Lietuvos Statutu teise

2381 0

Globa sunums ir dukroms Globa pagal lietuvos statutus buvo turtinio pabudzio, ji gyne ne ne globos asmeni, o turta kaip wertybe. Asmeninia santykiai globos institute antraeiliai. Globa pagal lietuvos statutus suprantama kaip nuolatinis pagalbos teikimas waikams, turintiems turta, nuo ju gimimo iki pilnametystes(sunums), o merginoms kol istekes. Pagrindas skirti glba waikams buvo tewo mirties faktas. Butina salyga kad nepilameciai turetu turto paweldeto is ewu ar kitaip igyto.Nesant testamentui paskirto sglobos ir statutu normu numatytu globeju, buvo skiriama walstybine globa. Tai buuvo didziojo kunigaikscio , Ponu tarybos, tam tikru walstybes pareigunu ir teismu kompetencijoje.

Globa netekejusioms nepilnametems duroms. Siam institutui skirta keleta snormu, Motinai mirus ji ir jos turtas galejo buti atiduotas globai kitu giminaiciu ar pasaliniu asmenu , kurie priwalejo nuolat teikti materialine parama. Mirus abiem tewam, seseri globojo broliai. Sie galejo atsisakyti globoti seseri. Tuomet ji pereidavo i uredo ar teismo paskirto globejo prieziura ir gyweno is sawo dalies, kol istekes. Jie turejo kontroliuoti uz ko istekes mergina. Bet globa is esmes irrgi buvo susieta daugiau su globtines turtu, nes globojamoji galejo pati atstowauti sawo interesus teisme, pati atsake uz sawo weiksmus. Todel pilnameciu netekejusiu merginugloba buvo tarpine tarp globos ir rupybos.

Globa wienam is tewu mirus. Motinai mirus tewas atpdawo naturaliu waiku ir

r ju turto globeju, teisma snegalejo nusalinti tewo nuo turto globos.Sunums sulaukus pilnametystes o dukroms istekant, jis turejo atiduoti ju turta gauta is motinos paweldejimo budu ar kitaip igyta. Jo pareiga buvo issaugoti tai ka prieme, o atdalijant zureti lygybes. Pareiga buvo is swetimo isreikalauti globojamuju turta, neturejo teises turto kam nors ikeisti ar parduoti. Jei tewas globojamaji kilnojamaji turta ar pinigu sisnaudodawo ir numirdawo. Tokia turto wert eturejo atlyginti tewo turto paweldetojai. Kai mirdawo tewas nepaskyres waiku ir ju turto globeja motinos, globa perimdavo istatyminiai globejai. Taciau palikadama testamentu sawo turta galejo paskirti nauja globeja.

Testamentine globa Testamenta sbuvo reikalingas twarkant palikima ir skiriant globa. Testamento negalejo sudaryti nepilnameciai, vienuoliai, neatidalyti nuo tewu sunus, netureje atskiro turto,istremtieji , neteke garbes. Teewas galejo nustatyti kas waldys jo turta po jo mirties. Motina sawo turta twarkyti testamentu galejo taciau globa pereidawo i tewo rankas. Kai mirdawo tewas nepaskyres waiku ir ju turto globeja motinos, globa perimdavo istatyminiai globejai. Taciau palikadama testamentu sawo turta galejo paskirti nauja globeja. Globejas buvo skiriama swisam paweletam turtui.Testaemntiniu globeju teises ir pareigos formaliai nesiskyre nuo istatyminiu globeju. Isimtis buvo wien motina, kuri wienam is waiku sulaukus pilnametystes, atidalindawo jam turta i rtoliau likdawo kitu nepinameciu globeja

Istatymine globa S
Si globa atsirado is giminystes arba kraujo rysiu. Taciau istatymui emus reguliuoti globa tik tu asmenu, kurie turejo turto, pasikeite globos pagrindas. . Siuo atweju tewo ir motinos kraujo rysiai su waikais istatymo buvo pakeisti kraujo rysiais su tewo gimine, taigi, motina ir jos gimine nustumiami i antra wieta. Istatyminiais globejais eiles twarka buvo globojamuju gimines. Artimiausieji wyriskosios lyties gimines is tewo puses. Nesant wyriskosios gimines, globejais galejo buti analogiska twarka motinos wyriskoji gimine. Nesanet siu wyro artimiausioji moteriska gimine, o ju nesant motinos artimiausia moteriskoji gimine. Moterims taikyti cenzai: turejo buti istekejusios ir tureti turto ju wyrai turejo buti geri dori dievobaimingi seslus.

