Informacija

INFORMACIJA
Informacijos sąvoka
Informacija ­- tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti.
Informacija – tai žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu arba žiniasklaidos priemonėmis: per spaudą, radiją, televiziją, kiną, kompiuterių tinklus.
Informacija – tai žmogaus suvoktas objekto turinys.

Informacijos ir žinių palyginimas
Informacija Žinios
Informacija paprastai nesiejama su konkrečiu žmogumi, ji – objektyvi Žinios dažniausiai siejamos su konkrečiu žmogumi, jos – subjektyvios.
Informacija – pirminis produktas, medžiaga žinioms. Žinias žmogus kuria iš gaunamos informacijos.
Informacija tampa žiniomis tuomet, kai to nori žmogus, kai ją priima ir suvokia. Žinios virsta informacija bendraujant – komunikacijos procese.

Informacija ir komunikacija
Mus labiausiai domina aktyvi in

n
nformacija – tokia,kuri atsiranda bendraujant ir kuri reikalinga žmonių ryšiams palaikyti. Ryšiai tarp žmonių turi ypatingą prasmę ir nusakomi komunikacijos sąvoka.
Komunikacija – žmonių ryšys, bendravimas.

Informacijos savybės
1. Informacijos pokyč2. iai (senėjimas, nuvertėjimas) laikui bėgant.
3. Informacijai netinka adityvumo (sudėties) principas, t.y. jei gauname tą pač4. ią informaciją iš dviejų šaltinių, tai visai nereiškia,jog gauneme jos dvigubai daugiau.
5. Informacijai netinka komutatyvumo (perskaitymo) principas, t.y. jei apdorojame informaciją A, paskui – informaciją B, tai gautieji rezultatai gali nesutapti su rezultatais, gautais pirma apdorojus informaciją B, o po to A.
6. Informacijos turinys nepriklauso nu

u
uo jos laikymo būdų (laikmenų), taip pat nuo pateikimo formos.

Informacijos dėsniai

Informacijai būdingi tam tikri dėsningumai – esminiai sąryšiai, glaudžiai susiję su informacijos savybėmis.
Dažniausiai kalbama apie tris informacijo dėsnius:
Informacijos kiekio augimas;
Informacijos senėjimas;
Informacijos sklaida.
Klasifikavimas
Tai objektų skirstymas į grupes pagal tam tikrus požymius.
Kalsifikavimo požymiai – tai ob
b
bjektų savybės, charakteristikos, į kurias atsižvelgdami klasifikuojame tuos objektus.

Klasifikavimo pavyzdys

Informacijos klasifikavimas
Informacija klasifikuoti galime pagal kelias dešimtis požymių; pagal turinį, paskirtį, perdavimo šaltinį, priemones, saugojimą ir apdorojimą kompiuteryje, laikmenų rūšis, darbo su jomis technologija ir t.t.

Svarbiausias informacijos klasifikavimas:
● pagal perdavimo šaltinį;
●pagal apdorojimo pobūdį.

Informacijos klasifikavimas pagal perdavimo šaltinį
elementarioji;
genetinė;
biologinė;
semantinė(socialinė);
kompiuterinė.

Informacijos klasifikavimas pagal apdorojimo pobūdį
tekstinė;
skaitmeninė;
vaizdinė (grafinė);
garsinė.

INFORMACIJOS MAINAI

Informacija įgyja prasmę tik tuomet, kai yra vartojama :
vieni ją perduoda, kiti gauna.

SIUNTĖJAS
Tas, kuris siunčia informaciją, t.y. kuris turi informaciją, vadinamas siuntėju.

GAVĖJAS
Tas, kuris priima informaciją, vadinamas gavėju arba priėmėju.

INFORMACIJOS MAINAI
Informacijos keitimasis tarp siuntėjo ir gavėjo vadinamas informacijos mainais.

MAINŲ KANALAS
Tam, kad vyktų mainai, be siuntėjo ir gavėjo, turi būti dar vienas komponentas : mainų kanalas. Jis dar vadinamas komunikacijos kanalu.

Mainų schemos struktūra

SIUNTĖJAS

MAINŲ KANALAS

GAVĖJAS

MAINŲ KANALO SAVYBĖS
Pagrindinė funkcija :
neiškreipti perduodamos informacijos
Kitos:
informacijos perdavimo greitis;
patogumas;
pigumas;
kryptingumas ir

r
r t.t.

MAINŲ DALYVIŲ SAVYBĖS
Svarbiausia:
mainų dalyviai turi gebėti suprasti vienas kitą.

Pranešimas – tai konkreti informacijos išraiška.
Signalas – priemonė pranešimui perduoti.

INFORMACIJOS PERDAVIMO BRUOŽAI
Pranešimai siunčiami tik tokiais signalais, kuriuos gali perduoti siuntėjas ir priimti gavėjas. Kitoks siuntimas neturi prasmės.
Pranešimus perduodantys signalai pakeliui nuo siuntėjo iki gavėjo gali būti kitos rūšies signalais. Ir siuntėjui ir gavėjui svarbūs tik galutiniai signalai Tarpinių signalų jie gali ir nežinoti.
Pranešimai tam tikru būdu koduojami. Ir siuntėjas ir gavėjas turi vartoti tą patį kodą, kad vienodai suprastų pranešimą. Šis kodas vadinamas ka

a
alba.

INFORMACIJOS PRANEŠIMO IR SIGNALO RYŠYS
PATARIMAI
Pasirinkite patikimiausią siuntėją (arba būkite juo pats).
Pasirinkite tinkamiausius gavėjus.
Pranešimą renkite sistemingai, apgalvodami visas detales.
Informaciją pateikite kuo aiškiau.
Pasistenkite sumažinti bedravimo triukšmą, t.y. kliūtis informacijai priimti, išgirsti.
Pasirinkite tinkamiauisą mainų planą.
Stenkitės gauti kuo daugiau grįžtamos informacijos.