Informaciniu technologiju (2) testas (VGTU)

Kam naudojami matematiniai paketai?
skaitiniam matematinių uždavinių sprendimui
simboliniam (analitiniam) uždavinių sprendimui
*ir skaitiniam, ir simboliniam (analitiniam) uždavinių sprendimui

Kam naudojamas matematinis paketas MathCad?
skaitiniam matematinių uždavinių sprendimui
simboliniam (analitiniam) uždavinių sprendimui
*ir skaitiniam, ir simboliniam (analitiniam) uždavinių sprendimui

Pagrindinis MathCad darbo laukas yra:
eilutė
langelis
*kadras (rėmelis)

Pakete MathCad negalima dirbti su tokiais objektais:
tekstu
grafikais
formulemis
*multimedia
programuoti

Kas yra WYSIWYG technologija?
*kai matomas objektas atspindi realiai gaunamą
kai objektą galima atsikelti iš kito programų paketo
kai, parašius dalį žodžio, jis pabaigiamas automatiškai

Kokių apdorojimo veiksmų nėra MathCad?
vektorių ir matricų apdorojimo
diferencijavimo ir integravimo
veiksmų su kompleksiniais skaičiais
Furje transformacijos
*yra visi paminėti apdorojimo veeiksmai

Kokia tvarka turi būti rašomi MathCad kadrai (rėmeliai):
*iš kairės į dešinę, iš viršaus žemyn
iš viršaus žemyn, iš kairės i dešinę ir reiškinius
iš dešinės į kairę, iš apačios į viršų
kadrų tvarka nesvarbi

Kokio redaktoriaus neturi MathCad?
tekstinio
formulių
*matricų
grafikų

Kokiu MathCad redaktoriumi atliekami programavimo veiksmai?
tekstiniu
*formulių
grafikų

Kokiu operatoriumi MathCad kintamajam priskiriama reikšmė?
=
*:=
:

Kokio dydžio begalybė yra apibrėžta pakete MathCad?
10^99
*10^307
neapibrėžta

Kaip užrašoma menama kompleksinio skaičiaus dalis pakete MathCad?
i
i arba j
*1i arba 1j
1*i arba 1*j

Kuris kintamasis pakete MathCad leidžia nustatyti skaičiavimo tikslumą?
*sisteminis TOL
sisteminis ORIGIN
specialiai apsibrėžtas vartotojo

Sisteminis MathCad kintamasis ORIGIN nusako:
skaičiavimo tikslumą
vaizdavimo tikslumą
diskretinių kintamųjų žingsnį
*pradinę masyvų inndeksų reikšmę

Ar pakete MathCad numatyti simboliniai kintamieji?
*taip
ne

Kokia raide žymimos šešioliktainės kintamųjų reikšmės MathCad?
B
D
*H
O

Koks ženklas naudojamas nurodant MathCad diskretaus kintamojo intervalą?
..
.
*spec. simbolis, panašus į ..
spec. simbolis, panašus į .

Kokio tipo objektą atitinka diskretus kintamasis?
kompleksinį skaičių
*vektorių
matricą
kvadratinę matricą

Koks ženklas naudojamas simboliniam išraiškos išvedimui MathCad pakete?
lygybė
trijų br

rūkšnių lygybė
*rodyklė dešinėn
spec. simbolis, panašus į lygybę

Koks ženklas naudojamas skaitmeniniam išraiškos išvedimui MathCad pakete?
*lygybė
trijų brūkšnių lygybė
rodyklė dešinėn
spec. simbolis, panašus į lygybę

Koks ženklas naudojamas kaip loginė lygybė MathCad išraiškose?
lygybė
trijų brūkšnių lygybė
rodyklė dešinėn
*spec. simbolis, panašus į lygybę

MathCad paketas geriausiai tinka:
matematikams
fizikams
*inžinieriams

Kaip atliekamos diferencijavimo užduotys paketu MathCad?
galima diferencijuoti tik vieno kintamojo išraiškas
galima diferencijuoti daugelio kintamųjų išraiškas tik pagal pirmą išraiškoje esantį kintamąjį
*galima diferencijuoti daugelio kintamųjų išraiškas, kintamąjį nurodant mėlynu kursoriumi
galima diferencijuoti daugelio kintamųjų išraiškas pagal didžiąja raide prasidedantį kintamąjį

Kaip MathCad sukurti polinį funkcijos grafiką?
MathCad priemonėmis tai neįmanoma
funkcijos argumentas turi būti graikų abėcėlės raidė
*grafikų redaktorius leidžia pasirinkti norimą grafiko tipą

Kaip MathCad sukurti grafiką, vaizduojantį dvi funkcijas?
MathCad priemonėmis tai neįmanoma
*funkcijos y ašyje atskiriamos kableliais
grafikų redaktorius leidžia pasirinkti norimą grafiko tipą

Kokie matų vienetai gali būti naudojami sprendžiant MathCad užždavinius?
MathCad priemonėmis tai neįmanoma
SI sistemos vienetai
*SI sistemos, angliški bei amerikoniški matavimo vienetai
MathCad aplinkoje esantys ir vartotojo susikurti

Skaičiuojant MathCad išraišką, kurioje naudojami matų vienetai:
rezultato mato vienetą reikia užrašyti vartotojui
rezultato mato vienetą reikia pasirinkti iš kelių galimų
*rezultato mato vienetas užrašomas automatiškai

Duomenų bazė yra:
duomenų apie abstrakčius objektus įvairiose srityse visuma
*duomenų apie konkrečius objektus tam tikroje dalykinėje srityje visuma
kai kurių pavienių duomenų atsitiktinė sankaupa

Koks duomenų bazės kūrimo etapas yra pirmiausias?
reikalingų duomenų paieška
duomenų surinkimas
*duomenų struktūros sukūrimas

Duomenų bazių valdymo sistema yra:
*programinių priemonių kompleksas, leidžiantis aprašyti duomenų st

truktūras, įvesti duomenis ir jų ieškoti bei tinkamai pateikti
techninės ir programinės priemonės, skirtos manipuliacijai duomenimis, jų konvertavimui
techninių priemonių kompleksas duomenims iš vienos duomenų bazės į kitą perduoti

Svarbiausia duomenų bazės valdymo sistemos funkcija yra:
duomenų struktūros sukūrimas
duomenų įvedimas
*duomenų paieška
duomenų apsauga

Istoriškai seniausia duomenų bazių valdymo sistema yra:
*nuoseklios kreipties failai
hierarchinė DBVS
tinklinė DBVS
reliacinė DBVS
kliento ir serverio technologijos DBVS

Kuri duomenų bazių valdymo sistema palaiko loginius ryšius tarp duomenų?
nuoseklios kreipties failai
hierarchinė DBVS
tinklinė DBVS
*reliacinė DBVS

