Pateikčių ruošimo pagrindai ir priemonės

7 darbas. Pateikčių ruošimo pagrindai ir priemonės
Darbo tikslas – įgyti pateikties (presentation) skaidrių (iliustracijų) meninio apipavidalinimo bei demonstravimo kompiuteriu įgūdžius.
1. Teorinė dalis
Pateikties (prezentacijos, pristatymo) programa Microsoft Power Point, kaip ir kitos Microsoft Office paketo dalys, yra sudėtinga programų sistema, dirbanti Windows 95/98, Windows NT 3.51/4.0 ar vėlesnių šių operacinių sistemų versijų aplinkoje. Power Point naudojamės skaidrių, padalomosios medžiagos, pranešimo konspekto, tinklapio svetainių ir kt. pateikčiai kurti. Pateiktis – tai skaidrių rinkinys, kuriamas viename arba keliuose failuose ir demonstruojamas kompiuteriu auditorijai. Galima sukurti skaidres su tekstais, lentelėmis, diiagramomis, grafikais, piešiniais, paruoštais betarpiškai Power Point aplinkoje arba įkeliant juos iš Word, Excel, Access ir kt. Be to, jas demonstruojant galima panaudoti garsinius efektus, videoklipus ir pan. Power Point dokumentas gali būti išsaugotas ne tik kaip atskiras failas, bet ir įvairiais grafinių objektų formatais (pvz. galima iškviesti HTML failus iš Interneto, Intraneto ar FTP serverių, kurti Web svetaines). Toliau paprastumo dėlei ruošiamų Power Point programa skaidrių komplekto paruošimą bei peržiūrą ir demonstravimą vadinsime pateiktimi.
Microsoft Power Point darbo aplinka ir paateikties kūrimo metodikos pasirinkimas.
1. Programos paleidimo būdai:
a) du kartus spragtelėti pele ties programos piktograma;
b) StartPrograms Power Point;
c) spragtelėti pele Power Point mygtuką specialioje Microsoft Office priemonių juostoje.
2. Egzistuojančios pateikties atvėrimas: FileOpen. Atsivėrusiame lange:
a) išskleidžiamame sąraše Look in parinkti laikmeną (diską), kur yra įrašytas dokumentas;
b) naujame sąraše Lo

ook in parinkti katalogą, kuriame užregistruotas įrašytas dokumentas;
c) išskleidžiamame failų tipų sąraše Files of type parinkti arba įrašyti atveriamo dokumento failo vardą;
d) paspausti komandinį mygtuką Open.
3. Paruoštos pateikties išsaugojimas: FileSave As. Atsivėrusiame lange:
a) išskleidžiamame sąraše Save_in parinkti laikmeną (diską), kur reikia išsaugoti failą;
b) naujame sąraše Save_in parinkti katalogą, kuriame reikia užregistruoti įrašomą failą;
c) spragtelėti pele laukelyje File Name (jame turi pasirodyti mirksintis žymeklis) ir jame įrašyti norimo išsaugoti failo vardą, pvz., pateiktis1;
d) sąraše Save as type parinkti filtro (failo plėtinio, prievardžio, rinkmenos) formatą Presentation (*.ppt);
e) paspausti komandinį mygtuką Save.
Paruoštą PowerPoint failą galima išsaugoti įvairiais formatais (*.bmp, *.htm, *.html – tinklapio (Web Page), *.pps – skaidrių (Power Point show) peržiūros (demonstravimo), *.jpg, *.png, *.tiff, *.wmf, – grafiniai formatai, *.rtf – raiškiojo teksto, *.pot – šablono ir kt.).
4. Programos darbo baigties būdai:
a) FileExit;
b) vykdyti komandą Cllose iš programos sisteminio meniu;
c) paspausti lango uždarymo mygtuką ..
Pastaba. Programos meniu juostos komandos (File, Edit, View, Insert, .) daug kur sutampa su kitose MS Office programose naudojamomis.
5. Pateikties kūrimo metodikos pasirinkimas. Startavus programai atsidaro langas, kuriame galime pasirinkti pateikties kūrimo metodiką:
a) AutoContent Wizard (Pateikčių vedlys) – automatizuotas pateikties kūrimas. Jį dažniausiai naudoja pradedantieji; šis režimas turi automatizuotų priemonių rinkinį. Siūloma naudoti jau parengtus pateikties šablonus (trafaretus). Rezultatas gaunamas nuosekliai vykdant vedlio nurodomus veiksmus. Be to, yra galimybė pasirinkti pateikties panaudojimo būdą (Presentation style):
 On-screen presentation –
pateiktis bus pateikiama kompiuteriu arba iš kompiuterio projektorium rodoma ekrane;
 Web presentation – pateiktis publikuojama Internete;
 Black and white overheads – nespalvotos (juodai baltos) skaidrės;
 Color overheads – pateiktis spalvotose skaidrėse;
 35mm slides – 35 mm foto skaidrės
Taip pat siūloma į pateiktį įvesti papildomą informaciją:
 laukelyje Presentation title (Pateikties antraštė) – pirmosios skaidrės pavadinimą;
 laukelyje Footer (poraštė) – tekstą, pasirodantį kiekvienos skaidrės apačioje;
 įjungus režimą Date last updated – paskutinę atnaujinimo datą;
 įjungus režimą Slide number (skaidrės numeris) – sunumeruoti skaidres.
b) Design Templates (Ruošinio šablonas) – pateiktis kuriama, pasirinkus ruošinį iš pasiūlyto sąrašo, kurį peržiūrėję išsirinksite tinkamą scenarijų ir įdėsite į jį savo medžiagą;
c) Blank Presentation – pateiktis kuriama tuščiame lape. Jums reikia sugalvoti skaidrių išdėstymo bei jų panaudojimo būdus, pasirinkti spalvinius derinius, kurti savąją kompoziciją. Tuo būdu sukuriama originali pateiktis;
d) Open an existing Presentation – atidaroma anksčiau sukurta pateiktis.
Skaidrės elementai. Veiksmai skaidrės ruošinyje.
6. Atskiri skaidrių elementai ir ruošinių (maketų) pavyzdžiai:
Skaidrė – tai atskiras pateikties kadras, kuriame gali būti įvairūs komponentai, pradedant paprasčiausiu tekstu, grafiku, diagrama, piešiniu ar išraiškingu fonu ir baigiant vaizdo ar garso klipu. Pagrindiniai skaidrės maketo (ruošinio) komponentai (elementai):

