PROJEKTŲ VADYBOS KURSINIS DARBAS (Giant Global Financial ĮMONĖS ANALIZĖ)

Giant Global Financial

_________________________________________________________________________________________

Giant Global Financial produktų DB kūrimo ir integravimo į internetą projektas
_________________________________________________________________________________________

Publikavimo data: 2007.05.10

_________________________________________________________________________________________

TURINYS

Projekto apžvalga.......... 4
Projekto rezultatai 7
Resursų valdymo planas 8
Biudžeto įvertinimas 8
Darbų trukmės įvertinimas 10
Projekto prielaidos 11
Projekto rizikos 11
Komunikavimo planas 12
Projekto uždarymo etapas 12
Projekto patvirtinimas 14

Projekto apžvalga

Giant Global Financial turi apie 100 skirtingų produktų susidedančių iš skirtingų draudimo tipų, paskolų bei investicijų. Pateikiama nepilna informacija apie visus įmonės produktus, todėl reikia sukurti naują produktų duomenų bazę, kuri būtų prieinama per internetą ir padėtų vartotojams pasirinkti tinkamus produktus. Šio projekto įgyvendimas turi pagerinti prekybą įmonės produktais, padidinti komisinius ir pritraukti naujus kllientus bei pakelti įmonės reitingus.
Projekto tikslas – pagal vartotojo poreikius suprojektuoti ir realizuoti produktų duomenų bazę, kuri būtų integruota į internetą.
Sprendžiamos problemos: Konkuruojant finansinių paslaugų įmonėms, pradėta pateikti daugiau informacijos prieinamos internetu. Kai kurios įmonės pradėjo prekiauti savo produktais tiesiai per internetą. Giant Global Financial įmonė mato apie tai kaip apie sekantį žingsnį ir jie pradeda kitą projektą, kad tai įgyvendinti. Produktų duomenų bazė yra reikalingas komponentas tęsiant šį projektą, todėl reikia, kad projektas būtų įgyvendintas per šešis mėnesius.
Užsakovo reikalavimai:
Reikalavimai iš kllientinės pusės:
Potencialūs pirkėjai turi turėti galimybę atfiltruoti duomenis duomenų bazėje. Taip pat sistema turi turėti vartotojui draugišką interfeisą. Kadangi kai kurie vartotojai yra kitose šalyse, sistema turi būti prieinama keturiomis kalbomis – japonų, ispanų, vokiečių ir prancūzų.
Techniniai reikalavimai:
Pagrindinės lentelės duomenų bazėje tu

uri būti produktai, produktų grupės, kontaktai ir kontaktų grupės. Produktų lentelės laukai turės būti produkto ID, produkto pavadinimas, produkto apibūdinimas, kainos, kontaktinė informacija ir nuorodos į produktų internetinius puslapius. Kontaktų lentelėje turi būti laukai kontakto ID, pavardė, vardas, elektroninis paštas, telefonas, faksas ir kiti. Produktų ir kontaktų grupių lentelės turi būti tokios, kuriose bus išvardinta daugybė produktų ir kontaktų grupių (tokių kaip gyvybės draudimas, namų savininko draudimas, nelaimingi atsitikimai, paskolos mašinoms ir kitų). Pateikiama apie šimtas produktų ir apie du šimtai kontaktų.
Organizciniai reikalavimai:
Tiek individualių pardavimų atstovai turės turėti galimybę atnaujinti asmeninę kontaktinę informaciją, tiek produktų vadybininkai turės turėti galimybę atnaujinti informaciją apie produktus per internetą. Saugumo analitikas ir bendras ofisas turi turėti galimybę peržiūrėti šiuos atnaujinimus prieš jiems patenkant į sistemą. Į sistemos kūūrimą turi būti įtraukti ir sistemos naudotojai, bei jie turi būti apmokomi tiek asmeniškai, tiek naudojant video įrašus visuose dvidešimtyje ofisų.
Projektas apima: pagal užsibrėžtą tikslą ir iškeltus reikalavimus yra numatomas šių uždavinių įgyvendinimas:
 Suprojektuoti ir realizuoti produktų duomenų bazę;
 Parašyti skriptus, kad būtų galima integruoti DB į internetinį puslapį;
 Įvertinti ir parinkti Web serverio techninę įrangą;
 Įvertinti ir parinkti Web serverio programinę įrangą;
 Instaliuoti ir sukonfigūruoti Web serverį;
 Integruoti duomenų bazę į internetą;
 Sukurti atskirus internetinius puslapius skirtingiems produktams;
 Padaryti sistemos prieigą pasiekiamą 4 kalbomis;
 Sukurti vartotojui draugišką interfeisą;
 Realizuoti galimybę vartotojui du
uomenis atfiltruoti;
 Individualiems vartotojams suteikti galimybę atnaujinti asmeninę kontaktinę informaciją;
 Produktų vadybininkams suteikti teisę atnaujinti informaciją apie produktus per internetą;
 Leisti saugumo analitikui ir bendrajam ofisui peržiūrėti atnaujinimus prieš jiems patenkant į sistemą;
 Atlikti testavimus;
 Į sistemos kūrimą įtraukti sistemos naudotojus;
 Sukurti dokumentacijas;
 Atlikti apmokymus asmeniškai ir naudojant video priemones;
 Projektą įvykdyti per 6 mėnesius.

