UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “X” CHARAKTERISTIKA IR VEIKLOS DOKUMENTAI

KAUNO KOLEGIJOS

EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETO

APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “X” CHARAKTERISTIKA IR VEIKLOS DOKUMENTAI

Dokumentų valdymo savarankiškas rašto darbas – projektas

Kaunas 2013

TURINYS

ĮVADAS 2

PRAKTINĖ DALIS..............................,....3

Juridinis statusas..............................3

Veiklos sritis ..............................3

Struktūra..............................4

1.4. Bendrovės veiklos dokumentai..............................4-5

1.5.Veiklos dokumentų grupės ir rūšys............................5

1.6. Elektroninių dokumentų registravimo procedūros....................5

1.7. Dokumentų registravimo procedūros...........................5-6

1.8. Įmonės archyvas..............................6

2. PRAKTINĖ DALIS..............................7

2.1. Prašymas fizinio asmens 7

2.2. Prašymas įstaigos darbuotojo..............................8

2.3. Europaso gyvenymo aprašymas . 9-10-11

2.4. Įsakymas dėl materialio truto 12

2.5. Įsakymas dėl mokymosi atostogų............................13

2.6. Saugos ir sveikatos instrukcija..........................14-15-16

2.7. Lydimasis raštas..............................17

2.8. Atsakomasis raštas..............................18

2.8. Rekomendacija..............................19

2.9. Pažyma..............................20

2.10. Protokolas..............................21

2.11. Protokolo išrašas..............................22

2.12. Darbuotojų sąrašas..............................23

2.13. Kompiuterio nurašymo aktas..............................24

2.14. Bylų perėmimo aktas..............................25

2.15. Dokumentacijos planas..............................26-27

IŠVADOS .. ..28

LITERATŪROS SĄRAŠAS 29

PRIEDAS..............................30-31

ĮVADAS

Dokumentų rengimo, tvarkymo, saugojimo darbai vadinami dokumentų valdymu. Šios srities turinys ir prroblemos yra aktualūs visiems asmenims, kurių veiklos objektas yra arba bus darbas su dokumentais.

Mano pasirinkta įmonė uždaroji akcinė bendrvė „x“. Įmonės veiklos sritis yra paslaugos, didmeninė bei mažmeninė prekyba. Įmonė sukauptą patirtį pritaiko Europos rinkoje ir pasiūlo savo klientams kokybiškas padangas ir profesionalias montavimo bei padangų remonto paslaugas.

Šio darbo tikslas išmokti dokumentus rengti taip, kad jie atitiktų Dokumentų rengimo taisyklėse nustatytus bendruosius dokumentų rengimo reikalavimus, galiojančius teisės aktus.

Šio darbo uždaviniai:

Susipažinti su pasirinktos organizacijos juridiniu statusu, veiklos sritimi, struktūra ir personalo suudėtimi.

Išnagrinėti pasirinktos įstaigos veiklos dokumentų sistemą.

Gebėti parenkti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisyklėse nustatytus bendruosius dokumentų rengimo reikalavimus ir dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus. Jų nuostatas taikyti praktikoje.

Rengti ir įforminti įstaigos teisės aktus, tvirtinamus dokumentus ir įstaigoje parengtus (vidaus ir siunčiamuosius) do

okumentus.

Suprasti Dokumentų valdymo sistemų naudą organizacijos valdyme.

Išmanyti elektroninių dokumentų priėmimo ir rengimo principus.

Susipažinti su reikalavimais dokumentų saugykloms bei įtvirtinti žinias apie dokumentų saugojimo terminų nustatymą.

PRAKTINĖ DALIS

1.1. Juridinis statusas

Įmonės juridinis statusas – uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės sudaro labai ženklią Lietuvoje registruotų įmonių dalį. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkas atsako tik ta pinigų suma, kurią jis įnešė už akcijas. Uždaroji akcinė bendrovė yra įrašyta į Juridinių asmenų registrą. Juridinių asmenų registro kodas 58710487, PVM mokėtojo kodas: LT-230335113, H. ir O. Minkovskių g. 85 LT-46221 Kaunas, tel.(86) 235 4452, faks.(86) 235 4482, el.paštas info@x.lt, inerneto svetainė http://www.boto.lt

Veiklos sritis

Uždaroji akcinė bendrovė „x“ veiklos sritis yra paslaugos, didmeninė bei mažmeninė prekyba. Įmonė sukauptą patirtį pritaiko Europos rinkoje ir pasiūlo savo klientams tokias paslaugas :

Naujų padangų pardavimas ir prristatymas;

Padangų parinkimas pagal kliento poreikius ir techniką;

Padangu montavimas;

Padangų remontas;

Pagalba kelyje;

Padangų montavimas ir remontas kelyje.

Veiklą padangų prekybos srityje pradėjo 2010 metais kaip “Boto Tyre” koncerno atstovas ir oficialus importuotojas Lietuvoje.