Skaidrės pavadinimas (Title)
Ženklintas sąrašas (Bulleted List) Vaizdo ar garso klipas su tekstu (MediaClip & Text)

Lentelė (Table)
Diagrama (Chart)

Piešinys (Picture)
Struktūrinė schema (Organization Chart)
Bet kurį skaidrės komponentą ruošiant pateiktį galima papildyti specialiais efektais (Animation).
Pasirinkus Blank Presentation kūrimo metodiką, ekrane pasirodo dialogo langas New Slide (n

nauja skaidrė), kuriame pateikta keliolika galimų skaidrės maketo (ruošinio) variantų, kurie skiriasi vienas nuo kito įvairios paskirties komponentų rinkiniais ir jų tarpusavio išdėstymu skaidrėje. Slinkties juosta galima peržiūrėti ir likusius ruošinius. Skaidrių maketų (ruošinių), įvairiai išdėstant skaidrės komponentus, pavyzdžiai:

Pasirinkus vieną iš ruošinių, atveriamas langas, padalintas į atskiras sritis, kurios skiriasi savo elementais:

.

2 pav. Skaidrės rengimo langas
Papildant pateiktį nauja skaidre atliekame veiksmus Insert New Slide (arba +), ir išrenkamas naujos skaidrės ruošinys.
Pastaba.Visos skaidrės kuriamos viename darbalaukyje iš anksto pasiruošus eskizą, kuriame yra numatomas skaidrių kiekis, jų ruošiniai, išdėstymo tvarka, meninės kompozicijos.
7. Grafinių objektų ir teksto įkėlimas į pozicinį rėmelį skaidrėje (Text Box, Frame):
 teksto žymeklį nustatyti įkėlimo vietoje;
 InsertText Box arba parinkti įrankį ( (Textbox) Drawing įrankių juostoje. Pelės žymeklis įgyja + pavidalą;
 pele brėžti stačiakampio formos rėmelį (punktyrinį);
 pažymėti rėmelį spragtelint pele jo viduje ir įrašyti tekstą/įkelti grafinį objektą, kurie bus pernešami kartu su poziciniu rėmeliu.
8. Teksto meninis apipavidalinimas MS WordArt priemonėmis:
 pažymėti reikiamą tekstą arba teksto žymeklį perkelti į įterpimo vietą;
 InsertPictureWordArt arba įrankių juostoje Drawing paspausti mygtuką (Insert WordArt);
 atsivėrusiame lange grafiniame meniu pasirinkti teksto apipavidalinimo stilių;
 atsivėrusiame lange įrašyti arba redaguoti reikiamą tekstą (Text), parinkti šrifto pavadinimą (Font), šrifto dydį (Size) ir stilių (B, I).
9. Grafinių objektų įkėlimas į skaidrę. Į spalvotą iliustraciją (skaidrę) galima ir darbo metu įterpti bet kokį objektą InsertPicture. pasirinkus jį iš:
a) Clip Ar

