Telekomunikacijų rinkos tyrimas

Ávadas

Ðiandien mobilios telekomunikacijos – viena ið sparèiausiai besivystanèiø komunikacijos srièiø, ir vis labiau braunasi á mûsø kasdieniná gyvenimà, todël labai svarbu þinoti vartotojø poþiûrá á teikiamas mobilias paslaugas Lietuvoje.
1979 m. Suomijoje “Ericsson” kompanijos darbuotojai kartu su kita “NOKIA” kompanija pasiûlë Suomijos gyventojams naudotis mobiliøjø komunikacijø paslaugomis. Netrukus mobiliosios komunikacijos buvo pasiûlytos ir kitoms ðalims. Bobiliosios komunikacijos greit paplito Vakarø Europoje, Amerikoje ir kt. ðalyse. Ðiandian skandinavijos gyventojai uþima 1 vietà pagal mobiliøjø telefonø kieká 1000 gyv. Suomijoje ðis skaièius siekia 33% visų Suomijos gyventojų.
Nuo 1992 m. Lietuvos gyventojai gaavo galimybę naudotis mobiliomis komunikacijomis. Šią paslaugą pasiūlė “Comliet NMT” . Po trijų metų įsikūrė kita komunikacijų įmonė “OMNITEL”, kuri pasiūlė korinį GSM ryšį, po pusės metų įsikūrę “Bitė” GSM.
Jau po 6 metų 100% Lietuvos gyventojø gali naudotis mobiliøjø komunikacijø paslaugomis ir pasirinkti 1 ið 3 kompanijø.
Vis didėjanti konkurencija verčia mažinti kainas ir gerinti paslaugų kokybę. Per šiuos šešerius metus telefonų ir paslaugų kainos nukrito nuo 4 iki 20 kartų, todėl kiekviena firma teikianti mobilias paslaugas turi paisyti vartotojų poreikių įdiegiant naujoves.
Mobilusis telekomunikacijų ryšys yra nepakeičiamas pagalbininkas nee tik operatyviai sprendžiant darbo klausimus, bet ir turistinių kelionių bei atostogų metu.
Kiekviena mob. telekom. Bendrovė gerbia savo abonentus ir nuolat dirba, siekdama pateisinti jų lūkesčius. Norėdami sužinoti, ko reikia klientams, nuolat atlieka jų poreikių analizę. Nuo abonentų priklauso, kokias na

aujas paslaugas pradeda teikti ar tobulina jau esamas.
Mūsų tyrimo tikslas – ištirti privačių mobilaus ryšio telekomunikacijų kompanijų teikiamas paslaugas Lietuvoje.

1. Tyrimo metodika

Pirmiausia nustatëme uþdavinius, kuriuos tyrim metu turësime iðsiaiðkinti. Tyrim uþdaviniai yra ðie:
1) nustatyti, kokios yra mobilaus ryðio bendrovës?
2) kokias paslaugas teikia mobilaus ryðio bendrovës
3) kokie veiksniai átakoja pasiûlà.
Norint iðsamiau paaiðkinti nustatytus uþdavinius, reikia pirmiausia atsakyti á tam tikrus tiriamuosius klausimus.
1) Tiriamieji klausimai:
2) Kas naudojasi mobilaus ryðio paslaugomis?
3) Kaip plaèiai mobilaus ryðio paslaugomis naudojasi vartotojai?
4) Kokiu tikslu vartotojai naudojasi mobilaus ryðio paslaugomis?
5) Iðtirti prieþastis, lemianèias vienos ar kitos paslaugos pasirinkimà.
Tyrimà pradëjome nuo tyrimo plano sudarymo. Tyrimo planas toks:
1. Mobiliøjø telekomunikacijø ir paslaugos pasiûlos rinka:
1.1.Mobiliø telekomunikacijø ir tinklo pasirinkimas.
1.2.Informacijos pateikimas ir rëmimas.
2. Veiksniai, lemiantys apsisprendimà:
2.1. Rinkà átakojantys ir reglamentuojantys veiksniai.
2.2. Átakojantys veiksniai tinklo pasirinkimui.
2.3. Veiksniai átakojantys apsisprendimà pasirinkti vienà ar kità paslaugos tarifà
3. Instrumentarijaus sudarymas: stebëjimas, anketavimas.
4. Duomenø paateikimas ir analizë.

2. Bendra rinkos charakteristika

Ðiuo metu Lietuvoje mobilaus ryðio paslaugas teikia 3 pagrindinës bendrovës:
1) Bitë GSM;
2) Omnitel;
3) Comliet.

2.1. BITË GSM

Mobilus Bitës GSM tinklas Lietuvoje paslaugas teikia jau nuo 1996 m. Per paskutinius dvejus metus Beitës GSM paslaugø tiekimo kokybë smarkiai iðaugo, stipriai buvo praplësta tinklo teritorija, ávesta daug naujø paslaugø, stiprinamas tinklo galingumas.
Ðiuo metu Bitës GSM paslaugomis naudojasi apie 90000 Lietuvos gyventojø, tinklo teritorija uþima 91 % Lietuvos teritorijos, taip pat Bitës GSM abonentai gali naudotis mobilaus ryðio paslaugomis ir daugelyje uþsienio ðaliø, áskaitant 39 Europos Sàjungos ðalis su ku

uriomis ðiuo metu Bitë GSM yra pasiraðiusi “roaming’o” sutartis. (þr. 1 priedà).
Ðiuo metu “Bitë GSM” uþtikrina telefoniná ryðá visoje Europoje (iðskyrus Maltà, Jugoslavijà, Albanijà, Andorà). Daugumoje ðaliø klientai gali naudotis keliø operatoriø paslaugomis.
Per dvejus savo gyvavimo metus “Bitë GSM” daugiausia naujoviø ádiegë 1997m. , kuriomis dþiaugiasi ir abonentai ir “Bitës GSM” darbuotojai:
· “Labas” – iðankstinio apmokëjimo sistema, suteikianti galimybæ naudotis mobiliuoju ryðiu pigiai ir paprastai;
· gruodþio mënesá pasiûlyta telefonø nuoos koncepcija abonentø skaièiø padidino 15 tûkstanèiø.
1998m. vasario viduryje dauguma pasaulio pirmaujanèiø GSM kompanijø susitiko Kanuose pasidalyti idëjomis apie mobiliøjø ryðiø perspektyvas. Ten dalyvavo ir “Bitës GSM” atstovai. Jø dalyvavimas kongrese – tai garantas, jog “Bitë GSM” buvo ir bus paþangiausia vystant mobiløjá ryðá. Telefonð tiekëjai demonstravo naujus mobiliøjø telefonø modelius, kurie tampa vis maþesne, o jø funkcijø, tokiø kaip kalendorius, þaidimai ir t.t. daugëja. Pats ádomiausias pasiekimas yra galimybë programuoti telefonà. Tai leis mobiliø telekomunikacijø kompanijoms teikti naujas paslaugas savo klientams Kaip pavyzdá Ðvedijos bankas pateikë naujà paslaugà, kai klientas gali pasitikrinti savo sàskaità banke ar pervesti pinigus á kità sàskaità, neiðeidamas ið namø.
Daugelá naujø paslaugø teikianti GSM mobiliojo ryðio sistema pirmauja pasaulyje. 50% naujø mobiliojo ryðio abonentø yra GSM abonentai, o pasaulyje ðiandien daugiau kaip 70mln. gyventojø naudojasi GSM ryðiu.
Pastaruoju metu pleèiantis tinklui ir sparèiai augant abonentø skaièiui, bu
uvo padaryta nemaþø pakeitimø ir centrinëje “Bitës GSM” komutacijos stotyje. Balandþio mën. centriniai stoties procesoriai buvo pakeisti 4 kartus galingesniais naujo tipo procesoriais, leidþianèiais smarkiai padidinti telefonø stoties apkrovà, abonentø skaièiø, sumaþinti skambuèio sujungimo laikà. Tuo paèiu metu buvo pakeista stoties programinë áranga. Ji pagerino paslaugø kokybæ, tinklo darbo kokybæ, tinklo talpumà, leidþia ádiegti naujas paslaugas.

2.2. Omnitel

1995m. kovo 16d. Omnitel pirmoji Lietuvoje ásteigë GSM ryðio tinklà. Ið pradþiø ðis ryðys veikë tik dviejuose didþiausiuose miestuose, bet jau po keletos mënesiø jis nusidriekë nuo Vilniaus iki Klaipëdos. Praëjus trejiems metams mobilusis Omnitel GSM ryðys tapo prieinamas daugeliui ðalies gyventojø. Juo galima naudotis net 95% Lietuvos teritorijos. Per trumpà laikotarpá bendrovë pasiekë ið tikrøjø áspûdingø rezultatø. (þr. 2 priedà).
Omnitel ðiandien garsëja kaip bendrovë, siûlanti naudotojams tiek daug ir ávairø paslaugø, kokiø negali pasiûlyti jokia kita Lietuvos telekomunikacijø ámonë. Visø pirma mobiløjá GSM ryðá, radijo ieðkà ir internetà. Antra, – integruotas paslaugas kurios labai patogios naudotojams. Omnitel GSM abonentai nemokamai gali siøsti þinutes radijo ieðkos abonentams, interneto klientai ið Omnitel WWW puslapio, elektroninio paðto – siøsti þinutes á Omnitel praneðimø gaviklá, elektroniniu paðtu gaunamus laiðkus perduoti á praneðimø gaviklius, radijo ieðkos abonentai siunèiamas þinutes gali automatiðkai kopijuoti á á abonento pageidaujamà elektroniná paðtà, siøsti per modemà trumpus praneðimus bei radijo ieðkos þinutes ir

r t.t.
Omnitel geriausiai ásitvirtino ðalies telekomunikacijø rinkoje, sëkmingai plëtoja savo verslà, siûlo naudotajams moderniausias ir kokybiðkiausias ryðio primones, nuolat diegia naujoves ir neketina uþleisti lyderio pozicijø. Jau ðiais metais savo abonentams ji pasiûlë gerà naujovæ – trumpø praneðimø paslaugà.
Prieð metus mobiliuoju Omnitel GSM ryðiu naudojosi 30 000 þmoniø, o ðiuo metu – apie 105 000.
Su Omnitel GSM kortele bei mobiliuoju ryðiu abonentai jau gali keliauti po 37 uþsienio ðalis ir naudotis 54 operatoriø paslaugomis. (þr. 3 priedà).
Ðiø metø pradþioje pasiraðytos “roaming’o” sutartys su Slovakija ir Ukraina. Ðiemet planuojama pasiraðyti tokias sutartis su Australija, PAR, Naujaja Zelandija, Jungtiniais Arabø Emiratais, Libanu, Azerbaidþanu, Gruzija, JAV, Indonezija, Kuveitu, Makau.
Omnitel plëtoja ne tik mobiløjû GSM ryðá, bet ir gerina interneto, SPRINTNETO bei radijo ieðkos paslaugø kokybæ. Iterneto ir SPRINTNETO paslaugomis ðiandien naudojasi per 8 300 abonentø.
Vis populiaresnë tampa ardijo ieðkos paslauga. Ja naudojasi apie 3 150 abonentø.
Stiprëjanti konkurencija Lietuvos telekomunikacijø rinkoje verèia Omnitel nuolat ieðkoti bûdø, kaip gerinti ryðiokokybæ bei klientø aptarnavimà. Neseniai bendrovë ásigijo naujà didesnio talpumo komutacinæ stotá NOKIA. Ðiø metø rugpjûèio mënesá Omnitel þada pradëti teikti palydovinio ryðio paslaugas, todël su abonentais bus galima susisiekti bet kuriame pasaulio taðke.
Bendrovë Omnitel yra viena didþiausiø investuotojø á Lietuvos rinkà. Jau investuota 70 mln. JAV doleriø, ateityje ketinama investuoti dar 50 mln. Taèiau ji neapsiriboja vien tik investicijomis á naujas ryðio technologijas, bazines stotis ar kitokià árangà. Bendrovë taip pat remia mokslà, menà, sportà, kultûrà. Jau ðiais metais pasiraðytos dvi svarbios bendradarbiavimo sutartys: su II Lietuvos tautinës olimpiados ir VI Pasaulio lietuviø sporto þaidyniø organizaciniu komitetu bei Lietuvos Nacionaline Filharmonija. Omnitel sëkmingai bendradarbiauja su Kauno technologijos Gedimino technikos bei Vytauto Didþiojo universitetais, skatindama Lietuvos intelektualinio potencialo ugdymà. Ji ir ateityje ketina dirbti kûrybiðkai ir patikimai, kuo geriau tenkinti naudotojø poreikius, operatyviai digti naujoves, garantuoti puikià ryðio kokybæ.

