Testų rezultatų analizė

Pasirinkite uþduotá:   >I uþduotis>II uþduotis>III uþduotis>IV uþduotis

Klausimø kiekis    Studentø kiekis

> Rodyti tikimybinës reikðmës

Studentø IQ vienodas, klausimø sunkumas vienodas
Studentø IQ skirtingas, klausimø sunkumas vienodas
Studentø IQ vienodas, klausimø sunkumas skirtingas
Studentø IQ skirtingas, klausimø sunkumas skirtingas

<%

Select case taskcase 1 call populate_list(1, stud_count, 1, q_count)case 2 call populate_list(2, stud_count, 1, q_count)case 3 call populate_list(1, stud_count, 2, q_count)case 4 call populate_list(2, stud_count, 2, q_count)case else

end select%>