rt . – specialios iš anksto paruoštų standartinių piešinių bibliotekos, kuria galima naudotis skaidrės pagyvinimui vartotojo įkeltais paveikslėliais (Pictures), garsais (Sounds), vaizdo klipais (Motions Clips);
b) From File – bet kuria programa paruošto failo su atskiru grafiniu objektu;
c) AutoShapes – gausus grafinių elementų rinkinys; jais manipuliuojant galima paruošti savus piešinius;
d) Organization Chart – organizacinės struktūros sudarymo priemonės;
e) WordArt – teksto meninis užrašymas;
f) From Scanner or Camera – įkeliamas vaizdas iš nuotraukos ją skenuojant arba vaizdo klipas iš filmuotos medžiagos (priklauso nuo techninių kompiuterio galimybių);
g) Microsoft Word Table – lanksti galimybė tiesiogiai braižyti lenteles. Reikiamoje vietoje įveskite tekstą ir pasirinkite AutoFit Text (automatinio teksto talpinimo ) funkciją. Tada automatiškai bus parinkti reikiami tarpai tarp eilučių ir šrifto dydis, o tekstas tilps į Power Point aplinkos skaidrę.
Į spalvotą iliustraciją (skaidrę) įkeltus objektus galima koreguoti: keisti spalvą, foną, dydį, pagrindą, perėjimo, atsiradimo efektą ir kt. Taip pat galima keisti objektų perdengimo tvarką bei sugrupuoti juos, o nebereikalingą pažymėtą objektą išmesti (Delete).
10. Pateikties spalvų gamos parinkimas
Vykdoma komandų seka Format Slide Color Scheme Custom.
Spalvų gama – tai įrankių rinkinys, skirtas pateikties elementų spalvoms koreguoti:
 Background (Fonas) – skaidrių fono spalvai;
 Text and lines (Tekstas ir linijos) teksto ir linijų spalvai;
 Shadows (Šešėliai) – šešėlių spalvai;
 Title text (Antraščių tekstas) – pavadinimų spalvai;
 Fills (Užpildai) – nuspalvinti;
 Accent and hyperlink (akcentai ir nuorodos)- hipersaitų spalvai.
Parenkant pateikties spalvų gamą kai kurioms skaidrėms skaidrių rodinyje (Slide Sorter) atliekamos komandos Format Slide Color SchemeCustom., ir parenkamos reikiamos elemento spalvos.
11. Skaidrės fono keitimas: FormatBackgroundFill Effects – atsivėrusiame lange:
a) Gradient – pasirinkti spalvinį pagrindą:
 One color – vienspalvis (išsirinkti norimą);
 Two colors – dvispalvis pagrindas;
 Preset – pasirinkti spalvinį derinį, kuris paruoštas anksčiau.
Galima pasirinkti daugiaspalvio pagrindo perėjimo efektus (Shading styles):
 Horizontal – horizontalus spalvinis perėjimas;
 Vertical – vertikalus spalvinis perėjimas;
 Diagonal up – įstrižaininis iš viršaus spalvinis perėjimas;
 Diagonal down – įstrižaininis iš apačios spalvinis perėjimas;
 From corner – spalvinis derinys išsidėsto iš skaidrės kampo;
 From title – skaidrės spalvos išsidėsto ketvirčiais iš skaidrės vidurio;
 Texture – parinkti skaidrei medžiaginį pagrindą;
b) Pattern – pasirinkti norimą pagrindo štrichavimą (užpildą, ornamentą);
c) Picture – pagrindui suteikti piešinio pavidalą pasirenkant iš Clip Art arba savo katalogo;
d) Apply to All – pasirinkti a-d punktai taikomi visoms skaidrėms; Apply – nustatyti skaidrės a-d punktai galioja tik pasirinktai skaidrei.
12. Grafinių objektų įkėlimas iš kitų programų per laikino saugojimo sritį (iškarpų krepšelį) (Clipboard):
a) vykdyti taikomąją programą (Word, Corel, AutoCAD, Excel ar kt.);
b) pažymėti kopijuojamą grafinį objektą ar jo dalį;
c) kopijuoti pažymėtą grafinį objektą į laikino saugojimo sritį (EditCopy);
d) pereiti į Power Point dokumentą ir žymeklį perkelti į įterpimo vietą;
e) įkelti laikino saugojimo srities turinį (EditPaste).
Plačiau apie grafinių objektų įkėlimo galimybes aiškinama 3 laboratoriniame darbe.