2.3. COMLIET

“COMLIET”, bendra lietuvos, Liuksemburgo ir Danijos ámonë, valdanti plaèiausià mobiliojo ryðio tinklà Lietuvoje. Ið visø Lietuvos telekomunikacijos ámoniø yra sukaupusi didþiausià ðios srities patirtá.
“COMLIET” mobilusis ryðys veikia NMT sistemos pagrindu, 450 MHz daþnio juostoje, bet kuri teritorija yar korio principu dalijama á nedideles zonas, kur kiekvienà korio aká aptarnauja maþo galingumo radijo siøstuvas-imtuvas (bazinë stotis).
Mobiliojo ryðio paslaugos tiekiamos nuo 1992 m. “COMLIET” aptarnaujamas mobiliojo ryðio tinklas apima visà Lietuvà.
NMT 450 tinklas nepakeièiamas plëtojantiems verslà ne tik lietuvoje, bet ir uþ jos ribø. Lietuvoje registruotu telefonu galima naudotis Lenkijoje, kitose Baltijos ðalyse, visoje Skandinavijoje, pleèiasi galimybës Rusijoje ir kitose Rytø Europos ðalyse (þr. 5.6 priedà).
“COMLIET” siûlo ávairiø paslaugø. Tai ryðys su visu pasauliu visà parà (net ir nuolat keièiant savo buvimo vietà), mobiliøjø telegonø pardavimas, telefonø ájungimas, abonento paieðka, balso paðtas, skambuèiø peradresavimas, atsakymas á skambutá pokalbio metu, konferencinis ryðys, detalios skambuèiø suvestinës ir kt. Kadangi NMT 450 sistema vis tobulinama, kartu gimsta ir naujos paslaugos, patobulintamtinklui kuriami nauji telefonai. NMT 450 Plus tinklo standartas praturtino tinklà naujomis galimybëmis – skambinanèiojo nuverio parodymas telefono displëjuje, automatizuotas tarptautiniø kodø rinkimas keliaujant ir t.t.
1997-øjø rudená “COMLIET” savo mobiliojo ryðio tinklà sujungë su internetiniu greitkeliu, kuris iðeina á artimiausià Vakarø Europos “Interneto” centrà Stokholme. Dabar teikiamos “Interneto” paslaugos per mobiliojo ryðio ir stacionaraus ryðio komutuojamas telefono linijas.

3. Mobiliø telekomunikacijø paslaugø pasiûla

3.1. Bitë GSM

“Bitë GSM” siûlo pasirinkti 9 mokëjimo uþ paslaugas planus. Pasirinkdami abonento grupæ, abonentai pasirenka tam tikrà mokëjimo uþ paslaugas planà. Pagal tai, kaip daþnai abonentaui reikalinas mobilusis ryðys, abonentas gali pasirinkti, kuriai ið 9 abonentø grupiø priklausys.

3.1.1. Mokëjimo uþ paslaugas planai

Mokëjimo uþ paslaugas planai Bitë I Bitë II Bitë III Bitë IV
Mënesinis abonento mokestis 47.20 Lt 70.80 Lt 134.52 Lt 259.60 Lt
Dienos valandø minutës kaina 2.36 Lt 1.89 Lt 1.46 Lt 1.18 Lt
Nakties valandø minutës kaina 1.25 Lt 1.18 Lt 0.94 Lt 0.71 Lt
Trumpos þinutës siuntimo kaina (dienos valandomis) 0.90 Lt 0.90 Lt 0.90 Lt 0.90 Lt
Trumpos þinutës siuntimo kaina (nakties valandomis) 0.45 Lt 0.45 Lt 0.45 Lt 0.45 Lt
Nemokamos papildomos paslaugos balso paðtas;skambuèio peradresavimas; skambuèio blokavimas;pokalbio pertraukimas;skambuèio priëmimas pokalbio metu;trumpø þinuèiø gavimas. balso paðtasskambuèio peradresavimas skambuèio blokavimaspokalbio pertraukimasskambuèio priëmimas pokalbio metutrumpø þinuèiø gavimas balso paðtasskambuèio peradresavimas skambuèio blokavimaspokalbio pertraukimasskambuèio priëmimas pokalbio metutrumpø þinuèiø gavimas balso paðtasskambuèio peradresavimas skambuèio blokavimaspokalbio pertraukimasskambuèio priëmimas pokalbio metutrumpø þinuèiø gavimas

faksogramø ir duomenø perdavimas;detalizuota sàskaita faksogramø ir duomenø perdavimas;detalizuota sàskaita

30 nemokamø minuèiø per mënesá nakties valandomis vietiniams pokalbiams 30 nemokamø minuèiø per mënesá nakties valandomis vietiniams pokalbiams 30 nemokamø minuèiø per mënesá nakties valandomis vietiniams pokalbiams 100 nemokamø minuèiø dienos valandomis per mënesá vietiniams pokalbiams, kai prakalbëta daugiau kaip 3.5 valandos dienos metu respublikos ribose

30 nemokamø minuèiø dienos valandomis per mënesá vietiniams pokalbiams, kai prakalbëtos daugiau kaip 2 valandos dienos metu respublikos ribose 25% nuolaida kiekvienai kitai pokalbio minutei, kai prakalbėta daugiau kaip 650 minučių

Dienos valandos: 8.00 – 20.00
Nakties valandos: 20.00 – 8.00

Kainos nurodytos su PVM

Ryðio paslaugoms poilsio ir ðvenèiø dienomis taikomas nakties valandø tarifas.

Paslaugø kainos

Paslauga Kaina su PVM Apmokëjimas Paaiðkinimas
Tel. Nr. Pasirinkimas 100.30 Lt Vienkartinis Telefono numerio pasirinkimas
Tel. Nr. Pakeitimas 94.40 Lt Vienkartinis Telefono numerio pakeitimas
Pakartotinis ájungimas 100.30 Lt Vienkartinis Abonento aktyvacija po laikino iðjungimo arba pakartotinis ájungimas, apmokëjus skolà
Faksogramø ir duomenø perdavimas 28.32 Lt Mënesinis Faksogramø ir duomenø perdavimas ið GSM tinklo
Detalizuota sàskaita 14.16 Lt Mënesinis Sàskaitoje nurodyti visi skambuèiai
Sutarties perraðymas nekeièiant SIM kortelës 40.00 Lt Vienkartinis Fizinio arba juridinio asmens vardu

SIM kortelës charakteristikos: atmintis – 150 telefono numeriø, 50 trumpø þinuèiø, 48 uþsienio operatoriai.

Ámonëms, turinèioms ar nusprendusioms ásigyti deðimt arba daugiau mobiliojo ryðio telefonø su “Bitës GSM” kortelëmis, siûlome mokëjimo uþ paslaugas planà “Bitë V” (“Bitë” verslui).
Ði naujovë turi keturis pagrindinius privalumus:
· nuolaida skambučiams grupės viduje;
· mažas abonentinis mokestis už kiekvieną grupės telefoną;
· mažėjanti pokalbio minutės kaina;
· pokalbių ribojimo galimybė.

Kuo dar patraukli “Bitė V”?
· Nemokamomis detalizuotomis sąskaitomis visiems “Bitės V” abonentams.
· Nemokamomis papildomomis paslaugomis: skambučio peradresavimu, skambučio blokavimu, pokalbio pertraukimu, skambučio priėmimu pokalbio metu, konferenciniais pokalbiais.
· Nemokamu balso pašto ir fakso pašto bei duomenų perdavimo įjungimu.

Kam reikia faksimilinio ryðio?
· Tam, kas asmeniðkai nori gauti jam skirtus faksimilinius praneðimus.
· Tam, kas nenori, kad jam siunèiami praneðimai “iðtirptø” ámonei skirtø praneðimø sraute.

Siunèiami praneðimai atkeliauja á “Bitës GSM” elektronino paðto sistemà. Sistema asmeniðkai informuoja vartotojà apie gautus naujus praneðimus skambindama jo “Bitës GSM” telefono numeriu. Praneðimà ið paðto sistemos atsiimti galima bet kuriuo fakso aparatu, paskambinti fakso aparatu á paðto sistemà ir duoti komandà persiøsti praneðimà, ara paskambinti á paðto sistemà mobiliuoju telefonu ir nurodyti, kokiu numeriu turi bûti persiøstas praneðimas. Jei vartotojas turi specialià árangà, jis gali naudotis elektroniniu paðtu, “Internetu” bei susisiekti su jam pasiekiamais kompiuteriø tinklais.
Su “Bite V” mokesèiai uþ paslaugas skaièiuojami palankiausiais ákainiais.

“Bitës V” mokëjimo uþ paslaugas planas

(be PVM)
Sàskaitos uþ pokalbius dydis Lt Pokalbio minutës kaina, skambinant á fiksuotà “Lietuvos telekomo”, “Omnitel” ir “Comliet” tinklus Sàskaitos uþ pokalbius dydis Lt Pokalbio minutës kaina, skambinant grupës viduje

Nuo 8.00 iki 20.00 Nuo 20.00 iki 8.00 Nuo 8.00 iki 20.00 Nuo 20.00 iki 8.00
0 – 60 2.00 1.18 0 – 60 1.60 0.95
60 – 120 1.60 0.94 60 – 120 1.28 0.76
120 – 200 1.24 0.73 120 – 200 0.99 0.59
200 ir daugiau 1.00 0.59 200 ir daugiau 0.80 0.48

Ryðiø paslaugoms poilsio ir ðvenèiø dienomis taikomas nakties valandø (nuo 20.00 iki 8.00) tarifas.

Paslaugø kainos

(be PVM)
Nr. Paslauga Kaina Lt Apmokëjimas Paaiðkinimas
1 Mënesinio abonento mokestis 44.00 Mënesinis Taikomas kiekvienam grupës nariui
2 “Bitës GSM” SIM kortelë 100.00 Vienkartinis SIM kortelës kaina
3 SIM kortelës keitimas 0.00 Vienkartinis SIM kortelës keitimas
4 Numerio parinkimas 85.00 Vienkartinis Telefono numerio pasirinkimas
5 Numerio keitimas 80.00 Vienkartinis Telefono numerio keitimas
6 Pakartotina aktyvaicja 35.00 Vienkartinis Ájungimas po vartotojo inicijuoto laikino iðjungimo
7 Pakartotinas ájungimas 100.00 Vienkartinis Ájungimas, apmokëjus skolà
8 Sutarties perraðymas 100.00 Vienkartinis Sutarties perraðymas kitam abonentui
9 Sutarties keitimas 0.00 Vienkartinis Sutarties keitimas

Pirmà kartà Lietuvoje “Bitë GSM” pasiûlë naujovæ – skambuèio sujungimo mokestá – abonentas sutaupys jau nuo antros pokalbio minutës.
Tai reiðkia, kad “Bitë GSM” dabar yra pigiausia telefonø kompanija, skambinantiems á uþsiená.