„x“ įmonė turi daugiau nei 50 nuolatinių urmo klientų Lietuvoje ir užsienyje. Eksportuoja padandas į Lenkiją, Latviją.

UAB „x“ valdo įmonę „Global Tractor & Equipment PTY LTD“ jau nuo 1998 metų. Kuri sėkmingai vykdo veiklą Australijoje, sunkvežimių, industrinių ir žemės ūkio technikos padangų, taip pat traktorių, karjerų techninkos pardavimo ir aptarnavimo srityse.

1.3. Struktūra

Įmonės struktūra sudaro: Direktorius, administracija, buhalterija, te

echninės priežiūros skyrius.

Administracija: pardavimų vadybininkas, administratorė, sekretorė.

Buhalterija: vyriausioji buhalterė, buhalteris, apskaitininkė.

Techninės priežiūros skyriaus: montavimo darbų vadovas, serviso vadovas, 9 darbininkai.

Įmonės organizacinė struktūra.

1.4. Bendrovės veiklos dokumentai

Įmonėje veiklos dokumentai rengiami ir tvarkomi pagal:

Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 57-1982; 2007, Nr. 4-154; 2008, Nr. 50-1846; 2010, Nr. 79-4055; 2012, Nr. 44-2147)

Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 88-4229; 2012, Nr. 15-683)

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 88-4230; 2012, Nr. 72-3768)

Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 (Žin., 2012, Nr. 3-104, Nr. 79-4132)

Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 (Žin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923; 2004, Nr. 38-1238; 2007, Nr. 19-729)

1.5. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys

Lentelėje nurodoma kokius veiklos dokumentus UAB „Gradus Trade“ naudoja savo veiklai įforminti.

Teisės aktus

 

Teisės aktais tvirtinamus dokumentus

 

Įstaigos rengiamus dokumentus

 

Personalo dokumentai

 

Asmenų rengiamus dokumentus

 

Įsakymai Dokumentacijos planas Aktai Atostogų įsakymai Gyvenimo aprašymai
Nutarimai Instrukcijos Charakterisitkos Darbo sutartys Įgaliojimai
Sprendimai Taisyklės Pažymos Komandiruočių įsakymai Pasiaiškinimai
    Protokolai   Prašymai
    Raštai    
    Rekomendacijos    

1.6. Elektroninių dokumentų registravimo procedūros

Įstaigos sudaryti ir gauti su jos veikla susiję elektroniniai dokumentai turi būti užregistruoti. Kol elektroninis dokumentas neužregistruotas ir neįtrauktas į elektroninių dokumentų valdymo sistemą, jokie tolesni su juo susiję veiksmai ir procedūros negalimi;

Elektroniniai dokumentai registruojami įstaigos dokumentų registruose pagal įstaigos vadovo patvirtintą įstaigos dokumentų re

egistrų sąrašą. Dokumentų registruose registruojami vienų metų elektroniniai dokumentai, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip;

Įstaigos sudaryti elektroniniai dokumentai registruojami dokumentų registruose tą dieną, kai jie pasirašomi ar patvirtinami;

1.7. Dokumentų registravimo procedūros

Įmonės visi gauti ir parengti dokumentai yra registruojami, kad būtų įrodytas jų buvimas ir užtikrinta paieška.

Dokumentai registruojami registracijos žurnaluose. Atskiruose žurnaluose registruojami informaciniai vidaus dokumentai, siunčiamieji ir gauti dokumentai,taip pat pasiūlymai, prašymai, skundai. Tokiuose žurnaluose registruojami vienų raštvedybinių metų dokumentai, jei kiti teisės norminiai aktai nenustato kitaip. Atskiruose žurnaluose dar registruojami dokumentai gauti iš aukštesnių įstaigų arba joms siunčiami.

Dokumentai registruojami tokia tvarka: registracijos eilės numeris, registravimo data. Jei dokumentas gautas – registracijos žyma arba dedamas antspaudas ir gavimo data. Registracijos žurnale rašomi šie duomenys: dokumento pavadinimas (antraštė ir trumpas turinys), jo sudarytojas, o jeigu siunčiamas dokumentas – adresatas. Žurnale gali būti papildomų su dokumentų apyvarta susijusių duomenų: rezoliucija, vykdytojo parašas, lapų skaičius ir kiti duomenys.

Įmonės dokumentai registruojami bendrame registre. Priedas Nr. 1.

1.8. Įmonės archyvas

Įmonės dokumentai laikomi specialiai įrengtoje saugykloje, kaip ir yra reikalaujama Dokumentų ir archyvų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982). Saugyklos durys pagamintos iš nedegios medžiagos, įrengtos spynos. Saugykloje įrengtos lentynos, kurios atitinka įstatyme nustatytus standartus. Saugykloje temperatūra neviršija nustatytos normos.

Archyvuose saugomos sąskaitos, sutartys, raštai, įsakymai, pirkimo-pardavimo sutarčių žurnalai, gaunamų ir siunčiamų raštų žurnalai.