13. Papildomi mygtukai ir hipersaitai skaidrėse. Pateikties skaidres galima papildyti dviejų tipų elementais: hipersaitais (hipernuorodomis) (angl. hyperlinks), kurie demonstravimo ar peržiūros metu įgalins pereiti prie tam tikro objekto veiksmų mygtukais, kuriems gali būti apibrėžti hipersaitai.
Hipersaitai tekste išskiriami pabraukimu ir kita spalva, priklausančia nuo pasirinktosios spalvų gamos. Jie tampa aktyvūs skaidrių demonstravimo metu (kuriant pateiktis jie yra pasyvūs). Spragtelėjus tokį hipersaitą ir perėjus į kitą vietą, jo spalva pasikeičia, todėl matosi, kurie hipersaitai jau peržiūrėti.
Norėdami sukurti hipersaitą, pažymėkite jo vietą ir paspauskite Insert Hyperlink (įterpti hipersaitą). Ekrane pasirodys dialogo langas. Hipersaitai įgalins pereiti prie kitos skaidrės ar kitos pateikties, Microsoft Word dokumento ar Microsoft Excel lentelės, netgi tinklapio ir gali būti sukurti bet kuriame objekte – tekste, paveikslėlyje, lentelėje. Hipersaitą galite įterpti:
 į kurią nors kitą bylą (skyrelis Recent Files); bylą galite parinkti spragtelėję mygtuką File;
 į kurį nors tinklapį (skyrelis Recent Files); tinklapį galite parinkti spragtelėję mygtuką Web Page;
 į kokią nors tos pačios pateikties skaidrę (skyrius Place in This Document, mygtukas Bookmark).
Veiksmų mygtukai. Yra keletas parengtų mygtukų, kuriuos galite pamatyti Slide Show meniu paspaudę Action Buttons Dažniausiai mygtukai naudojami norint demonstravimo metu pereiti prie paskesnės, ankstesnės, pirmosios ir paskutinės pateikties skaidrės. Tam ant mygtukų būna pavaizduoti visiems suprantami grafiniai simboliai. Norėdami į skaidrę įdėti mygtuką, darykite taip:
 Atverkite tą skaidrę dukart spragtelėjus kairį pelės klavišą;
 Slide Show meniu paspauskite Action Buttons (Veiksmų mygtukai). Pasirinkite tinkamą mygtuką, pavyzdžiui, – Back (Atgal) arba Previous (Ankstesnis), – Forward (Pirmyn) arba Next (Kitas), – Beginning (Pradžia), – End (Pabaiga). Pasirinkus norimą mygtuką, atsivėrusiame dialogo lange galima dar pasirinkti ir kitus variantus, pvz., Other Power Point Presentation (Kita pateiktis).
 Jei norite palikti numatytąjį mygtuko dydį, pakanka spragtelėti pele tuščioje skaidrės vietoje. Jei norite jį keisti, vilkite už kontūro ženklelių reikiama kryptimi (jei vilkdami laikysite nuspaudę , mygtuko aukštis ir plotis bus keičiami proporcingai).
 Kai pasirodys dialogo langas Action Settings (Veiksmo nuostatos), paspauskite OK, jei nurodytas hipersaitas teisingas, arba nurodykite reikiamą.
Jei norite, kad mygtukai arba kitas objektas būtų kiekvienoje skaidrėje, reikia juos įdėti į skaidrių trafaretą. Tokiu atveju pirmajame žingsnyje paspauskite View  Master Slide Master.
14. Veiksmai su skaidrėmis:
a) pažymėti skaidrę – spragtelėti kairį pelės klavišą;
b) pažymėti visas skaidres – EditSelect All arba +;
c) pažymėtą skaidrę galima pertempti pele į kitą vietą;
d) pažymėta skaidrė atveriama paspaudus 2 kartus kairįjį pelės klavišą.
e) pažymėtą skaidrę galima ištrinti paspaudus Delete klavišą;
f) išrinkti keletą skaidrių – žymėti pele laikant nuspaustą Ctrl klavišą. Jose galima keisti spalvą, foną, efektus ir kt. visose iškart (Apply to All) arba tik vienoje (Apply);
g) Parinkti pateikčiai jau paruoštą dizainą: Format Apply Design Template  Apply.
15. Skaidrių peržiūros ir koregavimo būdai:
a) ViewNormal – atveriamas skaidrės rengimo langas iš trijų dalių (arba );
b) Outline View (mygtukas lango apačioje) – skaidrių sąrašo rodinys; čia matomos sunumeruotos skaidrių antraštės ir tekstas; dešinėje rodomas miniatiūrinis skaidrės vaizdas;
