istorijos atsakymai 8kalse 12-13 skyrius

1. Kas paskelbė 95 tėzes? (pavardė) – Liuteris
2. Koks ordinas įkurtas 1534 m. – Jėzuitų
3. Popoežius, įsakęs Liuteriui atsisakyti savo įdėjų – Leonas
4. Kas draudė į savo valdas įvežti protestantų knygų, pasmerkė Kulviečio ir jo bendraminčių veiklą Vilniuje? ..Senasis..(vardas) ? –Žygimantas
5. 1563 m. koks sušauktas seimas? Varšuvos
6. Kas išleido „Krikščionių tikėjimo pamokymą“ 1563 m. – Kalvinas
7. Kas 1543 m. paskelbė heliocentrinę teoriją? – Kopernikas
8. Škotų reformatas? – Nausas
9. Koks kanauninkas išleido katalikišką „ Katekizmą“ ir „Postilę“ – Daukša
10. Kokia unija pasirašyta 1569 m.? – Liublino
11. LDK ką reiškia antroji raidė? – Didžioji
12. Koks buvo kalvinistų veiklos centras? Šiame mieste Kalvinas turėjo didelę valdžią – Žaneva
13. Koks statusas buvo paskelbtas 1529 m. – Pirmas
14. Kur buvo prriimtas susitarimas 1555 m. „Kieno valdžia, to ir religija“ – Vokietijoje
15. 1387 m. Jogaila suteikė tokia priveligiją: apsikrikštyję bajorai gali laisvai naudotis savo turtu. Kam suteikta ši privilegija – bajorams.
16. Kur buvo aktyvūs naujai susikurusio jėzuitų ordino nariai? – Triente
17. Vokietijoje žymiausias reformacijos judėjimo veikėjas, prancūzas Žanas. – Kalvinas
18. Kokia pasirašyta taika 1555 m. – Augsburgo
19. Ką platino Jėzuitai – krikščionybę
20. Koks anglijos karalius 1534 m. pasiskelbė bažnyčios galva (vardas)..VIII – Henrikas
21. Prancūzijoje buyvo daug Žano Kalvino pasiekėjų kurie čia buvo vadinami? Hugenotais
22. 1480 m. Rusija nustojo mokėti duoklę. Kokiai ordai – aukso.
23. Koks Universitetas įkurtas 1579? Vilniaus
24. Kieno XVI a. Pab. Lietuvoje išryškėjo. peersvara? Katalikų
25. Ką Žygimantas nuvertė nuo sosto ir tapo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu? Švitrigaila
26. Kam 1430 m. mirus prasidėjo kova dėl sosto? Vytautui
27. Jėzuitai buvo uoliausi . gynėjai platintojai ir stiprintojai – kruikščionybės
28. Po kieno krikšto Vilnius ir kiti gavo Magdeburgo teises? lietuvos
29. Kelintas statusas paskelbtas 1588 m.? trečias
30. 1527 m. rugpjūčio 24

4 d. kieno buvo žudynės( šv. Baltramėjaus naktį Paryžiuje) – protestantų

Leave a Comment