Darbo su asmeniniu kompiuteriu pagrindai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Aurelijos Kempytės Ekonomikos vadybos specialybės I kurso SE 4 – 2 grupės studentėsReferatas DARBO SU ASMENINIU KOMPIUTERIU PAGRINDAI

asistentė O.Jurkevič

Klaipėda 2004m. TURINYS ĮVADAS 3 I. PIRMIEJI DARBO KOMPIUTERIU ŽINGSNIAI 3 I.1. Kompiuterio įjungimas 3 I.2. Pelės valdymas 3 II. DARBO LAUKAS 3 II.1. Mygtukas „Start“ 4 III. DARBAS SU LANGAIS 4 III.1. Langų atidarymas 5 III.2. Lango valdymo mygtukai 5 III.3. Judėjimas lange ir jo padėties keitimas 5 III.4. Lango dydžio keitimas 5 IV. PROGRAMŲ PALEIDIMAS 6 V. KOMPIUTERIO IŠJUNGIMAS 6 IŠVADOS 7 NAUDOTA LITERATŪRA 8

ĮVADAS

Asmeninis kompiuteris – labiausiai dabar naudojamų kompiuterių rūšis, kurisdažnai vadinamas tiesiog PC. PC yra prekės ženklas, angliškos frazėsPersonal Computer (asmeninis kompiuteris) abreviūra. Asmeniniaikompiuteriai paskutiniaisiais metais iš tiesų ima pateisinti tokį jųpavadinimą – jie tapo kasdieniniu darbo (ir ne tik darbo) įrankiu ne tikdarbe, bet daugeliui žmonių – ir namuose. Išskirtinė PC savybė yra ta, kadjis gali dirbti su specialia operacine sistema Windows.

I. PIRMIEJI DARBO KOMPIUTERIU ŽINGSNIAI

I.1. Kompiuterio įjungimas

Kompiuterio įjungimo mygtukas yra sisteminio bloko priekinėjesienelėje. Nuspaudus ir truputį palaikius šį mygtuką po kelių sekundžiųvaizduoklyje pasirodo vaizdas. Jei vaizduoklis maitinimo įtampą gauna išsisteminio bloko, jo atskirai įjungti nereikia. Jei vaizduoklis maitinimoįtampą gauna tiesiogiai iš elektros tinklo, jis įjungiamas atskiru mygtuku,kuris dažniausiai būna vaizduoklio priekyje. Prieš įjungiant kompiuterį, būtina patikrinti, ar kompaktinių diskųbei diskelių įtaise nėra įdėto kompaktinio disko ar diskelio. Jei diskas ardiskelis įdėtas, reikia paspausti jo išėmimo mygtuką.

I.2. Pelės valdymas

Pelė yra viena svarbiausių kompiuterio komponentų. Tai labainaudingas ir patogus įrankis, dažniausiai turintis du klavišus (žiūrėtipirmame paveikslėlyje), kurių pagalba naudojamas daugumai operacijųatlikti: paleisti programą, pakeisti lango matmenis, nukopijuoti failą,paspausti mygtuką ir kt.

Pelės žymeklį ekrane pastūmus ant reikalingo objekto ir bakstelėjuspelės mygtukus, tas objektas pažymimas, atidaromas arba perkeliamas.Paspaudus vieną kartą kairįjį pelės mygtuką, pažymimas objektas, pvz.,piktograma. Dukart bakstelėjus pelės mygtuką ant objekto, pvz., aplanko arprogramos piktogramos, jo piktograma yra atidaroma. Nukreipus pelės žymeklįį objektą ir vieną kartą bakstelėjus dešiniuoju pelės mygtuku, ekraneatsidaro specialus kontekstinis meniu, iš kurio galima pasirinkti bet kuriąiš rodomų komandų.

II. DARBO LAUKAS

Įjungus kompiuterį, pradeda veikti operacinė sistema. Windowssistema pirmiausia pateikia pradinį ekraną, kuris vadinamas darbalaukiu.Darbalaukyje yra išdėstomos įvairių programų piktogramos – mažipaveikslėliai, žemiau kurių dažniausiai yra nurodyti jas atitinkančiųprogramų ar bylų vardai. Piktogramos žymi atskiras programas, dokumentus,kompiuterio įrenginius, aplankus, bylas, komandas ir kitus vartotojosąsajos įrankius. Jos skirtos dažniausiai naudojamiems veiksmams su šiaisobjektais atlikti. Lango apačioje taip pat galima matyti keletą elementų (mygtuką Start, kelių programų sumažintus langus, laikrodį ir kt.)