c) ViewSlide Sorter– bendras pateikties vaizdas (rodinys), kuriame matysis visos paruoštos skaidrės viename darbalaukyje (arba ). Skaidrės išdėstomos tokia tvarka kaip jos bus demonstruojamos. Skaidrių rodinyje pažymėjus skaidrę, galima perkelti ją į kitą vietą, nustatyti perėjimo iš vienos skaidrės į kitą efektą, keisti foną ir kt.
d) ViewNotes Page – visą langą užima viena skaidrė (arba ) – pavienės skaidrės rodinys su laukeliu pastaboms (galima įrašyti pastabas bei komentarus skaidrėje pranešėjui (apie 30% ekrano, šį laukelį galima sumažinti arba padidinti)); pereiti prie kitos skaidrės galima naudojant arba ;
e) ViewSlide Show – persijungiama į skaidrių peržiūros (demonstravimo) režimą (arba ); Demonstraciją galima nutraukti paspaudus .
f) ViewMaster – jo pagalba galima pasirinkti įvairius skaidrių apiforminimo režimus (pastabų, padalomosios medžiagos, kopijavimo iš karto visose skaidrėse);
g) ViewBlack and White – įjungiamas juodai baltas režimas;
h) ViewComments – perjungiama į darbo su komentarais režimą;
i) ViewRuler – darbo lange uždedama vertikali ir horizontali liniuotės;
j) ViewGuides – darbo laukas suskaidomas į 4 dalis;
k) ViewHeader and Footer – skaidrėse įvedamos poraštės;
l) ViewToolbars – pasirenkamos reikalingų įrankių juostos (pvz., Drawing – braižymo įrankiai, Standard – standartinė įrankių juosta).
m) ViewZoom – keičiamas vaizdo mastelis;
16. Skaidrių paruošimas demonstravimui, pristatymo efektų pasirinkimas:
a) Slide Show View show– skaidrių peržiūra;
b) Slide ShowRehearse Timings – nustatyti skaidrės demonstravimo laiką (skaidrė bus ekrane nustatytą laiką, o po to pasirodys kita). Jei laikas nenustatytas, demonstacijos metu pereiti prie kitos skaidrės bus galima tik paspaudus kairį pelės klavišą;
c) Slide ShowRecord Narration – įgarsinti skaidrę iš jau turimo failo pasirinktinai (Browse) arba per mikrofoną;
d) Slide ShowCustom Animation – laisvai pasirenkami efektai (skaidrė bus ekrane nustatytą laiką, o po to pasirodys kita, vienas objektas keis kitą, žr. 17);
e) Slide ShowSlide Transition – kiekvienai skaidrei parinkti skirtingus perėjimo efektus;
f) Slide ShowPreset Animation – nustatyti įvairius demonstravimo efektus skaidrių tekstinėms, grafinėms bei kitoms dalims (parenkame patys). Po to reikia peržiūrėti pateiktį (jei pasirinktas perėjimo efektas netinka, tai galima pasirinkti kitą). Atsisakyti peržūros galima paspaudus .
17. Animacijos efektų keitimas (Custom Animation).
Pasirinkus Slide ShowCustom Animation atsiveria dialogo langas (žr. 4 pav.), leidžiantis atlikti įvairius animacijos efektų, laiko ir kt. pakeitimus pažymėtiems objektams.
Pasirinkdami dialogo lange papildomus animacijos efektus galėsite:
a) Srityje Order & Timing (animacijos eilės tvarka ir laikas) pakeisti antraštės ir teksto pasirodymo tvarką (Animation order); reikia pasirinkti automatinį objekto pasirodymo laiką arba spaudžiant pelę (Start animation).
b) Kortelėje Effects (Efektai):
 Entry animation and sound (pažymėto objekto animacija ir garsas) – pakeisti animacijos efektą kitu;
 Srityje After animation (po animacijos) galima nurodyti, kad pastraipa dingtų pasirodžius kitai pastraipai (Hide after animation);
 Srityje Introduce text (įvesti tekstą) galima nurodyti, kad pastraipa pasirodytų ne iš karto, bet po vieną žodį (By Word) ar net po vieną raidę (By Letter);
 Pakeitimų efektą galima pamatyti iš karto peržiūros mygtuku Prieview;
 Papildomus animacijos efektus galima pritaikyti bet kuriems skaidrėje esantiems pažymėtiems objektams (tekstui, lentelei, piešiniui, keliems objektams kartu.).

