Dalelytės rašymas

Turinys:1*kas yra dalelytė2*dalelytės gi rašyba3*dažniausios dalelytės4*dalelytės vis rašyba5*dalelytės per rašyba6*dalelyčių te/tebe/be rašyba7*dalelyčių ne/nebe rašyba

Dalelytė-tai nekaitoma kalbos dalis,kuri teikia sakiniui arba jo dalims papildomų prasminių atspalvių.Dalelytės gi rašyba:a)Dalelytė gi kartu rašoma,su vienskemeniais,nekaitomais žodžiais:argi;negi;ligi;dargi;kaipgi;kurgi…b)Dalelytė gi atskirai rašoma su vienskemeniais,kaitomais žodžiais:kas gi;ko gi;ką gi;kam gi…Išimtis:kogi/kamgi galima rašyti kartu,jei galime pakeisti į kodėlgic)Dalelytė gi rašoma atskirai,su daugiaskiemeniais žodžiais:tuojau gi;kada gi;visuomet gi…Išimtis:nejaugi/kadangi/taipogi-kartu rašomaBendrinėje lietuvių kalboje dažniausiai vartojamos dalelytės:antai,ar,bene,argi,bet,ir,bent,beveik,dar,gal,gi,jau,juk,kone,ne,nei,net,štai,tartum,tik,vėl,vis,vos,ypač,lyg,per.Dalelytės vis rašyba:dalelytė vis visada rašoma atskirai:vis tiek;vis vien;vis dėlto…Išimtis: visgiĮsidėmėti- iš/vis,per/vis čia ne dalelytė,o sudurtinis prieveiksmis.Dalelytės per rašyba:dalelytė per visą laiką rašoma atskirai: per daug;per vėluIšimtis:pernelyg;nepernelygDalelytės te/tebe/be rašyba:a)visada su veiksmažodžiais rašoma kartu: besugrįši;tegrįžta;tebedirba,b)Dalelytė te su kitomis kalbos dalimis atskirai: te visad šviečiac)Dalelytė tebe su būdvardžiais-kartu: tebegyvi,tebegraži**Dėl to->todėl(rašome atskirai,kai galime pakeisti todėl)dėlto->tačiau(kartu,nes galima pakeisti į tačiau)Dalelytės ne,nebe rašyba:(1)dalelytes rašome kartu:a)su žodžiais,turinčiais priešingą reikšmę(veiksm. ir būdv.):gražus-negražus;vežti-nevežti…

b)su daiktav.: darbas-nedarbas,laimė-nelaimė(2)dalelytes rašome atskirai:a)kai yra prieštaravimas:ne gražus,o bjaurus;ne rašo,o skaito…b)kai neigia sakomąjį dalyką: ne jis;ne brolis;ne vakar…c) su skaivardžiais:ne vienas;ne pirmas;nebe antras…d)su įvardžiais ir įvardiniais prieveiksmiais: ne kas nori;ne visada;ne kiekvienas;ne visaip…Išimitis:jei galima pakeisti kitu žodžiu priešingos reikšmės:nekas(blogai);nekaip(blogai);nesavas(keistas);nekada(retai)…e)su žodžiais,kurie baigiasi ui: ne veltui;ne pakeliui…f)su aukštesnio laipsnio būdvardžiais ir prieveiksmiais: ne geriau už mane;ne geresnis…

Literatūros sąrašas:Lietuvių kalbos žinynas