I pasaulinis karas

PIRMASIS PASAULINIS KARAS (1914 07 28 – 1918 11 11)
Iškilo dideli prieštaravimai:
VOK ir DB – interesų susidūrimas Afrikoje, Rytų Azijoje, Artimuosiuose Rytuose; VOK prekės užplūdo DB; augo VOK laivynas.
VOK ir FRA – dėl įtakos Maroke, FRA nesusitaikė su Elzaso ir Lotaringijos praradimu.
VOK ir RUS – Artimieji Rytai.
AUS-VEN ir RUS – įtaka Balkanų pus-je.
Dviejų karinių politinių blokų susidarymas:
1882m. VOK, AUS-VEN ir ITA sudarė Trilypę sąjungą.
1891-1907m. susidarė FRA, RUS ir DB karinė-politinė sąjunga – Santarvė, arba Antantė.
Karo priežastys:
a) netolygus kapitalistinis vystymasis tarp valstybių, nuolatinės karinės ir ekonominės varžybos (VOK, FRA, ANG, RUS);
b) ryškėja kaarinių grupuočių nesutaikomumas;
c) XIXa. pab. valstybės žengia į imperializmą (grobikiška politika, skirta kolonijoms dalinti ir perdalinti). Labiausiai perdalijimo troško VOK, ieškojusi “vietos po saule”, ją viliojo Artimieji Rytai.
VOK kolonijos Afrikoje: Kamerūnas, Togas, VOK Vakarų Afrika; Ramiajame vandenyne: Karolinų, Maršalo ir Marianų salos (nupirkta iš ISP).
Imperialistiniai karai:
1894-1895m. JAP-KIN, laimi JAP ir užima Taivanio salą.
1898m. JAV-ISP, laimi JAV ir užima Filipinų, Puerto Riko ir Guamo salas, įsigali Kuboje.
1904-1905m. RUS-JAP, RUS pralaimi ir praranda įtaką Mandžiūrijoje.
***
1899 ir 1904m. Hagoje įvyksta dvi antikarinės konferencijos, bet karo suustabdyti nepavyko.
Karo pradžia:
Karo pretekstu tapo 1914 06 28 įvykis Sarajeve. Serbas Principas nužudė AUS-VEN sosto įpėdinį Pranciškų Ferdinandą.
1914 07 28 AUS-VEN paskelbė karą SER, pakurstyta VOK. SER ginti stojo RUS. VOK paskelbė karą prieš RUS ir FRA. Tada DB paskelbė karą prieš VOK.
Į karą Antantės pusėje pusėje įt