Nemokamos papildomos paslaugos

Mokëjimo uþ paslaugas planai Bitë30 Bitë60 Bitë120 Bitë240
Nemokamø minuèiø kiekis Nakties val. 30 45 60 120
per mënesá pokalbiams Lietuvoje Dienos val. _ 15 60 120
Mënesinis abonentinis mokestis 49.00 Lt 99.00 Lt 199.00 Lt 299.00 Lt
Dienos valandø minutës kaina 2.00 Lt 1.60 Lt 1.20 Lt 0.80 Lt
Nakties valandø minutës kaina 1.00 Lt 0.80 Lt 0.60 Lt 0.40 Lt
Nuolaida tarptautiniams pokalbiams 10%
Skambuèio sujungimo mokestis 0.40 Lt

Paslaugø kainos

Paslauga Kaina su PVM Apmokëjimas Paaiðkinimas
Tel. Nr. Pasirinkimas 100.30 Lt Vienkartinis Telefono numerio pasirinkimas
Tel. Nr. Pakeitimas 94.40 Lt Vienkartinis Telefono numerio pakeitimas
Pakartotinis ájungimas 100.30 Lt Vienkartinis Abonento aktyvacija po laikino iðjungimo arba pakartotinis ájungimas, apmokëjus skolà
“Bitës GSM” SIM kortelë 249.00 Lt Vienkartinis Ásigijus tik SIM kortelæ
Faksogramø ir duomenø priëmimas bei perdavimas 28.32 Lt Mënesinis Faksogramø ir duomenø perdavimas ið GSM tinklo
Detalizuota sàskaita 14.16 Lt Mënesinis Sàskaitoje nurodyti visi skambuèiai
Sutarties perraðymas nekeièiant SIM kortelës 40.00 Lt Vienkartinis Fizinio arba juridinio asmens vardu

Visø kitø paslaugø ákainiai nesikeièia. Toliau pateikiame pokalbiø apskaitos pavyzdá, árodantë akivaizdþià telekomunikacijos iðlaidø ekonomijà. Pavyzdys pateikiamas, apskaièiavus 3 minutes ir 25 sekundes dienos metu trukusio pokalbio kainà, lyginant pagrindinius ir naujus mokëjimo uþ paslaugas planus:

Sujungimo mokestis Lt Pirmos min. Kaina Lt Antros ir treèios min. Kartu kaina Lt 25 sek. kaina Lt Skambuèio kaina Lt Ekonomija %
Bitë1 Nëra 2.36 4.72 1.18 8.26
Bitë30 0.40 2.00 4.00 1.00 7.40 10.4
Bitë2 Nëra 1.89 3.78 0.95 6.62
Bitë60 0.40 1.60 3.20 0.80 6.00 9.4
Bitë3 Nëra 1.46 2.92 0.73 5.11
Bitë120 0.40 1.20 2.40 0.60 4.60 10.0
Bitë4 Nëra 1.18 2.36 0.59 4.13
Bitë240 0.40 0.80 1.60 0.40 3.20 22.5
Norint pakeisti savo esamà mokëjimo uþ paslaugas planà, bûtina uþpildyti áprastiná paslaugø plano keitimo praðymà bet kuriame “Bitës GSM” klientø aptarnavimo salone ar parduotuvëje.

Tiems, kurie reèiau naudojasi mobiluoju ryðiu “Bitë GSM”, siûloma paslauga “Labas”.

Pokalbio trukmës apmokestinimo tarifai

Kaina , Lt (su PVM)
Skambuèiø priëmimas Nemokamas
Dienos valandø pokalbio minutës kaina 3.30
Nakties valandø pokalbio minutës kaina 0.66
Skambutis sàskaitos likuèiui pasiteirauti numeriu 555 (liet.) ir 557 (angl.) 0.25
Skambutis sàskaitos papildymo numeriu 556 (liet.) ir 558 (angl.) Nemokamas
Skambuèiai pagalbos telefonais: 011, 033, 022 ir 112** Nemokamas
Skambuèio á uþsiená minutës kaina* “Lietuvos telekomo” tarifas + 0.95

Dienos valandos: 8.00 – 20.00 (darbo dienomis).
Nakties valandos: 20.00 – 8.00 (kiekvienà dienà).
Poilsio ir ðvenèiø dienomis ryðio paslaugoms taikomas nakties valandø tarifas.

Pokalbis iki minutës skaièiuojamas kaip uþ visà minutæ. Toliau pokalbio trukmë skaièiuojama kas 30 sekundþiø.

“Labas” paslaugos teikimo taisyklës:
1. “Labas” telefono numeris galioja maþiausiai 3(tris) mënesius.
2. Abonentas 3 mënesius gali nemokamai priimti visus skambuèius ðiuo telefono numeriu.
3. Du pirmus mënesius arba kol iðseks sàskaita, abonentas gali skambinti bet kuriuo Lietuvos telefono numeriu arba á uþsiená*.
4. Tam, kad iðsaugotø telefono numerá ir pratæstø galimybæ skambinti , abonentas turi bent kartà per 3 mënesius ásigyti naujà “Labas” ortelæ ir papildyti sàskaità.”Labas” sàskaitos papildymo kortelë turi nustatytà aktyvinimo terminà, paþymëtà kiekvienoje kortelëje. Po ðio termino sàskaitos papildymo kortelë nebetinkama naudoti.
5. Kiekvienas sàskaitos papildymas pratæsia telefono numerio galiojimà dar 3 mënesiams nuo sàskaitos papildymo procedûros atlikimo ir papildo sàskaità suma, kuri nurodyta sàskaitos papildymo kortelëje “Labas” (99 Lt).
6. Jei sàskaita nepapildoma per 2 mënesius nuo paskutinio sàskaitos papildymo, jos likutis, jei toks yra, anuliuojamas, bet abonentas turi teisæ dar vienà mënesá priimti skambuèius, taèiau skambinti gali tik dviem numeriais: pagalbos numeriu 112** ir sàskaitos papildymo numeriu 556. Per ðá mënesá abonentas turi papildyti sàskaità.
7. Jei sàskaita nepapildoma per 3 mënesius nuo paskutinio sàskaitos papildymo, sàskaita ir telefono numeris likviduojami automatiðkai. Jei vëliau abonentas norës naudotis “Labas” paslauga, turës ásigyti naujà “Labas” paslaugos komplektà.

Ðie skambuèiai taikomi visiems paslaugø tarifams
Nemokami skambuèiai:
011 – gaisrinë
022 – policija
033 – greitoji pagalba
112 – avarinis (ðiuo metu – policija)
232 – “Bitës GSM” klientø aptarnavimo skyrius

Apmokestinami skambuèiai pagal pasirinktà planà:
109 – artimiausia “Lietuvos telekomo” tarnyba
123 – “Minta Info” informacinës tarnybos didþiuosiuose Lietuvos miestuose
124 – “Televerslo” informacija
188 – techninë pagalba vairuotojams kelyje
444 – artimiausio taksi iðkvietimas
(Alytuje, Anykðèiuose, Birþuose, Druskininkuose, Jonavoje, Joniðkyje, Jurbarke, Kaune, Kaiðiadoryse, Këdainiuose, Klaipëdoje, Kretingoje, Marijampolëje, Maþeikiuose, Molëtuose, Nidoje, Panevëþyje, Palangoje, Plungëje, Ðiauliuose, Ðilutëje, Tauragëje, Telðiuose, Ukmergëje, Utenoje, Vilkaviðkyje, Vilniuje).

Skambutis apmokestinamas tik nuo antros pokalbio minutës
511 – balso paðto iðklausymas

Roaming’as – tai galimybë naudotis mobiliuoju ryðiu su “Bitës GSM” kortele uþsienio ðalyse.
Ðiuo metu “Bitës GSM” kortele galima naudotis operatoriø paslaugomis ðiose ðalyse:
Airijoje, Ispanijoje, Rusijoje (Maskva ir
Austrijoje, Italijoje, Sankt Peterburgas),
Azerbaidþane, Jungtiniuose Arabø San Marine,
Belgijoje, Emiratuose, Singapure,
Bulgarijoje, Latvijoje, Slovakijoje,
Èekijoje, Lenkijoje, Slovënijoje,
Danijoje, Liuksemburge, Suomijoje,
Didþiojoje Britanijoje, Monake, Ðvedijoje,
Estijoje, Norvegijoje, Ðveicarijoje,
Gibraltare, Olandijoje, Turkijoje,
Graikijoje, Portugalijoje, Vatikane,
Islandijoje, Prancûzijoje, Vengrijoje,

Vokietijoje.

Prisijungti prie tinklo uþsienyje galima dviem bûdais: automatiniu arba rankiniu bûdu.
Automatinis. Jie abonentas nëra “Bitës GSM” tinklo veikomo zonoje, jo GSM telefonas automatiðkai parinks alternatyvø tinklà, nurodytà jo SIM kortelëje. Jeigu “Bitë GSM” yra pasiraðiusi roaming’o sutaris su daugiau nei vienu operatoriumi toje ðalyje, kur esate, aturomatiðkai iðrenkamas tas tinklas, kurio signalas yra stipresnis.
Rankinis. Jei abonentas nori iðsirinkti kità tinklà ( ne tà, kuris buvco iðrinktas automatiðkai arba ne vienà ið tø, kurie buvo apibrëþti SIM kortelëje) galite naudotis rankiniu bûdu. Abonento pasirinkimas gali priklausyti nuo siûlomø paslaugø, rarifø arba jo kelionës krypties. Alternatyvø tinklà abonentas gali surasti telefono meniu pagalba. Telefonas parodys visus tuo metu aktyvius tinklus, veikianèius jo esamoje teritorijoje. Jeitgu reikiamo tinklo nëra sàraðe, abonentas gali já papildyti (þr. savo telefono instrukcijas). Kai tinklas bus iðrinktas, GSM telefonas parodys tinklo operatoriaus numerá arba pavadinimà.

Paslaugos.
Prisiregistravæ uþsienio tinkle, be áprastø telefoniniø pokalbiø abonentai gali naudotis tokiomis paslaugomis:
· Duomenø perdavimas (9.6 kbps)
· Faksogramø perdavimas (standartas G3)
· Trumpø þinuèiø gavimas (SMS-MT)
· Trumpø þinuèiø siuntimas (SMS-MO)
· Skambuèio peradresavimas
· Skambuèio blokavimas
· Laikinas pokalbio nutraukimas
· Skambuèio priëmimas pokalbio metu

Kai kurie operatoriai neteikia vienos ar kitos paslaugos, taèiau yra operatoriø, teikianèiø daugiau paslaugø nei iðvardinta. Pavyzdþiui, konferenciniø pokalbiø paslaugà ir kt.

Tarifai.
Vidutinë pokalbio minutësw kaina dienos valandomis ðiose ðalyse – apie 4 Lt. Primename, kad abonentui esant uþsienyje, áeinantys skambuèiai kainuoja tiek,kiek skambinant ið Lietuvos á tà ðalá, kurioje esate.
Uþsienio operatorius pasilieka teisæ bet kada pakeisti tarifus. Tikslus mokestis uþ naudojiàsi mobiliuoju telefonu uþsienyje pateiktas sàskaitoje. Primename, kad “Bitë GSM” neprideda jokio papildomo mokesèio (vadinamo “mark-up”) prie uþsionio operatoriaus pateiktos skambuèio kainos.
“Bitë GSM” siûl pigiausià bûdà susisiekti su savo draugais, esanèiais uþsienyje – 0.90 Lt dienos metu ir 0.45 Lt vakare bei poilsio ir ðvenèiø dienomis. Tai trumpø þinuèiø paðtas.