Kuris duomenų bazės modelis šiuo metu populiariausias?
nuoseklios kreipties failai
hierarchinis
tinklinis
*reliacinis
objektinis

Kokios savybės neturi reliacinė DB?
duomenys vartotojo požiūriu talpinami į lenteles
reliacinių operatorių pagalba iš esamų lentelių gali būti generuojamos naujos
duomenų įrašai surišti loginiais ryšiais
*duomenų įrašai surišti fizinėmis rodyklėmis

Kokie duomenys talpinami vienoje reliacinėje DB lentelėje?
logiškai susieti
*aprašantys tos pat rūšies objektus
surūšiuoti pagal duomenų šaltinį

Kas yra sąryšis reliacinėje DB?
*tam tikru būdu logiškai susieti vienos ar kelių DB lentelių duomenys
duomenys, esantys vienoje DB lentelėje
visa reliacinės DB struktūra

Kas yra sąryšio laipsnis reliacinėje DB?
*atributų (stulpelių) skaičius sąryšyje
sąryšio įrašų (eilučių) skaičius
sąryšio atributų ir įrašų sandauga

Kokia duomenų bazės lentelės atributų savybė nėra svarbi?
*atributų išdėstymo tvarka
unikalūs atributų pavadinimai
atributo leistinų reikšmių sritis
atributo reikšmės nedalomumas (atomiškumas)

Kokią prasmę turi atributo reikšmė NULL?
atributo reikšmė yra lygi nuliui
*atributo reikšmė yra neapibrėžta (nežinoma)
atributas yra DB lentelės raktas

Kas yra reliacinės DB lentelės raktas?
minimalus atributų rinkinys, vienareikšmiškai apibrėžiantis atskirą įrašą
minimalus lentelės atributų rinkinys
*minimalus atributų ri

inkinys, vienareikšmiškai apibrėžiantis atskirą įrašą, kartu esantis ir minimaliu lentelės atributų rinkiniu

Kas yra pirminis reliacinės DB raktas?
visi raktai yra pirminiai
*pagrindinis raktas, naudojamas sąryšiams sudaryti
raktas, susidedantis iš vieno lentelės atributo

Kas yra sudėtinis reliacinės DB raktas?
visi raktai yra sudėtiniai
pagrindinis raktas, naudojamas sąryšiams sudaryti
raktas, susidedantis iš vieno lentelės atributo
*raktas, susidedantis iš kelių lentelės atributų

Koks reliacinės DB raktas negali būti pirminiu?
sudėtinis
*neunikalus
potencialus

Kas yra išorinis reliacinės DB lentelės raktas?
minimalus atributų rinkinys, vienareikšmiškai apibrėžiantis atskirą įrašą
*atributų rinkinys, kuris tuo pačiu yra pirminis kitos lentelės (arba tos pačios) raktas
raktas, susidedantis iš kelių lentelės atributų

Duomenų bazės reliacinė schema yra:
grafinė schema, vaizduojanti duomenų bazės lenteles
*reliacinių lentelių, atributų vardų ir tipų, raktinių atributų ir išorinių raktų sąrašas
tarpusavyje susiję priemonės, metodai ir personalas, naudojami informacijai saugoti, apdoroti bei teikti

Kategorinis duomenų bazės vientisumas yra:
*sąlyga, kad raktinis atributas negali būti neapibrėžtas (tuščioji reikšmė)
sąlyga, kad išorinio rakto atributo reikšmė gali būti arba tuščia, arba būtinai lygi kokiai nors kitos lentelės raktinio atributo reikšmei
sąlyga, kad pirminis raktas būtinai turi būti kurios nors lentelės išoriniu raktu

Duomenų bazės ryšių vientisumas yra:
sąlyga, kad raktinis atributas negali būti neapibrėžtas (tuščioji reikšmė)
*sąlyga, kad išorinio rakto atributo reikšmė gali būti arba tuščia, arba būtinai lygi kokiai nors kitos lentelės raktinio atributo reikšmei
sąlyga, kad pirminis raktas būtinai turi būti kurios nors le

entelės išoriniu raktu

Kuri iš paminėtų salygų nėra ribinė duomenų bazės sąlyga, palaikanti duomenų vientisumą?
sąlyga, kad raktinis atributas negali būti neapibrėžtas (tuščioji reikšmė)
sąlyga, kad išorinio rakto atributo reikšmė gali būti arba tuščia, arba būtinai lygi kokiai nors kitos lentelės raktinio atributo reikšmei
*sąlyga, kad pirminis raktas būtinai turi būti kurios nors lentelės išoriniu raktu

Ar gali išorinio rakto atributas būti tuščioji reikšmė (NULL)?
taip
ne
*gali, bet to reiktų vengti

Kas yra duomenų bazės indeksas?
minimalus atributų rinkinys, vienareikšmiškai apibrėžiantis atskirą įrašą
*lentelė, kurioje surašytos nuorodos į įrašus pagal sutvarkytą vieno ar kelių atributų sąrašą
visa reliacinės DB struktūra

Kaip kuriamas duomenų bazės indeksas?
sukuriamas vartotojo vieną kartą, po to tik naudojamas
spec. procedūromis atnaujinamas vartotojo kaskart, kai įrašomi nauji duomenys
*sukuriamas ir atnaujinamas duomenų bazės valdymo sistemos, kai keičiami duomenys duomenų bazėje

Kokios struktūros elementas yra duomenų bazės indeksas?
duomenų bazės valdymo sistemos
duomenų bazės
*reliacinės duomenų bazės lentelės

Kam naudojami duomenų bazės indeksai?
norint išvesti įrašus norima tvarka
norint surišti įrašus tarp lentelių per bendrus laukus
*norint išvesti įrašus norima tvarka ir/arba surišti įrašus tarp lentelių per bendrus laukus

Kas yra reliacinės duomenų bazės normalizacija?
nustatomos normos, kiek įrašų gali turėti kiekviena DB lentelė
*lentelių transformavimas iki standartinio DB modelio
visų DB duomenų suvedimas į vieną išplėstinę lentelę

Kurios problemos neišsprendžia duomenų bazės normalizacija?
duomenų perteklumo
duomenų vientisumo (suderinamumo)
*duomenų saugumo

Kaip gali būti apibūdinta pirmoji reliacinės duomenų bazės normalinė forma?
*visos atributų reikšmės yra atominės (negali būti objektų grupė ar pan.)
negali būti neraktinių atributų, kurių reikšmė vienareikšmiškai priklauso tik nuo dalies rakto
bet koks determinantas yra raktas

Kaip gali būti apibūdinta antroji reliacinės duomenų bazės normalinė forma?
visos atributų reikšmės yra atominės (negali būti objektų grupė ar pan.)
*negali būti neraktinių atributų, kurių reikšmė vienareikšmiškai priklauso tik nuo dalies rakto
bet koks determinantas yra raktas