trauktos BEL ir Juodkalnija. RUM ir ITA – neutralios (ITA nekovojo Trilypės s-gos pusėje dėl prieštaravimų su AUS-VEN Balkanuose).
1914m. rudenį Trilypės s-gos pusėn stojo TUR. Vėliau į karą Antantės pusėje stojo daugelis Europos ir pasaulio valstybių.
Karo planai – trumpas manevrinis karas.
Karo veiksmų eiga:
1914 08 03-04 – VOK įžengė į neutralią BEL; ji užėmė Briuselį ir įžengė į FRA teritoriją, priartėjo prie Paryžiaus. FRA vyriausybė persikėlė į Bordo miestą.
RUS pradėtas puolimas Rytprūsiuose privertė dalį vokiečių pajėgų permesti į Rytus, RUS puolimas sustabdytas. Prancūzai perėjo į kontrapuolimą.
1914 09 06-09 vokiečiai pralaimi mūšį prie Marnos ir atsitraukia. Vakarų fronte manevrinis karas virto poziciniu.
DB ir VOK pradėjo kariauti jūrose – nepraleido prekybos laivų į priešininko uostus.
Fronto linija tarp RUS ir VOK nusistovėjo išilgai Nemuno ir Narevo upių RUS sekėsi kariauti su AUS-VEN, reikšminga pergalė Galicijoje. Tačiau tolesnį puolimą sustabdė VOK>
1915m. pavasarį VOOK nutarė įveikti RUS ir priversti ją sudaryti separatinę taiką. VOK išstūmė RUS kariuomenę iš Lenkijos Karalystės, Valuinės, dalies LT ir LAT. RUS traukėsi, nes nepajėgė aprūpinti armijos.Rytų frontas nusistovėjo ties Rygos, Dauguvos upės, Daugpilio, Smurgaičių, Branovičių, Dubno, Strypos upės riba. Karas virto poziciniu.
AUS-VEN, VOK ir 1915m. į karą stojusi BULG pradėjo pulti SER.
1916m. RUS armija pradėjo puolimą nuo Pinsko pelkių iki RUM sienų, pralaužė AUS-VEN kariuomenės gynybą, užėmė Bukoviną ir dalį Galicijos.
1915m. Vakarų fronte – lokaliniai mūšiai. VOK panaudojo chloro dujas. Į
Antantės pusę stojo ITA. 1916m. vasarį VOK atnaujino puolimą Vakarų fronte. Kova dėl prancūzų atkakliai ginamos Verdeno tvirtovės truko iki 1916m. pab. VOK nepalaužė FRA gynybos. Į karą prieš Trilypę s-gą stojo Rumunija.
1916 09 15 prie Somos ANG ir FRA panaudojo tankus.
Dėl DB laivyno jūrų blokados VOK ėmė stigti žaliavų, grėsė ūkio suirutė. 1916 05 31 – 06 01 prie Jutlandijos įvyko didžiausias šiame kare jūrų mūšis, VOK laivynas priverstas trauktis, viltis nutraukti blokadą žlugo, VOK prasidėjo badas.
1917 02 RUS įvyksta II-oji rev, nuverčiamas paskutinis imper. Nikolajus II ir RUS įvedama dvivaldystė: Laikinoji vyriausybė ir Darbininkų ir Deputatų tarybos.
1917 04 į karą Antantės pusėje stojo JAV.
1917m. daugelyje EURO šalių prasidėjo suirutė, smuko žmonių pragyvenimo lygis. Prasidėjo aktyvus antikarinis bei revoliucinis judėjimas, privertęs vyriausybes siekti paliaubų ir taikos sutarčių.
1917 10 25 Petrograde įvyksta III-oji RUS rev. arba bolševikų perversmas. RUS valdžią užgrobė bolševikai, jie sutarė su VOK ir AUS-VEN dėl paliaubų ir pradėjo su jomis separatines taikos derybas.
1918 03 03 Brest Litovske sudaryta taikos sutartis tarp VOK, AUS-VEN ir Sovietų RUS. RUS atidavė VOK: SUO, LEN, Pabaltijo respublikas ir UKR, Užkaukazei – Armėniją.
Rytų frontas suiro, VOK pajėgas sutelkė Vakarų fronte, tačiau pergalės nepasiekė, 1918 08 prie Amjeno Antantės kariuomenė pralaužė VOK gynybą ir privertė juos trauktis, 1918 09 JAV kariuomenė sumušė VOK prie Sen Mišelio, o rugsėjo 26d. prasidėjo bendras Antantės puolimas 400km ruože.
Karo pabaiga:
1919-1920m. sudarytos Versalio su
utartys su pralaimėjusiomis valstybėmis (AUS-VEN, VOK, BUL, TUR), Europos žemėlapį tvarkė JAV, ANG ir PRA, vadovavo Žoržas Klemenso.
Sen Žermeno sutartis su Austrija, Trianono – su Vengrija, Neji – Bulgarija, Sevro – Turkija.
1918 11 09 VOK įvyko rev., imper. Vilhelmo II valdžia nuversta, Bavarijoje komunistai sukūrė Bavarijos komunistinę valstybę.
1918 11 11 Antantė Kompjene pasirašė paliaubas su VOK. VOK prarado Elzasą ir Lotaringiją. 50km Reino pakrantė paskelbta demilitarizuota. VOK prarado Saros baseiną (15 metų perduotas valdyti Tautų Sąjungai), visas kolonijas, neturėjo teisės turėti karinę pramonę, Šiaurinėje teritorije uždraustos tvirtovės, povandeninė laivyba, leista turėti tik 100000 kareivių vidaus gynybai. Lietuva ir Klaipėdos kraštas atiteko Antantei, Antantė Klaipėdos kraštą perdavė prancūzams, lietuviai atkovojo 1924m. VOK uždėta 132 milijardai aukso markių reparacijų. VOK šią sutartį vadino Versalio pančiais.
Pirmojo pasaulinio karo rezultatai:
1918 atsirado Čekoslovakija, AUS, VEN.
1929 susikūrė Jugoslavija.
Atsikūrė Lenkija, LT, LAT, EST ir SUO.
1920-21m. paskutinė, Vašingtono konferencija, kuri galutinai patvirtino padalijimą ir Versalio sistemą.
Po Pirmojo pasaulinio karo išryškėjo JAV pirmavimas pasaulio ekonomikoje ir politikoje. Išlikę valstybių tarpusavio prieštaravimai, karo sunkumai ir neteisybė tarp daugelio šalių liaudies masių išpopuliarino socializmo ir komunizmo idėjas. Vakarų valstybėms po karo nepavyko sutrukdyti bolševikų režimui įsigalėti Rusijoje, kuri pati dėl to patyrė milžiniškų aukų ir nesuskaičiuojamų nuostolių.
Žuvo 10 mln., sužeista 20mln. žmonių. Kare dalyvavo 30 valstybių, vyko per 3 vandenynus ir 4 žemynus, kariavo 70mln. žmonių.

