia tirti gyvąją kalbą. Taip pat labai vertinga yra laikoma jo parašyta pirmoji lietuvių kalbos mokslinė gramatika.• F.Kuršaitis-Jis pirmasis moksliškai aprašė mūsų gimtosios kalbos priegaides, ištyrė kirčiavimą ir nustatė kirčiuotes. Jis įvedė dar ir dabar vartojamus kirčio ženklus. Jo gramatika ir žodynas dar ir dabar kalbos mokslui yra didžiai vertingi.9.Pasakyk svarbiausius A. ir J. Juškų , A. Baranausko ir K.Jauniaus nuopelnus lietuvių kalbos mokslui.• A. ir J.Juškos – A. Juška visą amžių rinko lietuvių tautosaką ir žodžius. Jonas kaupė lietuvių tarmių duomenis ir rūpinosi brolio palikimo leidimu. Jų darbuose pirmą kartą pavartoti terminai:galūnė , skiemuo ,skaitvardis, įvardis,šaknis.• A. Baranauskas- XIX a. lietuvių kalbininkas, poetas. Jis sukaupė daug tarmių duomenų, vykusiai suskirstė pačias tarmes.Vėliau buvo išleisti A. Baranausko surinkti tarmių tekstai.• K. Jaunius- Svarbūs jo gramatika ir tarmių aprašai. Prigijo ir jo terminai-priegaidė, priesaga, priešdėlis, veiksmažodis, prieveiksmis, asmuo, linksnis, kamienas.10.Kuriose lietuvių kalbos srityse daugiausia yra dirbęs K Būga?Studijavo leksikologiją, daug yra davęs lietuvių kalbos fonetinės struktūros , gramatinės sandaros, taip pat kirčiavimo studijoms.11.Kuo K. Būga nusipelnė lietuvių leksikologijai?K. Būgos palikta milžiniška žodyno kartoteka sudarė pagrindą didžiajam “Lietuvių kalbos žodynui”.Paskelbė daug gerų etimologijų , nušvietė mūsų kalbą skolinių kilme , lietuviškų asmenvardžių darybą, tyrinėjo vietovardžius.
12.Kuriuos žinai J.Jablonskio darbus paktiniais lietuvių kalbos klausimais?“Linksniai ir prielinksniai”, ypač vertingi J. Jablonskio straipsniai praktiniais kalbos klausimais, bei recenzijos.13.Su kokiomis bendrinės kalbos negerovėmis kovojo J. Jablonskis?Jis taisė ano meto rašomosios kalbos klaidas, iš liaudies kalbos spręsdavo ar gera žodžio daryba, ar lietuviška sintaksinė konstrukcija ir ar tinka rašomajai kalbai. Jis stengėsi išguiti svetimybes, apsaugoti lietuvių kalbą nuo anuomet įsigalinčių nevykusių naujadarų, atpratinti nuo svetimų, bei netaisyklingų sintaksinių konstrukcijų mūsų rašytojus.14.Kuo lituanistikai svarbūs P.Skardžiaus ir A.Salio darbai?• P. Skardžius savo darbuose nagrinėjo lietuvių kalbos veiksmažodžių, vardažodžių ir sudurtinių žodžių darybą. Jis yra vienas iš didžiausių lietuvių bendrinės kalbos normintojų, bei ugdytojų , parašė daug straipsnių praktiniais lietuvių bendrinės kalbos klausimais.• A. Salys nusipelnė lietuvių dialektologijai, svarbūs jo lietuvių kalbos fonetikos tyrimai, daug rašė praktiniais bendrinės kalbos ugdymo klausimais , padėjo leisti “Lietuvių rašomosios kalbos žodyną”.15.Kokius dar žinai lietuvių kalbininkus ir jų darbus?Gerulį, Skardžių, Kabela, Mikalauskaitę, Balčikonį…16.Išvardyk užsienio šalių kalbininkus, tyrusius lietuvių kalbą.Endzelynas , Špechtas, Trautmanas , Jelmslevas , Mikola; Nieminenas , Nydermanas , Meje.17.Pasakyk kalbininkų sukurtus naujadarus. Nurodyk jų autorius• K.Sirvydas(kokybė, kupranugaris, mąstytojas, pratarmė, pažanga, rodyklė, spaustuvė, taisyklė, virtuvė)• S.Daukantas(laikrodis, prekyba, vietovė, būdvardis, laipsnis, kalbos dalys…)• A. ir J. Juškos(galūnė, skiemuo, skaitvardis,įvardis, šaknis)• A. Baranauskas(balsis, raidė, rašyba, sakinys, tarinys, raštinė, dalyba, trikampis)• K.Jaunius (priegaidė, priesaga, priešdėlis, veiksmažodis, prieveiksmis, asmuo, linksnis, kamienas)• J. Jablonskis(vienaskaita, daugiskaita, asmenuotė, bendratis, nuosaka, giminė, galininkas, vietininkas, jungtukas, ateitis, atvirukas, bendradarbis, degtukas, deguonis, įspūdis, įtaka, mokykla, pažanga, pieštukas, pojūtis, šviesuolis, švietimas, tamsuolis, tautietis, teismas, vadovėlis, vaizduotė, valdininkas, valstietis, vandenilis, pirmadienis, antradienis ir k.t. )
• A. Salys(Požiūris, rankinukas, staigmena ir k.t.)18.Kurios mokslo įstaigos rūpinasi lietuvių kalbos tyrimu?• Atkurtas Lietuvių kalbos institutas, vėliau paverstas Lietuvių kalbos ir literatūros institutu.• Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos ir Baltų filologijos katedros• Vilniaus pedagoginis universitetas• Šiaulių universitetas• Klaipėdos universitetas19.Pasakyk , kuriuos žinai kalbos praktikos leidinius.“Kalbos praktikos patarimai”, “Kanceliarinės kalbos patarimai”…20. Pasakyk žinomus kalbinius žurnalus.“Gimtasis žodis”