Kaip gali būti apibūdinta trečioji reliacinės duomenų bazės normalinė forma?
visos atributų reikšmės yra atominės (negali būti objektų grupė ar pan.)
negali būti neraktinių atributų, kurių reikšmė vienareikšmiškai priklauso tik nuo dalies rakto
*bet koks determinantas yra raktas

Kurios normalinės formos dažniausiai prisilaikoma, projektuojant reliacinę duomenų bazę?
pirmosios
antrosios
*trečiosios
ketvirtosios
penktosios

Kokia tvarka kuriamas reliacinės duomenų bazės modelis?
lentelės, ryšiai tarp jų, atributai, raktai
atributai, raktai, lentelės, ryšiai tarp jų
raktai, lentelės, ryšiai tarp jų, atributai
*lentelės, atributai, raktai, ryšiai tarp lentelių

Kurio ryšio tipo negalima realizuoti koncepciniame duomenų bazės modelyje?
vienas su vienu
vienas su daug
daug su vienu
daug su daug
*galima realizuoti vienas su vienu, vienas su daug, daug su vienu, daug su daug

Kurio ryšio tipo negalima realizuoti fiziniame (realiame) duomenų bazės modelyje?
vienas su vienu
vienas su daug
daug su vienu
*daug su daug
galima realizuoti vienas su vienu, vienas su daug, daug su vienu, daug su daug

Kokiu būdu realizuojamas ryšys “daug su daug” realiose reliacinėse duomenų bazėse?
panaudojant papildomą indeksą
*panaudojant papildomą lentelę
tai priklauso nuo konkrečios reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos

Ar gali reliacinės duomenų bazės lentelė turėti pirminį ir išorinį raktus su ta pačia atributų kombinacija?
ne
*taip
tik tuo atveju, jei išorinis raktas unikalus

Koks ryšio tarp reliacinės duomenų bazės lentelių palaikymas įrašo trynimo atveju pažeidžia DB vientisumą?
*nedaryti nieko
neleisti trinti įrašo, jei į jį yra nuorodų susietose lentelėse
trinti visus įrašus susietose lentelėse, kurie turi nuorodą į trinamą įrašą

Koks ryšio tarp reliacinės duomenų bazės lentelių palaikymas įrašo trynimo atveju garantuotai nepažeidžia DB vientisumo?
nedaryti nieko
*neleisti trinti įrašo, jei į jį yra nuorodų susietose lentelėse
visuose susietų lentelių įrašuose, kurie turi nuorodą į trinamą įrašą, įrašyti reikšmę NULL

Kuri iš paminėtų DBVS palaiko kliento ir serverio architektūrą?
dBase
Fox Pro
*Oracle
Clipper

Kurioje architektūroje duomenų bazė (duomenys) yra atskirai nuo duomenų?
*lygiaverčių vartotojų
kliento ir serverio

Kurio trūkumo neturi lygiaverčių vartotojų architektūroje dirbanti duomenų bazių valdymo sistema?
dideli duomenų srautai kompiuteriniame tinkle
*dideli reikalavimai techniniams ištekliams
prastas duomenų bazės vientisumo palaikymas
prastas duomenų saugumo lygis

Kurioje architektūroje realizuota duomenų bazių valdymo sistema labiau apkrauna kompiuterinius tinklus?
*lygiaverčių vartotojų
kliento ir serverio

Kuriems sistemos dalyviams tiesiogiai prieinami duomenys kliento ir serverio architektūroje?
klientams
*serveriams
ir klientams, ir serveriams

Kuris su duomenų bazėmis dirbantis kompiuteris reikalauja didžiausių techninių išteklių?
lygiaverčio vartotojo
kliento
*serverio

Kiek duomenų bazių serverių gali būti kliento ir serverio architektūroje?
1
2
3
*>3

Kokia kalba bendrauja klientas ir serveris duomenų bazių valdymo sistemoje?
DDL
*SQL
HTML
XTML

Struktūrizuotos užklausų kalbos standartas yra:
MPRII
*SQL92
MS SQL
DB/2

Ar visos SQL užklausas palaikančios kalbos yra vienodos?
visos visiškai vienodos
*visos šiek tiek skiriasi
galima išskirti tik komercinį ir nekomercinį dialektus

Kuri SQL struktūra skirta duomenų išrinkimui?
*SELECT
UPDATE
INSERT
CREATE

Ką reiškia * struktūroje SELECT *?
*išrinkti visus lentelės laukus
išrinkti visus lentelės įrašus
ištrinti visus lentelės įrašus

Kuri SQL struktūra skirta duomenų keitimui?
SELECT
*UPDATE
INSERT
CREATE

Kuri SQL struktūra skirta lentelei sukurti?
SELECT
UPDATE
INSERT
*CREATE

Kuriuo tikslu nenaudojama sąlyga WHERE?
*apriboti atsakymo (kortežo) laukų skaičiui
apriboti atsakymo (kortežo) įrašų skaičiui
susieti dviejų lentelių duomenis

Kokia SQL struktūra naudojantis galimas DB išrinkimas pagal simbolinius laukus?
WHERE
BETWEEN
LIKE
WHERE ir LIKE
*WHERE, BETWEEN ir LIKE

Kuri SQL užklausa yra neteisinga?
select count(*) from darbuotojai
select count(*) from darbuotojai where pavarde=’Jonaitis’
*select count(*) from darbuotojai order by pavarde
select count(*) from darbuotojai group by pavarde
neteisingos visos, išvardintos kituose atsakymuose

Ar galima SQL užklausose atlikti palyginimo operacijas su simbolinio tipo reikšmėmis?
*taip
ne

Kurią SQL funkciją naudojant bus randamas firmos darbuotojų skaičius?
*count(*)
avg(*)
max(*)
sum(*)

Kurios SQL struktūros leidžia apjungti lenteles?
WHERE
INNER JOIN
OUTER JOIN
INNER JOIN ir OUTER JOIN
*WHERE, INNER JOIN ir OUTER JOIN

Kaip atskiriama, kurios lentelės lauku manipuliuojama, jei skirtingos SQL užklausos lentelės turi laukus vienodais pavadinimais?
vienas laukas turi būti perpavadintas
*laukams suteikiami skirtingi prefiksai (priešdėliai)
tai ne problema, kadangi abu laukai visada turės tą pačią reikšmę

Kokiu ženklu SQL užklausose atskiriami laukų prefiksai (priešdėliai)?
*.
:

Ar visada laukų prefiksais (priešdėliais) SQL užklausose yra lentelių pavadinimai?
visada
niekada
*tik tada, jei aprašymo sąlygos nutyli ir užklausoje naudojama ne viea lentelė

Kurį lentelių apjungimo tipą naudojant, bus gaunamas mažiausiai įrašų turintis atsakymas?
*INNER JOIN
OUTER JOIN
nenaudojant jokio apjungimo (neapjungiant)