Eiga: sukuriama projekto dalyvių grupė ir apibrėžimas dalyvių funkcijos bei įsipareigojimai; apibrėžiami funkciniai ir techniniai reikalavimai; sudaromas gairių planas; atliekamas rizikos įvertinimas; sudaromas tvarkaraštis ir biudžeto įvertinimas; apibrėžiamas resursų valdymas ir sukuriamas komunikavimo planas; patvirtinamas projekto planas, atliekamas sistemos projektavimas ir realizavimas; atliekamas testavimas; pasirašomas sistemos įvertinimo aktas, atliekamas vartotojų apmokymas; projektas uždaromas ir užbaigiamas.

Projektas neapima:
 Informacijos apie produktus bei kontaktus įdėjimo ir atnaujinimo.
 Tinklo struktūros atnaujinimo;
 Naujos techninės įrangos diegimo;
Suinteresuoti asmenys
Suinteresuotas asmuo yra tas, kuris turi susidomėjimą projektu ar bus pririštas prie projekto rezultato. Jie yra susiję su projektu, tiesiogiai dalyvaujantys ar turintys interesų. Tiek fiziniai tiek juridiniai asmenys. Projekto pradžioje svarbu atlikti suinteresuotų šalių analizę. Tai paprastas, bet svarbus uždavinys, kuris padeda suprasti, kas bus svarbu projekto sėkmei ir kodėl, tada jau galima nuspręsti kas apims projektą.
Suinteresuoti asmenys Atsakomybės
Projekto vadovas, Giant Global Financial įmonės darbuotojas Įpareigotas valdyti visą veiklą, susijusią su užsakovo atsakomybe;
Pateikti sąrašą klausimų, kurie turi būti atsakyti prieš imantis projekto vadovo atsakomybės
Užtikrinti daugybės biznio, politinių ir ta