Palydovinis “roaming’as” – tai netolimos ateities paslauga, kurios dëka “Bitës GSM” abonentai galës naudotis telefoniniu ryðiu visame Þemës rutulyje. Tai naujas þingsnis pasaulinëje telefonijoje – mobiliojo GSM ir palydovinio ryðio principø integracija. Palydoviná “raming’à” planuojama pradëti eksploatuoti 1999m.
Ðiuo metu “Bitës GSM” tinkle jau veikia trupø þinuèiø paslauga. Apie þinutës gavimà telefono aparatas praneða specialiu garsiniu signalu ir voko þenkliuku ekrane. Perskaièius þinutæ, voko þenklas ekrane iðnyksta.
Kiekvienas naujas praneðimas generuoja naujà þinutæ. Visos gautos þinutës saugomos SIM kortelës atmintyje, kol abonentas pats jø neiðtrina. Balso paðto siunèiamos þinutës – tai dokumentas, patvirtinantis, kada buvo gautas praneðimas. Jis gali bûti reikalingas, jeigu neiðsaugojote iðklausyto balso paðto praneðimo, o reikia kà nors patisklitnti. Pabyzdþiui, praneðimo datà.
Dienos metu vienos þinutës siuntimo kain yra 0.90 Lt, o naktá, savaitgaliais ir ðvenèiø dienomis – 0.45 Lt (kainos nurodytos su PVM). Þinuèiø gavimas – nemokamas.
“Bitës GSM” paslaugomis naudojasi 37.3% visø apklaustøjø. (tai yar 28 ið 75 respondentø).
28 respondentai, kurie naudojasi “Bitë GSM” bendrovës teikiamomis paslaugomis á klausimà á koká mokëjimo tarijà pasirinko atsakë:
1. 7 respondentai pasirinko “Bitë V” mokëjimo uþ paslaugas planà. Ðio plano privalumas: maþas abonentinis mokestis, maþëjanti minutës pokalbio kaina (tai sudaro 25% “Birë GSM” pasirinkusiø respondentø).
2. 16 respondentø pasirinko “Bitë I” mokëjimo uþ paslaugas planà. Ðio plano maþiausias mokëjimo tarifas, brangiausia minëtës pokalbio kaina (tai sudaro 57.1% “Bitæ GSM” pasirinkusiø rspondentø).
3. 5 respondentai pasirinko “Bitë III” mokëjimo uþ paslaugas planà. Ðio plano aukðtas mokëjimo tarifas, bet nedidelë pokalbio minutës kaina. (tai sudaro 17.9% “Bitæ GSM” pasirinkusiø respondentø.)
Ið 28 apklaustø respondentø, kurie pasirinkæ “Bitë GSM” mobilaus ryðio paslaugas, 9 nepatenkinti ryðio kokybe, tai sudaro 32.1%, 11 patenkinti ryðio kokybe, tai sudaro 39.3%, 8 nelabai patenkinti ryðio kokybe, tai sudaro 28.6%.

3.2. Omnitel GSM

Omnitel GSM tinklo paslaugø ákainiø sistemà sudaro 4 mokëjimo planai bei kt. paslaugos. Abonentai, pasirinkæ vienà ið planø mokës tik uþ kalbëtà laikà, t.y. mokestis imamas uþ “iðeinamus” skambuèius.

3.2.1. Mokëjimo uþ paslaugas planai.

“RITERIO” planas

Jei daþniausiai skambina abonentui, poreikis skambinti ya minimalus arba tik bûtinais atvejais, “Riterio” planas – geriausia iðeitis:

Mënesinis mokestis 45.00 Lt
nuo 9 iki 21 val. Minutës kaina 2.20 Lt
nuo 21 iki 9 val. Minutës kaina 1.10 Lt

Nemokamos paslaugos:
· Skambuèio peradresavimas
· Skambuèio blokavimas
· Skambuèio laukimas
· Laikinas pokalbio nutraukimas
· Balso paðtas
· Numerio atpaþinimas

“Riterio” planas tinka þmonëms, kuriø didþiausià kalbëto laiko dalá sudaro “áeinantys” skambuèiai. Ðio plano mënesinis mokestis maþiausias, bet minutës kaina – didþiausia.
Jei per mënesá “iðeinantys” skambuèiai sudaro iki 60 min. (iki 2 min. per dienà), abonentui parankiausia pasirinkti ðá variantà.

“GRAFO” planas

Ðis planas (maþesni ákainiai negu “Riterio” plano) tinka reguliariau mobiliuoju rððiu besinaudojantiems þmonëms:

Mënesinis mokestis 75.00 Lt
nuo 9 iki 21 val. Minutës kaina 1.60 Lt
nuo 21 iki 9 val. Minutës kaina 0.80 Lt

Nemokamos paslaugos:
· Skambuèio peradresavimas
· Skambuèio blokavimas
· Skambuèio laukimas
· Laikinas pokalbio nutraukimas
· Balso paðtas
· Numerio atpaþinimas

“Grafo” planas taip pat patogus abonentui, kai daþniau skambina jam, t.y. daugiau yar “áeinanèiø” skambuèiø. Beje, lyginant su “Riterio” planu, daugiau ir “iðeinanèiø” skambuèiø. Ðio plano mënesinis mokestis yra didesnis, taèiau eterio laiko ákainiai, lyginant su “Riterio” planu, maþesni. Jei per mënesá mobiliuoju tyðiu abonentas naudojasi nuo 60 min. iki 150 min. (2 – 6 min. per dienà) , ðis mokëjimo planas kait tik jam.

“KUNIGAIKÐÈIO” planas

Daþnas skambinimas reikalauja pasirinkti planà su þemais ákainiais ir daugiau nemokamø paslaugø:

Mënesinis mokestis 115.00 Lt
nuo 9 iki 21 val. Minutës kaina 1.30 Lt
nuo 21 iki 9 val. Minutës kaina 0.70 Lt

Nemokamos paslaugos:
· Skambuèio peradresavimas
· Skambuèio blokavimas
· Skambuèio laukimas
· Laikinas pokalbio nutraukimas
· Balso paðtas
· Numerio atpaþinimas
· Detalizuota sàskaita
· Telefono Nr. Pasirinkimas

“Kunigaikðèio” planas patogus abonentui, jeigu jis mobiliuoju ryðiu naudojasi nuo 150 min. iki 400 min. per mënesá (7 – 13 min. per dienà). Ðiuo planu besinaudojantys abonentai patys skambina daþniau ir reguliariau, todël eterio laiko ákainiai maþesni uþ “Grafo” ákainius.

“KARALIAUS” planas

Mënesinis mokestis 190.00 Lt
nuo 9 iki 21 val. Minutës kaina 1.10 Lt
nuo 21 iki 9 val. Minutës kaina 0.60 Lt

Nemokamos paslaugos:
· Skambuèio peradresavimas
· Skambuèio blokavimas
· Skambuèio laukimas
· Laikinas pokalbio nutraukimas
· Balso paðtas
· Numerio atpaþinimas
· Detalizuota sàskaita
· Telefono Nr. Pasirinkimas
· Faksogramø ir duomenø perdavimas

“Karaliaus” planas tinka daug skambinantiems abonentams, kuriems, nuolatinis mobilusisi ryðys yra bûtinybë. “Karaliaus” planas orientuotas á abonentà, kurio kalbëtas liakas (“iðeinantys” skambuèiai) per mënesá virðija 400 min. (14 ir daugiau min. per dienà). “Karaliaus” planas suteikia galimybæ skambinti, naudojantis maþiausiais Omnitel tarifais.

Nemokamos paslaugos

“Riterio” “Garfo” “Kunigaikðèio” “Karaliaus”

Skambuèio laukimas
Skambuèio blokavimas NEMOKAMA
Numerio atpaþinimas
Balso paðtas
Detalizuota sàskaita 9.99 Lt/mën. 9.99 Lt/mën.
Tel. Nr. Pasirinkimas 100 Lt 100 Lt
Faksogramø ir duomenø perdavimas 25 Lt/mën. 25 Lt/mën. 25 Lt/mën.
Tarptautiniø skambuèiø uþstatas ir uþstatas uþ kelioninius pokalbius (“roaming’à”) 1000 Lt 1000 Lt 1000 Lt 1000 Lt

INTERNETO kelioniø paslauga (“roaming”) skirta keliaujantiems – daugelyje didesniø pasaulio miestø galima skambinti á vieliná INTERNETO mazgà ir savo registraciniu vardu bei slaptaþodþiu OMNITEL tinkle prisijungti prie visuotinio kompiuterinio tinklo INTERNET. Bûdami OMNITEL INTERNETO abonentu, galite pasinaudoti INTERNETO paslaugomis daugelyje pasaulio ðaliø, nenaudodami braniø tarptautiniø telefono ryðiø. OMNITEL abonentai uþ paslaugas, nepriklausomai nu to, kokioje ðalyje jomis naudotasi, moka tik pagal OMNITEL sàskaitas. INTERNETO kelioniø pokalbiø (“roaming”) paslaugos ákainis 12 Lt/val. OMNITEL INTERNETO abonentai, norintys pasinaudoti INTERNETO kelioniø pokalbiø (“roaming”) paslauga, gauna specializuotà programinæ árangà GRICDIAL.
OMNITEL INTERNET mazgai ðiandien veikia Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Panevëþyje, Marijampolëje, Maþeikiuose, Utenoje, Alytuje, Këdainiuose, Birþuose, Tauragëje, Prienuose, Ðilutëje, Jonavoje Jurbarke, Telðiuose, Rokiðkyje, Palangoje, Visagine, Kupiðkyje ir Joniðkyje. Prie INTERNET galima prisijungti, paskambinus telefonu vienu ið daugiau kaip 240 ðiam tikslui skirtø telefono numeriø, arba panaudoti tam skirtà nekomutuojamà telefono linijà.
Taip pat OMNITEL INTERNET paslaugomis galima naudotis ir uþsienyje. (þr. prieduose .).

Pokalbiø apmokëjimas.

Visi mokesèiai uþ roaming’o paslaugas yra átraukiami á kas mënesá gaunamà sàskaità ið OMNITEL. Tai reiðkia, kad uþ visus skambuèius, ávykdytus kelionës metu, turësite sumokëti OMNIEL (kartu bus taikomas Lietuvos 18% PVM). Be to norint naudotis roaming’u reikës ið anksto áspëti OMNITEL, paliekant nustatyto dydþio uþstatus.
Ásijungæ á lankomos ðalies tinklà, abonentai laikinai tampa vietinio GSM tinklo operatoriaus abonentu. Tai reiðkia , kad abonentui taikomi tokie patys mobiliojo ryðio paslaugø tarifai, kaip ir “tikriems” to operatoriaus klientams, su nedideliu vietiniu antkainiu (kuris nevirðija 15%). Prie galutinës sàskaitos taip pat priskaièiuojamas OMNITEL papildomoas 10% tarifas.
Naudojantis roaming’o paslauga uþ áeinntá skambutá nuo Lietuvos iki tos ðalies, kur yra GSM abonentas, reikia mokëti paèiam abonentui.