Ar galima vienos SQL užklausos pagalba pakeisti duomenis ne viename lentelės įraše?
*taip
ne
tik tada, jei senos laukų reikšmės yra apibrėžtos

Ar būtina, įrašant naują įrašą į reliacinės DB lentelę, nurodyti visų laukų reikšmes?
taip
ne
*galima nenurodyti, jei reikšmė priskiriama pagal nutylėjimą ar gali likti neapibrėžta

Kokiose taikomosiose programose plačiausiai naudojamos duomenų bazės?
matematiniuose paketuose
*kompiuterizuotose informacinėse sistemose
bendrojo naudojimo
automatizuoto projektavimo

Kurio tipo duomenų bazės yra jauniausios?
hierarchinės
tinklinės
reliacinės
*objektinės

Kurio tipo grafika nėra išskiriama saugojimo formato požiūriu?
rastrinė
vektorinė
*trimatė

Kokiu principu saugomi ir formuojami rastrinės grafikos paveikslai?
*vaizdas formuojamas iš spalvotų taškų mozaikos
vaizdas formuojamas iš linijų ir kitų grafinių primityvų
vaizdas formuojamas iš linijų ir kitų grafinių primytyvų rėmo, apvelkamo rastrinių elementų paviršiais

Kokiu principu saugomi ir formuojami vektorinės grafikos paveikslai?
vaizdas formuojamas iš spalvotų taškų mozaikos
*vaizdas formuojamas iš linijų ir kitų grafinių primityvų
vaizdas formuojamas iš linijų ir kitų grafinių primytyvų rėmo, apvelkamo rastrinių elementų paviršiais

Kokio veiksmo negalima atlikti su rastrinės grafikos paveikslu?
keisti šviesumą
keisti kontrastą
iškirpti ir kopijuoti
*pasukti

Kokį veiksmą galima atlikti su vektorinės grafikos paveikslu?
keisti šviesumą
keisti kontrastą
sulieti
*pasukti

Kokio tipo grafiniuose paveiksluose saugomos nuotraukos?
*rastriniuose
vektoriniuose
rastriniuose ir vektoriniuose

Kokios grafikos elementai būtini, kuriant trimatę multiplikaciją?
rastrinės
vektorinės
*ir rastrinės, ir vektorinės

Kokiu grafiniu formatu įrašomas rastrinis paveikslas suspaudžiamas labiausiai?
GIFF
*JPEG
PCX
TIFF
BMP

Kuo pagrįstas ypač aukštas nuotraukų suspaudimo laipsnis?
ypač moderniais glaudinimo metodais
ypač galinga kompiuterių technine įranga
ypač galinga kompiuterių technine įranga ir moderniais glaudinimo metodais
*žmogaus regos ypatumais

Kokiais būdais galima sumažinti išteklius, reikalingus rastriniam vaizdui saugoti?
mažinant vaizdo skyrą
mažinant vaizdo spalvinį gylį
*mažinant vaizdo skyrą ir spalvinį gylį

Kodėl reikalingas efektyvus video vaizdo suspaudimas?
dėl mažų disko talpų
dėl lėto duomenų perdavimo iš disko į atmintį
*dėl mažų disko talpų bei lėto duomenų perdavimo iš disko į atmintį
dėl mažos monitoriaus skyros

Koks metodas praktiškai nenaudojamas glaudinant video vaizdą?
*sutraukiami iš eilės pasikartojantys tos pačios spalvos taškai
kadro intensyvumo vaizdas saugomas pilna skyra, spalvotų vaizdo dedamųjų – puse skyros
pakadriui nerašomos nejudančios kadro dalys

Kuris video vaizdo formatas dar vadinamas DivX?
MPEG1
MPEG2
MPEG3
*MPEG4
MPEG7

Kuriuo video vaizdo formatu įrašomi VideoCD ir DVD?
MPEG1
*MPEG2
MPEG3
MPEG4
MPEG7

Koks glaudinimo formatas naudojamas muzikai įrašinėti?
*MP3
WAV
BMP
RGB

Kokiu dažniu taktuojamas CD kokybės garso signalo įrašymas?
11,025 kHz
22,05 kHz
*44,1 kHz
88,2 kHz

Kokia charakteristika nėra svarbi, įrašinėjant sintezuoto muzikos instrumento garso šabloną?
pagrindinis (nešantis) dažnis
obertonų spektras
*garso stiprumas ir trukmė
gaubiamoji garso charakteristika

Kuris įrenginys negali būti priskirtas daugialypės terpės įrenginių grupei?
mikrofonas
TV plokštė
*balsinis modemas
garso plokštė

Kurie daugialypės terpės failai yra santykinai mažiausi?
*sintezuotos muzikos
CD kokybės audio muzikos
video filmų

Kiek sąveikos funkcijų sluoksnių numato OSI kompiuterinių tinklų modelis?
3
5
*7
9

Kuri kompiuterinių tinklų charakteristika nusako geometrines tinklo charakteristikas?
*topologija
protokolas
architektūra

Kuri kompiuterinių tinklų charakteristika nusako tinklo mazgų pasiskirstymą rolėmis?
topologija
protokolas
*architektūra

Kuris OSI modelio sluoksnis yra atsakingas už tinklo darbo klaidų nustatymą ir ištaisymą?
programų sluoksnis
sesijos sluoksnis
*transportavimo (perdavimo) sluoksnis
tinklo sluoksnis
fizinis slouksnis

Kuris OSI modelio sluoksnis yra “arčiausiai laido”?
programų sluoksnis
sesijos sluoksnis
transportavimo (perdavimo) sluoksnis
tinklo sluoksnis
*fizinis slouksnis

Kurio OSI modelio sluoksnio funkcijos valdo tinklo mazgų sujungimą?
programų sluoksnio
sesijos sluoksnio
transportavimo (perdavimo) sluoksnio
*tinklo sluoksnio
fizinio slouksnio

Kokiomis priemonėmis realizuojamos OSI modelio sesijos funkcijos?
aparatūrinėmis
*programinėmis
aparatūrinėmis ir programinėmis

Kiek skirtingų pagrindinių loginių tinklo topologijų išskiriama?
2
3
*4
5

Kokio tipo kompiuterių tinklo topologija geriausiai tinka ilgoms ir siauroms patalpoms?
*magistralės
žiedo
žvaigždės
hierarchinė

Kurią kompiuterinio tinklo topologiją realizuoja šakotuvo (koncentratoriaus) panaudojimas?
magistralės
žiedo
*žvaigždės
hierarchinę

Į vieną kompiuterių tinklą galima apjungti:
žiedo ir žvaigždės topologijų potinklius
magistralės ir hierarchinės topologijų potinklius
žvaigždės ir magistralės topologijų potinklius
*bet kurių topologijų potinklius

Kokia topologija realizuotas FDDI tinklas?
magistralės
žiedo
*žvaigždės
hierarchine

Kokią perdavimo terpę numato FDDI tinklas?
koaksialinį kabelį
vytos poros kabelį
*optinį kabelį
radijo bangas

Kuris tinklas yra ne žiedo topologijos?
FDDI
CDDI
Token Ring
*Ethernet

Kurios specifikacijos tinklas šiuo metu populiariausias?
FDDI
CDDI
Token Ring
*Ethernet

Kurios specifikacijos tinklas šiuo metu praktiškai nebenaudojamas?
FDDI
CDDI
*Token Ring
Ethernet

Kuriais metais pradėtas vystyti Ethernet tinklas?
1960 m.
*1980 m.
1990 m.