Pastaba. Animacijos efektus patogu taikyti naudojant specialią animacijos efektų įrankių juostą. Ji iškviečiama paspaudus dešinį pelės klavišą bet kurioje įrankių juostos vietoje ir pasirinkus atsivėrusiame meniu Animation effects.
18. Skaidrės demonstravimo režimų pasirinkimas. Slide ShowSet Up Show – nustatyti skaidrės demonstravimo režimus:
a) Show type:
 Presented by a speaker (full screen) – demonstruoti visame ekrane;
 Loop continuosly until ‘Esc’ – cikliškai rodyti skaidres iki paspaudimo;
 Show without narration – demonstruoti be įgarsinimo;
 Show without animation – demonstruoti be animacijos.
b) Slides:
 All – visos skaidrės;
 From .To. (Nuo. iki.) – pasirinktinai dalis skaidrių;
c) Pen color – demonstracijos metu naudojamos lazdelės (pieštuko) spalva.
d) Advance slides:
 Manually – jei vykdomas rankinis perėjimas nuo vienos skaidrės prie kitos pelės paspaudimu;
 Using timings, if present – jei naudojamas skaidrės rodymo laiko planuotojas (tik po to, kai buvo naudotas režimas Rehearse Timings);
e) Projector Wizard (projektoriaus vedlys) – projektoriaus paruošimas demonstravimui;
Pastabos. Specializuotose auditorijose būna įrengti projektoriai. Ruošiantis demonstracijai reikia:
 Išjungti projektorių;
 Prijungti kompiuterį prie projekcinės sistemos;
 Atverti Power Point paruoštą pateiktį demonstracijai;
 Išrinkti meniu Slide ShowSet Up Show, paspausti dialogo lange mygtuką Projector Wizard ir atlikti vedlio nurodytus veiksmus, suderinant konkrečią projekcinę sistemą.
Jei ta pati pateiktis demonstruojama įvairiai auditorijai, kartais tikslinga skaidrę demonstracijos metu praleisti ( paslėpti): pažymėti skaidrę ir Slide Show meniu išrinkti Hide Slide ( .); Paslėptoji skaidrė pažymima ženkliuku (nubrauktas numeris).
19. Skaidrių spausdinimas: FilePrint:
a) nustatomi skaidrių parametrai Print What:
 Slides–spausdinti kiekvieną skaidrę atskirame lape;
 Handouts – spausdinti po kelias skaidres viename lape (2,3,6,.) pasirinktinai;
 Notes Pages – pastabų lapai (galima įrašyti pastabas bei komentarus skaidrėje ir dialogo langelyje pranešėjui (apie 30% ekrano);
 Outline View – spausdinamas tik tekstinis skaidrės turinys;
b) Pure Black and White – nustatomas juodai baltas spausdinimo režimas: balta spalva visiems užpildytiems objektams, juoda spalva tekstui ir linijoms, objektai aprėminami, spalvoti piešinukai spausdinami pilko atspalvio.
c) Skaidrių parametrų nustatymas Page Setup – nustatomi skaidrių dydžiai ir orientacija. Patartina naudoti prieš pradedant dirbti su nauja pateiktimi. Atsivėrusiame lange:
 On – screen Show – rodyti ekrane;
 A4 Paper – A4 formatas (210297 mm);
 35mm Slides – 35 mm skaidrė;
 Custom – nustatomi savi parametrai:
 Width (plotis)– nurodomas skaidrės plotis centimetrais;
 Height (aukštis) – nurodomas skaidrės aukštis centimetrais;
 Orientation – Portrait/Landscape – vertikalus lapas/horizontalus lapas.
20. Pateikties demonstravimo valdymas.
 Pasirinkus rankinį perėjimo nuo vienos skaidrės prie kitos valdymo būdą, nauja skaidrė parodoma paspaudus vieną iš klavišų:
kairįjį pelės klavišą
tarpo klavišą <®>
<¯>
 Jei reikia grįžti prie ankstesnės skaidrės, paspauskite vieną iš klavišų:

