SUSIPAŽINIMAS SU TURBO PASKALIO APLINKA

Laboratorinis darbas Nr.1

SUSIPAŽINIMAS SU TURBO PASKALIO APLINKA

TIKSLAS

Išmokti įeiti į Turbo Paskalio aplinką iš WINDOWS’95.

Įsisąvinti integruotos Paskalio aplinkos:

1)Redaktorių;2)Kompiliatorių;3)Komponuotoją.

Susipažinti su Paskalio algoritminės kalbos sintakse, programos
forma, struktūra.

UŽDUOTIS

1.Įeikite į D:\DARBINE

1. Iškviekite darbui (užleiskite) programą
Išnagrinėkite kaip ji parašyta (žiūr.”Info-2-teo” 67pusl.). Tam tikslui:

2.Įeikite į Turbo-Paskalį.

2.1. Įėjimui naudojama Windows’95 ikona “TURBO PASCAL7”.

Šiuo atveju Jus iš karto atsirasite direktorijoje DARBINE ir
galėsite suvedinėti (redaguoti) programas, jas kompiliuoti ir iškviesti
darbui.

Turbo Paskalio aplinka charakteringa “užuolaidėle” visam ekranui ir

pagrindinio meniu eilute ekrano viršuje.Pagrindiniame meniu yra tokie

skyriai:

File Edit Search Run Compile Debug Tools Options Windows Help

2.2. Aplinka turi b būti sukonfigūruota taip, kad Turbo Paskalis
kompiliuotų ir iškviestų darbui failus <*.pas> iš katalogo D:\DARBINE.

Jeigu taip nėra,tai:

2.3. Pagrindiniame meniu išrinkti skyrių .

Atsidariusiame kabanančiame lange išrinkti opciją
ir pasirodžiusiame katalogų sąraše išrinkti ,

tai patvirtinti pelytes spragtelėjimu dešinėje
esančiame langelyje

, o vėliau ir langelyje .

Dabar, jeigu Jus vėl išrinksite pagrindinio meniu skyrelį

ir toliau opciją ,

tai ekrane matysite, kurie <*.pas> failai yra kataloge

ir kuriuos Paskalio kompiliatorius gali pasiimti apdorojimui

(pvz. ).

2.4.Nusiuskite į redaktoriaus buferį ir paredaguokite
išvedamą į ekraną tekstą(pagal savo skonį).

3. Susipažinimas su TP7 kompiliatoriumi.

3.1. Sukompiliuokite programą bendroji.pas. Tam tikslui naudokitės
pagrindinio me eniu Compile skyrelį.

4. Susipažinimas su TP7 komponuotoju (vadinamuoju “linkeriu”).

4.1. Sukomponuokite programą bendroji.pas (tuo pačiu iškviesite ją
darbui). Čia naudokitės pagrindinio meniu Run skyreliu.

5.Įeikite į D:\DARBINE ir “užleiskite” programą

6.Sudarykite sprendimo algoritmą uždaviniui:” Nustatyti, ar galima
įkišti plytą su matmenimis a, b, c į stačiakampę angą, kurios kr

raštinės x
ir y ”. Parašyti šiam uždaviniui sręsti Paskalio programą vardu
(žiūr.”Info-2-teo” 3pusl.).

7. Susipažinimas su TP7 redaktoriumi.

7.1. Pagrindiniame “meniu” išrinkite skyrių .

Pasirodžiusiame “submeniu” išrinkite opciją (tai reiškia naujo
failo sukūrimą) ir suvęskite į kompiuterį programą .

8.Sukompiliuokite įvesta programą ir ištaisykite klaidas.

9.Sukomponuokite programą .

10. Ataskaitai pateikti programos algoritmo blokinę
schemą ir paskalinį failą.

Laboratorinis darbas Nr. 2.

B E N D R A S D I D Ž I A U S I A S D A L I K L I S

TIKSLAS

Susipažinti su uždavinio sprendimo algoritmo sudarymu.Pagal algoritmo
blokschemą parašyti programą Paskalio algoritmine kalba.Algoritmą ir
programą “suderinti” taip, kad uždavinys turėtų atsakymą prie bet kokių
pradinių reikšmių.