Kokia sparta dirbo pirmasis Ethernet tinklas?
4 Mb/s
*10 Mb/s
16 Mb/s

Kokia sparta dirba 10Base5 specifikacijos tinklas?
4 Mb/s
*10 Mb/s
16 Mb/s

Kurio standarto tinklo segmentas gali būti ilgiausias:
10Base2
*10Base5
10BaseT

Kurio standarto tinklas yra sparčiausias?
10Base2
10Base5
10BaseT
*100BaseT

Kaip Ethernet tinkle sprendžiamos kolizijos problemos?
kolizija nevyksta, nes perdavimas vyksta, tik gavus Token signalą
*po kolizijos praėjus atsitiktiniam laiko intervalui, perdavimas automatiškai kartojamas
kolizijos atveju tinklas “pakimba”, jo atgaivinimui reikalingas tinklo administratoriaus įsikišimas

Koks įrenginys sprendžia Ethernet tinklo kolizijų problemas?
modemas
*tinklo korta
šakotuvas (koncentratorius)

Kelios pagrindinės tinklo architektūros šiuo metu žinomos?
*2
3
4

Kuri tinklo architektūra geriau tinka mažoms įstaigoms?
*P2P (lygiaverčių vartotojų)
kliento ir serverio

Kurią tinklo paslaugų architektūrą atstovauja nežemiškos gyvybės paieškos projektas?
*P2P (lygiaverčių vartotojų)
kliento ir serverio

Kuris Ethernet tinklas terminuojamas 50 omų aktyviosios varžos terminatoriais?
*thin Ethernet (plonas koaksialinis)
thick Ethernet (storas koaksialinis)
UTP (neekranuotos vytos poros)
STP (ekranuotos vytos poros)

Koks pagrindinis koaksialinio tinklo trūkumas?
maži maksimalūs segmento ilgiai
didelė banginė varža
*mažas patikimumas

Kiek vytų porų yra kompiuterinio tinklo vytos poros kabelyje?
1
2
3
*4
5

Kurios kategorijos vytos poros kabelis neskirtas duomenų perdavimui?
*1
2
3
4
5

Kiek vytų porų yra naudojama 100BaseTX specifikacijos tinkle?
1
*2
3
4

Ar galima 3 kategorijos tinklais perduoti duomenis 100 Mb/s sparta?
ne
galima, naudojant dvi vytas poras
*galima, naudojant keturias vytas poras

Kodėl duomenims perduoti naudojamos laidų poros yra vytos?
padidėja maksimalus perdavimo atstumas
*sumažėja triukšmai kabelyje
sumažėja kabelio varža

Kodėl šviesa šviesolaidžiu sklinda neišsisklaidydama?
atsispindi nuo pasidabruotų šviesolaidžio cilindro kraštų
atsispindi nuo optiškai retesnio šviesolaidžio cilindro išorinio sluoksnio
*atsispindi nuo optiškai tankesnio šviesolaidžio cilindro išorinio sluoksnio

Koks šviesos šaltinis naudojamas signalams šviesolaidžiais perduoti?
lazeris
šviesos diodas
*lazeris arba šviesos diodas
strobuojanti neoninė lemputė

Kokas perdavimo sąlygas numato 100BaseFX specifikacija?
perdavimą iki 2 km vienmodžiu šviesolaidžiu
*perdavimą iki 2 km daugiamodžiu šviesolaidžiu
perdavimą iki 100 m vienmodžiu šviesolaidžiu
perdavimą iki 100 m daugiamodžiu šviesolaidžiu

Kokių OSI modelio sluoksnių funkcijas realizuoja tinklo korta (adapteris)?
*1-2
3-5
6-7

Ar gali ta pati tinklo korta veikti ir 10, ir 100 Mb/s sparta?
ne
taip
*tai priklauso nuo tinklo kortos tipo

Ar gali ta pati tinklo korta veikti ir Ethernet, ir Token Ring tinkluose?
*ne
taip
tai priklauso nuo tinklo kortos tipo

Kokia aparatūra yra naudojama Ethernet tinklo segmentams pailginti?
*kartotuvas
šakotuvas
tiltas
maršrutizatorius
šliuzas

Kokia aparatūra yra naudojama dviems Ethernet tinklo segmentams logiškai atskirti?
kartotuvas
šakotuvas
*tiltas
maršrutizatorius
šliuzas

Kokia aparatūra, naudojama Ethernet tinkluose, dirba trečiame OSI modelio funkcijų sluoksnyje?
kartotuvas
šakotuvas
tiltas
komutatorius
*maršrutizatorius

Koks mažiausias savarankiškas duomenų vienetas yra perduodamas tinklu?
kadras
*paketas
puslapis
failas

Kokia aparatūra, naudojama Ethernet tinkluose, parenka optimalų paketo kelią?
kartotuvas
šakotuvas
tiltas
komutatorius
*maršrutizatorius

Ką veikia komutatorius Ethernet tinkle?
sustiprina perduodamą signalą
*logiškai atriša keletą tinklo segmentų
parenka optimalų paketo perdavimo kelią

Kokia aparatūra, naudojama Ethernet tinkluose, neperduoda į kitą segmentą blogų duomenų paketų?
šakotuvas
tiltas
komutatorius
*tiltas ir komutatorius
šakotuvas ir komutatorius

Kokia aparatūra naudojama duomenims telefono tinklais perduoti?
tinklo korta
*modemas
komutatorius

Kokiai dažnių juostai skaidrūs įprastiniai telefono tinklai?
*300-3300 Hz
20-20000 Hz
16-100000 Hz

Kokiu tikslu naudojami modemai?
užkoduoti perduodamus duomenis ir dekoduoti saugumo sumetimais
*skaitmeninį signalą paversti analoginiu ir atvirkščiai
siekiant paspartinti duomenų perdavimą

Kuri moduliacijos rūšis yra kitų moduliacijų hibridas?
amplitudinė
dažninė
fazinė
*kvadratūrinė

Kvadratūrinis moduliacijos metodas yra hibridas:
amplitudinės ir dažninės moduliacijos
*amplitudinės ir fazinės moduliacijos
dažninės ir fazinės moduliacijos
amplitudinės, dažninės ir fazinės moduliacijos