UAB „x

x“ saugodama dokumentus vadovaujasi dokumentų saugojimo terminų rodykle. Dokumentų saugojimo terminų rodyklė nustato įstaigų ir įmonių, vidaus administravimo, kitų bendrųjų veiklos dokumentų, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, minimalius saugojimo terminus. Rodyklėje nenurodytų dokumentų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin. , 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 13 straipsnio 1 dalimi. Įmonėje saugomu dokumentų terminas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į su dokumentais susijusių asmenų teisėtus interesus.

PRAKTINĖ DALIS

JONAS JONAITIS

Pramonės pr.40-62, Kaunas. Tel. (8 6) 339 5623. El.p JONAITIS@gmail.com

Uždarosiso akcinės bendrovės ,,x”

Direktoriui

Vladui Janauskui

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2013 m. balandžio 28 d.

Kaunas

Prašau priimti mane nuo 2013 m. balandžio 28 d. Jūsų vadovaujamoje įstaigoje dirbti vadybininke.

PRIDEDAMA.

1. Mokslo baigimo diplomo kopija, 1 lapas.

2. Paso kopija, 1 lapas.

3. 3 nuotraukos (3×4).

5 Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopija, l lapas.

( Parašas) Virginija Juknevičienė

VADYBININKAS

EIMANTAS ŠIMKUS

Uždarosios akcinės bendrovės „X”

Direktoriui

Vladui Janauskui

PRAŠYMAS

DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

2013 m. balandžio 29 d.

Kaunas

Prašau suteikti man 28 kalendorines dienas kasmetinių atostogų nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. gegužės 29 d. už 2011 darbo metus.

( Parašas) Eimantas Šimkus

 

     
   
Europass

Gyvenimo aprašymas

 
     
Asmeninė informacija  
Vardas (-ai) Pavardė (-és)  
Adresas(-ai)

 

 
Telefonas(-ai)

 

Mobilusis telefonas 8 635 96 624    
El. paštas(-ai)  
   
Pilietybė Lietuvė
   
Gimimo data 1992-03-08
   
Lytis Moteris
   
Pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis Apskaitininkė
   
Darbo patirtis  
   
Datos 2011 m. rugsėjis – 2012 m. spalis
Profesija arba pareigos Apskaitininkė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės – Apskaitos operacijų vykdymas

– Bylų tvarkymas

Darbovietės pavadinimas ir adresas  
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Gamyba, prekyba
   
Datos 2010 m. birželis – 2010 m. rugsėjis
Profesija arba pareigos Padavėja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės – Klientų aptarnavimas

– Darbas su kasos aparatu

– Salės priežiūra

 

Darbovietės pavadinimas ir adresas  
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Viešasis maitinimas
Išsilavinimas  
   
Datos 2012 m. Rugsėjis – dabar
Kvalifikacija Finansai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Kauno kolegija, Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas

 

 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją ISCED 5
   
Datos 2012 m. rugsėjis – 2012 m. birželis
Kvalifikacija Apskaitininkas-kasininkas
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Vesti individualią įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių apskaitą

 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Kauno Ryšininkų mokykla, Laisvės al. 33, LT-44311 Kaunas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją ISCED 4
   
Datos 1999 m. rugsėjis – 2012 m. birželis

 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Kauno Dainavos vidurinė mokykla, Partizanų g. 118, LT – 50368

Kaunas

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją ISCED 3
   
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos  
   
Gimtoji kalba(-os) Lietuvių
 
Kita kalba(-os)

 

Įsivertinimas

 
  Supratimas Kalbėjimas Rašymas  
Europos lygmuo* Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu      
Anglų  
C2 Įgudęs

vartotojas

C2 Įgudęs

vartotojas

C2 Įgudęs

vartotojas

C2 Įgudęs

vartotojas s

C2 Įgudęs

vartotojas

C2 Įgudęs

vartotojas

 
Rusų  
C2 Įgudęs

vartotojas

C2 Įgudęs

vartotojas

C2 Įgudęs

vartotojas

C2 Įgudęs

vartotojas

C2 Įgudęs

vartotojas

C2 Įgudęs

vartotojas

 
   
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Puikūs bendravimo gebėjimai (gebejimai įgyti dirbant padavėja)

Mokėjimas dirbti komandoje (gebėjimai įgyti Kauno Ryšininkų mokymosi įstaigoje)

   
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos – Gerai moku naudotis Microsoft office programomis Word, Excel,

PowerPoint (gebėjimai įgyti mokymosi įstaigose ir darbinėje veikloje)

– Turiu pagrindus apskaitos programose Pragma, Rivilė (gebėjimai įgyti

Kauno Ryšininkų mokymosi įstaigoje)

 

   
Meniniai gebėjimai ir kompetencijos Gaminu rankų darbo papuošalus (gebejimai įgyti savarankiškoje veikloje)

Dekupažu dekoruoju įvairius daiktus (gebejimai įgyti per 2 metus,

amatų studijos dekupažo būrelyje)

 

   

 

U


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GRADUS TRADE“

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO

2013 m. gegužės 10 d. Nr. 11-21

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 995 1998 m. liepos 30d. įpareigoju vyriausiąją buhalterę Virginija Jankute:

Suskaičiuoti i įmonės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą maksimaliais ekonominiais normatyvais ir taikyti tiesiogiai proporcingą metodą.