arpasmeninių problemų nagrinėjimą;
Pasirašyti kontraktus;
Kontroliuoti darbo eigą;
Vadovauti darbui;
Bendradarbiauti su kitais projektų vadovais, žiūrėti, kad jo projektas nenukentėtų;
Matyti visus projekto tikslus;
Atsakingas už visų problemų sprendimą.
Projekto vadovas, nepriklausomas konsultantas Pateikti sąrašą klausimų, kurie turi būti atsakyti prieš imantis projekto vadovo atsakomybės
Užtikrinti daugybės biznio, politinių ir tarpasmeninių problemų nagrinėjimą;
Kontroliuoti darbo eigą;
Kaip skirtųsi klausimai, jei būtų imtasi projekto nuo pradžių, o ne tada kai jis jau yra pradėtas;
Pateikti veiklos ar finansinius susirūpinimus iš savo firmos perspektyvos
Vadovauti darbui;
Bendradarbiauti su kitais projektų vadovais, žiūrėti, kad jo projektas nenukentėtų
Motyvuoti komandą;
Matyti visus projekto tikslus;
Atsakingas už visų problemų sprendimą.
Projekto komanda Realizuoti kas surašyta projekto plane pagal savo kompetenciją;
Kontroliuoti, tvarkyti savo laiko valdymą;
Informuoti projekto vadovą apie projekto eigą, rašyti ataskaitas;
Pritaikyti individualiam vartotojui naują sistemą.
Techninis projektų vadovas Atsakingas tik už reikiamus techninius sprendimus
Konsultantai Integruoti sistemą į internetą;
Konsultuoti projekto komandą
Web dizaineriai Integruoti sistemą į tinkamus tinklapis, sukurti interfeisą
Sistemos administratoriai Integruoti techninę ir programinę įrangą į serverį.
Sponsoriai Turi dalyvauti priimant sprendimus;
Sekti būseną, patarti ar daryti pakeitimus;
Priimti lemiamus sprendimus;
Visą laiką jis turi būti informuojamas, palaikomas jo susidomėjimas;
Finansų direktorius, Giant Global Financial įmonė Turi nuspręsti ar autorizuos fondus projektui; Pateikti sąrašą klausimų, kurie kyla apie projektą; Užtikrinti daugybės biznio, politinių ir tarpasmeninių problemų nagrinėjimą
Informacijos vadovas, Giant Global Financial įmonė Turi padėti plėtoti ir palaikyti naują sistemą;
Pateikti sąrašą klausimų, kurie kyla apie projektą;
Užtikrinti daugybės te
echninių problemų nagrinėjimą.
Apmokymus atliekantys asmenys Apmokyti vartotojus darbui su nauja sistema;
Atlikti mokymus asmeniškai ir naudojant video priemones.
Testuotojai Ištestuoti naują sistemą;
Įvertinti naujos sistemos veikimą.
Vartotojai Testuoti sistemą;
Įvertinti sistemos veikimą;
Pateikti realius duomenis sistemos testavimui.

Projekto rezultatai
Lentelėje pateikiami rezultatai, kurie buvo gauti kiekvieno etapo metu.
Projekto etapas Rezultatai
Gairės Sudarytas pilnas gairių planas
Planavimas Sudaryti ir patvirtinti preliminarus bei ir detalus projekto planai
Vykdymas Parašyta techninė užduotis, pateiktos reikiamos ataskaitos apie darbo rezultatus, sukurta ir ištestuota, nauja sistema; Apmokyti vartotojai
Pabaiga Patvirtinti projekto įvertinimo, projekto uždarymo ir projekto užbaigimo dokumentai, surinkti visi dokumentai ir failai, pateikta sistemos dokumentacija, pasirašytas eksploatacijos aktas.

Toliau pateikiami bendri projekto rezultatai:
 Suprojektuota ir realizuota produktų duomenų bazė;
 Įvertinta ir parinkta Web serverio techninė įranga;
 Įvertinta ir parinkta Web serverio programinė įranga;
 Instaliuotas ir sukonfigūruotas Web serveris;
 Sistema integruota į internetą;
 Sukurti atskiri internetiniai puslapiais skirtingiems produktams;
 Sistema prieinama 4 kalbomis;
 Draugiškas vartotojo interfeisas;
 Realizuota galimybė vartotojui duomenis atfiltruoti;
 Individualiems vartotojams suteikiama galimybė atnaujinti asmeninę kontaktinę informaciją;
 Produktų vadybininkams suteikta teisė atnaujinti informaciją apie produktus per internetą;
 Saugumo analitikai gali peržiūrėti atnaujinimus prieš jiems patenkant į sistemą;
 Sistema ištestuota;
 Į sistemos kūrimą įtraukti sistemos naudotojai;
 Sukurtos dokumentacijos;
 Atlikti apmokymai asmeniškai ir naudojant video priemones;
 Projektas įvykdytas per 6 mėnesius.