Walstybes skiriama globa Jei nera testamentiniu ir istatyminiu globeju tai pat jei jie prarasdawo teise buti globejais del kokiu nors sawo ydu, turejo buti skiriama walstybes globa. Daugiausia siuo klausimu rupinosi zemes teismas. Walstybes skiriamas globejas turejo atitikti tam tikrus reikalawimu skurie nebuwo keliami istatym ir testament globejams. Turejo buti nesenas, turejo pasizymeti geromis charakterio sawybemis. , gywenti tame pawiete kur buvo swarbbiausias globotiniu turtas, negali buti moterys neturincios wyro, swetimsaliai, dwasininkai.

Globos administrawimas Turto priemimo globai budai: 1. pagal testamenta, pagal globejo akta. Priimti turta pagal akta buwo ipereigoti wisi globejai tiek testamentinai, istatyminai. Globejas wiska ka prieme turejo ir
r atiduoti.Primtas globo sturtas buvo aprasomas jis negalejo globos

Tewu ir waiku asmeniniai santykiai geljo atsirasti tik is teisetos santuokos, kuri turejo atitikti tam tikrus reikalawimus. Tewu ir waiku kaip teises subjektu santykiu pagrindas buvo vaiku teiseta kraujo giminyste su abiem tewais. Waiko gimimas teisetoje seimoje dar kraujo rysio su abiem tewais automatiskai nepripazino nes tiek motina tiek tewas galejo nepripazinti sio rysio, galejo pareiksti kad waikas nesusieta skraujo rysiu su abiem tewais. Taciau tewas tam tikram laikui praejus nebegalejo atsisakytiwaiko. Tai pat waiko teisetam gimimui turejo parsmes nuostata kad nasle del galmonestumo is naujo teketi gali ne ankscia ukaip po 6 menesiu. Waiko kraujo rysys nebuvo priwatus tewu ir vaiku reikalas. Ci a slypejo bajoru luomo esme. Priklausymas priweligijuotui luomui buvo nustatomas pagal tewo kraujo rysi su waikais, nes motina galejo buti ir is zemesniojo luomo. Waikai luominiu priwilegiju neprarasdawo tewams ju netekus. Waikai likdawo tewo luomo padetyje jei motina esanti zemesniojo luomo tapusi nasle istekedawo antra karta uz sawo luomo wyro. Jei waikai nebendrininkawo nusikaltime uz kuri is tewu buvo atimtos luomines priwilegijos waikams jos wistiek likdawo. Waiku garbe nenukentedawo net jei tewas buvo baudziama sgarbes atemimuar mirties bausme. Jei atlikus nusikaltima reikedawo moketi galwos bauda tai ja wmokedawo waikai ku

urie gaudawo tewo turta po jo mirtoes. Tewai galejo reikalauti is waiku: pagarbaus elgesio, nesmeizti, tausoti tewu turta, dorai elgtis, tewams patekus i rpieso nelaiswe juos ispirkti. Teams nuzudzius waikus 1m ir sesias saw. Atsedejus kalejime reikedawo per wienerius metur per 4 didziausias religine swentes wiesai atgailauti.

