Testų rezultatų analizė

Pasirinkite uþduotá:   
>I uþduotis
>II uþduotis
>III uþduotis
>IV uþduotis

Klausimø kiekis    
Studentø kiekis

> Rodyti tikimybinës reikðmës

Studentø IQ vienodas, klausimø sunkumas vienodas
Studentø IQ skirtingas, klausimø sunkumas vienodas
Studentø IQ vienodas, klausimø sunkumas skirtingas
Studentø IQ skirtingas, klausimø sunkumas skirtingas

<%

Select case task
case 1
call populate_list(1, stud_count, 1, q_count)
case 2
call populate_list(2, stud_count, 1, q_count)
case 3
call populate_list(1, stud_count, 2, q_count)
case 4
call populate_list(2, stud_count, 2, q_count)
case else

end select
%>