<¬> <­>
 Norint rodyti pasirinktą skaidrę, surinkite jos numerį ir paspauskite . Jei reikia grįžti prie kurios nors skaidrės, paspauskite dešinį pelės klavišą ir veiksmais Go  Slide Navigator pasirinkite norimą demonstruoti skaidrę. Skaidrių demonstravimas baigiamas, paspaudus arba + arba meniu End Show.

2. Tipinė užduotis
Reikia sukurti viename darbo lape pateiktį, kurios skaidrės pavaizduotos 5 pav.

1. Išsikvieskite Power Point programą (žr. 1).
2. Patikrinkite, ar nepamiršote įjungti užduočių juostoje lietuvybės žymenį (LT/EN).
3. Pasirinkite Blank Presentation metodiką ir kurkite skaidres pagal tokį scenarijų:
 Visos skaidrės kuriamos viename darbo lape.
 Vykdoma (6 kartus) komandų seka InsertNew Slide., pasirenkami maketų ruošiniai 1, 2, 4, 8, 12, 12 (žr. 1 pav.) ir parengiami numatyti ruošinyje elementai (tekstas, lentelė, piešiniai, .);
 Peržiūrima pateikties skaidrių rikiavimo tvarka ir, esant reikalui, keičiama;
 Parenkami skaidrėms skirtingi fonai (Background);
 Nustatomas skaidrių demonstravimo laikas (Rehearse Timings);
 Pasirenkami pateikties animacijos efektai (Slide Transition);
g) Peržūrima gautoji pateiktis ir atliekami reikalingi pakeitimai bei papildymai (Custom Animation);
 Pateiktis įrašoma skirtingais formatais ir demonstruojama.
4. Pirmoji skaidrė – titulinė. Ji kuriama komandų seka InsertNew Slide. ir pasirenkamas ruošinys Nr.1. (žr. 6). Atsivėrusiame skaidrės rengimo lange (žr. 2 pav.) spragtelėję pele teksto langelyje Click to add Title, įrašykite tekstą “Pateikčių kūrimo laboratorinio darbo ataskaita”, o Click to add subtitle- įveskite savo kaip darbo atlikėjo duomenis – fak., grupę, pavardę ir kt. (žr 5 pav.).
5. Kuriant antrąją skaidrę (InsertNew Slide.) pasirenkamas ruošinys Nr.2. (žr. 1 pav.). Atsivėrusiame skaidrės rengimo lange (žr. 2 pav.), spragtelėję pele teksto langelyje Click to add Title, įrašykite tekstą “INFORMATIKA1”, o langelyje Click to add text –
 Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos
 Naudojimasis kompiuteriu ir failų tvarkymas (Aplinka)
 Tekstų tvarkymas (Word)
 Skaičiuoklių naudojimas (Excel)
 Informacija ir komunikacija (Paštas/Internetas);
 Duomenų bazės (ACCESS)
 Pateikčių rengimas (Power Point)
Pažymėkite įvestą tekstą ir parinkite jam tinkamą šriftą bei spalvą (Format Font., Font Color., Font Shadow)
6. Trečioji skaidrė kuriama pasirinkus 4 ruošinį su lentele (žr. 6), kurią sudaro 2 eilutės ir 5 stulpeliai su tokiais duomenimis:
LABORATORINIAI DARBAI
LD1 LD2 LD3 LD4 LD5
APLINKA WORD EXCEL DB Power Point
7. Ketvirtoji skaidrė – diagrama. Ji ruošiama pasirinkus 8 ruošinį (žr. 6) įvedant reikiamus duomenis čia pat ir parenkant tokį diagramos tipą, kad vėliau nereiktų koreguoti. Galima diagramą paruošti Excel programa bei koreguoti spragtelėjus dukart pele ir išsirinkus keitimo variantą (žr. 12).
8. Penktoji skaidrė kuriama įvedant meniškai apipavidalintą tekstą taip: InsertNew Slide., pasirenkamas 12 ruošinys (žr.6). Toliau InsertPictureWordArt , pasirinkite tinkamą meninio teksto tipą. Po to vietoje Your Text Here įveskite “PATEIKTIS”.
9. Šeštoji skaidrė – struktūra,- kuriama parinkus 12 ruošinį, naudojant Drawing įrankius (InsertText Box.). Reikia sukurti struktūrą, įrašyti tekstą ir sujungti blokus rodyklėmis. Po to visus struktūros elementus verta sugrupuoti, kad “neišsilakstytų” t.y. pažymėti visus objektus ir vykdyti komandą (DrawGroup) (žr. 3 lab.d.):

Pastaba. Galima naudoti skaidrės maketą Nr. 7, tačiau dažnai iškyla problemų dėl programos nepilno įdiegimo, todėl tada braižoma kaip čia nurodyta.
10. Įvykdžius komandas View Slide Sorter (žr. 15) matysite visas skaidres. Pažymėję penktąją skaidrę, paspaudę dukart kairįjį pelės klavišą, atsidursite joje. Pažymėję objektą “PATEIKTIS”, kopijuokite jį į laikino saugojimo sritį (EditCopy), o grįžę į šeštąją skaidrę (View Slide Sorter) ir spragtelėję ant jos dukart pele šį objektą pasiimkite (EditPaste) ir jį sumažinę perkelkite į viršutinį dešinįjį kampą.
11. Nustatykite bendrą pateikties vaizdą (ViewSlide Sorter), pažymėkite pirmąją skaidrę ir peržiūrėkite pateiktį (F5 arba Slide ShowView Show) spausdami kairįjį pelės klavišą, kol bus peržiūrėtos visos skaidrės.
12. Pakeiskite skaidrių išdėstymo tvarką, foną, rėmelių storį, spalvą ir kt.(žr. 10,11,17).
13. Septintoji skaidrė – dubliuota penktoji skaidrė:
a) ViewSlide Sorter režime pažymima 5-oji skaidrė ir ji dubliuojama Insert Duplicate Slide;
b) po to naujoji skaidrė perkeliama į galą (žr. 14a,14b);
c) atvėrus skaidrę ir įterpus teksto kadro rėmelį (InsertText Box, žr.7) jame įvedamas tekstas
Animacijos efektai galimi:
 Tarp skaidrių;
 Tekstui;
 Piešiniui;
 Bet kuriam pažymėtam objektui.