Konferencinis ryðys – tai nauja paslauga, teikiama OMNITEL GSM klientams. Ði paslauga suteikia galimybæ vienu metu kalbëtis net keliems paðnekovams. Norint naudotis konferencniu ryðiu, reikia turëti paprasèiausià OMNITEL GSM telefonà.
Konferenciniu ryðiu pradedamas vienas pokalbis: konferencinio ryðio iniciatorius skambina pirmajam paðnekovui. Tada pokalbis trumpam nutraukimas – skambinama antram, treèiam, ketvirtajam planuojamo pokalbio dalyviui. Pokalbyje jau dalyvauja penki asmenys. Norint padidinti konferencinio ryðio dalyviø skaièiø, kiekvienas dalyvis gali susisiekti dar su keturiais paðnekovais. Taip pokalbyje vienu metu gali dalyvauti net 30 asmenø. Ði nauja paslauga suteikia unikalià galmybæ rengti pasitarimus, akimirksniu informuoti þmones, esanèius ne viename geografiniame taðke. Ðia paslauga galima naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir visose valstybëse, kuriose veikia OMNITEL mobilusis ryðys.
Ðiuo metu OMNITEL suteikia galimybæ naudotis GSM ryðiu trisdeðimt vienoje uþsienio ðalyje.
Abonento paslaugoms – beveik visos Europos operatoriai. Artimiausiu metu tarptautinio keliavimo paslaugos georgrafija dar labiau iðsiplës. Tarptautinio keliavimo sutartys pasiraðytos su JAV, Australijos, Indonezijos, Kinijos, Armënijos, Gruzijos, Ukrainos, Albanijos, slovakijos, Kaliningrado srities, JAE, Indijos, Malazijos, Bangladeðo, Jordanijos, Kuveito, Pietø Afrikos, Tailando operatoriais. O kad kelionë su mobiliuoju telefonu bûtø tikrai maloni, priminsime, kad pagal ðiuo metu galiojanèius uþsienio GSM operatoriø tarifus daugelyje ðaliø: Estijoje, Latvijoje, Rusijoje (Sankt-Peterburge ir Maskvoje), Belgijoje, Olandijoje, Danijoje bei Anglijoje pigesni áeinantys skambuèiai. Taèiau ið Lenkijos, vokietijos bei Italijos pigiau skmabinti á Lietuvà patiems.
Nemaþiau svarbu þinoti, kad paslaugø kainas ir pokalbiø trukmës apvalinimà nustato patys operatoriai. Daþniausiai pokalbiai apmokestinami nuo pirmos sekundës ir apvalinami minutës tikslumu.
Prieð iðvykstant á kelionæ, visada galima gauti informacijà apie naujausius dominanèiø operatoriø paslaugø tarifus.
Neretai darbo kelionës uþtrunka ilgiau, nei buvo planuota, todël atsitinka ir taip , jog nebesuspëjama laiku apmokëti sàskaitø. Geras ðios problemos sprendimas bûtø pagalvoti apie tai ið anksto ir pasinaudoti avansinio paslaugø apmokëjimo galimybe. Abonento paliktas avansas visada laiku bus panaudotas sàskaitoms apmokëti.

OMNITEL tarptautiniø skambuèiø GSM abonentams tarifai / min., Lt su PVM:

Grupë Ðalys Kaina, Lt su PVM
I Estija, Latvija 1.90
II Baltarusija 2.44
III Bulgarija, Èekija, Lenkija, Moldova, Rumunija, Rusija, Slovakija, Ukraina, Norvegija 4.07
IV Armënija, Azerbaidþanas, Gruzija, Kazachija, Kirgizija, Tadþikija, Turkmënija, Uzbekija 4.72
V Austrija, Belgija, Bosnija-Hercegovina, Danija, Dþ. Britanija, Ispanija, Italija, Olandija, Prancûzija, Suomija, Ðvedija, Ðveicarija, Vengrija, Vokietija, Airija, Albanija, Gibraltaras, Graikija, Grenlandija, Islandija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Monakas, Portugalija, Serbija, Slovënija, Turkija. 5.81
VI JAV, Kanada, Australija, N.Zelandija 6.99
VII Alþyras, Brazilija, Èilë, Honkongas, Japonija, Malaizija, Taivanis, Vensuela, Singapûras, Kosta Rika, Meksika, Angola 9.89
VII Izraelis, JAE, Ekvadoras, Bachreimas, Bangladeðas, Barbadosas, Bolivija, Filipinai, Gambija, Gana, Irakas, Iranas, Jordanija, Kataras, Kolumbija, Kuveitas, Libija, Marokas, Omanas, Pakistanas, P.Korëja, Peru, Saudo Arabija, Sirija, Ð.Korëja, Ðri Lanka, Tailandas, Tunisas, Urugvajus, Zmabija, Argentina, Èadas, Etiopija, Kuba, Nikaragva, Tanzanija, Vietnamas, Egiptas, Indija, Kenija, Kinija, Nigerija, PAR ir t.t 11.53

Mobiliojo ryðio paslauga – RADIO IEÐKA. Ði paslauga pradëta teikti 1996.10.18. Radio ieðka ðiuo metu veikia Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Panevëþyje bei 25-35 km. Radio ieðka – vienpusio ryðio priemonë. Daug pigesnë mobiliojo ryðio priemonë, padedanti daug operatyviau organizuoti darbà, perduoti nurodymus, laiku praneðti ir gauti reikalingà informacijà, reaguoti á pasikeitusias aplinkybes. (þr. 7 priedà).
Ðiuo metu radio ieðkos paslauga naudojasi apie 3150 abonentø.

Radio ieðkos abonentinis mokestis

Paslauga Abonentinis mokestis, Lt
Tekstinis praneðimas 60
Numerinis praneðimas 40

Papildomos paslaugos

Paslauga Vienkartinis mokestis, Lt Mënesinis mokestis , Lt
Antrinis pajungimas 20
Antrinis pajungimas po iðjungimo ið tinklo dël skolos 120
Abonento numerio pakeitimas 50
Savininko keitimas 100
Grupiniai praneðimai (vienam praneðimø gavikliui) 5
Balso paðtas 10
Tekstinis paðtas 20
Naujienos nemokamai
Oficialûs valiutø kursai nemokamai
Orø prognozë nemokamai
Horoskopai nemokamai
Elektroninio paðto laiðkø persiuntimas á praneðimø gaviklá nemokamai
Pakartotinis praneðimø iðsiuntimas nemokamai
Praneðimø siuntimas nustatytu laiku nemokamai

Trumpø praneðimø paslauga – tai galimybë iðsiøsti ir gauti trumpas (iki 160 þenklø) tekstines arba skaitmenines þinutes per GSM tinklà.
Kai þinutë gaunama, telefono aparatas pypteli, o ekrane atsiranda voko þenklas. Ðis þenklas ekrane iðnyksta tuoj pat, kai perskaitote þinutæ. Jei atmintyje nëra laisvos vietos, naujos þinutës nebepriimamos.
Jeigu telefonas yra uþ mobiliojo ryðio zonos ribø arba iðjungtas, þinutë saugoma Trumpø praneðimø paslaugos centre. Kai gráþtama á ryðio zonà arba ájungiamas telefonas, þinutës automatiðkai persiunèiamos á mobiløjá telefonà. Centre þinutës saugomos 3 paras.

Kiek paslauga kainuoja?

Trumpos þinutës siuntimas (iki balnadþio 1 dienos) nemokama
Trumpos þinutës gavimas nemokama
Trumpos þinutës siuntimas per operatoræ, Lt/min. (pokalbio trukmë) 2.50

Nemokami skambuèiai, taikomi visiems tarifams:
101 – prieðgaisrinë apsauga,
102 – policija,
103 – greitoji pagalba,
133 – OMNITEL informacijos centras,
155 – OMNITEL radijo ieðka.

Reikës mokëti apmokëjimo plano tarifais, skambinant:
109 – á Lietuvos Telekomo informacnes tarnybas
124 – á UAB “Televerslas”, kur gausite ávairiapusæ ir iðsamià informacijà
150 – norëdami prisijungti prie Internet
198 – norëdami palikti praneðimà balso paðte
199 – norëdami iðklausyti balso paðto praneðimus

Ateityje numatoma ávesti triþenklá numetá, kuris padës susisiekti su artimiausia taksi paslaugas teikianèia firma.

OMNITEL tinklo paslaugomis naudojasi 53.3% visø apklaustøjø respondentø (tai yra 40 ið 75 apklaustøjø).
40 respondentø, kurie naudojasi OMNITEL bendrovës teikiamomis paslaugomis á klausimà, koká mokëjimo tarifà pasirinko, atsakë:
1. 23 respondentai pasirinko “Kunigaikðèio” planà, nors aukðtas pasirinkusiø mokëjimo tarifas, taèiau nedidelë pokalbio kaina (tai sudaro 57.5% OMNITEL apklaustøjø).
2. 3 respondentai pasirinko “Karaliaus” planà, nors aukðèiausias mokëjimo tarifas, taèiau maþiausia pokalbio minutës kaina. (tai sudaro 7.5 % OMTINEL apklaustøjø).
3. 14 respondentø pasirinko “Riterio” planà, nes maþiausias mokëjimo tarifas, bet brangiausia pokalbio minutës kaina (tai sudaro 35% OMNITEL pasirinkusiø respondentø).

Ið 40 apklaustø respondentø, kurie pasirinkæ OMNITEL mobilaus ryðio paslaugas, 31 respondentas atsakë, kad ryðio kokybe yra patenkinti, tai sudaro 77.5%.
4 respondentai, kurie pasirinkæ OMNITEL mobilaus ryðio paslaugas yra nepatenkinti ryðio kokybe, tai sudaro 10%.
5 respondentai nelabai patenkinti OMNITEL mobilaus ryðio teikiamomis paslaugomis, tai sudaro 12.5%.

3.3 COMLIET

Abonentai, rinkdamiesi telefonà bei paslaugas, turi gerai ávertinti savo poreikius, kad priimtø patá geriausià sprendimà. Abonentams á pagalbà ateis patyræ “Comliet” darbuotajai. Jie suteiks vertingø patarimø apei telefonus, jø savybes, galimybes, tinklà ir papildomas paslaugas.
“Comliet” paslaugø kainas reguliuoja rinka ir patys klientai. Abonentai gali registruotis tokioje abonentø grupëje, kurios tarifai priimtiniausi, ir abonentø grupëje gali pasirinkti optimalø pokalbiø laikà ar paros metà.
Kaip ir kiti korinio ryðio tinklø operatoriai, UAB COMLIET savo abonentams sudaro galimybæ pasirinkti jiems labiausiai tinkamà mokëjiø uþ pokalbius planà. Anobnentams, intensyviai naudojantiems mobiliuosius telefonus darbo laiku patogiausias Nuolatinio abonento mokëjimø planas, nes jis numato mokëjimø maþëjimà, didëjant bendram pokalbiø laikui ir kitas nuolaidas, o abonentams, kurie mobiliasisiais telefonais labiau naudojasi po darbo, palandesnis Laisvalaikio baonento mokëjimø planas, numatantis maþesnius mokesèius uþ pokalbius naktá, savaitgaliais ir ðvenèiø dienomis.
Dabar Comliet abonentams siûloms dar vienas mokëjimø planas – Korio abonentas.
Jei dirbdami ir ilsëdamiesi daugiausia laiko praleidþia viename mieste, ðis planas abonentui. Abonentui, sudaranèiam KORIO kategorijos sutartá, priskiriama pasirinkta kategorija – “korys”. Abonentas, bûdamas jam priskirtame “koryje”, uþ pokalbius Lietuvoje moka maþiau nei kitø kategorijø abonentai. Maþesni tarifai galioja pokalbiams, kurie buvo pradëti “savame koryje”, o baigësi jau uþ jo ribø. Priklausomai nuo priskirto “korio” dydþio, taikomi tarifai KORYS-1, FORYS-2 arba KORYS-3. Uþ pokalbius, pradëtus ne “savame koryje”, mokama didesniu tarifu.
Suprantama, kad dël radijo bangø sklidimo ypatumø tarp “koriø” nëra ir negali bûti grieþtø ribø, todël abonentas gali manyti esàs savo “koryje” ir kalbàs pigiu tarifu, o ið tikrøjø bûti aptarnaujams per kito “korio” árenginius, priskaièiuojant mokestá padidintu tarifu.
Stengiantis iðventi tokiø nesusipratimø, prieð kiekvienà pokalbá, aptarnaujamà per “svetimo korio” árenginius, abonentas perspëjamas, kad modës padidintu tarifu. Abonentas, nenorëdamas brangiai modëti, gali tokio pokalbio nepradëti, ir paskambinti vëliau, sugráþæs á savo “korá”. Jei abonentas, iðgirdæs atutomatinio informatoriaus praneðimà apie didesnio tarifo taikymà, sunutraukia jungimo ir sulaukia ðaukiamo abonento atsakymo, uþ ávykusá pokalbá jam teks mokëti brangiau.