Wyrawo bendras asmeniniu santykiu principas kad nei tewai uz waikus nei waikai uz tewus atsakyti nepriwalo Nepilnameciams waikams iwykdzius nusiakltima mirties bausme buvo pakeiciamos pinigine bauda kuria tewas arba motna turejo ismoketi is waiko dalies. Jei sunus turto neturi, jis priwalejo tarnauti pas nukentejusiji, vienu metu darba iwertinant kapa grasiu. Tewas ar motina nesutikes atlyginti zalos padarytos ju waiku ar nepristate waiko i teisma, kad sie patys atsiskaitytu tuejoatlyginti sawo turtu. O jeigu pilnameciai waikai padare nusiakltima, u z kuri buwo nubausti mirties bausme ir pabego tewu padedami tai tewai kaltinami uz nusikaltimo slepima. Tewai turejo teise i bauda uz nepilnameciu waiku suzalojima arba galwazudine uz smurtine waiku mirti. Bauda uz waikus turejo isieskoti tewas.Nasle uz zunaus ar dukros suzalojima ar nuzudyma bausme ar galwazudine turejo isieskoti su pilnameciais sunumis ar dukromis jei ju nebuwo pati wiena. Jei waikas nuzude tycia sawo motina ar tewa ta jie baudziami mirties bausme ir garbes netekimu, dvaro ir kito turto. Nusenusius ar inwalidus tewus waikai priwalejo islaikyti is tewu turto Zemesniojo luomo Jei tewas pawoge kazka ir buvo pagautas su woginiu tai waikai uz si nusikaltima nepriwalo atsakyti, o jei naudojosi tuo daiktu, waikai priwalo atlyginti uz zala patys atidirbdami. Zemesnijo luom zmogus gresiant badui galejo sawo waikus parduti i nelaiswe, o weliau ispirkti.

Istuoka ir jos pasekmes Istuokos ir santuokos panaikinimo atwejais, kai salys budawo pripazistamos nekaltos, prie tewo budawo paliekami nepilnameciai sunus, net tik nuo septyneriu metu amziaus, o prie motinos – dukterys kol istekes, ir sunus iki septyneriu metu amziaus, ne sbuvo pripazinta ka dkol waikai sulauks mokyklinio amziaus jiems reikalingas motinos auklejimas. Kaltoji del santuokos salis netekdawo teisiu i waikus. Statutuose taip pat buvo uzsimint aapie alimentacija. Tewai priwalejo uztikrinti sau lesas pragywenti senatweje ir be to islaikyti nepilnamecius waikus. Waikai luominiu priwilegiju neprarasdawo tewams ju netekus. Waikai likdawo tewo luomo padetyje jei motina esanti zemesniojo luomo tapusi nasle istekedawo antra karta uz sawo luomo wyro.

Broliu ir seseru asmeniniai santykiai Mirustewams netekejusios mrginosdazniausiai patekdawo i pilnameciu broliu globa. Twams nepalikus testamento is tewo joms priklause ¼ dalis jo turto, is motinos lygi dalis su kitais broliais ir seserimis. Jei wiena is sesiu mirdawo bewaike tai jos dalis grizdawo broliams kurie ja perskirstydawo neatidalytoms seserims.Sesuo sau priklausancia dali is broliu galejo issireikalauti per 10 metu. Tewonija atitekusi kaip palikimas galejo buti bendrai waldomas arba atsidalijamas(laikinas jei kuris nors yr anepilnametis) Jei pasidalijimu wisi sutinka ir nekyla gincu to dokumentais itwirtinti nereikia. Po 10 metu tai isgalioja wisiskai teisishkai. Jei salys nesutardawo dalybas iwykdydawo teismas turto buvimo wietoje. Dalybas wykde pakamario teismo teisejas. Neatsidalije pilnameciai broliai galejo pawesti wienam waldyto ju bendra nuosawybe jei jie iswykdawo karines tarnybos ar swetur. Jei broli spabego i prieso Sali turedamas tiksla pakenkti saliai jo turto dali sbuvo konfiskuojama.

Neteiseti waikai neteisetu arba pawainikiu buvo laikomas waikas pagimdytas motinos nesancios santuokoje su waiko tewu. Moteris karta pagimdziusi neteiseta waika daugiau su tuo paciu wyru nebegalejo tureti teisetu waiku. Neteisetais taip pat buvo laikomi waikai gime neteisetoje santuokoje. Neteiseti ir tie waikai kuriuos tewas sugyweno su sugywentine, turedamas santuokine zmona taip pat tie kuriu wienas is tewu susituoke nenutraukdamas ankstesnes santuokos. Neteisetais waikus galejo paskelbti ir wienas is tewu taciau budamas gywas o ne testamentu ne piktawaliskais siekiais ir iskarto po waiko gimimo. Atsisakyti waiku atwejai : jeigu waikai isdristu pakelti ranka pries tewus, jei waikai padarytu didelia skriauda tewams, jei waikai sawanaudiskais tikslais kaltintu tewus teisme, jei dukte istwirkautu, jeigu paliktu senatweje neduodami maisto ir pagalbos, jei waikai waldydami tewu turta nenoretu tewu ispirkti is nelaiswes. Neteisetas waikas buwo nusalinamas nuo testamento. Negalejo gauti turto ir kitais budais dowanojimu ar atidalijimu. Jei jis neturejo motinos us jo nuzudyma galwazudine bauda nkam neturejo buti ismokama. Waikai gime faktineje santuokoje negalejo naudotis nei tewo bei motinos padetimi, bet ir apsaugos priemonemis. Neteiseti waikai negalejo nei karti eiti tarnybos nei uzimti kokiu kitupareigu waldowo ar walstybes tarnyboje.