Turtą, nepriskiriamą ilgalaikiam materialiajam turtui, nudėvėti tolygiai per dvylikos mėnesių laikotarpį.

Inventorizacijos metu faktiškai nustatyti perteklių arba trūkumą ir užfiksuoti buhalterinėje apskaitoje.

Direktorius (parašas) Vladas Janauskas

 

Parengė

(Parašas)

Evelina Sutkūnaitė

2013-04-28

Vyriausioji buhalterė

( Parašas)

Virginija Jankutė

2013-04-28

 

 

 

Susipažinau

(Parašas)

Virginija Jankutė

2013-05-10

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ GRADUS TRADE“

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ

2013 m. balandžio 28 d. Nr.10-20

Kaunas

Vadovaudamasis apskaitininkės Jonas Jonaitis 2013-04-28 prašymu bei atsižvelgdamas į Kauno Kolegijos Ekonomikos ir Teisės fakulteto pažymą Nr. 000000,

s u t e i k i u Jonui Jonaičiui mokymosi atostogas nuo 2013-05-02 iki 2013-05-16 mokant jai vidutinį darbo užmokestį.

Direktorius (parašas) Vladas Janauskas

 

Parengė

(Parašas)

Evelina Sutkūnaitė

2013-04-28

Susipažinau

(Parašas)

Gintautė Jazdauskaitė

2013-04-28

 

 

( Parašas)

Virginija Jankutė

2013-04-28

 

 

 

PATVIRTINTA

UAB „Gradus Trade“ direktoriaus

2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 8-25

 

DARBUOTOJO, DIRBANČIO SU VIDEOTERMINALAIS

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 15

BENDROJI DALIS

Dirbti su videoterminalu (kompiuteriu) gali darbuotojas, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, turintis atitinkamą paruošimą darbui su videoterminalais, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktavimus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Dirbantis su videoterminalais privalo periodiškai tikrintis sveikatą Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

Darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas, kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės darbo tvarkos taisykles.

Darbuotojas turi būti apmokytas naudotis visais esančiais darbo vietoje videoterminalo įrenginiais ir laikytis videoterminalo eksploatavimo taisyklių.

Darbuotojas privalo informuoti darbo vadovą, apie situaciją darbo vietose ar kitose įmonės vietose, kuri, jo įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.

Informuoti vadovą ir darbdavį, apie darbo metu gautas traumas, ūmius sveikatos sutrikimus.

Žnoti pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes, savo veiksmus kilus gaisrui.

Darbuotojas privalo laikytis darbo tvarkos taisyklių, vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.

Darbuotojui, kuris pažeidė šios instrukcijos reikalavimus, taikoma LietuvosRespublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO

Pavojingi veiksniai darbo aplinkoje, dėl kurių darbuotojas, dirbantis videoterminalu, gali patirti ūmių sveikatos sutrikimų:

elektros srovės poveikis dėl netvarkingų elektros šakučių lizdų, kištukų, elektros instaliacijos. Paveikus elektros srovei, netenkama sąmonės, sutrinka arba nutrūksta širdies veikla bei kvėpavimas, o kartais ištinka ir staigi mirtis;

11.2. elektrostatinis laukas, jonizuojanti spinduliuote neigiamai veikia periferinę nervų sistemą;

judančios spausdintuvo dalys – galimos mechaninės traumos;

neergonomiškai pritaikyti darbo stalas, darbo kėdė – varginančiai veikia darbuotojo kūną;

netvarkinga darbo vieta, slidžios grindys – galima paslysti, pargriūti;

akių regos įtampa;

11.7. darbo bei emocinė įtampa varginančiai veikia organizmą, mažina atsparumą ligoms.

12. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje, kurių ilgalaikis poveikis gali būti pavojingas sveikatai:

12.1. nepakankama apšvieta – kenkia akims;

12.2. triukšmas nuo netvarkingų aparatų. Įranga ir aparatūra, kurią eksploatuojant kyla triukšmas bei vibracija, turi būti montuojama ant specialių pakylų su amortizuojančiomis tarpinėmis;

12.3. spausdintuvo dažiklio miltelių skleidžiamas kvapas gali alergiškai veikti kvėpavimo takus.

III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

Pašalinti visus nereikalingus darbui daiktus.

14.Reikalingas darbui priemones, dokumentus sudėti tvarkingai.

