datos

X tūkst. pr. Kr. – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai
Apie 2 tūkst. Pr.kr atsikrausto indoeuropiečiai;
II tūkst. Pr. Kr. baltų susidarymas;
Apie 1700 m. Lietuvos teritorijoje atsiranda metalo dirbinių;
VI-Va. Pr. Kr. –V–VI a atskirų baltų genčių kūrimasis;
98 m. Tacitas mini aisčius;
854 kuršių karas su švedais Apuolės pilis;
1009 Kvedliburgo analai, paminėtas Lietuvos vardas;
1201 Daufuvos žiotyse vokiečiai įkuria Rygos miestą;
1203 įsteigiamas kalavijuočių ordinas;
1219 sutartis su Haliču-Volyne;
1230 įsikuria kryžiuočių arba Teutonų ordinas;
1236 Saulės mūšis;
1236-1265 Lietuvos valstybės susidarymas;
1251 Mindaugo krikštas;
1253 07 06 Mindaugas – Lietuvos karalius;
1260 Durbės mūšis;
1260-1274 Herkaus Manto sukilimas;
1283 prasidėjo nuolatiniai karo veiksmas su kryžiuočiais;
1323 pirmą kartą minimas Vilnius, kaip LDK sostinė;
1336 Pilėnų gynimas;
1348 Strėvos mūšis Algirdas, Kęstutis ir kryž.;
1370 Rudavos mūšis;
1379 Jogailos ir Kęstučio paliaubos su ordinu;
1380 Dovydiškių sutartis;
1385 Krėvos sutartis;
1387 Lietuvos krikštas;
1392 Astravos sutartis;
1397 pimoji mokykla;
1399 Vorkslos mūšis;
1401 Vilniaus-Radomo sutartis (tarp Vytauto, Jogailos ir lenkų bajorų);
1404 Racionžo sutartis;
1410 07 15 Žalgirio mūšis;
1411 Torūnės taika;
1413 Horodlės unija;
1415 lietuviai laimėjo bylą prieš ordiną Konstancoje, Šveicarijoje;
1417 Žemaičių krikštas;
1418 Žemaičių valstiečių sukilimas;
1422 Melno taika;
1429 Lucko suvažiavimas;
1435 Pabaisko mūšis;
1492 Aleksandro privilegija bajorams;
1447 Kazimiero privilegija. Baudžiavos įtvirtinimo pradžia;
1522 pirmoji spausdinta knyga Vilniuje;
1529 I. Lietuvos statutas;
1544 įkurtas Karaliaučiaus universitetas;
1547 pirmoji lietuviška knyga Mažvydo „Katekizmas“;
1557 Valakų reforma;
1564-1566 pradėta teismo ir administracijos reforma;
1566 II Lietuvos statutas;
1569 Liublino unija;
1570 įsteigta Jėzuitų kolegija;
1572 Gediminaičių dinastijos pabaiga (Žygimanto Augusto mirtis);
1579 Vilniaus Akademijos, Universiteto įkūrimas;
1582 išleista M.Strijkovskio “Kronika” pirmoji spausta Lietuvos istorija;
1588 III Lietuvos statutas;
1595 išleista Daukšos „Katekizmas“;
1605 Salaspilio mūšis;
1772 I Liet. Lenk. Padalinimas;
1773 Edukacinė komisija;
1788-1792 Ketverių metų seimas;
1791 05 01 priimta Respublikos konstitucija;
1793 II padalinimas;
1794 T.Kosciuškos sukilimas;
1795 III Liet. Lenk. Padalinimas;
1812 Napoleonas įsiveržia į Lietuvą;
1817 įsisteigė filomatų, šabravcų draugijos. Atsinaujino masonų ložių veikla;
1830-1831 sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje;
1832 Vilniaus universiteto uždarymas;
1861 Rusijos imperijoje panaikinta baudžiava. Politinės manifestacijos Liet. Ir Lenk.;
1963-1864 sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje;
1863 įsakas dėl valstiečių prievolių panaikinimo;
1864-1094 lietuviškos spaudos draudimo metai;
1883-1886 „Aušra“;
1889-1905 “Varpas”;
1893 Kražių skerdynės;
1896-1904 „Tėvynės sargas“;
1896 įkurta socialdemokratų partija;
1902 įkurta Lietuvos demokratų partija;
1904 05 04 spaudos draudimo panaikinimas;
