Bendrieji gero stiliaus bruožai

Bendrinė kalba ir jos atmainos

Funkciniai stiliai

• Bendrinė kalba nėra vienalytė, esama įvairių jos atmainų, vadinamųjų funkcinių stilių, kuriems būdingas savitas žodynas, gramatinių formų, konstrukcijų vartojimo ypatybės.
• Stilių lemia kalbos funkcijos ir vartojimo sritys.

Funkcinių stilių apžvalga: panašumai ir skirtumai.
• Kalbos vartojimo sritys gali būti: buitinė, dalykinė, meninė.
• Dalykinis stilius skirstomas į administracinį ir mokslinį, pagal tam tikrus bruožus: aiškumą, objektyvumą, logiškumą, apibrėžtumą ir vienareikšmiškumą.
• Tarpinė grandis tarp meninio ir nemeninio– publicistikos stilius.

Bendrieji gero stiliaus bruožai
• Nuo vartojimo srities priklauso konkrečios, tik tai sričiai būdingos kalbos ypatybės.
• Ar stilius geeras ar blogas, galima spręsti iš to, kaip kalba atitinka bendravimo situaciją, kiek ji yra aiški, logiška ir glausta, kaip tiksliai adresatas gali suprasti jam pateiktą informaciją.

Funkcinių stilių atmainos
• Skiriamos 5 funkcinių stilių atmainos:
1) buitinis – kalba šeimoje, gatvėje, su artimais žmonėmis. Kalba paprasta, spontaniška, emocinga, subjektyvi, vaizdinga, nevengiama humoro, šiurkštumo;
2) meninis – grožinės literatūros kalba, pasižyminti vaizdingumu, gausu metaforų, emocinės leksikos ir pan.
Funkcinių stilių atmainos
3) publicistinis – žiniasklaidoje vartojama kalba aktualiais visuomenės klausimais.
4) administracinis (kanceliarinis) – tai kalba, vartojama įstaigų dokumentuose, jai būdingos sustabarėjusios frazės, šabloniškumas, schematiškumas, gausu santrumpų, beeasmenių sakinių.
Funkcinių stilių atmainos
5) mokslinis – tai mokslo darbų kalba, jai būdingas apibendrinimas, dėstymo nuoseklumas, rišlumas, tikslumas, objektyvumas, išsamumas, tai nėra nei emocinė, nei vaizdinga kalba, čia gausu sąvokų, terminų, naujadarų ir tarptautinių žodžių.
Specialybės ir profesijos kalba
• Specialybės ir profesinės kalbos pamatas – mokslinis st

tilius.
• Specialybės kalba – bendrinės kalbos sluoksnis, kurio yaptumų mokomasi ruošiantis įgyti diplomą.
• Studijų metais išsiugdyta profesinė kalba toliau tobulinama dirbant. Taip susiformuoja profesinė kalba.
Kalbos norma ir kodifikavimas
• Kalbos norma – kurioje nors visuomenėje pripažįstama kalbos faktų ir vartojimo būdų visuma.
• Normos gali būti dvejopos: kodifikuotos ir nekodifikuotos.
• Kodifikuotos normos nustatomos remiantis keliais kriterijais: tikslingumo, stabilumo, sistemiškumo, ekonomijos, taisyklingumo, tikslumo, aiškumo, vaizdingumo, gyvumo, grynumo.
Kalbos klaidos
• Kodifikuotų normų pažeidimas laikomas kalbos klaida. Jos atsiranda dėl svetimų kalbų, sociolektų, tarmių poveikio.
• Kitos kalbos pavojingiausios tada, kai svetima kalba laikoma prestižine ir yra iš kitos kalbų grupės.
• Kalbos klaidų šaltinis gali būti ir žargonas.
Kalbos klaidos
• Kalbos klaidos nevienodos. Pagal lygmenis skirstomos taip: tarties, kirčiavimo, žodyno, žodžių sandaros, gramatikos (morfologijos ir sintaksės).
• Dar gali būti skirstomos pagal dažnumą ir gajumą tam tikruose kalbos stiliuose.
Funkcinių stilių sąąveikos klaidos
• Stiliai nėra uždaros sistemos, jie veikia vieni kitus. Į mokslinį stilių skverbiasi buitinio, publicistinio stiliaus elementai, primityvina objektyvų informacijos pateikimo būdą, pvz.:
Ši konstrukcija yra aiški ir nereikalauja paaiškinimų.
Vario lydymosi temperatūra yra +1083 C , kas mūsų visiškai nedomina
Funkcinių stilių sąveikos klaidos
Suprojektuotas tiuneris gavosi labai patogus vartotojui..
Gauti eksperimentiniai rezultatai neapvylė lūkesčių.
Bet prisiminkime ir naudą, kurią galime išspausti iš tokio modulio.
Stiliaus aiškumo klaidos
• Aiškumui kenkia įmantrūs žodžiai, migloti, painūs žodžių junginiai, pvz.:
Apibendrinant galima padaryti (=daryti) pagrindinę išvadą – atliktas projektas yra įgyvendinamas (?).
Aušinimui panaudojame ši
iluminius vamzdelius, bet jų panaudojimas yra apsunkintas didelės kainos ir mažu išleidžiamu jų kiekiu.
Stiliaus aiškumo klaidos
Kadangi toks tiuneris nėra skirtas tokiam darbui, kad žmogus į jį pastoviai žiūrėtų, tai apšvietimas galimas toks, kad jį (?) įjungti, išjungti, susirasti reikiamą kanalą, susirasti norimą garso signalą ir pan.
Kalbos glaustumo klaidos
Neturi būti ne tik per ilgų įžangų, nukrypimų nuo temos, bet ir nereikalingo, nebūtino sakinio, žodžio.
A. Baranauskas pirmiausia aprašė regimuosius įspūdžius, paskui uodžiamuosius įspūdžius ir girdimuosius įspūdžius.
Ir grafikų frontai (?) gavosi lėkštoki, ir slopinamų dažnių ribos gavosi ne tos.
Nors iš eilėraščio pavadinimo atrodo, kad eilėraštyje bus pavaizduota jūra, bet, eilėraštį perskaičius, išryškėja visai kita mintis.
Kalbos glaustumo klaidos
• Būdingas parazitinis žodis yra įvardis savo:
• Šeimininkas greitai susidraugavo su savo žirgu. Žirgas taip pat priprato prie savo šeimininko.
• Ji pasisodino savo kaimynę ir liepė jai pasakoti.