3.3.1. Mokëjimo uþ paslaugas planai.

“KORYS 3” “KORYS 2” “KORYS 1”

Kaunas, Klaipëda, Vilnius Maþeikiai, Panevëþys, Ðiauliai Kiti Lietuvos miestai ir rajonø centrai
“COMLIET” tinkle
9-21 1.42 Lt 1.18 Lt 0.94 Lt
21-9 val. 0.24 Lt 0.24 Lt 0.24 Lt
LIETUVOJE
9-21 1.67 Lt 1.43 Lt 1.19 Lt
21-9 val. 0.38 Lt 0.38 Lt 0.38 Lt
Mënesio abonentinis mokestis 70.80 Lt 56.64 Lt 47.20 Lt

Kiekvienas ið trijø “Koriø” turi tam tikras kainø grupes:

KORYS 1 Abonentinis mokestis 9 – 21 val. 21 – 9 val.
Skambinant á “Comliet” tinklà – koryje 0.94 Lt 0.24 Lt
Skambinant á miesto tinklà – koryje 47.20 Lt 1.24 Lt 0.41 Lt
Skambinant á “Comliet” tinklà apskrities zonoje 1.65 Lt 0.24 Lt
Skambinant á miesto tinklà apskrities zonoje 1.95 Lt 0.41 Lt
Skambinant uþ korio ribos á “Comliet” tinklà 2.60 Lt 0.94 Lt
Skambinant uþ korio ribos á miesto tinklà 2.89 Lt 1.12 Lt

Rajonai ir kai kurie miestai:

Pvz. Jonavos; Þieþmariø – Vievio; Këdainiø – Ariogalos – Ramygalos; Prienø; Raseiniø – Ariogalos – Krykalnio; Marijampolës – A.Bûdos – Kalvarijos; Ðakiø – Jurbarko; Vilkaviðkio.

KORYS 2 Abonentinis mokestis 9 – 21 val. 21 – 9 val.
Skambinant á “Comliet” tinklà – koryje 1.18 Lt 0.24 Lt
Skambinant á miesto tinklà – koryje 56.64 Lt 1.48 Lt 0.41 Lt
Skambinant á “Comliet” tinklà apskrities zonoje 1.65 Lt 0.24 Lt
Skambinant á miesto tinklà apskrities zonoje 1.95 Lt 0.41 Lt
Skambinant uþ korio ribos á “Comliet” tinklà 2.60 Lt 0.94 Lt
Skambinant uþ korio ribos á miesto tinklà 2.89 Lt 1.12 Lt

Atskiros vietovës:

Pvz. Vilkaviðkio – Marijampolës – Kalvarijos; Këdainiø – Ðilø – Ramygalos.

KORYS 3 Abonentinis mokestis 9 – 21 val. 21 – 9 val.
Skambinant á “Comliet” tinklà – koryje 1.42 Lt 0.24 Lt
Skambinant á miesto tinklà – koryje 70.80 Lt 1.71 Lt 0.41 Lt
Skambinant á “Comliet” tinklà apskrities zonoje 1.65 Lt 0.24 Lt
Skambinant á miesto tinklà apskrities zonoje 1.95 Lt 0.41 Lt
Skambinant uþ korio ribos á “Comliet” tinklà 2.60 Lt 0.94 Lt
Skambinant uþ korio ribos á miesto tinklà 2.89 Lt 1.12 Lt

Didieji miestai ir teritorijos:

Kaunas; Klaipëda; Vilnius; Kauno – A.Bûdos.

Paslaugos

Comliet siûlo ávairiø paslaugø. Kai kurios ið jø átrauktos á abonentinæ sutartá ir yra nemokamos (skambuèiø peradresavimas, atsakymas á skambutá pokalbio metu, konferencinis ryðys), kitas galima ásigyti papildomai.

LITAIS
Pakartotinis ájungimas á tinklà 118
Telefono numerio pasirinkimas 47.20
Telefono numerio pakeitimas 47.20
Numerio perraðymas kitam abonentui 47.20
Detalus skambuèiø iððifravimas 23.60
Balso paðto ájungimas 00.00
Balso paðto abonentinis mokestis:
15-os praneðimø dëþutë 23.60
30-ties praneðimø dëþutë 47.20
Automobilinës árangos montavimas 283.20
Telefono aparato nuoma:
vienai parai 47.20
savaitgaliui 70.80
savaitei 94.40
mënesiui 188.80
3 mënesiams 377.60
6 mënesiams 708

Peradresavimas
Abonentui skirtas skambutis gali bûti nukreiptas á kità numerá.

Skambuèio priëmimas pokalbio metu
Kalbëdamas abonentas gali þinoti, kad dar kaþkas skambina. Atsipraðæs paðnekovo, gali susijungti su antruoju skambinanèiuoju, po to vël tæsti pokalbá. Tai papastas bûdas neprarasti skambuèio.

Konferencinis ryðys
Ði paslauga leidþia nutraukti pokalbá su vienu paðnekovu, paskambinti kitam ir vineu metu kalbëtis trise.

Skambuèiai á uþsienio ðalis

Yra kelios skambuèiø á uþsiená tarifø grupës:
I – Ðiaurës zona
Danija, Norvegija, Suomija, Ðvedija, Estija, Latvija

II – NVS ðalys, Europa
Airija, Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Èekija, Didþioji Britanija, Grenlandija, Islandija, Kroatija, Lenkija, Makedonija, Olandija, Prancûzija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovënija, Ðveicarija, Vengrija, Vokietija.

III – kitos ðalys

Minutës kaina ið Lietuvos á kitas ðalis

(per tarptautiná kokà 99)
I grupë – 7.55 Lt
II grupë – 8.97 Lt
III grupë – 10.38 Lt

(per kodà 8)
Latvija, Estija – 3.30 Lt
NVS ðalys – nuo 4.60 iki 6.37 Lt

Minutës kaina iðeinantiems skambuèiams ið kitø ðaliø á Lietuvà (kur galima naudotis NMT 450 ryðiu)

Galioja ðalies, ið kurios skambinama, tarptautiniai tarifai.

Minutës kaina áeinantiems skambuèiams esant kitoje ðalyje (kur galima naudotis NMT 450 ryðiu)

I grupë – 7.55 Lt
II grupë – 8.97 Lt

Nuolaidos

Nuolaidos pelno nesiekianèiø abonentø grupei

Pelno nesiekiantys abonentai kas mënesá gauna nemokamø minuèiø pokalbiams Lietuvoje: penkiø þenklø telefono numerio savininkas gauna 30 min. , ðeðiø þenklø – 60 min.

Nuolaidos nuolatiniø abonentø grupei

Abonento registracijos metai Nemokamø minuèiø skaièius pokalbiamas Lietuvoje Mënesinis abonentinis

6-iø þenklø Nr. (min. / mën.) 5-iø þenklø Nr. (min. / mën.) mokestis (Lt)
1992 60 30 23.60
1993 60 30 47.20
1994 60 30 70.80
1995 40 20 94.40
1996 20 10 94.40

Jei per mënesá kalbama daugiau kaip 200 min. , visi kiti skambuèiai á “Comliet” tinklo numerius tà mënesá 25% pigesni.
Jei per mënesá kalbama daugiau kaip 300 min. , neapmokestinamos pirmosios 40 naujo ðimto minutës, o visi kiti pokalbiai á “Comliet” tinklo numerius tà mënesá 50% pigesni (tai negalioja tarptautiniams pokalbiams).

Comliet tinklo paslaugomis naudojasi 9.4% visø apklaustøjø (tai yra 7 respondentai ið 75 apklaustøjø)
7 respondentai, kurie naudojasi Comliet paslaugomis pasirinko “KORYS 3” mokëjimo tarifà. Ðio tarijo privalumas: aukðèiausias mokëjimo tarifas, maþiausia pokalbio kaina.
Visi 7 respondentai, kurie pasirinkæ Comliet mobilaus ryðio paslaugas, patenkinti ryðio kokybe, tai sudaro 100%.

3.4. Paslaugø pasiûlà reglamentuojantys veiksniai

VRM (Vidaus Reikalø Ministerija) draudþia mobiliomis komunikacijomis naudotis kaliniams ir muitinës zonos darbuotojams.
Darbo saugos taisyklës: draudþiama naudotis benzino kolonëlëse, lëktuvuose, aplinkose, kur yra daug radijo technikos.
Sveikatos Apsaugos Ministerija pastoviai perspëja, kad mobilusis ryðys kenkia þmogaus smegenims.
SET (saugaus eismo taisyklës) draudþia mobiliaisiais telefonais naudotis automobiliuose.
(tai nustatyta LR ástatymø projekte).

3.5. Pagrindiniai reikalavimai prekei

Pagrindiniai reikalavimai prekei:
Kalbant apie pagrindinius reikalavimus prekei, ðiuo atveju pirmiausiai reikëtø ðnekëti apie mobiliuosius telefonus. Kadangi paslaugos naujumas priklauso nuo mobilaus telefono techninio lygio. Ðiuo metu sukuriama vis naujesniø mobiliøjø telefonø, kurie gali vykdyti vis sudëtingesnes operacijas (pvz.: telefonø sàskaitas uþ paslaugas galima apmokëti faksogramø pagalba, tiesiogiai naudojantis telefonu), kuo naujesnis modelis mobiliø telefonø, tuo aprëpia didesnæ Lietuvos teritorijos dalá, nes jie yra galingesni ir geresnës kokybës.
Popardaviminio aptarnavimo terminai kas kart ilgëja (suteikiamos garantijos vis ilgesniam laikotarpiui). Taip pat mobiliø telekomunikacijø bendrovës suteikia galimybæ naudotis mobiliais telefonais nuomos bûdu.
Mobiliø telekomunikacijø bendrovës diegdamos naujus mokëjimo tarifus, suteikia galimybæ bet kada pasikeisti senuosius tarifus be papildomo mokesèio.

Paslaugø kompleksiðkumas:
Kalbant apie paslaugø kompleksiðkumà reikia paminëti – mobilaus ryðio telefonà, SIM kortelæ, pakrovëjà, adaptatorá, automobilinæ antenà, t.p. kt. priedus : ápakavimas, instrukcija, sutartis.
Naudos efektyvumà bûtø galima apibrëþti taip: kuo naujesnis mobilaus ryðio telefonas, tuo daugiau paslaugø. Nauji telefonai – naujos galimybës. Abonentas, pasirenkantis naujus mobilaus ryðio telefonus daugiau laimi, nes neturi tokiø problemø, kaip kada iðgirsti operatorës praneðimà “abonentas yra ne ryðio zonoje”.

Vartotojo áproèiai:
Stebëjimø metu nustatëme, kad vartotojø áproèius lemia mobilaus ryðio telefonø naujumas, nors daugelis atsiþvelgia á kainà. Galime iðskirti grupæ þmoniø, kurie naudoja tos paèios firmos pagamintus telefonus (pvz.: Nokia), nes tai yra áprotis, kurio abonentas nenori keisti. Vartotojo skoná diktuoja mada ir patogumas (pvz.: ðiuo metu perkami spalvoti mobilaus ryðio telefonai), t.p. labai svarbu vartotojui yra mobilaus ryðio telefono kompaktiðkumas. Paskutiniai modeliai yar bûtent tokie, juos patugu neðioti rankoje, kiðenëje, rankinëje.

Techniniai standartai privalomi visiems mobilaus ryðio telefonams: skambinimas, skambuèio priëmimas, trumpø þinuèiø gavimas, konferencinis ryðys, tarptautiniai pokalbiai ir kt.
Vartotojai mobiliojo ryðio telefonus renkasi paal tam tikrus kriterijus: maþai bûnantiems pastovioje vietoje asmenims svarbu baterijos talpa, mobilaus ryðio telefono svoris, kompaktiðkumas, patvarumas ir atvirkðèiai, asmenims, pastoviai bûnantiems konkreèioje vietoje, tai nëra taip aktualu.

3.6. Naujovës mobiliø telekomunikacijø rinkoje

Lietuvos mobilaus ryðio telekomunikacijø bendrovës rûpinasi savo kleintais, daug dëmesio skiria jø pageidavimams. Mobilaus ryðio telekomunikacijø bendrovës kiekvienà mënesá pateikia vis naujø pasiûlymø abonentams ir tai padeda joms meatsilikti nuo pasaulyje esanèiø mobiliø telekomunikacijø bendroviø, isilaikyti rinkoje.