1905 12 04-05 lietuvių suvažiavimas Vilniuje (Didysis Vilniaus seimas);
1905 įkurta Tautiškoji lietuvių demokratų partija, Lietuvos krikščionių demokratų;
1906 pirmoji lietuviška opera M.Petrausko “Birutė”;
1906 caro įsakas dėl valstiečių skirstymo į vienkiemius. Stolypino agrarinė reforma.;
1907 Vilniuje įsteigta Lietuvos mokslo draugija;
1907 pirmoji lietuvių dailės paroda, įkurta Lietuvių dailės draugija;
1915-918 kaizerinės Vokietijos okupacijos metai;
1916 Lietuvių konferencijos Berne ir Lozanoje;
1917 08 18-22 Vilniuje sušaukta Lietuvių konferencija, joje išrinkta 20 žmonių Lietuvos Taryba;
1917 12 11 Lietuvos Taryba priėmė pareiškimą dėl Lietuvos atsiskyrimo nuo Rusijos ir dėl draugystės su Vokietija;
1918 11 11 sudaryta laikinoji Voldemaro vyriausybė;
1918 11 23 Lietuvos Respublikos vyriausybė paskelbė įsakymą dėl kariuomenė kūrimo;
1918 12-1919 08 lietuvių kovos su Raudonąja armija;
1918 12 31 Lietuvos Respublikos vyriausybė persikelia į Kauną;
1919-1939 lenkai okupuoja Vilniaus kraštą;
1919 04 19-192011 21 lietuvių kovos su lenkų kariuomene;
1919 07 26-1919 12 15 lietuvių kovos su bermontininkais;
1920 05 15 Steigiamasis Seimas pradeda darbą Kauno muzikos teatro rūmuose;
1920 07 12 sutartis su Rusija kuria ji pripažino Lietuvą „de jure“;
1921 09 22 Lietuva priimta į Tautų Sąjungą;
1922 02 15 Priimtas žemės reformos įstatymas;
1922 08 01 priimta Lietuvos konstitucija;
1922 08 16 įvestas litas;
1923 01 09 Klaipėdos sukilimas, dėl prijungimo prie Lietuvos;
1923 02 16 Antantė nutarė atiduoti Klaipėdą Lietuvai;
1923 03 15 nustatyta siena tarp Lietuvos ir Lenkijos;
1924 05 08 Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai;
1926 09 28 pasirašyta nepuolimo sutartis su Sovietų sąjunga;
1926 12 17 valstybės perversmas;
1928 sutartis su Vokietija dėl sienų;
1930 Kaune įkurtas Vytauto didžiojo universitetas;
1933 07 15 skrydis per Atlantą;
1935 Kaune įkurtas dailės institutas;
1935 Klaipėdoje įkurtas Pedagoginis institutas;
1937 įsteigtas Tautinis Olimpinis komitetas;
1938 03 17 Lenkijos ultimatumas Lietuvai;
1939 03 20 Vokietijos ultimatumas Lietuvai;
1939 03 23 Hitleris apsilanko okupuotoje Klaipėdoje;
1939 08 23 Molotovo-Ribentropo paktas;
1939 09 28 SSRS ir Vokietijos Sienų nustatymo ir draugystės sutartis;
1939 10 10 savitarpio pagalbos sutartis su SSRS;
1940 06 14 SSRS ultimatumas Lietuvai;
1940 06 15 SSRS okupuoja Lietuvą;
1940 06 17 marionetinė Paleckio vyriausybė;
1940 06 19 Uždraustos visos lietuviškos politinės partijos ir organizacijos;
1940 06 25 oficialiai įregistruota LKP;
1940 07 21 Liaudies seimas paskelbė Lietuvoje sovietų valdžią ir priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS;
1940 08 03 Aneksija – Lietuva oficialiai įjungta į TSRS;
1940 08 25 priimta pirma tarybinė konstitucija; įteisinta Lietuvos okupacija;
1940 11 mėn. Berlyne sukurta pasipriešinimo organizacija – Lietuvos aktyvistų frontas ( LAF ). Vadovas Škirpa;

1941 06 14-18 pirmasis masinis trėmimas;
1941 06 23 Hitlerininkų įsiveržimas;
1941 06 23 sukilimas prieš sovietinius okupantus. Sudaryta laikinoji vyriausybė;