UŽDUOTIS

A lygis.(0.8 balo)

Pagal Euklido algoritmą parašyti programą dviejū sveikų skaičių
bendram didžiausiam dalikliui rasti, ją suvęsti į kompiuterį, sukompiliuoti
ir iškviesti darbui.

Vieną iš dviejų skaičių paimti lygų nuliui. Nustatyti, kas ši iuo
atveju įvyks. Pataisyti algoritmą taip, kad procesorius patikrinęs
pradinius duomenys
ir radęs vieną iš įvestųjų skaičių lygu nuliui, nesiūstų tokių duomenų
Euklido blokui, o BDD priskirtų skaičių, kuris nelygus nuliui ir baigtų
programą.

Vieną iš dviejų skaičių įvęsti neigiamą. Nustatyti, kas ir kodėl
atsitinka šiuo atveju. Pataisyti algoritmą taip, kad įvęstieji neigiami
skaičiai nesutrikdytų programos darbo.

Įdėti dar vieną “saugiklį” tam atvejui, jeigu nepatyręs vartotojas
įvęstų abu nulinius skaičius. Šiuo atveju reikia išvęsti pranešimą, kad BDD
ieškojimas dabar neturi prasmės.

B lygis.(0.9 balo)

Įvęsti į algoritmą papildomą skaitiklį, rodantį kiek ciklų
“prasisuka” iki surandamas BD

DD.

Pasiūlyti efektyvesnį BDD radimo algoritmą (pvz., naudojant dalybos
veiksmą).

C lygis.(1.0 balo)

Papildomai parašyti REKURSINĘ BDD radimo programą.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

L aboratorinis darbas Nr.3

M A X – M I N

TIKSLAS

Pagal paskaitose išnagrinėtus atsitiktinių skaičių masyvo sudarymo
ir maksimalaus bei minimalaus masyvo elementų radimo algoritmus, parašyti
programą ir įsisąvinti masyvo tipo duomenų aprašymą bei selektorius
atskiriems masyvo nariams.

UŽDUOTIS

A lygis.(0.8 balo)

1.Parašyti vienmačio atsitiktinių sveikų skaičių masyvo
(su atsitiktiniais ženklais) generavimo ir išvedimo į ekraną programą.

Programos aprašomojoje dalyje aprašyti dvi procedūras: GENER ir
PRINT.

Procedūroje GENER užtikrinti minėto masyvo (elemento reikšmės ribos
nuo 0 iki 10, o elementų skaičius N=10) generavimą, naudojant procedūrą
RANDOMIZE ir funkciją RANDOM(X).

Procedûroje PRINT aprašyti sugeneruoto masyvo išvedimą į ekraną
eilute, nurodant masyvo elemento selektorių ir elemento reikšmę, pvz.

A[1]=6;A[2]=-2;A[3]=.

Programos vykdomojoje dalyje numatyti jos kartojimo ir stabdymo
galimybes. Programą sukomoiliuoti ir iškviesti darbui, peržiūrėti keletą
masyvo realizacijų su RANDOMIZE ir be jos.

2.Papildyti jau veikiančią programą dar viena procedūra MAXMIN,
kurioje užprogramuoti nuoseklią visų masyvo narių peržiūrą tikslu rasti
maksimalią ir minimalią reikšmes, jas išvęsti į ekraną.

Užprogramuoti ekstremalių elementų vietų nustatymą ir jų išvedimą į
ekraną.

B lygis.(0.9 balo)

Pasiūlyti ir įgyvendinti naujus skaičiaus ženklo generavimo
algoritmus.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Laboratorinis darbas Nr. 4

MASYVO ELEMENTŲ RIKIAVIMAS

TIKSLAS

Susipažinti su masyvo elementų rikiavimo algoritmais.

UŽDUOTIS

A lygis.(0.8 balo)

Laboratorinio darbo Nr. 3 užduotyje esamą procedūrą MAXMIN pakeisti
procedura MARIKI, kurioje užprogramuoti sugeneruoto masyvo rikiavimą
didėjimo (arba mažėjimo) tvarka (vienas iš rikiavimo al

lgoritmų nagrinėtas
per paskaitas). Užtikrinti surikiuoto ir nesurikiuoto masyvų išvedimą į
ekraną. Numatyti programos kartojimo galimybę, tikslu gauti nau-

jas masyvų realizacijas.