II.1. Mygtukas „Start“

Apatiniame kairiajame ekrano kampe esantis mygtukas Start (pradžiosmygtukas) – pagrindinis įrankis programoms paleisti. Spragtelėjus pele šįmygtuką, ekrane pasirodo Start meniu, kuriame išdėstyti svarbiausiųbendrųjų programų pavadinimai (jie pateikiami pirmoje lentelėje). Šiuomygtuku galima atidaryti ir uždaryti prieš tai naudotus dokumentus,išjungti kompiuterį. Pradžios meniu Start komandų sąrašas:|Komanda |Komandos paskirtis ||Programs |Pateikia programų bei jų grupių papildomą sąrašą, kuriame ||(programos)|bakstelėjus reikalingos programos pavadinimą, ji yra || |paleidžiama. ||Documents |Pateikia papildomą meniu, kuriame yra dokumentų, su kuriais ||(Dokumentai|neseniai buvo dirbta, vardai. Norint atidaryti reikalingą ||) |dokumentą, užtenka rodyklę nukreipti į jį ir paspausti || |kairįjį pelės klavišą. ||Settings |Leidžia kreiptis į sistemos valdymo skydelio (Control Panel) ||(Parametrai|langą, kuriame yra sistemos parametrų nustatymo programos; ||) |įgalina pakeisti spausdintuvų (Printers) parametrus; leidžia |

| |pakeisti užduočių juostos (Taskbar) savybes bei pradžios || |meniu komandas. ||Help |Jame galima rasti trūkstamos informacijos, naudojantis ||(Žinynas) |turiniu, abėcėline rodykle ar paieškos žinynu. ||Run |Leidžia iškviesti programą, nurodžius jos vardą ir kelią. ||(Vykdyti) | ||Shut Down |Paruošia kompiuterį išjungti, perkrauti arba baigia vartotojo||(Išjungti) |darbo sesiją. |

lentelė 1

III. DARBAS SU LANGAIS

Dirbant sistema Windows beveik kiekvienas veiksmas susijęs su langoatidarymu ir darbu lange. Langas – tai stačiakampė sritis, kuriojevartotojas atlieka konkrečius veiksmus. Langas gali būtis padidintas ikiekrano dydžio, sumažintas, pavaizduotas mygtuku arba uždarytas. Vartotojasgali dirbti su keliais langais vienu metu.

III.1. Langų atidarymas

Langą galima atidaryti keliais būdais: • Spragtelėjus mygtuką Start ir po to spragtelėjus pasirinktą komandą, meniu punktą, aplanko ar dokumento pavadinimą; • Spragtelėjus reikiamą piktogramą darbalaukyje; • Spragtelėjus reikiamą aplanko ar dokumento piktogramą My Computer lange; • Spragtelėjus reikimą aplanko ar dokumento piktogramą Exploring lange; • Spragtelėjus reikiamą mygtuką įrankių ar užduočių juostoje.

III.2. Lango valdymo mygtukai

[pic] – atkūrimo mygtukas. Pele rodykle nukreipus į šį mygtuką irnuspaudus kairįjį pelės klavišą, darbas laikinai atidedamas, t.y.sumažinamas iki mygtuko užduočių juostoje. Norint tą langą vėl atidaryti,pakanka bakstelėti jo mygtuką. [pic] – maksimizavimo mygtukas. Jis skirtas ekranui užpildyti. Jeiyra du lapeliai, ekranas užpildytas, jei vienas – užpildyta tik ekranodalis. Norint gauti reikalingą lango dydį, pele rodyklę reikia nukreipti įšį mygtuką ir vieną kartą paspausti kairįjį pelės klavišą. [pic] – uždarymo mygtukas. Jis skirtas langui uždaryti. Jeiduomenys neišsaugojami, tai: pele reikia perkelti rodyklę ant mygtuko –kryželio ir vieną kartą paspausti kairįjį pelės klavišą.

III.3. Judėjimas lange ir jo padėties keitimas

Dažnai lange netelpa visi objektai, todėl tenka lango turinį

pakelti aukštyn arba nuleisti žemyn, pastumti į kairę r į dešinę. Nustačiuspelės žymeklį vertikalios slenkamosios juostos apačioje ir laikantnuspaustą kairįjį klavišą, visas dokumentas pastumiamas į viršų. Pasiekusreikiamą dokumento vietą, pelės klavišas atleidžiamas. Tai pat galimadokumentą pastumti, kad matytus viršutinė jo dalis. Analogiškai naudojantishorizontalia slenkamąja juosta, dokumentą galima pastumti į kairę ir įdešinę. Nustačius pelės žymeklį ir laikant nuspaustą kairįjį pelės klavišąant lango pavadinimo, langą galima perkelti iš vienos vietos į kitą –tereikia kryptingai keisti pelės padėtį, neatleidžiant klavišo. Pasiekusnorimą padėtį, klavišas atleidžiamas.