1941 06 23 įvyksta LAF sukilimas, vadovavo Prapuolenis. Sudaryta laikinoji vyriausybė, vadovaujama Ambrazevičiaus (išbuvo 6 savaites);1941 08 05 nutraukta laikinosios vyriausybės veikla;
1943 11 25 įkurtas VLIK’as;
1944 07 13 Raudonoji armija užima Vilnių (antroji sovietinė okupacija); 1944 Vietinė rinktinė. Ją įkūrė generolas Plechavičius;
1945 0130 išvejami hitlerininkai iš Lietuvos;
1947-1950 kolektyvizacija;
1944-1956 rezistencijos laikotarpis;
1945-1953 masiniai gyventojų trėmimai;
1972 30 19 pradėta leisti „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“;
1972 05 14 Kaune susidegina R.Kalanta;
1975 įsteigta Helsinkio grupė;
1978 įsteigta LLL;
1988 06 03 Vilniuje įkurta Sąjūdžio iniciatyvinė grupė;
1988 08 17 legalizuota trispalvė;
1988 08 23 mitinge Vingio parke pasmerkta Lietuvos okupacija;
1988 10 22-24 pirmasis LPS suvažiavimas;
1988 11 18 LTSR AT paskelbė lietuvių kalbą valstybine, trispalvę vėliava, Kudirkos giesmę himnu;
1989 07 23 Baltijos kelias;
198907 19-23 LKP suvažiavimas, kuriame LKP paskelbė atsiskyrimą nuo SSKP;
1990 01 11-13 atvažiuoja Garbačiovas;
1990 02 07 LTSR AT panaikino 1940 deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS;
1990 02 24 laisvi rinkimai į LTSR AT, juos laimėjo Sąjūdis, parlamento pirmininkas Landsbergis;
1990 02 07 LTSR AT paskelbė Lietuvą nepriklausoma. Vytis-herbas;
1990 04 17 blokados pradžia;
1991 01 13 kruvinieji įvykiai;
1991 02 11 Islandija pripažįsta Lietuvą;
1991 09 17 Lietuva priimta į JTO;
1992 10 25 referendumu priimta Konstitucija;
1992 rinkimai į Seimą;1993 02 25 inauguruotas A.Brazauskas;
1993 06 25 įvestas litas;
1993 08 31 paskutinis rusų kareivis paliko Lietuvos žemę;
1993 09 06-08 Lietuvą aplankė popiežius;
1996 10 25 rinkimai į seimą;
1998 01 04 prezidentu išrinktas „tautos Valdas“

Lietuvos karalius Mindaugas 1236-1263;
Didysis kunigaikštis Treniotas 1263-1264;
Mindaugo sūnus Vaišvilkas 1264-1267;
Mindaugo žentas Švarnas 1267-1269;
Traidenis 1269-1282;
Domantas apie 1282-1285;
Pukuveras-Butvydas 1292-1295;
Vytenis (Pukuvero) sūnus 1298-1316;
Gediminas Vytenio brolis 1316-1314;
Jaunutis Gedimino sūnus 1341-1345;
Algirdas (Gedimino sūnus) 1345-1377;
Jogaila Algirdo sūnus 1377-1381, 1382-1392;
Kęstutis Gedimino sūnus 1381-1382;
Vytautas Kęstučio sūnus 1392-1430;
Švitrigaila Algirdo sūnus 1430-1432;
Žygimantas Kęstutaitis Kęstučio sūnus 1432-1440;
Kazimieras Jogailos sūnus 1440-1492;
Aleksandras Kazimiero sūnus 1492-1506;
Žygimantas Senasis Kazimiero sūnus 1506-1548;
Žygimantas Augustas senio sūnus 1529-1572;
Henrikas Valua pimasis išrinktas valdovas 1573-1574;

Valstybingumo raida
Lietuvos kunigaikštystė XIII a.; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV a.-1596;
Lietuvos-Lenkijos Respublika 1569-1795 m.;
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1795-1915 m.;
Lietuva kaizerinės Vokietijos valdžioje 1915-1918;
Lietuvos Respublika 1918-1940 m.;
Lietuva pirmosios sovietinės okupacijos valdžioje 1940-1941 m.;
Lietuva hitlerinės Vokietijos valdžioje 1941-1944 m.;
Lietuva antrosios sovietinės okupacijos metais 1944-1990 m.;
Lietuvos Respublika nuo 1990 m. kovo 11d.