15. Vizualiai patikrinti videoterminalus ir kitus elektros įrenginius, su kuriais bus dirbama:

15.1. ar nenutrūkę elektros kabeliai (laidai), jungiantys įrenginį su elektros tinklu, ar nepažeista jų izoliacija;

15.2. ar įrenginį jungiantys laidai su elektros tinklu nesiliečia su drėgnais, tepaluotais paviršiais, centrinio apšildymo radiatoriais, vamzdžiais;

15.3. ar elektros kabeliai (laidai) apsaugoti nuo atsitiktinių mechaninių pažeidimų. Elektriniai kabeliai turi būti jungiami prie elektros šakučių lizdų taip, kad nebūtų galima ant jų užlipti ar einant už jų užsikabinti;

15.4. ar tvarkingas elektros kabelio kištukas, elektros šakutė, kuria jungiamas įrenginys;

15.5. ar nenuimtas įrenginio gaubtas, ar patikimas įrenginio įžeminimas (įnulinimas).

16. Pastebėjus kokius nors gedimus, sukeliančius pavojų darbuotojo saugai ir sveikatai, darbas nepradedamas tol, kol nebus pataisyti rasti gedimai. Draudžiama darbuotojui remontuoti sugedusį videoterminalą, spausdintuvą ar kitą elektrinę įrangą, susijusią su videoterminalu.

IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

17. Darbo vietoje palaikyti švarą ir tvarką.

18. Neblaškyti savo ir kitų darbuotojų dėmesio pašalinėmis kalbomis, nedirbti nenurodytų darbų.

19. Nepertraukiamai dirbti prie videoterminalo galima ne daugiau kaip 1 val.

20. Neatidarinėti įrenginių elektros skydelių, durelių, dangčių;

21. Neliesti drėgnomis rankomis jungiklių, rozečių. Kompiuterį valyti sausu skudurėliu.

22. Nepalikti be priežiūros įjungto kompiuterio. Išjungti vaizduoklį, jei kompiuteriu nedirbama valandą ir ilgiau.

23. Be darbdavio arba jo įgalioto asmens leidimo nepavesti savo darbo kitam asmeniui.

24. Nedirbti su kompiuteriu ar spausdintuvu, jei prisilietus jaučiamas elektros poveikis.

25. Naudojantis spausdintuvu, būtina laikytis jo naudojimosi instrukcija.

V. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

26. Patebėjus, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas, sugesti videoterminalas, reikia nedelsiant nutraukti darbą, išjungti iš elektros tinklo prietaisus, apie gedimus pranešti vadovui.

27. Įvykus avarijai, nelaimingam atsitikimui ar incidentui nedelsiant pranešti vadovui. Iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia ji buvo avarijos metu, jei tai nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei.

28. Kilus gaisrui, nedelsiant išjungti kompiuterį iš elektros tinklo, organizuoti gaisro gesinimą turimomis priemonėmis (gesinti galima tik angliarūgštiniais, milteliniais gesintuvais) kurie yra darbo kambario kampe. Informuoti vadovą, iš pavojingos zonos evakuoti darbuotojus, iškviesti ugniagesius telefonu 01 arba tel. 112.

VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

29. Baigęs darbą, darbuotojas privalo:

29.1. sutvarkyti darbo vietą, išjungti videoterminalą iš elektros tinklo;

29.2. patikrinti, ar išjungti šildymo prietaisai, ventiliacija, dirbtinis apšvietimas.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „x“

H. ir O. Minkovskių g. 85, LT-46221, Kaunas. Tel.(8 6) 235 4452. Faks.(8 6) 235 4482. El.p. info@gradus.lt

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 58710487

PVM mokėtojo kodas LT-230335113

Uždarosios akcinės bendrovės „Boto“ 2013-05-10 Nr. 3-25

Direktoriui

Gintautui Bimbokaičiui

DĖL NEAPMOKESTINTOS SĄSKAITOS

Primename, kad Jūsų įmonė iki šiol neapmokėjo sąskaitos faktūtos Nr.0000. Prašome apmokėti sąskaitą iki 2013 m. gegužęžės 22 d.

PRIDEDAMA. Sąskaitos faktūros Nr. 0000 kopija, 1 lapas.

 

Direktorius (parašas) Vladas Janauskas

 

Vyriausioji buhalterė (parašas) Ona Jalauskienė

Virginija Šimkienė, tel. (8 6) 820 2821, el.p. V.simkiene@gmail.com

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BOTO“

Vilniaus g.14, LT-00001, Kaunas. Tel.(8 6) 555 4444. Faks.(8 6) 555 4433. El.p. info@boto.lt

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 57811444

PVM mokėtojo kodas LT-230000111

Uždarosios akcinės bendrovės „x“ 2013-05-10 Nr. 3-12

Direktoriui Į 2013-04-28 Nr. 3-45

Vladui Janauskui

DĖL BENDROVĖS SUTARTIES PROJEKTO

Dėkojame už Jūsų apsisprendimą bendradarbiauti su mūsų bendrove.

PRIDEDAMA. Bendros veiklos sutarties projektas, 3 lapai.