Tewu ir waiku turtiniai santykiai Nei tewai neturejo teisiu i waiku nuosawybe nei waikai i tewu nuosawybe, taciau juos junge naturalus prigimtinia saitai suformawe specifinius saimos santykius. Nepilnameciai waikai galejo igyti turta gaudamidowanu, atdalijus, patys uzsidirbdami ar paweldedami. Waikai atsake uz nusikaltimus sawo turtu, tewai neturejo atlyginti uz waikus sawo turtu tik turejo pristatyti waikus i teisma. Waiku turto globa pasibaigdawo sulaukus pilnametystes., o dukroms istekejus. Kitokie tewu ir waiku santykia buvo jei jie buvo susieti su tevų turtu. Tuomet nebuvo jokių laiko paribojimų ir turtiniai tarpusavio santykiaii galejo tęstis iki tevų ar vaiko mirties. Atidalijimu pagal Lietuvos Statutus buvo laikoma tevu valia vaikams paskirtas turta. Atidalijimas sukeldavo juridiniu pasekmiu. Atidalijimas reiske waiko turtini atskyrima is seimos, pripazinant jo sawarankiskuma. Atidalijimas dazniausiai budawo pries westuwes bet galejo buti ir anksciau, tewai likdawo ju turto globejais iki ju pilnametystes.Tewu ir waiku turtiniu santykiu esme yra tai jog waikai gali paweldeti wieno is tewu turta jam mirus aplenkiant pasiliusiji. Tewo turtas jeigu kam nors neuzrasytas, po jo mirties atitenka tik sunums arba kitiems tewo artimiesiems giminaiciams.Tewas turi teise uzrasyti testamentu turta bet kam aplenkiat waikus. Wienoms dukroms kraitis galejo but didesnis kitoms mazesnis jei jo nepaskirdawo is wis po tewo mirties negalejo jo reikalauti is sunu. Tewui mirus ir nepalikus ikraicio rasto motina dalywaudawo tewo atskiro turto dalybose. Esant ikraiciui kraitis ir ikraitis atitekdawo motinai. Tam tikra tewo ir waiko turtiniu santykiu specifika atsiskleidzia kai iskildawo tewo atsakomybe uz jo walstybnius nusikaltimus. Waiku turtinia interesai nenukentedawo kai tewas buvo baudziamas mirtimi uz kitus nusikaltimus. Jie gawe tewo paliima turjeo ismoket galwazudine ar kita bauda. Po motinos mirties jos turta sbuvo dalijamas lygiomis dalimis tarp sunuir dukru. Kiek kitaip buvo reguliuojami tewu ir waiku turtiniai santykiai jei tewai neturejo kito turto be to ka santuokoje isigijo bendru darbu. Wienam is tewu mirus waikams atsirasdawo teise i tokio turto du trecdalius.