Prezidentai A.Smetona 1919 04 04-1920 06 19
A.Stulginskis 1922 12 21-1926 06 07; 1920 1922 buvo ir Steigiamojo seimo pirmininkas ir ėjo prezidento pareigas.
K.Grinius 1926 06 07-1926 12 17
A.Smetona 1926 12 19 iki 1940 06 15
Ministrai pirmininkai A.Voldemaras 1918 11 – 1918 12 ir 1926 12 – 1929 09;
M.Sleževičius 1918 12 – 1919 03 ir 1919 04 – 1919 10;
Pranas Dovydaitis 1919 03 – 1919 04;
Ernestas Galvanauskas 1919 10 – 1920 06 ir 1922 02 – 1924 06;
Antanas Tumėnas 1924 06- 1925 01;
Vytautas Petrulis 1925 02 – 1925 09;
Leonas Bistras 1925 09 – 1926 06;
Juozas Tūbelis 1929 09 – 1938 03;
Vladas Mironas 1938 03 – 1939 03;
Jonas Černius 1939 03 – 1939 11;
Antanas Merkys 1939 11 21- 1940 06 17;

1918 11 12 Laikinoji Konstitucija;
1919 04 04 II Laikinoji Konstitucija;
1920 06 10 III Laikinoji Konstitucija;
1922 08 01 Nuolatinė;
1928 05 15 Prezidento deklaruota konstitucija;
1938 02 11 Prezidento deklaruota konstitucija;
1943-1953 Stalino valdymas;
1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis;
1954-1964 m. Chruščiovo valdymas;
1964-1985 Brežnevo stagnacija;
1982-1983 m. Andropovas;
1983-1985 m. Černešenka;
1985-1988 m. Gorbačiovas ir perestroika.

J.Paleckis 194719-67;
Gedvilas 1944-1954
Sniečkus 1944 -1974
Suslovas Šumauskas196719-75;
Šumauskas1956-1967;
Griškevičius 1974-1985;
Ščerbakovas Barkauskas 1975-1985;
Maniušis 1967 1981;
Songaila 1985-1988;
Vitkinas Astrauskas 1985-1989;
Songaila 1981-1985;
Brazauskas1988
Landsbergis 1989
Sakalauskas1985 1989
Prunskienė 1989

476 Žlugo V.Romos imperija;
486 Įkurta frankų valstybė;
622 Mahometas persikelia iš Mekos į Mediną;
634-644 kalifo Omaro valdomi arabai nukariauja Siriją, Palestiną, Egiptą, Iraną;
732 frankai sumuša arabus prie Puatjė;
768 -814 Karolio Didžiojo valdymas;
843 Verdeno sutartis;
988 Rusios krikštas;
1033 badas Europoje;
1019 -1054 Jaroslavo išmintingojo valdymas;
1054 galutinai suskilo krikščionių bažnyčia;
1073 1085 popiežiumi buvo Grigalijus VII;
1099 Kryžininkai užėmė Jeruzalę;
1122 Vormso konkordatas;
1198-1216 popiežius Inocentas III;
1204 kryžininkai užgrobė Konstantinopolį;
1215 didžioji laisvių Chartija (Anglija);
1237-1240 mongolai nukariavo Rusią;
1302 pirmą kartą sušaukti Generaliniai Luomai Prancūzijoje;
1348 maras Europoje;
1337-1453 Šimtametis karas;
1380 Kulikovo mūšis;
1453 turkai užgrobė Konstantinopolį, žlugo Bizantija-Rytų Romos imperija;
1480 Rusia galutinai nusikrato mongolų jungo;
1473 1543 M.Koperniko gyvenimas;
1475- 1564 Mikelandželo gyvenimas;
1492 Amerikos atradimas;
1498 portugalai jūrų keliu pasiekė Indiją;
1517 reformacijos pradžia;
1534 reformacija Anglijoje;
1540 įsteigtas Jėzuitų ordinas;
1547 Ivanas III vainikuotas Caru;
1579 susikūrė Olandijos Valstybė;
1624-1641 Kardinolas Rišeljė Pranc. Karaliaus I ministras;
1640 Anglijos revoliucijos pradžia;
1649 karaliaus Karolio I nukirsdinimas, Anglijos paskelbimas respublika;
1688 perversmas Anglijoje;
1700-1721 Šiaurės karas;
1707 Poltavos mūšis;
1712-1778 Ž.Ž.Ruso gyvenimas;