Bitë GSM pristato naujienas:
1. Viena ið jø – sàskaitø apmokëjimas magnetinëmis “Visa” ar “Vilniaus banko” kortelëmis. Rièardas Sartatavièius, “Bitës GSM” konsulantas ryðiams su visuomene, teigia, kad apie sàskaitos dydá netrukus visiems “Bitës GSM” abonentams bus praneðama ne tik paðtu, bet ir á telefono ekranëlá.
“Bitë GSM” ir “Vilniaus banko” bendromis pastangomis tokia paslauga Lietuvoje pradedama taikyti pirmà kartà. Tai labai patogus ir paprastas atsiskaitymo bûdas uþ “Bitës GSM” paslaugas. Ðia paslauga gali naudotis privatûs asmenys ir ámonës, tereikia turëti banko mokëjimo kortelæ ir pasiraðyti sutartá su “Bite GSM” dël mokesèiø nuraðymo nuo banko mokëjimo kortelës. Ámonëms reikëtø ásigyti mokëjimo kortelæ ámonës vardu.
Ði paslauga ypaè patogi daþnai keliaujantiems, uþimtiems þmonëms. Vis daugiau ámoniø darbuotojø atlyginimus gauna pervedumu á banko mokëjimo kortelæ, todël “Bitë GSM” tikisi, kad ði paslauga tikrai taps populiari ir abonentams patiks.
Planuojant ðia paslaugà pasiûlyti “Eurocard” (“Mastercard”) korteliø, o vëliau ir “Globus” bei “Maestro” korteliø turëtojams.

2. Tarptautiniai skambuèiai be uþstato.
Jei abonentas naudojasi “Bitës GSM” paslaugomis 6 mën., jam suteikiama galimybë skambinti á uþsiená be uþstato.
Nepalikdami uþstato skambint á uþsiená galës tik tie abonentai, kuriø telefono apaatas në karto nebuvo iðjungtas ið “Bitës GSM” mobiliojo tinklo dël laiku neapmokëtø sàskaitø uþ “Bitës GSM” teikamas paslaugas.

3. Pastaruoju metu pleèiantis tinklui ir sparèiai augant abonentø skaièiui, buvo padaryta nemaþø pakeitimø ir centinëje “Bitës GSM” komutacijos stotyje. Balandþio mënesá centrinaii stoties procesoriai bovu pakeisti keturis kartus galingesniais naujo tipo procesoriais, leidþianèiais smarkiai padidinti telefoninæ stoties apkrovà, abonentø skaièiø, sumaþinti skambuèio sujungimo laikà.
Tuo paèiu metu buvo pakesita stoties programinë áranga. Ji pagerino paslaugø kokybæ, tinklo darbo kokybæ, tinklo talpumà, leidþia ádiegti naujas paslaugas.
Pokalbio kokybë ir sujngimo stabilumas pagerës dël radijo trakto kokybës ir patikimumo, tinklo pasiekiamumo.
Atnaujinti signalizacijø , naudojamø kalbos grandinei sujungti tarp stoèiø, tipai. Ðiuo metu veikianèiø signalizacijø tipai leidþia per trumpesná laikà atlikti sujungimà, pasikeisti didesniu informacijos kiekiu, lengvai integruotis á naujø tipø tinklus (ISDN, IN), ájungti á “Bitës GSM” tinklà þinybines stoteles (PBX).

Omnitel pristato ðias naujienas:
1. Naujas pasiûlymas verslininkams.
Omnitel jau siûlo specialius apmokëjimo planus verslininkams: Riteris 1, Grafas 1, Kunigaikðtis 1, Karalius 1. Abonentui, pasirinkusiam vienà ið ðiø apmokëjimo palnø suteikiama 10% nuolaida skambinant Omnitel GSM tenkle.
Dar vienas ðiø apmokëjimo planø pasirinkimo privalumas – á uþsiená abonentas galës skambinti nuo 10% iki 43% pigiau. Mat siûlomi patys þemiausi Lietuvoje skambinimo á uþsiená tarifai.
Ðiuos apmokëjimo planus galës psirinkti tik tie Omnitel GSM abonentai, kuriø vieno mënesio sàskaita paskutiniuosius tris mënesius buvo ne maþesnë negu 3000 litø ir vino kliento abonentø skaièius ne maþesnis negu 10.

2. Sumaþëjo abonentiniai mokesèiai.
Nuo ð.m. kovo 1 d. visiems radijo ieðkos abonentams sumaþëjo abonentinis mokestis: tekstiniams gavikliams nuo 60 iki 50 Lt, skaitmeniniams gavikliams nuo 50 iki 40 Lt. Fiksuotas interneto paslaugø mokestis sumaþëjo vidutiniðkai 15%.
Sausio – kovo mënesiais buvo paleista apie 15 GSM stoèiø.
Kovo 26 d. paleista nauja radijo ieðkos bazinë stotis Utenoje. Dabar Omnitel radijo ieðka veikia 8 Lietuvos miestuose.

3. Pradëjo veikti naujos stotys
Ðiø metø vasario 23 dienà buvo paleista GSM mobiliojo ryðio stotis Skuode. Dabar mobiliuoju ryðiu bei interneto duomenø perdavimu abonentai jau gali naudotis ir Ðiaurës Vakarø Lietuvoje – Skuode, Mosëdyje, Salantuose, Ylakiuose, kitose vietovëse bei dalyje kaimyninës Latvijos teritorijos.
Ð.m. kovo 10 dienà paleista stotis Maceliuose – mobilusis ryðys pagerëjo Pirèiupiuose, Paluknyje, Baltojoje Vokëje bei netori ðiø vietoviø esanwioje teritorijoje ir keliø ruoþuose.
Tà paèià dienà pradëjo veikti nauja stotis Kaune – mobilusis GSM ryðys tapo geresnis Partizanø gatvës rajone.
Kovo mënesá Klaipëdoje paleistos net trys naujos stotys. Mobiliojo ryðio kokybë pagerëjo Ðiluminiø ir Elektros tinklø bei senojo trugaus teritorijose.

4. Mokëjimai uþ Omnitel teikiams paslaugas priimami jau penkiuose bankuose: LTB, SNORAS, LITIMPEKS, LVKB IR INDUSTRIJOS, taip pat ðiø bankø filialuose.
Nuo ð.m. kovo 1 d. Omnitel abonentai gali apmokëti sàskaitas visuose paðto skyriuose. Tai labai patogu maþø miesteliø ir kaimø gyventojams, kuriuose nëra LTB filialø, bei tiems þmonëms, kurie paðto skyriuose moka uþ komunalines paslaugas.

5. Naujos “Roaming’o” sutartys
Nuo ð.m. vasario 10 d. ásigaliojo Omnitel “roaming’o” sutartis su Slovakija, o nuo kovo 10 d. pradëtas komercinis “roaming’as” su Ukraina.
Nuo ð.m. kovo mënesio Omnitel abonentai jau gali naudotis “roaming’u” ðiuose Rusijos miestuose: Smolenske, Kalugoje, Tuloje, Tverëje, Vladimire, Riazanëje.

6. Iðkviesti taksi – labai paprasta.
Nuo ð.m. balandþio 3 d. penkuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Ðiauliuose, Panevëþyje ir Alytuje Omnitel abonentams iðkviesti taksi tapo labai paprasta – reikia tik surinkti trumpà numerá 123. Uþ skambuèius á ðá numerá reikës mokëti pagal abonentø apmokëjimo planø tarifus.
Kol kas Omnitel sudarë sutartis su penkiomis taksi firmomis: “DenVila” Vilniuje, “Smûgiu” Kaune, “Ridvija” Ðiauliuose, “Olreta” Panevëþyje ir A.Abeciûno individualia ámone Alytuje. Taèiau tuo neþadama apsiriboti. Tokias sutartis neuþilgo numatoma pasiraðyti ir su kitø Lietuvos miestø taksi bendrovëmis.

7. Nuo ð.m. balandþio 14 d. Omnitel GSM abonentams suteikta dar viena galimybë taupyti. Abonentas susiradæs draugæ, draugà, verslo partnerá, gali pasirinkti vienà specialiøjá numerá Omnitel GSM tinkle á kurá norëtø skambinti arba, kad jam skambintø , ir galës kalbëtis uþ pusæ kainos.

Specialiojo numerio OMNITEL tinkle tarifai (Lt su PVM)
Mokëjimo planas Piko metu Ne piko metu
Riterio 1.10 0.55
Grafo 0.80 0.40
Kunigaikðèio 0.65 0.35
Karaliaus 0.55 0.30

Comliet pristato naujienas:
1. Comliet mobilaus ryðio tlelkomunikacijø bendrovë siûlo vis modernesnius mobilaus ryðio telefonus. Netrukus Comliet ruoðiasi pristatyti naujà mobiløjá telefonà “Benfon Spica”.
2. Comliet ádiegë naujus mokëjimø uþ telefoninius pokalbius planus.

Bajoro kategorija
Numeracija Mënesio abonentinis mokestis Áeinantys skambuèiai ið “Comliet” tinklo aparatø nemokami, ið kitø tinklø aparatø áeinanèiø skambuèiø 1 min. vertë nuo Iðeinanèiø skambuèiø 1 min. vertë á “Comliet”, “Omnitel”, “Bitës” tiklus. Iðeinanèiø skambuèiø 1 min. vertë á “Telekomo tinklus”

21-09 val. 09-21 val. 21-09 val. 09-21 val. 21-09 val. 09-21 val.
Ðeðiaþenklë 165.0 Lt 0.24 0.71 0.24 0.71 0.41 1.00
Penkiaþenklë 165.0 Lt Nemokama Nemokama 0.24 0.71 0.41 1.00

Tarptautiniams tarifams (skambuèiams kodu “99”) taikoma iki 50% nuolaida.

Dvaras 4 kategorija
Numeracija Mënesio abonentinis mokestis Áeinantys skambuèiai nemokami Iðeinantys skambuèiai iki 140 Lt. mokesèio uþ pokalbius per mënesá sumos. Iðeinantys skambuèiai po 140 Lt. mokesèio uþ pokalbius per mënesá sumos.

21-09 val. 09-21 val. 21-09 val. 09-21 val.
Penkiaþenklë 70.80 0 0.65 1.71 0.41 1.00

Dvaras 10 kategorija
Numeracija Mënesio abonentinis mokestis Áeinantys skambuèiai nemokami Iðeinantys skambuèiai iki 120 Lt. mokesèio uþ pokalbius per mënesá sumos. Iðeinantys skambuèiai po 120 Lt. mokesèio uþ pokalbius per mënesá sumos.

21-09 val. 09-21 val. 21-09 val. 09-21 val.
Penkiaþenklë 47.20 0 0.65 1.71 0.41 1.00

Naujienas diegianèios bendrovës konkuruoja tarpusavyje, didelë mobilaus ryðio paslaugø konkurencija skatina tirti vartotojø poreikius ir juos tenkinti.