Generalinis direktorius (parašas) Gintautas Bimbokaitis

Vyriausias buhalteris (parašas) Jonas Budreikis

Gertrūda Gerbauskaitienė, tel. (8 6) 00 00 88, el.p. G.Gerbauskaitiene@gmail.com

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TYRE MART“

Gedimino g.88, LT-00006, Kaunas. Tel.(8 6) 000 8844. Faks.(8 6) 666 3333. El.p. Tyre@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 00000004

PVM mokėtojo kodas LT-000000111

Uždarosios akcinės bendrovės „x“

direktoriui

Vladui Janauskui

REKOMENDACIJA DĖL ADMINISTRATORĖS PAREIGŲ

2013-04-10 Nr. 5-20

Evelina Sutkūnaitė dirba mūsų bendrovėje nuo 2006 m. rugsėjo 10 d. Administratore.

Evelina puikiai supranta darbo esmę, atlieka visus pavestus darbus. Sugeba dirbti komandinį darbą, yra atsakinga ir dabšti darbuotoja.

Evelina Sutkūnaitė yra patvirtinta Lietuvos vadybininkų kvalifikacijos specialistė, 2004 metais dalyvavo vadybininkų stažuotėje Vilniuje, tema „Verslo organizavimas“. Stažuotės metu surinko medžiagą apie naujausias verslo idėjas, plėtotės planą.

Rekomenduojame Evelina Sutkūnaitė į administratorės pareigas. Manome, kad patirtis ir atsakingumas darbui bus pastebėtos ir puikiai įvertintos Jūsų įmonėje.

Direktorius Antspaudas (Parašas) Arūnas Kazkauskas
 

 

 

   
Vyriausiasioji bubalterė (Parašas) Ona Jalauskienė

 

Ieva Petrauskienė, tel. (8 6) 000 0 001, el.p. Petrauskiene@yahoo.com

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „x“

H. ir O. Minkovskių g. 85, LT-46221, Kaunas. Tel.(8 6) 235 4452. Faks.(8 6) 235 4482. El.p. info@gradus.lt

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 58710487

PVM mokėtojo kodas LT-230335113

Kauno apskrities valstybinei mokesčių

Inspekcijai

PAŽYMA APIE UŽIMAMAS PAREIGAS IR DARBO UŽMOKESTĮ

20013-05-09 Nr. 3-15

Evelina Sutkūnaitė dirba mūsų įmonėje administratore. Jos mėnesinis darbo užmokestis 2000 Lt (Du tūkstančiai litų).

Direktorius Antspaudas (Parašas) Vladas Janauskas
 

 

 

   
Vyriausiasis bubalteris (Parašas) Darius Jatonis

 

Virginija Šimkienė, tel. (8 6) 820 2582, el.p. V.simkiene@gmail.com

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „x“

ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Nr. 6-9

Kaunas

Susirinkimas įvyko 2013 m. gegužės 10 d.

Susirinkimo pirmininkė Ona Jalauskienė.

Susirinkimo sekretorė Agnė Jankutė,

Dalyvavo: 20 įminės darbuotojų (sąrašas pridedamas, 1 lapas)

Darbotvarkė:

Dėl įmonės pelno paskirstymo.

Dėl atlyginimų išmokėjimo tvarkos pakeitimo.

1.SVARSTYTA. Įmonės pelno paskirstymas.

Susirinkimo pirmininkė vyriausioji buhalterė Ona Jalauskienė perskaitė nutarimą dėl pelno paskirstymo projekto (pranešimas pridedamas, 2 priedas).

NUTARTA. Pritarti susirinkimo pirmininkės pasiūlytam nutarimui dėl pelno paskirstymo projekto.

BALSAVO: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

2.SVARSTYTA. Atlyginimo išmokėjimo tvarka.

Susirinkimo pirmininkė vyriausioji buhalterė Ona Jalauskienė supažindino įmonės darbuotojus su nauja atlyginimų išmokėjimo tvarka (pranešimas pridedamas, 3 priedas).

NUTARTA:

Atlyginimus išmokėti sekančio mėnesio 4 dieną.

Atlyginimus pervesti į darbuotojo asmeninę sąskaitą banke.

Vėluojant išmokėti atlyginimą darbuotojams papildomai mokėti 0,3 už kiekvieną uždelstą dieną.

 

Susirinkimo pirmininkė (parašas) Ona Jalauskienė
 

Susirinkimo sekretorė

 

(parašas)

 

Agnė Jankutė

Išrašas

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „x“

ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2013-05-09 Nr. 2-5

Posėdis įvyko 2013 m. balandžio 6 d.

SVARSTYTA. Įmonės pelno paskirstymas.

NUTARTA. Pritarti susirinkimo pirmininkės pasiūlytam nutarimui dėl pelno paskirstymo projekto.

2. SVARSTYTA. Atlyginimo išmokėjimo tvarka.

NUTARTA:

1.Atlyginimus išmokėti sekančio mėnesio 4 dieną.