1721 Petras I paskelbė Rusiją imperija;
1769-1821 Napoleonas Bonaparto gyvenimas;
1776 JAV nepriklausomybės deklaracija;
1783 Versalio taika, D.Britanija pripažino JAV nepriklausomybę;
1789 Didžiosios Prancūzijos Revoliucijos Pradžia;
1792 monarchijos nuvertimas Prancūzijoje;
1793-1794 jakobinų diktatūra;
1799 Napoleonas B. tampa Prancūzijos valdytojas, I konsulas;
1805 Austerlico mūšis;
1812 nesėkmingas N B žygis į Rusiją;
1814 Napoleono I imperijos žlugimas;
1814-1815 Vienos kongresas;
1815-1898 O.fon Bismarkas;
1861 baudžiavos panaikinimas Rusijoje;
1866 Prūsijos-Austrijos karas;
1871 paskelbta Vokietijos imperija;
1904-1905 Rusijos Japonijos karas;
1905 pirmoji Rusijos revoliucija;
1914-1918 I pasaulinis karas;
1917 vasaris II vasario revoliucija Rusijoje, caro valdžios panaikinimas;
1917 bolševikų perversmas spalio revoliucija Rusijoje;
1922 įkurta Sovietų Sąjunga SSRS, fašistai valdžioje Italijoje;
1929 masinės kolektyvizacijos pradžia sovietų sajungoje;
1933 nacistų įsigalėjimas Vokietijoje;
1936-1939 pilietinis karas Ispanijoje;
1938 03 Anšliusas – Austrijos Prisijungimas prie Vokietijos; 1938 rudenį Miuncheno suokalbis (Musolinis, Čemberlenas, Daladjė, Hitleris) Nutarta atiduoti Sudetus Vokietijai;
1939 03 16 Vokietija puola Čekoslovakiją ir okupuoja;
1939 03 23 Vokietija okupuoja Klaipėdą;
1939 08 23 Molotovo-Ribentropo paktas;
1939 09 01 Vokietijai užpuolus Lenkiją prasidėjo II – asis pasaulinis karas;
1939 10 10 pasirašyta Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartis. Vilnius atitenka Lietuvai, tačiau Lietuva įsileidžia TSRS karines karines įgulas;
1939 11 30 – 1940 03 12 vyko žiemos karas;
1940 vasarą SSRS okupavo ir aneksavo Baltijos šalis;
1940 pavasarį Hitleris įsakė parengti karo su Rusija planą “Barbarosa”;
1940 vasarą Italija pradeda karą Afrikoje;
1940 17 Italija okupuoja Albaniją;
1940 rudenį Italija užpuola Graikiją;
1940 06 14 be mūšio vokiečiai užima Paryžių;
1940 08 mėn. Masinis Anglijos bombardavimas;
1941 06 15 Prasidėjo pirmieji masiniai trėmimai;
1941Atlanto Chartija (JAV , Anglija) ;
1941 06 22 Vokietija užpuolė SSRS;
1941 12 07 japonų užpultas Perl – Harboras
1942 06 mėn. Stalingrado mūšis. („Stalingrado katilas buvo likviduotas tik 1943 02 02 );
Iki 1943 gegužės buvo sutriuškinta vokiečių generolo Riomerio armija Afrikoje;
1943-1953 Stalino valdymas;
1943 07 Kursko žiedas. Didžiausias tankų mūšis;
1943 07 25 Musolinis suimamas ir nušalintas nuo valdžios;
1943 11 28 Teherano konferencija (derybos dėl II-ojo fronto);
1944 06 06 Normandijoje išsilaipino amerikiečiai vadovaujami Eizenchauerio (II-asis frontas);
1944 07 20 Pasikėsinimas į Hitlerį;
1945 05 08 nacistinės Vokietijos kapituliacija;
1944 08 25 Išvaduotas Paryžius;
1945 JAV aviacija numetė atominę bombą ant Japonijos miesto Hirosimos, o 08 09 ant Nagasakio;
1945 02 Jaltos konferencija;
1945 04 30 nusižudo Hitleris;
1945 05 08 – 09 pasirašytas Vokietijos kapituliacijos aktas;