4. Stebëjimo ir anketiniø duomenø iðvados

Stebëjimai

Norëdami iðsiaiðkinti mobiliojo ryðio telefonø pirkimà nuolaidø metu stebëjome MRT (mobiliojo ryðio telefonai) ámonæ, kuri prekiauja Bitës GSM ir Comliet NMT-450 telefonais.
Kovo 14 – 18 d. Beneton kompanija , gaminanti NMT-450 tipo telefonus ðventë 10m. jubiliejø. Ðià proga “Comliet” mobiliøjø telefonø kainos buvo ypaè patrauklios ir þemos, pirkëjø laukë ávairios nuolaidos ir siurprizai. Ásigijus “Beneton Delta Sigma” telefonà prikëjas nemokamai agudavo buitiná pakrovëjà, automobiliná pakrovëjà su stiprintuvu ir kt. smulkiø aksesuarø.
Stebëjimo metu bandëme iðsiaiðkinti, koká poveiká pirkimui turi mob. tel. Nuolaidos ar stipriai skiriasi jø prikimo keikis, kas ásigijo telefonus, kokius tarifus pasirenka, kokios socialinës padëties þmonës renkasi “Comliet” NMT-450 ryðá, kokios prieþastys sàlygoja jø pasirinkimà.
Stebëjimà atlikome 1998m. kovo 18d. nuo 11 iki 13 val. MRT ám. Kuri ásikûrusi Kaune, Kæstuèio 71a.
Stebëjime dalyvavo KTU administravimo fak. III-io kurso studentai: R.Usavièiûtë, R.Vaitonytë, T.Kuprijanovas.
Stebëjimo metu taip pat stengëmës kalbinti ne tik þmones, ásigijusius telefonus, bet ir potencialius pirkëjus, kurie domëjosi telefonø kaina ir paslaugos kokybe. Stebëjimo dienà iki 13 val. buvo nupirkti 3 telefonai “Beneton Gold”, kuriø kaina nuolaidø metu siekë 899 Lt, vienas telefonas buvo nupirktas iki 11 val., todël teko uþkalbinti tik du prikëjus. Jie maloniai atsakinrjo á mûsø pateiktus klausimus. Iðsiaiðkinome, kad abu prikëjai yra juridiniai asmenys, telefonus norëjo ásigyti jau anksèiau ir pasitaikius palankiai progai ásigijo ilgai negalvodami. Vianas prikëjas prisipaþino turintis pakankamai didelá ûká, lentpjûvæ, kelias kaimo parduotuves ir ásigijo “Comliet” telefonà dël palankiø kainø ir nepriekaiðtingo ryðio kaimo vietovëse, ko neuþtikrina Bitë ir Omnitel GSM.
Kitas prekiauja traðomis ir herbicidais, taip pat daug laiko praleidþia kaimo vietovëse. Telefonà ásigijo kaip darbo priemonæ, kuris kaip jis tikisi, stipriai palengvins jo darbà ir “padidins naðumà”.
Pakalbinus pardavëjas pasigyrë, kad 3 telefonai per dienà tai jam geras rezultatas, paprastai parduoda po 1, kartais 2 . Pardavëjas iðdavë ir tai, kad ðiandien parduos dar 8 telefonus, kuriuos þada ásigyti Tauragës miðkø ûrëdija. Daþniausiai telefonus ásigyja kaimo ar rajonø gyventojai, gaunantys aukðtas arba aukðèiau vidutiniø pajamas þmonës, daþniausiai pasirenkantys “Dvaro” tarifà.

Anketiniø duomenø iðvados

Mûsø darbo tikslas – iðsiaiðkinti vartotojo nuomonæ apie mobilaus ryðio paslaugø kokybæ Lietuvoje (èia mes pasitelkiame marketinginæ apklausà, o kad jà atlikti, sudarëme anketà).
Apklausos anketos klausimus sudarëme atsiþvelgdami á faktorius, kurie gali átakoti vartotojo pasirinkimà. Svarbø dëmesá skiriame klausimams, kurie mûsø nuomone padëtø iðsiaiðkinti prieþastis, kuriø skatinami þmonës renkasi vienà ar kità mobilas paslaugas teikianèià bendrovæ. Visoje apklausoje dalyvavo 75 respondentai: (Anketø duomenys pateikti 1 lentelëje, prieduose).
1. Daugiausia apklaustøjø respondentø naudojasi OMNITEL tinklo paslaugomis.
2. Visi respondentai naudojasi mobilaus ryðio telefonais.
3. 78.7% – sudaro fiziniai asmenys ir 21.3% – juridiniai asmenys.
4. 64 respondentai mobilaus ryðio paslaugomis naudojasi darbo reikalams ir bendravimui (t.y. 85.3%) ir 11 respondentø rik darbo reikalams (t.y. 14.7%).
5. OMNITEL tinklo paslaugas naudojantys respondentai yra pasirinkæ “Kunigaikðèio” mokëjimo planà.
6. 12 juridiniø asmenø, kurie naudojasi mobilaus ryðio paslaugomis, darbovietë apmoka maþdaug 250 Lt gautos sàskaitos, o 4 apmoka tik abonentiná mokestá.
7. 29 apklausti respondentai yra studentai, tai sudaro 38.7% visø apklaustøjø.
8. 31 apklaustas respondentas yra tarnautojas, tai sudaro 41.3% visø apklaustøjø.
9. 15 apklaustø respondentø yra verslininkai, tai sudaro 20% visø apklaustøjø.
10. 19 studentø mënesinës pajamos sudaro nuo 300 iki 600 Lt, tai sudaro 65.5% visø apklaustøjø.
11. 5 studentø mënesinës pajamos sudaro nuo 600 iki 900 Lt, tai sudaro 17.2% visø apklaustøjø.
12. 5 studentø mënesinës pajamos sudaro virð 1200 Lt, tai sudaro 17.3% visø apklaustøjø.
13. 24 tarnautojø mënesinës pajamos sudaro 900 – 1200 Lt, tai sudaro 77.4% visø apklaustøjø.
14. 7 tarnautojø mënesinës pajamos sudaro virð 1200 Lt, tai sudaro 22.6% visø apklaustøjø.
15. 15 verslininkø mënesinës pajamos sudaro virð 1200 Lt , tai sudaro 100% visø apklaustøjø.
16. Visi respondentai teigia, kad vienu ar kit mobilaus ryðio tinklu naudojasi todël, kad yra gera ryðio kokybë, plati tinklo aprëpiama teritorija.
17. Daugiausia respondentø mobilaus ryðio paslaugomis naudojasi nuo 1 iki 3 metø (t.y. 53.3%).
18. 51 respondentas abonentais tapo “esant bûtinybei” (t.y. 68%)
19. Daugiausia mobilaus ryðio paslaugomis naudojasi nuo 29 iki 38 metø amþiaus respondentai (t.y. 41.3%).
20. 89.3% apklaustøjø respondentø sudaro vyrai ir tik 10.7% – moterys.

Iðvados

Iðtyrus Lietuvoje teikiamø mobiliø telekomunikacijø paslaugas iðsiaiðkinome, kad mobiliosios paslaugos yra teikiamos pagal pasaulyje galiojanèius standartus. Daugiau kaip 95% abonentø, nepriklausomai nuo to, kokio tinklo paslaugomis jie naudojasi, yra patenkinti ryðio kokybe, paslaugø kainomis, techniniu aptarnavimu, palankiomis atsiskaitymo sàlygomis, palainiai vertina telekomunikacijø naujienas. Visiðkai nesijaudina dël kainø kilimo, ar paslaugø kokybës prastëjimo.
Ðiuo metu Lietuvoje naudojasi apie 4% visø Lietuvos gyventojø. Ðiuo rodikliu Lietuva lenkia tokias Vakarø ðalis, kaip Ispanija, Portugalija, Italija, Belgija ir kai kurias kitas. Taèiau tai nereiðia , kad ryðio paslaugoms nëra tendencijos didëti. Lietuvoje pateikiamos plaèios galimybës diegti vis naujesnes ir perspektyvesnes ryðio paslaugas.
Omnitel atstovas ryðiams su visuomene ir spauda dràsiai kalba apie ateities perspektyvas, apie kainø nuolaidas ir kitas malonias naujienas vartotojams. Omnitel ir Bitës GSM abonentø skaièius per metus iðauga daugiau kaip 50%, tai vienas ið geriausiø rodikliø Rytø ir Vidurio Europoje. Teikiamos vis naujesnës ir daugiau galimybiø atverianèios “Internet” paslaugos, kurias teikia ne tik Comliet, Omnitel, Betë bet ir kitos ámonës.
Taip pat po “Telekomo” privatizavimo ði ámonë ketina tiekti GSM paslaugas, tai reiðkia , kad Lietuvoje dar yra vietos plëstis naujoms komunikacijos ryðiams. Tai geras þenklas mobliøjø komunikacijø abonentams, kadangi konkurencija priverèia maþinti paslaugø kainas, nuolat naujinti komunikacijø paslaugas, ið viso to laimi tik vartotojas.
Komunikacijos uþsienio investicijø didëjimas parodo, kad komunikacijos yar viena ið perspekyviausiø ir labiausiai besivystanèiø paslaugø lyderis. Bitë GSM per sekanèius metus ruoðiasi investuoti daugiau kaip 65 mln. Lt., Omnitel – per 80 mln. Lt, taip pat didëja Comliet indëlis á Lietuvos telekomunikacijø rinkà, jau nekalbant apie bûsimas “Telekomo” investicijas á mobiliøjø komunikacijø rinkà.
Tik laikas parodys kiek kompanijø dirbs Lietuvoje po 5 ar 10 metø. Gal bût jø bus du ar tris kartus daugiau, nei ðiandien.

Anketos duomenys

1 LENTELË
Pavadinimas Iðraiðka vienetais Procentinë iðraiðka
1. Komunikacijø tinklas
1.1. OMNITEL ryðio paslaugos 40 53.3%
1.2. BITË GSM ryðio paslaugos 28 37.3%
1.3. COMLIET ryðio paslaugos 7 9.4%

2. Naudojasi paslaugomis
2.1. Praneðimø gavikliais 0 0%
2.2. Mobiliuoju telefonu 75 100%
2.3. Internetu 0 0%

3. Naudojasi mobilaus ryðio paslaugomis kaip:
3.1. Fiziniai asmenys 59 78.7%
3.2. Juridiniai asmenys 16 21.3%

4. Mobilaus ryðio paslaugas pasirinko:
4.1. Darbo reikalams 11 14.7%
4.2. Darbo reikalams ir bendravimui 64 85.3%

5. Pasirinko tarifà:
5.1. Bitë GSM
Bitë I 16 57.1%
Bitë III 5 17.9%
Bitë V 7 25%
5.2. OMNITEL
Kunigaikðèio 23 53.3%
Karaliaus 3 7.5%
Riterio 14 35%
5.3. COMLIET
Korys 3 100%

6. Juridiniams asmenims firma apmoka:
6.1. Abonentiná mokestá 12 75%
6.2. Dalá visos pateiktos sàskaitos sumos 4 25%

7. Socialinis abonentø statusas:
7.1. Studentai 29 38.7%
7.2. Darbininkai 0 0%
7.3. Tarnautojai 31 41.3%
7.4. Verslininkai 15 20%

8. Abonentø mënesinës pajamos
8.1. 300 – 600 Lt studentai 19 65.5%
8.2. 600 – 900 Lt studentai 5 17.3%
8.3. 900 – 1200 Lt tarnautojai 24 77.4%
8.4. virð 1200 Lt
studentai 5 17.2%
tarnautojai 7 22.6%
verslininkai 15 100%

9. Mobilaus ryðio kokybës apibudinimas
Bitë GSM
9.1. Patenkinti abonentai 11 39.3%
9.2. Nelabai patenkinti abonentai 8 28.6%
9.3. Nepatenkinti abonentai 9 32.1%
OMNITEL
9.4. Patenkinti abonentai 31 77.5%
9.5. Nelabai patenkinti abonentai 5 12.5%
9.6. Nepatenkinti abonentai 4 10%

10. Buvimo abonentu laikotarpis
10.1. iki 1 m. 9 12%
10.2. 1 – 3 m. 40 53.3%
10.3. virð 3 m. 26 34.7%

11. Respondentø amþius:
11.1. 18 – 28 m. 23 30.7%
11.2. 29 – 38 m. 31 41.3%
11.3. 39 – 48 m. 21 28%
11.4. virð 48 m.

12. Respondentø lytis
12.1. Vyrai 67 89.3%
12.2. Moterys 8 10.7%

13. Respondentø pageidavimai:
13.1. Platus tinklas 3 4%
13.2. Þemesnë pokalbio kaina 59 78.7%
13.3. Geresnë ryðio kokybë 13 17.3%

Leave a Comment