B lygis.(0.9 balo)

Pasiūlyti kitokių rikiavimo algoritmų.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Laboratorinis darbas Nr.5

M A T R I C A

TIKSLAS

Susipažinti su matricomis, jų formavimu,užpildymu,išvedimu.

Susipažinti su kai kuriais veiksmais, atliekamais su
matricomis.

UŽDUOTIS

A lygis.(0.8 balo)

1. Sugeneruoti stačiakampę E-eilučių ir S-stulpelių matricą su
atsitiktiniais trupmeniniais atsitiktinio ženklo skaičiais (E ir S imti
neviršijant reikšmės 6). Aprašyti tai kaip procedūrą MGEN. Pagrindinóje
programoje numatyti dialogą:

-Kelių eilučių matricą generuoti?(E=);

-Kelių stulpelių matricą generuoti?(S=).
1. Parašyti matricos išvedimo į ekranÝ procedūrą PRINE.
Pastaba.

Skaičius išvedinėti dviejų ženklų po kablelio tikslumu.

B lygis.(0.9 balo)

Papildomai sugeneruoti sveikų skaičių 3×3 matricą ir rasti jos

determinantą.

C lygis.(1.0 balo)

Papildomai sugeneruoti dvi sveikų skaičių 3×3 matricas A ir B.

Rasti jų sandaugos matricą C = A * B.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Laboratorinis darbas Nr.6

C I K L I N I S S U M A V I M A S

TIKSLAS

Susipažinti ir įsisąvinti ciklinį sumavimą.

UüDUOTIS

A,B,C lygiai.(0.8 balo)

Sugeneruoti 3×3 matricą (žiūr. lab. darbą Nr.5) ir, vieno
dvigubo ciklo metu:

a) suskaičiuoti kiek matricoje yra neigiamų narių;

b) suskaičiuoti visų teigiamų narių sumą.
Ekrane parodyti sugeneruotąją matricą ir suskaičiuotas sumas.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Labotatorinis darbas Nr.7

C I K L I N Ė D A U G Y B A

TIKSLAS

Susipažinti su ciklinės daugybos principais.

UŽDUOTIS

A lygis.(0.8 balo)

Parašyti Paskalio funciją sveiko sk

kaičiaus faktorialui rasti

(pvz., naudojant ciklą FOR). Pagrindinėje programoje numatyti dialogą:

-įvęskite sveiką skaičių N= (5)

...........

Skaßiaus 5!=120.
Nustatyti, kokio didžiausio sveiko skaičiaus faktorialą gali teisingai
suskaičiuoti kompiuteris, jeigu faktorialo kintąmąjį aprašyti:

a) integer;

b) longint.
Abiem atvejais numatyti “saugiklius”, kad būtų skaičiuojami tik
neperpildantys nurodyto kintamojo lastelės skaičiai.

B lygis.(0.9 balo)
Papildomai parašyti faktorialo skaičiavimo funkcijas su
WHILE ir REPEAT
ciklais ir faktorialo kintamojo lastelės tipu .

C lygis. (1.0 balo)
Papildomai parašyti rekursinę faktorialo skaičiavimo programą.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Laboratorinis darbas Nr.8

V ĖL I A V Ė L Ė

TIKSLAS

Susipažinti su “vėliavėlių” panaudojimu nustatant “trasą”
algoritmo “kaliuose”.

UŽDUOTIS

A lygis. (0.8 balo)

Pagal paskaitose išnagrinėtą algoritmą parašyti programą
atsitiktinio vienmačio sveikų skaičių su atsitiktiniais ženklais masyvo
teigiamų narių, jeigu jie didesni už pirmą teigiamą masyvo narį sumavimui.
Ekrane parodyti sugeneruotąjį masyvą, pirmą teigiamą masyvo narį ir sumą.
Numatyti priemones programos kartojimui, tikslu patikrinti rezul-
tatus keliose masyvo realizacijose.

B lygis.(0.9 balo)

Papildomai parašyti programą minėto masyvo teigiamų
narių sumavimui, jeigu jie didesni už antrą teigiamą.