Sinchroniniai modemai skiriasi nuo asinchroninių nes:
vienu metu sigalą priima ir siunčia
*tikslaus laiko signalu suderina fazę

Tikrasis modemo greitis nepriklauso nuo:
nuoseklaus prievado spartos
telefono linijos būklės
kitam laido gale esančio modemo tipo
*kompiuterio atminties tipo

Išoriniai modemai paprastai jungiami į:
*nuoseklų prievadą
lygiagretų prievadą
SCSI prievadą

Koks protokolas paprastai naudojamas šiuolaikiniuose modemuose?
V.32
V.34
*V.90

Kokia didžiausia sparta gali dirbti įprastas asinchroninis modemas?
14,4 kb/s
28,8 kb/s
*56 kb/s

Kas yra failų persiuntimo modemu protokolas?
taisyklės failų persiuntimui
*taisykles failų persiuntimui ir klaidų korekcijai
taisyklės failų persiuntimui, klaidų korekcijai ir persiųstų failų valdymui

Koks priešdėlis (prefiksas) naudojamas, užrašant komandą modemui?
*AT
ATZ
ATH

Kuo skiriasi ISDN ir įprastas telefoninis ryšys?
ISDN yra belaidis
ISDN yra sinchroninis
*ISDN yra skaitmeninis

Kokius įrenginius galima prijungti prie ISDN?
tik analoginius
tik skaitmeninius
*ir analoginius, ir skaitmeninius

Kiek duomenų kanalų turi ISDN BRI sąsaja?
*2
30
32

Iki kelių įrenginių galima prijungti prie ISDN BRI sąsajos?
2
4
*8
12

Kuri santrumpa apima visas kitas DSL ryšio realizacijas?
ADSL
*xDSL
HDSL
SDSL
VDSL

Kuri DSL ryšio realizacija populiariausia?
*ADSL
HDSL
SDSL
VDSL

Kuria ADSL ryšio kryptimi galimas perduoti duomenų srautas yra didesnis?
*iš centro vartotojui
vartotojo – centrui
į abi puses perduodami vienodo dydžio srautai

Kuri DSL ryšio realizacija sparčiausia?
ADSL
HDSL
SDSL
*VDSL

Kokį kabelį priėmimui naudoja kabelinis modemas?
telefono
*koaksialinį TV
koaksialinį Ethernet

Kuris mobiliojo ryšio kanalų paskirstymo metodas naudojamas rečiausiai?
*FDMA (išskiriamos dažnių juostos)
TDMA (išskiriami laiko intervalai)
CDMA (kanalas dalijamas spec. kodais)

Kuris mobiliojo GSM ryšio tinklo dalis kontroliuoja autorizaciją ir ryšio perdavimą?
mobili stotis
bazinė stotis
*tinklo komutacinė posistemė
operacijų ir palaikymo posistemė

Kuri mobiliojo GSM ryšio duomenų perdavimo technologija yra spartesnė?
HSCSD
*GPRS

Kuri mobiliojo GSM ryšio duomenų perdavimo technologija naudoja visus TDMA kanalus?
*HSCSD
GPRS
WAP

Koks GSM protokolas naudojamas mobiliajam internetui?
HSCSD
GPRS
*WAP

Kam naudojama GPS technologija?
duomenų perdavimui
mobiliajam internetui
*tiksliam geografinės vietos nustatymui

Kuris tinklo protokolas naudojamas dirbant modemu?
NetBEUI
IPX/SPX
TCP/IP
*PPP

Kuris tinklo protokolas naudojamas naršant internete?
NetBEUI
IPX/SPX
*TCP/IP
PPP

Kiek skirtingų tinklo protokolų gali palaikyti kompiuteris?
1
2
3
*daug

Ar gali du kompiuteriai, turintys skirtingus tinklo protokolų rinkinius, bendrauti tinkle?
ne
gali
*gali, jei turi bent vieną bendrą abiems protokolą

Kelis protokolus apjungia tinklo protokolas TCP/IP?
1
*2
3
4

Kuris iš paminėtų tinklo protokolų nenaudoja fizinių MAC adresų?
NetBEUI
IPX/SPX
*TCP/IP

Kiek skaičių (grupių) turi IP adresas?
1
2
3
*4
5

Kokią didžiausią reikšmę gali įgyti IP adreso skaičius (grupė)?
15
*255
32767
65535

Kiek IP adreso skaičių (grupių) nusako A kategorijos tinklą?
*1
2
3
4
5

Kiek IP adreso skaičių (grupių) nusako B kategorijos tinklą?
1
*2
3
4
5

Kiek IP adreso skaičių (grupių) nusako C kategorijos tinklą?
1
2
*3
4
5

Kiek kompiuterių daugiausia gali būti C kategorijos tinkle?
127
128
*254
255
256

Kiek kompiuterių daugiausia gali būti tinkle, kurio šablonas 255.255.255.128?
*127
128
254
255
256

Kas kompiuteriui (vartotojui) suteikia pastovų (nuolatinį) IP adresą?
adresą pasirenka pats vartotojas
adresas kompiuteriui suteikiamas automatiškai, įsijungus į internetą
*adresą suteikia tinklo administratorius
adresą suteikia speciali tarptautinė tarnyba

Kiek interneto kompiuterių (vartotojų) vienu metu gali naudoti tą patį IP adresą?
*1
4
16
256
ribojimų nėra

Kiek interneto kompiuterių (vartotojų) vienu metu gali naudoti tą patį vardą?
*1
4
16
256
ribojimų nėra

Koks yra kompiuterio pilno vardo internete šablonas?
komp_vardas
*komp_vardas.sritis
tipas@komp_vardas.sritis

Kokia logine struktūra paremtas internetinio vardo sudarymas?
*hierarchine
tinkline
žiedine

Kuri interneto srities priesaga nėra aukščiausio lygio?
com
mil
*linux.org
lt

Kuri aukščiausio lygio interneto srities priesaga nėra numatyta?
com
mil
org
lt
*vtu

Ar būtina nurodyti DNS serverio adresą?
taip
ne
*ne, jei žinomi kitų reikalingų serverių IP adresai

Kokio tipo paslauga nenaudojama, išeinant į internetą modemu?
DNS
*GPS
DHCP

Kokias paslaugas teikia DHCP servisas?
*suteikia laikiną IP adresą
pateikia IP adresą pagal nurodytą internetinį vardą
persiunčia elektroninio pašto žinutes

Koks pagrindinis DHCP paslaugos privalumas?
vienu metu vienu IP adresu gali naudotis keli vartotojai
*vienu IP adresu gali naudotis keli vartotojai
padidina IP adresų skaičių

Kurį protokolą naudojant, pasiekiamas didžiausias saugumas?
TCP/IP
DHCP
*SSL

Kam skirta TELNET paslauga?
*darbui nutolusiame kompiuteryje
elektroninio pašto peržiūrai
didelių failų persiuntimui
naršymui internete

