Funkciniai stiliai

Funkciniai stiliai
Stilius Vartojimo sritis St. f – ja arba paskirtis Stiliaus ypatybės (bruožai)
1. Buitinis Kasdieninė aplinka Paprastas bendravimas, nesudėtingos informacijos perdavimas. • neoficialumas
• dialogai
• trumpinimas
• ekspresyvumas
• nutylėjimai
2. Mokslinis Mokslinė sfera: labaratorijos, teoriniai sampratavimai, mok. argumentų ir didelių prasmės idejų aptarimas. Perteikti mokslinę informaciją, ją kaupti ir sisteminti. Kurti naujas sąvokas ir mokslinius tekstus. Kalba sausoka, be emocijų, meninių priemonių ir vaizdų, be dviprasmybių. Būdingi moksliniai terminai bei sąvokos, beveik vien tiesioginiai sakiniai.
• Nuoseklumas
• Logiškumas
Žanrai: monografija, straipsniai, studijos, tezės, vadovėliai, seminarai, diplomatiniai darbai, projektai, interpretacijos ir kt.
3. Administracinis
 Juridinis
 Diplomatinis
 Kanceliarinis Juridinis: reikalų raštams, įstatymams.
Diplomatinis: tarpautiniuose santykiuose
Kanceliarinis: visose oficialiuose įstaigose. Informacijos perdavimo, valdymo, sutarties, grasinimo ir

r
r kt. • Dalykiškumas
• Glaustumas
• Oficialumas
• Taktiškumas
• Mandagumas
4. Publicistinis Žiniasklaida Pranešimo, poveikio. • Socialinis vertinimas
• Emocingumas
• Vaizdingumas
5. Meninis Grožinė kūryba Paveikti estetinius jausmus, sukelti grožinį išgyvenimą. • Salygiškumas
• Metaforiškumas
• Vaizdingumas