Programavimas_UNIX_aplinkoje_2_labor

Programavimas UNIX aplinkoje

Laborotorinis darbas Nr.2
„Daugiamodulinis projektas“

Kaunas 2005

1. Užduotis

Sukeiskite vietomis pradinės matricos C(n, m) daugiausia teigiamų elementų turinčio stulpelio elementus su mažiausią sumą turinčio stulpelio elementais. Pradinę ir pakeistą matricas spausdinkite ekrane ir tekstiniame faile. Atskiriems konkretiems veiksmams atlikti naudokite atskiras (skirtingas) paprogrames. Dvimatį masyvą suformuoja vartotojas dialogo su juo metu. Pagrindinėje programoje turi būti panaudoti bent du Jūsų sukurti išoriniai moduliai (išorinės paprogramės).

2. Užduoties analizė

Analizuojant šią užduotį būtina pastebėti, kad užduočiai atlikti, reikės dvimačio masyvo, kuris bus suformuotas išsamaus dialogo su vartotoju meetu. Vartotojas turi įvesti eilučių ir stulpelių kiekius. O paskui kiekvieno iš masyvo elementų reikšmes, prieš tai jam bus pranešama, tai kurį kintamajį (kurios eilutės, kurį elementą). Paskui visas suvestas masyvas turi būti išvedamas į ekraną. Programa turi atlikti reikiamus skaičiavimus, kurių reikalauja užduotis (randamas stulpelis kuriame daugiausia teigiamų elementų ir stulpelis kurio elementų suma yra mažiausia, šie stulpeliai sukeičiami vietomis). Tada vartotojui ekrane bus pateikti rezultatai – dvimatis masyvas su pakeistais vietomis stulpeliais. Šie rezultatai ir pradiniai duomenys (pradinė ir pakeista maatricos) tai pat turi būti išsaugomos tekstiniame faile, apie tai būtinai turi būti pranešta vartotojui programos darbo pabaigoje.

3. Iškelti uždaviniai

 Dialogo su vartotoju metu turi būti įvedamas masyvo dydis (eilusčų ir stulpelių kiekiai);
 Dialogo su vartotoju metu ivedami visi masyvo elementai;
 Isvedamos pradinis ir pa

akeistas masyvai;
 Tikrinami tarpiniai rezultatai;
 Skaičiavimams būtinai turi būti naudojamos išorinės paprogramės (išoriniai moduliai);
 Atsakymai išvedami į ekraną ir išsaugomi tekstiniame faile;

4. Užduoties sprendimo algoritmas (STRUKTŪROGRAMA)
Pradžia
Funkcija1
Funkcija2
Funkcija3
Kintamieji: int m[15][15], i, j, sum, suma, k, teig, a, b, c;
Funkcija1
Spausdinti:“ Iveskite matricos eiluciu skaiciu“
Spausdinti:“ Iveskite matricos stulpeliu skaiciu“
Duomenu ivedimas: e, s;

Kol i=0; i0 /N

k++

T sumteig /N

teig=k

b=i
Kol i=0; i

Leave a Comment