Kam skirta FTP paslauga?
darbui nutolusiame kompiuteryje
elektroninio pašto peržiūrai
*didelių failų persiuntimui
naršymui internete

Kokios komandos naudojamos, dirbant TELNET aplinkoje?
vietinio kompiuterio sisteminės komandos
*nutolusio kompiuterio sisteminės komandos
tik specialios TELNET komandos

Kuris paminėtas protokolas yra aukščiausiame lygyje?
TCP/IP
SSL
*TELNET

Kuris protokolas nebūtinas, dirbant TELNET?
TCP/IP
*SSL
TELNET

Kurios paslaugos rečiausiai teikiamos anonimiškai?
*TELNET
FTP
WWW

Kiek failų persiuntimo režimų numatyta teikiant FTP paslaugas?
1
*2
3
4

Kuo skiriasi FTP paslaugos failų persiuntimo režimai?
vienas skirtas dideliems, kitas – mažiems failams persiųsti
*vienas skirtas tekstiniams, kitas – dvejetainiams failams persiųsti
vienas skirtas failams, kitas – katalogams persiųsti

Kokiu FTP režimu reikia siųsti programos išeities tekstą?
*ASCII
BINARY
ANSI
nesvarbu

Kuri FTP kliento programa yra integruota Windows operacinėse sistemose?
*ftp
WS_FTP
Cute FTP
FAR

Kurioje programoje FTP kliento dalis integruota kaip papildoma paslauga?
ftp
WS_FTP
Cute FTP
*FAR

Kuriais metais pradėjo veikti pirmasis WWW serveris?
1976 m.
1982 m.
*1992 m.
1999 m.

Kokiu protokolu dirba WWW naršyklės?
WWW
*HTTP
POP3
SMTP

Kokia kalba dažniausiai rašomi WWW puslapiai?
Cobol
*HTML
HTTP

Kokiu būdu formuojamas puslapis HTML kalba?
puslapyje inkorporuotos spec. programos, keičiančios puslapio vaizdą
naršyklė gauna suformuotą grafinį vaizdą
*naršyklė formuoja puslapį, atsižvelgdama į jame esančias žymes

Kokią funkciją atlieka WWW naršyklė, o ne WWW serveris?
prisijungiančio kliento indentifikaciją
prisijungimo registravimą
dokumentų, skirtų ribotam vartotojų ratui, apsaugą
*HTML dokumentų supratimą ir teisingą vaizdavimą
užklausų aptarnavimą

Kokią funkciją atlieka WWW serveris, o ne naršyklė?
teisingai interpretuoja įvairias nuorodas
transformuoja URL į užklausas
*apsaugo dokumentus, skirtus ribotam vartotojų ratui
supranta ir teisingai vaizduoja HTML dokumentus

Kas tai yra URL?
*WWW nuoroda į dokumentą
WWW dokumentų vaizdavimo kalba
papildoma naršyklės programa animuotiems paveiksliukams vaizduoti

Koks URL adrese nurodytas perdavimo tipas bus neteisingas?
http
*www
ftp
mailto

Kuri URL adreso //vartotojas:slaptažodis@mazgas:jungtis/kelias/dokumentas#dokumento_žymė dalis yra privaloma?
//vartotojas:slaptažodis@mazgas:jungtis/kelias/dokumentas
mazgas:jungtis/kelias/dokumentas#dokumento_žymė
mazgas:jungtis/kelias/dokumentas
mazgas/kelias/dokumentas
*mazgas

Kuri URL nuoroda generuojama dinamiškai?
http://www.vtu.lt
*http://www.serveris.lt/cgi-bin/katalogas/search.cgi?name=liet+op=1
ftp://ftp.sunet.se/pub/windowsNT/Internet/

Kas generuoja dinaminių URL nuorodų dokumentus?
WWW serveris
WWW naršyklė
*WWW serverio valdoma programa
WWW naršyklės valdoma programa

Koks dokumentas pateikiamas pagal nutylėjimą, nurodžius tik WWW katalogą?
content.html
*index.html
pirmasis pagal abėcėlę, parašytas HTML kalba

Kur yra dokumentas, nurodytas URL kaip “/index.html”:
einamajame kataloge
*pagrindiniame kataloge
subkataloge “/”

Kas yra hipertekstas?
html kalba parašytas tekstas
*aktyvius elementus turintis tekstas
tekstas su paveikslėliais

Kokio pobūdžio sistemą sudaro hipertekstiniai dokumentai?
hierarchinę
*tinklinę
nuoseklią

Kai WWW paslaugomis naudojamasi netiesiogiai, tarpinis serveris yra:
TELNET
*PROXY
SMTP
GOPHER

Naudojant PROXY serverį:
sumažėja anonimiškumas
sumažėja darbo sparta
*padidėja saugumas

Kurios paieškos sistemos tvarkomos rankiniu būdu?
paieškos robotai
*katalogai
metapaieškos sistemos

Kurios paieškos sistemos naudojasi kitų paieškos sistemų galimybėmis?
paieškos robotai
katalogai
*metapaieškos sistemos

Kurios paieškos sistemos aprėpia plačiausią hipertekstinių dokumentų sąrašą?
paieškos robotai
katalogai
*metapaieškos sistemos

Kuri užklausa interneto paieškos sistemai duos tiksliausius rezultatus?
studentų kančios
*”studentų kančios”
+studentų +kančios

Ar elektroninis paštas yra sinchroninė paslauga?
taip
*ne
taip, jei pašto klientas ir serveris palaiko SSL protokolą

Kiek pašto serverių dalyvauja persiunčiant elektroninį laišką?
1
2
pakankamai daug
*1 ir daugiau, tai priklauso nuo laiško siuntėjo ir adresato

Kokius failus galima persiųsti, prikabinus prie laiškelio?
tik tekstinius
bet kokius
bet kokius, neviršijančius 1 MB
*bet kokius, telpančius į adresato pašto dėžę
failų siuntimui reikia naudotis FTP paslaugomis

Kodėl el. pašto žinutės su prikabintu failu dydis pastebimai viršija failo dydį?
atsargos dėlei siunčiamos dvi failo kopijos
*failas koduojamas patikimumo sumetimais
failas koduojamas slaptumo sumetimais

Kodėl prieš spausdinant reiktų naudotis dokumento maketo peržiūra (Print Preview)?
kitaip spausdintuvas nespausdins
*maketo peržiūros metu modeliuojamas realus vaizdas, ir tai padeda išvengti formatavimo klaidų
maketo peržiūros metu tekstų procesorius patikrina rašybos klaidas

Kiek padidėja prie el. žinutės prikabinto failo dydis?
*15%
80%
200%

Kuri elektroninio pašto programa dažniausiai naudojama, peržiūrint paštą TELNET?
Outlook Express
Eudora
*PINE

