Benitas Musolinis

Benitas Musolinis

1883 -1945

Jis gimė kaimo kalvio ir mokytojos šeimoje. Jaunystėje pasinėrė į politiką, žavėjosi anarchizmu, vėliau tapo vienas iš socialistų partijos vadovų ir laikraščio “Avanti” redaktoriumi, bet už raginimą Italijai stoti į karą Antantės pusėje iš partijos buvo išmestas. 1915 – 1917 m. dalyvavo kare ir buvo sunkiai sužeistas. 1919 m. Milane įkūrė buvusių karo dalyvių organizaciją, kurios nariai vadinosi fašistais. Skleidė socialinę ir nacionalinę propagandą, kovojo su socialistais ir demokratiniu judėjimu. 1921 m. buvo išrinktas į parlamentą. Jo iniciatyva 1921 11 07 – 10 dienomis buvo įkurta Italijos fašistų partija. 1922 m. spalio mėn. po “žygio į Romą” Musolinį karalius Emanuelis II paskyrė premjeru. Nuo tada jis ėmė kurti fašistinę valstybę, tapusią idealu daugelio šalių fašistams. Nuo 1926 m. perėjo prie diktatūrinio valdymo. Tautoje jis buvo vadinamas Duče (vadu). Jam valdant, panaikintos visos demokratinės laisvės ir teisės, už politinius įsitikinimus imta persekioti, žudyti žmones. Musolinis šalyje organizavo viešuosius darbus, militarizavo ekonomiką ir kūrė didžiulę armiją. 1929 m. su Vatikanu pasirašė Laterano susitarimą. 1935 – 1936 m. kariavo su Etiopija ir ją užgrobė, dalyvavo 1936 – 1939 m. Ispanijos pilietiniame kare (rėmė frankistus). 1939 09 25 įkūrė vadinamąją Berlyno – Romos ašį, 1939 m. užgrobė Albaniją. 1940 m. įstojo į Antrąjį pasaulinį karą Vokietijos pusėj ir okupavo dalį Prancūzijos, Jugoslavijos, Graikijos. Italijai pralaimint karą, 1943 07 24 Musolinis nušalintas nuo valdžios, suimtas ir uždarytas į kalėjimą. Bet Hitleris pasirūpino jo išvadavimu ir gražinimu į valdžią. 1945 m. balandžio mėn., Italijos šiaurėj vykstant antifašistiniui sukilimui, diktatorius, lydimas 200 esesininkų būrio, bandė sprukti iš Italijos. Nors ir persirengusį kariška uniforma partizanai jį atpažino, suėmė, po kelių dienų nužudė, o lavoną pakabino už kojų vienoje iš degalinių.

Musolinis buvo išsilavinęs, jaunystėje talentingas žurnalistas, geras oratorius. Jis rašė eilėraščius, išspausdino romaną, laisvai kalbėjo vokiškai. Gyveno sveikai: negėrė, nerūkė, sportavo, miegodavo 9 val. per parą.