C lygis.(1.0 balo)

Papildomai parašyti programą minėto masyvo teigiamų
narių sumavimui, jeigu jie didesni už bet kurį (nurodomą) teigiamą.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Laboratorinis darbas Nr.9

T E K S T O Š I F R A V I M A S
TIKSLAS

Susipaýinti su failinio tipo kintamaisiais, failų “pririšimu” prie
procesoriaus, jų atidarymu skaitymui ir rašymui,jų uždarymu, funkcijomis

EOLN ir EOF.
Susipaýinti su CHAR tipo kintamaisiais, funkcijomis CHR

ir ORD.Susipažinti su SEKOS sąvoka ir sekų programavimu Paskalyje.

UŽDUOTIS

A lygis.(0.8 balo)

1. Sukurkite tekstinį failą vardu , kurio
turinį užpildykite šitokiu trieiliu (ASCII kodais):

Kol jaunas, o broli,

Sek paselio gruda

Ir dirvos neapleisk.

2. Naudodamiesi programa sukurkite algoritmą minėto
trieilio
užkodavimui. Koduoti galima įvairiai, pvz., taip: Visą lotyniškų radžių
abėcėlę
suskirstyti į kelias (3-4) grupes (if ch IN [‘a’..’i’,’A’..’I’] THEN ELSE;
).
Skaitant nuosekliai po vieną simbolį iš originalo, nustatyti kuriai grupei
jis priklauso, ir, atitinkamai, keliais vienetais pakeisti (padidinti arba
sumaýinti)to simbolio kodą. Tą simbolį (su nauju kodu) įrašyti į naują
failą, tarkime vardu
. Taip, perskaitę, užkodavę ir įrašę naują tekstą, gausime
originalo šifruotę.

3. Sukurkite algoritmą, tame pačiame ekrane parodantį užšifruotą
tekstą.

B,C lygiai.(0.9 balo)

Papildomai pasiūlykite kitus kodavimo algoritmus.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Laboratorinis darbas Nr.10

T E K S T O D E Š I F R A V I M A S

TIKSLAS

Susipažinti su failinio tipo kintamaisiais, failų “pririšimu” prie
procesoriaus, jų atidarymu skaitymui ir rašymui,jų uždarymu, funkcijomis

EOLN ir EOF.
Susipažinti su CHAR tipo kintamaisiais, funkcijomis CHR

ir ORD.Susipažinti su SEKOS sąvoka ir sekų programavimu Paskalyje.

UüDUOTIS

A lygis.(0.8 balo)

1. Sukurti algoritmą užšifruoto teksto atkodavimui ir jį
realizuoti.

(papidomai žiūr.).

B ir C lygiai. (0.9 balo)

1. Parašyti jungtinę programą, leidžiančią dialogo režime
pasirinkti, kokį darbą vartotojas pageidaus (naudoti “meniu” algoritmo
principus):

1)užšifravimą;

2)dešifravimą.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Laboratorinis darbas Nr.11

P R O G R A M A “M E N I U”

TIKSLAS

Susipažinti su “meniu” programų sudarymo principais.

UŽDUOTIS

B C lygiai. (2.0 balai)

Pagal pakaitose nagrinėtą meniu algoritmą-tipo “KĄ DARYTI” sukurti
algoritmą-tipo “KAIP DARYTI”. Parašyti programą taip, kad ji veiktų
neblogiau, už demonstracinę programą .

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Laboratorinis darbas Nr.12

GRAFINIS MENIU

TIKSLAS

Susipažinti su kompiūterio darbu grafiniame režime(atsakyti į
žemiau pateiktus klausimus):

1) Kokius žinote grafinius draiverius?Kas tai yra grafinio
draiverio modė?;

2) Grafinio režimo inicializavimas;

3) Pagrindinės modulio GRAPH procedūros.

4) Teksto ir skaičių išvedimas grafiniame režime.

UŽDUOTIS

C lygis.(3.0 balo)

Naudojant paskaitose nagrinėtą polinomo šaknų radimo algoritmą
sudaryti algoritmo blok-schemą nurodytam polinomui analizuoti.

Parašyti programą, kad ji veiktų neblogiau už demonstracinę
.

ATASKAITAI pateikti naudotų algoritmų blok-schemas ir veikiančias
programas.

Leave a Comment