Resursų valdymo planas
Resursus sudaro projekto personalas, taip pat įranga, medžiagos ir priemonės, reikalingos veiklai, darbams atlikti ar projektams įgyvendinti. Resursų planavimas apima reikalingų resursų nustatymą ir optimalaus jų panaudojimo grafiko sudarymą, atsižvelgiant į visus esamus ir įgyjamus resursus.
Resursų valdymo planas – nurodoma kada resursas bus reikalingas, kiek laiko bus naudojamas.
Pavadinimas Kiekis Naudojimo pradžia Naudojimo pabaiga Trukmė
1. Projekto vadovas 1 žmogus 2007.03.01 2007.09.01 6 mėn.
2. Projekto komanda 6 žmonės 2007.03.01 2007.09.01 6 mėn.
3. Konsultantai 3 žmonės 2007.06.01 2007.08.30 3 mėn.
4. DB kūrimo komanda:

4.1. DB analitikai

4.2. DB projektuotojai

4.3. DB programuotojai
2 žmonės
5 žmonės
5 žmonės
2007.03.15
2007.04.19
2007.05.01
2007.03.17
2007.04.30
2007.08.30
2 d.
8 d.
4 mėn.
5. Sponsoriai 1 rūšis 2007.03.15 2007.09.01 5,5 mėn.
6. DB kūrimo programinė įranga 1 rūšis 2007.05.01 2007.08.30 4 mėn.
7. Web serverio techninė įranga 1 rūšis 2007.05.15 – Neribota
8. Web serverio programinė įranga 1 rūšis 2007.06.01 – Neribota
9. Naujasis Web serveris 1 vnt. 2007.05.15 – Neribota
10. Projektavimo ir kita programinė įranga 5 rūšys 2007.04.19 2007.08.30 4,5 mėn.
11. Testuotojai 3 žmonės 2007.07.09 2007.07.20 2 sav.
12. Apmokymo komanda 5 žmonės 2007.07.23 2007.08.13 3 sav.

Biudžeto įvertinimas

Lentelėje pateiktas viso projekto išlaidų sąrašas. Dalis išlaidų yra vienkartinės o dalis yra daugkartinės, kurios apima darbus, paslaugas bei darbuotojų atlyginimus.
Kaštai Suma (Lt.)
Vienkartiniai kaštai
Projekto suderinimo išlaidos 20.000
Programinė įranga 200.000
Techninė įranga 50.000
Web serveris (techninė ir programinė įranga) 50.000
Papildomos išlaidos 100.000
VISO 420.000
Prekės ir darbai
Išlaidos projekto administravimui 20.000
Projekto vadovas 50.000
Projekto komanda 200.000
Duomenų bazių kūrimo komanda 200.000
Konsultantai 100.000
Sistemos testuotojai 30.000
Sistemos diegimas 300.000
Vartotojų apmokymas 100.000
VISO 1000.000
IŠ VISO 1.420.000

Darbų trukmės įvertinimas
Projekto laikas yra nustatytas 6 mėnesiams. Šis laiko įvertinimas gali padidinti išlaidas bei pastangas. Toliau pateikiama pagrindinių darbų trukmė bei darbų grafikas.

Projekto prielaidos
Projekto prielaidos – tai aplinkybės ir įvykiai, kurie turi įvykti, kad projektas būtų sėkmingas, tačiau jos yra išorinės ir nepriklauso nuo projekto komandos.
Tam kad identifikuoti projekto uždavinius ir apskaičiuoti projekto laiką, turi būti apibrėžtos projekto prielaidos. Remiantis dabartinėmis žiniomis, projekto prielaidos yra išvardintos žemiau. Jie prielaidos vėlesniu metu nebegalios, tuomet pagal tai turės būti pakoreguotas tvarkaraštis bei veikla.
 Konkurentai pradeda siūlyti savo produktus per internetą;
 Sistema svarbi didinat pajamas, komisinius ir traukiant naujus klientus;
 Kai kurios įmonės pradėjo prekiauti savo produktais tiesiai per internetą. Giant Global Financial įmonė apie galvoja tai kaip apie sekantį žingsnį. Produktų duomenų bazė yra reikalingas komponentas plėtojant tokį projektą.