1945 07 17 – 08 02 Potsdamo konferencija (dėl okupacijos zonų Vokietijoje nustatymo);
1945 09 02 Japonijos kapituliacija, II pasaulinio karo pabaiga;
1946 Čerčilis paskelbia apie geležinę uždangą tarp rytų ir vakarų;
1946 karas Vietname;
1947 pasirašytos taikos sutartys su Vokietijos sąjungininkėmis: Italija, Rumunija, Vengrija, Suomija;
1948 Kim Ir Seno vadovaujami komunistai paskelbė KLDR;
1949 SSRS susprogdina I atominę bombą;
1949 susikuria NATO 12, o 1952 -14;
1950 06 Korėjos karas;
1951 karas persimeta į Laosą ir Kambodžą;
1953 Korėjos karo pabaiga;
1953 03 06 Stalino mirtis;
1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis;
1954-1964 Chruščiovo valdymas;
1955 Varšuvos sutarties organizacija;
1956 sukilimas Vengrijoje;
1959 Chruščiovas Amerikoje;
1961 Gagarinas kosmose;
1962 Karibų jūros krizė;
1963-1973 karas Vietname;
1964-1985 m. Brežnevo stagnacija;
1968 sukilimas Čekijoje;
1969 žmogus išsilaipina Mėnulyje (Armstrongas);
1972 strateginės ginkluotės apribojimo sutartis;
1979-1989 karas Afganistane;
1985-1988 m. Gorbačiovas ir perestroika;
1989 Žlunga Berlyno siena;
1989 socializmo sistemos žlugimas Centrinės ir pietryčių Europos valstybėse.
1990 susijungia Vokietijos;

1945 07 17 – 08 02 Potsdamo konferencija (dėl okupacijos zonų Vokietijoje nustatymo).
Karas Azijoje 1941 12 07 japonų užpultas Perl – Harboras, taip JAV įstojo į karą su Japonija. Šiuo puolimu iki 1942 Japonai kariavo „ žaibišką karą“ užgrobdami kitų šalių kolonijas. 1945 JAV aviacija numetė atominę bombą ant Japonijos miesto Hirosimos, o 08 09 ant Nagasakio. Taip JAV norėjo paspartinti Japonijos kapituliaciją. 1945 08 09 SSRS vykdanti Krymo konferencijos įsipareigojimus ir siekdama sustiprinti savo pozicijas Azijoje, stojo į karą su Japonija. TSRS kariuomenė privertė kapituliuoti Japoniją: Mandžūrijoje, Š.Korėjoje, Pietų Sachaline ir Kurilų salose.
TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI Atlanto Chartija 1941 ( JAV , Anglija ) kovoti prieš Vokietiją ir remti TSRS (antifašistinės koalicijos pradžia).

LLA – Lietuvos laisvės armija; LTT – Lietuvos tautinė taryba; BDPS – bendras demokratinis pasipriešinimo sąjūdis; VLIK’as – vyriausias Lietuvos išsilaisvinimo komitetas; VLAK’as – vyriausias Lietuvos atstatymo komitetas; LKKS – Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis;
Jūros sritis (žemaičių, Kęstučio, prisikėlimo) Kalnų sritis (Vytauto, Algirdo, didž. Kovos, Vyčio) Pietų sritis (Tauro, Dainavos)
Partizaninis judėjimas (Stalininės diktatūros laikotarpiu) jam būdinga trėmimai, teroras, didž. trėmimai (1948, 1949, 1951 m.) susiję su kolektyvizacija. Partizanų judėjimas aktyviausias 1944-1946 m. Didž. vadai Jonas Misiūnas nukankintas 1947 m., Jonas Noreika – Vėtra generolas 1946 m. suimtas ir 1947 sušaudytas, broliai Lukšos. Šnipai, agentai: Juozas Markulis-Erelis, universiteto dėstytojas Degsnys;
Aukščiausios Tarybos pirmininkai, Ministrų Tarybos pirmininkai, LKP sekretoriai, II sekretorius (KP statytinis Lietuvoje, visada rusas)