SSRS ISTORIJA

1917 02 II-oji rev. RUS. La

aikinoji vyriausybė sudaryta 1917 03 03, vadovauja kunigaikštis Lvovas, o nuo 10 25 – Kerenskis.
1903m. atsirado RSDDP (b) – Lenino bolševikai.
1917 04 04 Leninas pasakė balandžio tezes, kuriose pareiškė, jog reikia nuversti Laikinąją Vyriausybę ir paimti valdžią.
1918 01 bolševikai norėjo parodyti, kad į valdžią atėjo teisėtai ir surengė rinkimus, tačiau pralaimėjo ir tada išvaikė Steigiamąjį Susirinkimą.
1919-20 – pilietinis karas ir intervencija. Rusija suskilo į raudonuosius ir baltuosius.

Nesėkmingos bolševikų kovos su baltalenkiais (kiti sutriuškinti), 1919-20m. baltalenkiai užėmė Vilnių ir Vilniaus kraštą, Vakarų Ukrainą ir Vakarų Baltarusiją. Bolševikai jas atsiėmė tik 1940m.
Vrangelis surinko visų kariuomenių likučius, bet 1920m.lapkritį buvo sutriuškintas. Vėl atsistatė bolševikų tvarka. Sibire – 1921m.
Intervencija – baltagvardiečius rėmė užsienio valstybės.
Bolševikai laimėjo, nes juos rėmė paprasti žmonės.
1919-21m. – karinis komunizmas; išnyksta pinigai.
NEP’as – nauja ekonominė politika; grįžimas prie kapitalizmo. Dalį žemės ir kt. sugrąžino privatiems asmenims, pardavė užsieniečiams. Nauji pinigai červonsai, už darbą mokama pagal kiekybę ir kokybę.
1927m. pereita prie industrializacijos; 1929m. – masinė kolektyvizacija.
1922 12 30 sukurta SSRS (iki 1991m.): 4 respublikos – Rusijos federacinė, Ukraina, Baltarusija, Užkaukazės federacinė (Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas).
Iš viso SSRS sudarę 15 respublikų, paskutinė įstojo Lietuva 1940 08 03.
Sovietų Sąjungos epochos:
1917-1924 Leninas
1924-1953 Stalinas (kairioji diktatūra)
1953 Malenkovas (kelis mėnesius)
1953-1964 Chruščiovas (“atšilimo” laikotarpis)
1964-1982 Brežnevas (stagnacija (melagių))
1983 Andropovas (buvo nušautas)
1983-1984 Černenka (greit mirė)
1985-1991 Gorbačiovas (pertvarkos ir viešumas)
1922 – Sovietų Sąjungos gimimas.
1922-1949 ekspansija (pasaulyje kuriasi socializmo sistema). 1924 komunistine tapo Mongolija, po II pas. karo LEN, VDR, Čekoslovakija, VEN, RUM, BUL, JUG, ALB; Azijoje: KIN, Š.KOR, VIET; Amerikoje: Kuba.
Nuo 8 deš-čio pr. iki 1979 socializmo sistema pasiekė apogėjų.
Nuo 1989 iki 1991 suirimas. Pirmoji iš socializmo išėjo VDR. Iš SSRS pirmoji išėjo LT.
Gulagas – lagerių ir kalėjimų sistema.

Leave a Comment