Projekto rizikos
Projekto rizikos – tai projekto aplinkos charakteristikos, aplinkybės ar savybės, kurios gali turėti nepalankų efektą projektui ar jo kokybei. Žemiau yra pateikiamos žinomos šio projekto rizikos. Taip pat pateikiamas planas, kuriuo vadovaujantis galima minimizuoti ar visiškai eliminuoti kiekvieną projekto riziką.
Rizikos sritis Įtakos lygis Rizikos planas
Saugumo rizika – neautorizuotų asmenų priėjimo prie DB duomenų ir jų koregavimo rizika Aukštas Įgyvendinti atitinkamo lygio saugų (autorizuotą) prisijungimą.
DB kūrėjų komandos nemokėjimo integruoti vieną didelę bendrą sistemą, o ne atskiras mažas dalis į internetą problema Vidutinis Pasitelkti į pagalbą išorinius konsultantus.
Neigiamas darbuotojų požiūris į naujoves Vidutinis Komunikavimas su vartotojais;
Atlikti apmokymus tiek asmeniškai, tiek naudojant įvairias vaizdo priemones;
Įtraukti darbuotojus į projektą įvairiuose projekto etapuose;

Naudoti video ir realaus laiko konferencijų sistemas vartotojų informavimui bei sudominimui
Darbuotojų nenoro rizika pateikti realius duomenis sistemos testavimui Vidutinis Testuoti sistemą naudojant testinius duomenis.
Išlaidų padidėjimo rizika Žemas Apsibrėžti nenumatytas išlaidas sudarant projekto planą.
Projekto trukmės sutrumpinimo rizika Žemas Apsibrėžti projekto trukmę projekto plane;
Sumažinti projekto trukmę išlaidų sąskaita samdant daugiau darbuotojų, įsigyjant naujesnes technologija bei programinę įrangą;
Naudoti video ir realaus laiko konferencijų sistemas, kad būtų galima sutrumpinti laiką
Reikalavimų pasikeitimo rizika Žemas Apsibrėžti projekto reikalavimus projekto plane;
Įgyvendinti pasikeitimus didinant išlaidas arba pratęsiant projekto trukmę;

Komunikavimo planas

Dažna problema projekto įgyvendinime yra tarpusavio nebendravimas ir nesusišnekėjimas. Komunikavimo plane apibrėžiami komunikavimo būdai, jų dažnumas ir forma. Šis planas leidžia pastebėti klaidas ir neaiškumus ankstyvose fazėse.

Apibūdinimas Dažnumas Forma

1. Projekto planas Prieš pradedant vykdyti projektą Dokumentas

2. Būsenos ataskaita sponsoriams su būsenos apžvalga, biudžetu, tvarkaraščiu ir kitais atributais Kas dvi savaites Ataskaita

3. Sistemos kūrimo kontraktas Prieš pradedant kurti sistemą Dokumentas

4. Būsenos ataskaita DB kūrimo komandai Mėnesinis Ataskaita

5. Projekto komandos susirinkimas Kas savaitę Susirinkimas

6. Individualių projekto komandos narių užduočių ataskaitos, kuriose nurodyta kokios užduotys yra atliekamos ir kokios bus atliekamos Kilus poreikiui Ataskaita

7. Susitikimai tarp projekto komandos ir konsultantų Esant reikalui Susirinkimas

8. Susitikimai su konsultantais Kas savaitę Susirinkimas

9. Testavimo ataskaita Atlikus testavimus

10. Projekto ataskaita vartotojams apie viso projekto progresą ir kada jie bus įtraukti į testavimą bei įgyvendinimą Priklausomai nuo pagrindinių projekto gairių užbaigimo Ataskaita

11. Projekto ataskaita apibūdinanti projekto rezultatus, testavimą ir įgyvendinimo būseną Kas savaitę Ataskaita

12. Sistemos įvertinimo dokumentas Baigus darbą Ataskaita

13. Projekto uždarymo ataskaita Baigus darbą Ataskaita

14. Projekto baigimo ataskaita Ataskaita

Projekto uždarymo etapas
Projektas patvirtinamas baigtu, kai yra įvykdomi užsibrėžti reikalavimai:
 Patvirtinamas teigiamas sistemos įvertinimas;
 Atlikta projekto apžvalga;
 Sudarytos projekto ataskaitos;
 Sutvarkytos projekto išlaidos;
 Gražintos lėšos/atsargos;
 Išsaugoti surinkti ir sukurti failai bei dokumentai;
 Pateikta sistemos dokumentacija;
 Pasirašytas eksploatacijos aktas.

Projekto patvirtinimas

______________________________________ ___________________
Projekto sponsorius Data

______________________________________ ___________________
Projekto valdymo vadovas Data

______________________________________ ___________________
Projekto vadovas Data

Leave a Comment