2.Atlyginimus pervesti į darbuotojo asmeninę sąskaitą banke.

3.Vėluojant išmokėti atlyginimą darbuotojams papildomai mokėti 0,3 už kiekvieną uždelstą dieną.

 

Susirinkimo pirmininkė   Ona Jalauskienė

 

Susirinkimo sekretorė   Agnė Jankutė

IOvalas 1šrašas tikras

A

Antspaudas

dministratorė

(parašas)

Evelina Sutkūnaitė

2013-05-09

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „x“

BUHALTERIJOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2013-05-10 Nr. 5-11

Kaunas

Ona Jalauskienė

Jonas Petrauskas

Jonas Jonaitis

Administratorė (Parašas) Evelina Sutkūnaitė

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „x“

TVIRTINU

Direktorius

(parašas)

Vladas Janauskas

 

Ovalas 1

 

KOMPIUTERIO NURAŠYMO AKTAS

2013-05-10 Nr. 11-22

Kaunas

PAGRINDAS. Įmonės direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 8-25 „Dėl kompiuterio nurašymo“.

Surašė komisija:

Pirmininkas – Petras Dubinskas technonės priežiūros vadovas.

Nariai: Ona Jalauskienė, vyriausioji buhalterė.

Jonas Petrauskas, buhalteris.

Komisija patikrino kompiuterį (inv. Nr. S0000001) ir nustatė, kad jis sugedęs. Jo suremontuoti negalima, nes yra sudegusios visos pagrindinės dalys.

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Kaina, Lt Suma, Lt
1. Kompiuteris SONY MP 56 vnt. 1 1400,00 1400,00
Iš viso: 1400,00

 

IŠVADA. Kompiuterį nurašyti.

Aktas surašytas 2 egzemplioriais :

1-asis egz. – technonės priežiūros skyriui,

2-asis egz. – buhalterijos skyriui.

Komisijos pirmininkas (parašas) Petras Dubinskas

 

Nariai (parašas) Ona Jalauskienė

 

  (parašas) Jonas Petrauskas

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „x“

 

TVIRTINU

Direktorius

(parašas)

Vladas Janauskas

 

Ovalas 1

 

BYLŲ PERĖMIMO AKTAS

 

2013-05-10 Nr. 4-23

Kaunas

 

PAGRINDAS. Įmonės direktoriaus 2013 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 8-12 „Dėl bylų perdavimo“.

Evelina Sutkūnaitė, administratorė perdavė, o Ona Jalauskienė, vyriausioji buhaltė priėmė bylas:

Eil. Nr. Bylos antraštė Bylos indeksas Bylos chronologinės ribos Lapų skaičius Bylų skaičius Pastaba
1. Įmonės įsakymai komandiruočių klausimais 3-15 2013-05-08 – 2013-05-28 6 1  
2. Darbuotojų asmens sąskaitų kortelės 4-7 2013-05-08 – 2013-12-13 5 1  
3. Darbo sutartys 2-5 2013-05-18 – 2013-12-13 5 2  

 

Iš viso perduotos 3 (trys) bylos.

Perdavė

Administratorė (parašas) Evelina Sutkūnaitė

 

Perėmė

Vyriausioji buhalterė (parašas) Ona Jalauskienė

`

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „x“

 

TVIRTINU

Direktorius

(parašas)

Vladas Janauskas

 

Ovalas 1

 

2013 METŲ DOKUMENTACIJOS PLANAS

 

2012-11-20 Nr. 45 – 782

Kaunas

 

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle (BDSTR).

 

Bylos indeksas Bylos antraštė Bylos saugojimas Už bylos sudarymą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar indeksas (darbuotojo vardas ir pavardė – jei struktūros nėra) Pastabos
 

 

Saugojimo terminas

 

 

Teisės akto ir jo punkto nuoroda

1 2 3 4 5 6
  1. ĮSTAIGOS VALDYMAS        
1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir potvarkiai kol reikia 1 Direktorius  
1.2. Lietuvos Respublikos finansų, ūkio ministerijų nutarimai ir įsakymai kol reikia 14 Direktorius  
1.3. Bendrovės steigimo ir registravimo dokumentai nuolat 7 Direktorius  
1.4. Įsakymai veiklos klausimais ir jų registras nuolat 11 Administracija  
1.5. Įstaigos struktūros schema nuolat 9 Administracija  
1.6. Bendradarbiavimo sutartys su įstaigomis, organizacijomis ir jų registras 10 m. 33 Administracija  
1.8. Ir t.t. nuolat 17 Administracija Skaitmeninėje laikmenoje
  2. DOKUMENTŲ VALDYMAS        
2.1 Siunčiami raštai ir jų registras 1 m. 61 Administracija  
2.2 Susirašinėjimas su LR ūkio ministerija nuolat 37 Administracija  
2.3 Dokumentacijos planai nuolat 53 Administracija  
2.4 Gautų raštų registras 3 m. 60 Administracija  
2.5 Archyvo pažymų registras 10 m. 73 Administracija  
  3. PERSONALO VALDYMAS        
3.1. Darbo sutartys 75 m. 135 Administracija  
3.2. Darbo sutarčių registracijos žurnalas 75 m. 136 Administracija  
3.3. Atostogų grafikai 1 m. 149 Administracija  
3.4. Ir t.t. nuolat 17 Administracija Skaitmeninėje laikmenoje
  4. FINANSINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA

 

 

       
1 2 3 4 5 6
4.1. Susirašinėjimas mokesčių, valstybinių rinkliavų, muitų ir kitų įplaukų į biudžetą klausimais 10 m. 77 Buhalterija  
4.2. Finansinės apskaitos registrai (didžiosios knygos, bendrieji žurnalai ir kt.) 10 107 Buhalterija  
4.3. Ir t.t. ——– ——–    
   

5.PRIEŠGAISRINĖ, CIVILINĖ SAUGA

       
5.1. Dokumentai dėl įmonės apsaugos ir prišgaisrinės saugos būklės 5 m. 198 Darbuotojų saugos ir sveikatos atstovas  
5.2. Budinčiųjų sąrašas, darbo grafikas 1 m. 199 Administracija  
5.3. Priešgaisrinės saugos instruktavimo registras 10 m. 202 Darbuotojų saugos ir sveikatos atstovas  

 

Administratorė (parašas) Evelina Sutkūnaitė

 

DEK pirmininkė

(parašas)

Evelina Sutkūtė

2012-11-22

 

SUDERINTA

Kauno archyvo direktorius

(parašas)

Vardenis Pavardaitis

2013-05-10

IŠVADOS

 

1. Atliekant šią užduotį išmokau renkti dokumentus pagal atitiktų Dokumentų rengimo taisyklėse nustatytus bendruosius dokumentų rengimo reikalavimus daug,teisės aktų, jų nuostatas taikyti praktikoje, taip pat rengti ir įforminti įstaigos teisės aktus, tvirtinamus dokumentus ir įstaigoje parengtus (vidaus ir siunčiamuosius) dokumentus.

2. Susipažinti su pasirinktos įmonės juridiniu statusu, veiklos sritimi, struktūra ir veiklos dokumentų sistemą.

3. Gebėti parenkti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisyklėse nustatytus bendruosius dokumentų rengimo reikalavimus ir dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus. Jų nuostatas taikyti praktikoje.

4. Susipažinau su reikalavimais dokumentų saugyklų bei įtvirtintinau žinias apie dokumentų saugojimo terminų nustatymą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Violeta Baltrūnienė:

http://www.boto.lt/lt/

www.archyvusistemos.lt/dokumentu-tvarkymo-ir-apskaitos-taisykles

http://www.archyvai.lt

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394402&p_query=&p_tr2=

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394402&p_query=&p_tr2=

http://www.archyvusistemos.lt/uploads/rodykle.doc

www.europass.lt

Nr. 1 Priedas

 

PATVIRTINTA

UAB „Gradus Trade“

Direktoriaus 2013 m. gegužės 10 d.

Įsakymu Nr. 1-5

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ GRADUS TRADE“

DOKUMENTŲ REGISTRACIJOS ŽURNALŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Registro pavadinimas Registro identifikavimo žymuo Registro pildymo laikotarpis Už dokumentų registravimą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar darbuotojo vardas ir pavardė Pastabos
1 2 3 4 5 6
1. Siunčiamų dokumentų registras 1 Metų Administracija  
2. Gaunamų dokumentų registras 2 Metų Administracija  
3. Įsakymų veiklos klausimais registras 3 Metų Administracija  
4. Specialios apskaitos dokumentų blankų apskaitos žurnalas 4 Tęstinis Buhalterija  
5. Posėdžių protokolai ir jų registras 5 Metų Administracija  
6. Darbo sutarčių registracijos žurnalas 6 Tęstinis Administracija  
7. Įgaliojimų apskaitos registras 7 Metų Buhalterija  
8. Veiklos patikrinimų registras 9 Tęstinis Administracija  
9. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registracijos žurnalas 10 Tęstinis Administracija  
10. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registracijos žurnalas 11 Tęstinis Administracija  
11. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnalas 12 Tęstinis Administracija  
12. Priešgaisrinės saugos instruktavimo registracijos žurnalas 13 Tęstinis Administracija  
13. Mokėjimo pavedimų registras 15 Metų Buhalterija  
14. Buhalterinės apskaitos dokumentų registras 16 Tęstinis Buhalterija  
15. Darbų bei paslaugų sutartys, atliktų darbų bei paslaugų aktai, pažymos ir jų registras 22 Metų Administracija  
16. Buhalterinių pažymų registras 25 Metų Buhalterija  
17. Darbuotojų prašymai dėl atostogų ir jų registras A29 Metų Administracija  

 

(parašas)

Evelina Sutkūnaitė

2013-05-10

Leave a Comment