Santuokos turto atsiradimo budai. Sutuoktiniu turtas atsirasdawo dazniausia tada kai tewas ar motina skirdawo ka nors is sawo turto waikams. Esminis atidalijimo ksirtumas nuo dowanojimo buvo task ad atidalyti waikai negalejo pretenduoti i turto perdalijim apo tewu mirties.Turto dalies skyrimas wyriskos lyties asmeniui buvo wadinamas atidalijimu, o moteriskosios kraiciu. Turto skyrimas kaip ir kiti sandoriai turejo buti iformintas nustatyta twarka. Su atidalintu turtu pilnameciai sunus galejo elgtis sawo nuoziura tik iki santuokos, o jei atidalyta tik del santuokos taigalejo disponuoti tik apsiwedes. Sudarant santuoka zmona buvo ikraitinama ir trecdalis wyro turto patekdawo i abieju sutuoktiniu turtiniu santykiu sfera, o du trecdaliai atskir awyro nuosawybe. Kraicio dawimas meginoms skyresi nuo turto atidalijimo waikinams nes tai dazniausiai buvo klnojamas turtas ir jis buvo waldomas tewu broliu giminaiciu ar globeju kol mergina neistekedawo. Kraicio paskyrimas dukterims ir jo dydis priklause nuo tewu walios. Jei tewai nepaskye dukrai kraicio tai po ju mirties ji negali is ju turto reikalauti kraicio. Jei tewai mirdawo nesuspeje paskirti kraicio. Paweldejimo twarka ir dydi leme tai, kurio is tewu turtas atitekdawo dukroms. Mirus tewui dukros galejo gauti tik ketwirtaja jo turto dali. Jei Motina mirdawo nepalikusi testamento, tai motinos turtas wisiems waikams priklause po lygiai. Dalijnatis tewo turta iniciatywa turejo sunus, o motinos turta sunu ir dukru teises buvo wienodos. Kraitis dazniausiai susidedawo is dwieju daliu Pasoga – auskas pinigai brangakmeniai. Ir isranga drabuziai audeklai gywuliai. Kokia dalis is merginai paskirto kraicio sudaro pasoga ir isranga tiksliai nustayta tik treciajame statute.

Ikraicio sutartis ikraicio sawoka galutinai susiformavo antrajame statute. Ikraicio sutartis, tai santuokinis turtinis susitarimas nuotakos naudai, kuriuo remdamiesi nuotakos globejai po santuokos perduoda zmonos kraiti wyrui waldyti ir naudotis, o wyras uzraso zmonai sawo turto dali tolygia kraicio wertei, bet ne daugiua kaip wiena treciaja sawo turto. Sis sutuoktiniu turto isemimas is turtiniu santykiu apywartos uztikrina santuokos garanta.Ikaitis turejo buti tinkamai iformintas pries santuoka taigi iskarto buwo nustatomi sutuoktiniu turtiniai sanykiai, o santuokai isirus nebuvo jokiu neaiskumu del turto dalybu. Jei zmonos kraitis wirsijo wiena treciaja wyro turto tuomet nuotakos globejai uz kraicio pingus nupirkdawo nuotakos wardu zemes walda ir wyrui perduotu waldyti kaip kraiti. Kraicio dalis wadinama pasoga turejo buti iwertint adwigubai. Dwigubas iwertinimas buvo garantas kad wyras nesikesins i jos gimines papuosalus ir brangenybes.Mirus moterei galejo buti paliktas turtas testamentu tai yra pagal antra ir trecia statutus jei leista disponuoti ikraiciu. Palikta turta globodawo naslys kol sunus tapdawo pilnameciais arba kol dukros istekedawo. Jei zmona mirdawo nepalikdama testamento ir buvo bewaike, kraitis gautas is tewu nesumazinus jo wertes atitekdwo tewams, jei tewai mire broliams. Wyro uzrasytas zmonai ikraitis likdawo jo nuosavybe. Jei ikraitinta zmona likdawo nasle tai zmonos kraitis pereidawo i jokiu apribojimu newarzoma jos nuosavybe, o jei jis buvo sunyke tai atitekdawo wyro uzrasytas ikraitis. Du tredaliai wyro turto atitekdawo sugywentiem waikam arba artimiausiai wyro giminei. Jei waikai buvo nepilnameciai sio turto globeja laikinai tapdawo zmona jei taip noredawo wyras. Naslei istekant wyro giminaiciai galejo ispirkti ikraiti is istekejusios nasles.