Kalbos glaustumo klaidos
Jie pakvietė Algį žaisti su jais kartu.
Ji norėjo dar jį paklausti, bet nebegalėjo jo sustabdyti.
Jie tarytum dėkojo Tadui už jų išgelbėjimą
Logikos klaidos
• Sudarydami sakinį, pirmiausia turime žodžius jungti į visumą, laikydamiesi logikos dėsnių. Sakinius vieną su kitu taip pat turime sieti prasmingai.
• Labai dažnai nepaisoma loginio skirstymo reikalavimų: skirstant kokius nors reiškinius, remiamasi ne vienu požymiu, pvz.:
Logikos klaidos
Bet kurią technologinę užduotį galime spręsti (=atlikti) įvairiais technologiniais (?) būdais.
Remonto darbams (?) turi būti išduodami specialūs drabužiai.
Atliktiems remonto darbams sustatomas priėmimo ak

ktas, kuriame atsispindi atlikto remonto charakteris ir apimtis.
Minties tikslumo klaidos
Sakinio reikšmę dažnai iškreipia netiksliai pavartotos giminės ir skaičiaus kategorijos, pvz.:
Kasant tranšėjas ir griovius žmonių ir transporto judėjimo vietose, numatoma juos (?) aptverti laikina tvorele.
Minties tikslumo klaidos
Atliktame darbe buvo surinkta iš literatūros, pasiūlyta ir išnagrinėta palydovinės TV tiunerio elektrinės principinės schemos variantas (???).
Reikalingas prekybos agentas. Privalumai:patirtis su rūkytais mėsos gaminiais.
Reikalingas vyras be žalingų įpročių dirbti alaus bare už prekystalio.
Minties tikslumo klaidos
Vedęs 50 m. verslininkas susipažintų su moterimi trumpai draugauti.
Aukščiausios kokybės gydytoja dermatologė Danutė B. gydo vaikus, sergančius odos ligomis.
Išnuomoju mikroautobusą su maršrutu, kurį vėliau pirksiu.
.

Minties tikslumo klaidos
• (Parduodu)dviejų kambarių butą Senamiestyje (vonia ir WC kartu, su kaimynais, yra visi skaitikliai).

• Du staliai, du Jonai, ieško darbo prie namo ar buto apdailos, gali sargauti ar parūpinti medžiagų.

Minties tikslumo klaidos
• Radiatorius ir kitas automobilių plastmasines (=plastiko) detales suviriname.

• Parduoda (nebrangiai) naujas granatas automobiliams.

Gero stiliaus ugdymo prielaidos
• Kaip ir apskritai kalbos, mokslinio stiliaus reikia mokytis. Prieš pradedant rašyti mokslinį darbą, reikėtų pastudijuoti savo srities žymiausių specialistų mokslinių veikalų ne tik turinį, bet ir kalbą.

• Kad mokslinė kalba nepereitų į šnekamąjį stilių, patartina, iškilus neaiškumams, Dabartinės kalbos žodyne (www.lkz.lt) susirasti žodžio stilistinę charakteristiką (flk. – folkloro posakis, poez. – poezijoje vartotinas žodis), fiz. – fizika
Literatūra
Kalbos patarimai. V., 2002-2006.
Kanceliarinės kalbos patarimai. Parengė P. Kniūkšta ir kiti. V., 2002.
Kazlauskienė A.

. ir kt. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra. K., 2006.
Kniūkšta P. Administracinė kalba ir jos vartosena. V., 2005.
Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. K., 2001.
Piročkinas A. Administracinės kalbos kultūra. V., 1990.
Šukys J. Kalbos kultūra visiems. K., 2003.
Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. K., 2004.
Župerka K. Lietuvių kalbos stilistika. V., 1983.

Leave a Comment