Be to, šioje skaidrėje rekomenduojame sukurti piešinį naudojant braižymo įrankius (Drawing) arba įsikelti iš kompiuteryje turimų bibliotekų.
14. Parinkite kiekvienai skaidrei foną: View Slide Sorter, pažymėkite norimą skaidrę ir pakeiskite jos foną (FormatBackgroundFill Effects.) (žr.10,11).
15. Visose skaidrėse esančiai tekstinei informacijai, ją pažymėjus pele, parinkite norimą spalvą ir šešėlį (FormatFont, Color, Shadow), objektus sukomponuokite norima tvarka, pernešant pažymėtus objektus ir derinant tarpusavio padėtį (DrawOrder Send to Back – vienas objektas pakišamas po kitu) (žr. 3 lab. darbą).
16. Pagražinkite 5-ją skaidrę piešiniu iš Clip Art bibliotekos: komanda ViewSlide Sorter atverkite penktąją skaidrę, InsertPictureClip Art PicturesBusiness pasirinkite piešinį ir mygtuku Insert Clip įterpkite į skaidrę. Po to pakeiskite foną (FormatBackgroundFill Effects.).
17. Nustatykite pirmosios skaidrės perėjimo į kitą skaidrę ekrane efektą: View Slide Sorter, pažymėkite pirmąją skaidrę ir vykdykite Slide ShowSlide Transition pasirinkdami reikalingus punktus:
a) Checkerboard Across – pristatymo ekrane pasirinktas animacijos efektas;
b) 5 Seconds – skaidrės pateikimo laikas;
c) No sounds – be garsinių efektų;
d) Medium – efektas vykdomas vidutiniu greičiu.
18. Nustatykite antroje skaidrėje teksto pristatymo efektą: atverkite skaidrę, pažymėkite tekstą, pasirinkite efektą komanda Slide Show Preset Animation Wipe Right arba kurį nors kitą.
19. Nustatykite skaidrių pristatymo efektus likusioms skaidrėms pasirinktinai (žr.16e).
20. Nustatykite skaidrių demonstravimo laiką (Slide ShowRehearse Timings, žr. 16b).
21. Peržiūrėkite visą pateiktį ir pakeiskite efektus, jei pasirinktieji nepatinka (Custom Animation) (žr. 17).
22. Pagražinkite šeštoje skaidrėje paruoštą struktūrą Drawing įrankiais keisdami kontūro linijų storį, fono spalvą, užrašo spalvą (žr. 10, 11). Pakoreguokite trečios skaidrės lentelę ją aprėmindami ir pakeisdami foną (Format TableBorders., Fill Fill EffectsPattern.), o ketvirtoje – diagramą, papildydami ją duomenų lentele (žr. 5 pav.).
23. Paruoštą pateiktį įrašykite (FileSave As) savo darbo kataloge arba diskelyje į failą pateiktis1 (plėtinys *.ppt – paruoštas modelis, o *.pps -demonstracinis modelis)(žr. 3e).
24. Pademonstruokite sukurtą pateiktį dėstytojui Slide Show (arba F5).
25. Peržiūrėkite pateiktį Print Preview režime, įjungę Black and White ir sutalpinę skaidres spausdinamame lape po 6 (Handouts) (žr. 14, įsitikinkite, kad jūsų užduotis, paruošta spausdinimui panaši į 5 pav. pateiktą pavyzdį).
Pastaba. Pateikties paruošimas spausdinimui (žr. 15). Jei sudarytų skaidrių išdėstymo pavyzdžių tvarka nepatinka, galite pažymėtą skaidrę perkelti į kitą vietą prieš pasirinktą skaidrę. Pabandykite pakeisti skaidrėse elementus, pakoreguoti tekstą, piešinius, įvesti poraštes, pastabas ir kt.
26. Siūlome peržiūrėti ir išbandyti nepanaudotus teorinius punktus ir baigti darbą FileExit; (žr. 3).

3. Kontrolinių užduočių temos (pasirinktinai)
1. Aš ir mano pomėgiai;
2. Mano grupė;
3. Mano darbas;
4. Mano firma;
5. Mėgstamiausia kelionė;
6. Pranešimas konferencijai;
7. Naujas matematinio uždavinio sprendimo variantas;
8. Firmos biznio planas;
9. Jumoristinis kampelis.
10. Mano šeima.
Rekomenduojama literatūra
1. Использование Microsoft Office 2000, профессиональный выпуск: Пер. с англ./ Джим Бойс, Скотт Фаллер, Ред Гилген и др. – К.; М.; СПб.: Издат. дом. “Вильямс”, 2001.
2. Power Point 2001. Pradedantiesiems. UAB “Egmont Lietuva”, 2001.
3. J.Adomavičius, E. Bareiša ir kt. Informatika 1. Vadovėlis I dalis. Kaunas, Technologija, 2001

Leave a Comment