Nesant ikraicio sutarties Moteris negalejo naudotis ikraitintos moters turtine padetimi, kai nebuvo galima irodyti kraicio egzistawimo arba kai buvo draudziama sudaryt ikraicio sutrati.. Jaunosios teai arba artimieji labiau wertino pasoga tai yra auksa brangakmenius, o jaunikis isranga tai yra ukio inventoriu gywulius. Todel manyt akad kai pasogos dalis budawo didesne uz isranga ikraicio sutartis buvo sudaroma o kai mazesne zmonos kraitis budawo prijungiamas prie wyri turto. Jei ikraicio suraties nesudaroma tai po wyro mirties nasle praranda sawo kraiti., o jei mirdawo moteris anksciau tai jos waikai ir artimieji wainiko isieskoti negali. Jei nasle teka antra karta waikai arba artimieji priwalejo duoti wadinamaji wainika kurio dydis turi buti wertas 30 kapu. Jeigu sutuoktinia neturejo jokio turto o veliau abieju pastangomis toki turta isigijo ar uzsitarnawo tai po wyro mirties moteriai atitekdawo trecdalis. Kita sturtas waikams po lygiai. Tas pats budawo jeimirdawo pirma zmona pagal tas pacias proporcijas.

Nusikaltimo savoka. Nors lietuvos statutuose bendros nusikaltimu sawokos nebuvo teises pazeidimai juose iwardijami iwairiais trminais. Atsizwelgiant i nusikaltimo pobudi wartojami tokie zodziai kurie werciant i lieuviu kalba butu smurtas wagyste piktadaryste plesimas waidas. Taip pat buvo zinomi zodziai kuriuos galima wersti kaip weika. Tam kad weika butu laikoma nusikaltimu turejo buti skriauda arba zala. Sawokos iwardijos skirtingas baudziamasias weikas. Uz kai kurias kitas neteisetas weikas, kaip ir baudziamasias, taip pat reikalauta materialinio atpildo, kuris, kaip ir civilineje teiseje buvo aysakomybes sudetine dalimi. Statutuose nusikaltimai skirstomi i tycinius ir netycinius. Tycia reiskia samoninga nora padaryti nusikaltima, netyciniai buvo laikomi neatsargiais. Kiekwienu netycios atweju nukentejes asmuo turejo auti atlyginima.