Kuriuo būdu naudojantis elektroninio pašto paslaugomis, sąskaita už naudojimąsi internetu bus mažesnė?
TELNET ir PINE pagalba
*SMTP ir POP3 pagalba
WWW pagalba

Kuris serveris naudojamas el. paštui išsiųsti
*SMTP
HTTP
POP3

Kuris serveris naudojamas el. paštui gauti
SMTP
HTTP
*POP3

Kiek failų galima prikabinti (prisegti) prie el. žinutės?
1
2
daug, svarbu, kad bendra apimtis neviršytų 1MB
*daug

Kiek adresatų gali turėti el. laiškas?
1
2
daug, svarbu, kad bendra apimtis neviršytų 1MB
*daug

Kaip formuojamas siuntėjo adresas (From:)?
nurodomas automatiškai ir griežtai kontroliuojamas
nurodo siuntėjas, bet adresas turi būti SMTP serverio aptarnaujamų sąraše
*siuntėjas nurodo bet kokį (gali būti fiktyvus)

Kuo skiriasi adresatai antraštės laukuose Cc: ir Bcc:?
nesiskiria
*adresai Bcc: laukelyje gavėjams nematomi
jei, siunčiant Cc: adresatams, gaunamas klaidos pranešimas, siuntimas automatiškai kartojamas Bcc: adresais

Ar visada, atidarius el. laiško voką, yra grėsmė užsikrėsti virusu?
visada
niekada, kol adresatas neperžiūrės prisegtų failų
*tik tada, jei pašto programa palaiko automatinę prisegtų failų peržiūrą

Kurios paslaugos el.pašto programos paprastai neteikia?
laiško prioriteto nustatymas
*automatinis laiško kartojimas nustatytu laiko intervalu
pranešimo apie pristatytą laišką reikalavimas

Kas tvarko diskusijų grupės darbą?
kiekvienas diskusijų grupės narys
diskusijų grupės administratorius
*diskusijų grupės serveris

Naujienų grupių struktūra yra:
*hierarchinė
tinklinė
nuosekli

Kuo skiriasi diskusijų ir naujienų grupės?
diskusijų grupė prenumeruojama, o naujienų grupė – ne
*diskusijų grupės dalyviai automatiškai gauna visus laiškus, o naujienų grupės nariai – ne
diskusijų grupę tvarko administratorius, o naujienų grupę – serveris

Kokios paslaugos teikiamos realiame laike?
el. pašto
diskusijų grupės
naujienų grupės
*IRC

Kuri IRC komanda parodo aktyvių kanalų sąrašą?
*/list
/join
/leave
/help

Kokią emociją atspindi simboliai 😮 ?
šypsena
nuliūdęs
*nustebęs
bučinys

Kuri programavimo kalba buvo sukurta pirmoji?
*Fortran
Algol
Kelintais metais buvo sukurta pirmoji programavimo kalba?
1926 m.
1948 m.
*1954 m.
1973 m.
1981 m.

Kuri programavimo kalbų grupė neišskiriama, klasifikuojant pagal taikymo sritis?
moksliniams tyrimams tinkamos kalbos
komercinei veiklai tinkamos kalbos
kompiuterinei intelektikai tinkamos kalbos
operacinėms sistemoms tinkamos kalbos
*pramogoms tinkamos kalbos

Kuriai programavimo kalbų grupei priskiriamas Fortranas?
*moksliniams tyrimams tinkamos kalbos
komercinei veiklai tinkamos kalbos
kompiuterinei intelektikai tinkamos kalbos
operacinėms sistemoms tinkamos kalbos

Kuri programavimo kalba yra klasikinė komercinės veiklos kalba?
Fortran
Algol
PL1
*Cobol
Pascal

Kuriai paradigmai butų galima priskirti Pascal kalbą?
*imperatyvios, arba procedūrinės, kalbos
funkcinės kalbos
objektinės kalbos
loginės kalbos

Kuriai programavimo kalbų grupei priskiriama Prolog kalba?
moksliniams tyrimams tinkamos kalbos
komercinei veiklai tinkamos kalbos
*kompiuterinei intelektikai tinkamos kalbos
operacinėms sistemoms tinkamos kalbos

Kuri programavimo kalbų grupė yra žemiausiame lygmenyje?
*mašininės kalbos
asemblerio kalbos
procedūrinės kalbos
aplikatyviosios kalbos
loginės kalbos

Kuri programavimo kalbų grupė mažiausiai priklauso nuo aparatūros?
mašininės kalbos
asemblerio kalbos
procedūrinės kalbos
aplikatyviosios kalbos
*loginės kalbos

Kuri programavimo kalbų savybė labai svarbi ilgai gyvuojančioms programoms?
*programų skaitomumas
rašymo patogumas
patikimumas
išlaidos programoms kurti, programuotojams mokytis ir pan.

Kuri taikomųjų programų grupė ypač imli programavimo sąnaudoms?
leidybos sistemos
*informacinės apskaitos sistemos
žaidimai
automatizuoto projektavimo sistemos

Kam reikalingas transliatorius?
transliuoti programų rezultatus į ekraną
*išversti algoritminę programavimo kalbą mašininiais kodais
taisyti programoje pasitaikančias kalbas

Kuris teiginys teisingas?
*transliatoriai skirstomi į interpretatorius ir kompiliatorius
kompiliatoriai skirstomi į interpretatorius ir transliatorius
interpretatoriai skirstomi į kompiliatorius ir transliatorius

Kuriuo transliatoriumi sukurtos programos sparčiau veikia?
interpretatorius
*kompiliatoriai

Kuri kalba dažniausiai turi interpretatorius?
*Basic
C
Pascal
Assembler

Kokį trūkumą turi Fortran?
transliatorius turi labai skurdžias algoritmų bibliotekas
programos lėtai veikia
*programos sunkiai skaitomos ir analizuojamos

Kuria programavimo kalba galima programuoti pakete MS Office?
*Basic
C
Pascal
Assembler

Kuri sudedamosios dalies paprastai nebūna programavimo aplinkose?
tekstų redaktoriaus
kompiliatoriaus
programų derinimo priemonių
standartinių procedūrų bibliotekos
*duomenų bazių valdymo sistemos

Kuris algoritmo užrašymo būdas mažiausiai formalizuotas?
*žodžiais
matematiškai
pseudokodu
simboline (blokine) schema
struktūrograma

Kuris algoritmo užrašymas būdas artimiausias programavimo kalbai?
žodžiais
matematiškai
*pseudokodu
simboline (blokine) schema
struktūrograma

Kuris algoritmo užrašymo būdas vaizdžiausias?
žodžiais
matematiškai
pseudokodu
*simboline (blokine) schema
struktūrograma

Koks reikalavimas nekeliamas, užrašant algoritmą programavimo kalba?
konkretaus algoritmo aprašymas
sintaksės taisyklių prisilaikymas
*užrašomo algoritmo esmės suvokimas

Leave a Comment