III.4. Lango dydžio keitimas

Norint pakeisti lango dydį, reikia pelės žymeklį nustatyti ant jokontūro (žymeklio forma pakinta). Laikant nuspaustą kairįjį pelės klavišąir velkant lango kontūrą į ekrano kraštą, langas bus padidintas nurodytakryptimi; velkant kontūrą į vidų – sumažintas. Kai langas norima kryptimikiek reikia padidinamas ar sumažinamas, pelės klavišas atleidžiamas.

IV. PROGRAMŲ PALEIDIMAS

Programas galima paleisti keliais būdais: 1. Naudojant Start meniu. 2. Leidžiant iš darbalaukio. 3. Leidžiant iš My Computer arba iš Exploring lango. 4. Naudojant komandą Run. 1. Norint paleisti programą iš Start meniu reikia: ✓ atidaryti paleisties (Start) meniu ir jame pasirinkti Programs. ✓ pasirinkti reikalingos programos ar jos aplanko vardą. ✓ spragtelėti eilutę su programos vardu. 2. Jei programos piktograma įkelta į darbalaukį, tą programą galima paleisti tiesiai iš darbalaukio. Tam tereikia pele spragtelėti piktogramą. Tai pats sparčiausias ir patogiausias programų paleidimo būdas. 3. Norint paleisti programą iš My Computer arba iš Exploring lango reikia: ✓ darbalaukyje spragtelėti My Computer piktogramą arba, naudojant paleisties (Start) meniu, paleidžiant programą Windows Explorer; ✓ pereiti į aplanką, kuriame laikoma taikomoji programa; ✓ spragtelėti programos ženklelį arba eilutę su programos vardu. 4. Norint paleisti programą naudojant komandą Run, reikia:

✓ atidaryti Start meniu ir jame pasirinkti Run; ✓ ekrane pasirodžius Open langui, nurodyti visą paleidžiamos programos vardą.

V. KOMPIUTERIO IŠJUNGIMAS

Baigus darbą, privalu teisingai išjungti kompiuterį. Priešišjungiant kompiuterį reikia nepamiršti įrašyti failus, kurie buvo kuriami,uždaryti visas programas, kuriomis buvo dirbama. Paspausti mygtuką Start,esantį ekrano kairiajame apatiniame kampe; išskleistame meniu pasirinktiTurn off computer, ir ekrane pasirodžiusiame specialiame išjungimoprocedūros lange pasirinkti langelį Turn off (kaip parodyta žemiaupateiktame antrame paveikslėlyje). Galiausiai kompiuteris išjungiamaspaspaudus kompiuterio įjungimo mygtuką, esantį sisteminio bloko priekinėjedalyje. Kai kurie kompiuteriai pasibaigus išjungimo procedūrai išsijungiaautomatiškai.

IŠVADOS

Asmeninio kompiuterio gebėjimas automatizuoti protinį žmogausdarbą, šiandien mums padeda daugelyje sričių. PC tampa svarbiu požymiu,apibūdinančiu visuomenės išsivystimo lygį. Tačiau dauguma žmonių vis darnėra susipažinę su kompiuterio galimybėmis bei savybėmis, nesugeba atliktinetgi elementarių veiksmų, esą tai per sunku arba dažnai tvirtina, kadkompiuteris jiems nereikialingas. Deja, įžengę į XXI amžių mes visursusiduriame su įvairiomis kompiuterizuotomis naujovėmis. Išmokti dirbtikompiuteriu nėra labai lengva, bet nėra ir sunku. Tai priklauso nuo žmogaussavybės kaip jis sugeba įsisavinti naujas žinias. Vieniems reikia dauglaiko, kiti suvokia kompiuterio valdymą ir veikimo principą labai greitai.Svarbiausia pradedant mokytis dirbti PC yra įsigyti tinkamą, ir lengvaisuprantamą literatūrą, kurioje būtų pateiktos elementarios užduotys: kaipįjungti, išjungti asmeninį kompiuterį, kaip įvesti informaciją į PC, jįvaldyti, kaip dirbti su įvairiomis programomis ir t.t. Vartotojui liekaatlikti veiksmus nurodyta tvarka. Supratęs ir atlikęs nurodytus veiksmus,vėliau nesunkiai galės atlikti ir sudėtingesnes užduotis.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. D.Kaklauskienė „Darbo kompiuteriu pradžiamokslis“ 2. V.Denisovas ir kt. „Microsoft Windows’95 pradžiamokslis“

3. Michael B.Karbo „Windows’98 išmok pats“ 4. A.Starkus „Personalinis kompiuteris“ 5. B.Gravsholt „Asmeninis kompiuteris naujokams“ 6. B.Starkus, A.Pasmokytė „Kaip dirbti kompiuteriu?“ 7. A.Andaševas, S.Solovjovas „Kompiuterio pradmenys“.[pic][pic]———————–

paveikslėlis 2

paveikslėlis 1