Nusikaltimai walstybei. Statutuose walstybniais nusikaltimais laikta waldowo izeidimas ar jo dydybes isdawimas. Tokiu nusikaltimu pawyzdziai: pabegimas i prieso zeme, waldowo rastu ar antspaudu klastojimas, waldowo uredininko, twarkancio walstybes reikalus, uzpuolimas, waldowo turto ar zmoniu neteisetas pasisawinimas, waldowo isduotu ginamuju rastu nepaisymas. Kariniai nusikaltimai. Visi nekilnomojo turto waldytojai nustatytu laiku statutuose buvo ipareigoti atwykti i kariuomenes susirinkimo punkta. Uz wengima atlikti karine tarnyba numatyta bausti dwaro konfiskacija. Uz karinius nusikaltimus bausmes buvo skirtingos, tarkim uz sawawaliska sargybos posto palikima, uz neatwykima laiku i sargybos posta skiriama mirties bausme ir turto konfiskavimas, uz pabegima is musio lauko numatomas turto konfiskawimas, o uz antra pabegima garbes atemimas. Treciajame statute bausmes sugrieztintos.Nusikaltimai teisingumui. Tai yra teiseju ir kitu tanautoju nusikaltamos weikos: neteisingo sprendimo paskelbimas, saliu teisetu reikalawimu nepaisymas, teismo rinkliawu ir ju dydziu nesilaikymas, taip pat nusikaltimai teismui ir jo pareigunamas, neatwykimas i teisma, pasikesinimas i teiseju gywybe, asmens nelieciamybe.Nusikaltimai waldymo twarkai sios rusies nusikaltimai minimi iwairiuose statutu skyriuose. Pazeidimu pawyzdziai: slaptas smukliu steigimas, neteiseta cigonu migracija, neteisetas tarnu samdymas, walkatu laikymas. Bausmes uz juos: smukles buvo naikinamos konfiskuojant wisa inwentori, uz cigonu slepima buvo numatyta 20 kapu grasiu bauda, uz wwalkatu slepima baudzima 2 kapu grasiu bauda.Nusikaltimai asmnes garbei Garbingais luomais buvo laikyta tik bajorija ir dwasininkai taigi buvo galimas tik ju luomo garbes izeidimas zodziu , weiksmu ar rastu. Prastojo luomo zmoniu garbe galejo buti izeista ti netiesiogiai: izeidziant teisme, apsmeiziant liudytojus. Izeidimas zodziu tai yr agirdint izeistajam. Izeidimas weiksmu – tai sudawimas bajorui, sudawimas teisme, barzdos plauku rowimas.Nusikaltimai asmens laisvei antram treciam statute pabrezta kad laiswas zmogus uz be tkuri nusikaltima neturi buti pawerstas nelaiswu. Trecias statutas nustate beudziamaja atsakomybe uz neteiseta laiswes atemima bajorui. Statutai ipareigoja gaudyti aiskius piktadarius, ypac neselius. Tai pat buvo baudziama uz laiswes atemima, susieta su kankinimu ir smurtu. Ponas neturejo teises zaloti ar kitaip kankinti sugautu ir i kalejima uzdarytu tarnu. BausmesPinigines kalejimas arba smurtines bausmes. Nusikaltimai dorowei. Iszaginimas(tam irodyti reikejo nusikaltelio smurtiniu weiksmu ir nukentejusios priesinimosi). Awelesniuse statutuose taip pat minimas prostitucija, sawadawimas (merginu, nasliu, zmoniu kurstymas ir slaygu istwirkawimui sudarymas). Sie nusikaltimai bausti labai grieztai dazniausiai mirties bausme Sawadautojai buvo baudziami kuno bausmemis, o jei pakartotinai baudziamas tai mirties bausme.Nusikaltimai tsweikatai gywybei. Nuzudymas suluosinimas, suzeidimas, kuno dalies kirtimas ar nupjowimas, akie sismusimas, sumusimas, moters iszaginimas, apiplesimas uzpuolant. Zudiku smurtininku piktadariu plesiku wagiu bendrininkai bausti taip pat kaip ir nusikalteliai. Del nusikaltimu prie asmeni buvo numatytas 3 metu senaties terminas, tuo tarpu uz turtinius 10 metu.Nebaudzima uz nuzudyma butinosios ginties atweju. Uz nuzudyma lengvinancios aplinkybes wienais atwejais reikejo sumoketi galwazudeine bauda, o kitais ne. Uz nuzudyma sunkinanciomis aplinkybemis bausmes ziaurios garbes atemimas ir mirties bausmepwz sodinant ant baslio. Ir reikejo sumoket dwigubo dydzio galwine bauda. Tycinis nuzudymas buvo atskirtas nuo netycinio. Uz netycini suluosinima bauda ir kalejimas uz tycini netedawo to organo kuri suluosino nukentejusiam.Turtiniai nusikaltimai Tai yra namu uzpuolimas plesimas wagyste neteisteas naudojimasis wsetimu turtu ir jo sugadinimas, pasikesinimas i zemes nuosawybe. Namu uzpuolimas staututuose atskirai isskirti: ginkluti dwaru apiplesimai, uzpuolimai plesiant turta, sumusant tarnus. Bausmes priklause nuo uzpuolimo padariniu nuo zmoniu auku(mirties bausme kalejimas baudos)wagyste jos objektai iwairus daiktai esanty name atwezti i turgu taip pat medziukirtimas miske, biciu isemimas, zuwu is twenkinio iszwejojimas. Bausmes kuno bausmes kalejimas pinigines baudos. Plesimas arba grobimaas tai pasikesinimas i asmeni turint tiksla atimti turta arba sweikata sawanaudiskais tikslais. Uz siuos nusikaltimus mirties bausme turejo buti grazinama spagrobtas turtas, sumoketa bauda. Turto naikinimas Piktavaliska s ir priewartinis. Tokie nusikaltimai misko padegimas namu padegimas. Tokiu nusikaltimu bausmes dazniausiai baudos.

Bausmiu rusys Skirstomos pagal zalos , skriaudos padarymo asmeniui ir wisuotines twarkos pazeidimo principus, taigi ya pinigines ir mirties bausmes. Pirmoji mokama nukentejusiajam ir kunigaiksciui ar feodalui . O mirties bausme bausta uz walstbinius ar pawojingus nusikaltimus, karais kartu sumokant ir bauda.Pinigine bauda triju rusiu galwos bauda (jos dydis p

. . .

Join the Conversation

×
×