Darbas widows xp aplinkoje

I. Failų sistema Windows 2000 aplinkoje
Kompiuteryje informacija saugoma naudojant diskus, aplankus ir failus. Šia sistema turi savo hierarchiją: failai randasi aplankuose, aplankai – diskuose.
1. Failai (bylos, rinkmenos)
Failai – pačios mažiausios informacijos organizacijos kompiuteryje vienetai. Jie yra sutvarkyti tokiu būdu, kad kompiuteris galėtų juos suprasti. Pavyzdžiui, kiekviena karta, kai yra sudaromas Word dokumentas, sukuriamas atitinkamas failas, kuriame yra saugoma to dokumento informacija.
Iš esmės, failai yra skirstomi į dvi pagrindines grupes:
1) vykdomieji. Vykdomieji failai, taip pat vadinami programomis, dažniausia turi praplėtimą: EXE, .COM, arba BAT.
2) nevykdomieji. Nevykdomieji, arba duuomenų failai (angl. data files) turi savyje informaciją, su kuria dirba programos. Tai gali būti tekstai, paveikslai, duomenų bazės, netgi muzikos kūriniai ir videoklipai.
2. Aplankai (direktorijos, katalogai)
Aplanku, arba katalogu vadinama tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą. Anksčiau buvo vartojamas terminas “katalogas” (angl. directory), tačiau, pradedant Windows 95, pradėta naudotis terminu “aplankas” (angl. folder).
Sukuriant kompiuteryje naujus failus, dažnai yra sukuriami ir aplankai. Tai padeda organizuoti esančius kompiuteryje failus. Pavyzdžiui, Word failai dažniausiai yra saugomi viename aplanke. Jeigu reikėtų rasti kažkokią Woord bylą, tai ją galima būtų rasti tame kataloge.
Svarbi aplankų savybė yra tai, kad aplanke galima laikyti ne tik failus, bet ir naujas aplankus (tokie aplankai vadinami pokatologais, arba subdirektorijomis (angl. subdirectory)), sudarant taip vadinamą aplankų hierarchiją. Ji reikalinga tam, ka

ad būtų tam tikra tvarka failų sistemoje, ir ją galima sukurti pagal savo sumanymą. Pavyzdžiui, jeigu reikia Word dokumentus sutvarkyti pagal mėnesius, reikėtų sukurti 12 aplankų. Tada jeigu reikėtų rasti dokumentus, sukurtus kovo mėnesį, jų reikėtų ieškoti aplanke My DocumentsKovas.
3. Diskai
Dažniausia šis žodis reiškia fizinį diską, kuris yra kompiuterio dalis. Kiekvienas diskas turi savo vardą, pažymimą didele raide su dvitaškiu. Daugumoje kompiuteriu pagrindinis kietasis diskas vadinamas C: disku, diskasukis turi vardą A:, CD-ROM – vardą D:.
Taip pat gali egzistuoti taip vadinami loginiai diskai, kai vienas kietasis diskas yra padalintas į du ar daugiau dalių. Tos dalys taip pat turi savo vardą.
Kiekviename diske yra bent vienas aplankas. Visi diskai turi šaknies direktoriją (angl. root directory), kurioje randasi failai, naudojami įjungiant kompiuterį. Taip pat diske gali būūti kitų aplankų.
4. Failų ir aplankų vardai
Failo vardą sudaro jo pavadinimas ir praplėtimas, nuo pavadinimo atskirtas tašku, ir nurodantis bylos tipą. Praplėtimą paprastai sudaro trys simboliai. Pavadinimo ilgis, iki atsiradus Windows 95, buvo ribojamas 8 simboliais. Dabar jis neturi viršyti 256 simbolių. Kai kurių simbolių (pvz., / : * ? “ < > | ) failo pavadinimui rašyti naudoti negalima.
II. Windows langų elementai
1990 m. Microsoft įvedė Windows 3.0, po to 3.1, ., 3.11 ir Windows 9x bei Windows NT, kurios dirba kompiuterių tinkle. Darbo lauke išdėstomas standartinių piktogramų rinkinys. Jį galima keisti įkeliant programas, šalinant, tv
varkant spalvą, dydžius ir kt. Windows sistemoje naudojami langai: programų, dokumentų, katalogų, resursų, dialogo. Programos lange vykdoma duota taikomoji programa, atveriant jame vieną ar kelių dokumentų langus, kuriuos ji redaguoja.
Lango elementai: pavadinimas, meniu, persukimo sritys ir mygtukai, rėmeliai, kampas, valdymo mygtukai, darbo sritis. Po langu yra užduočių juosta. Lango valdymo funkcijos perkėlimas, dydžio keitimas, persukimo sričių naudojimas, minimizavimas ( 3x à į piktogramą, 9x àį mygtuką užduočių juostoje ), padidinimas, uždarymas.
Langų išdėstymas à 9x à meniu iškvietimas dešiniuoju pelės klavišu laisvoje užduočių juostos vietoje: Cascade – vienas ant kito, Tile horizontally – gulsti stačiakampiai, Tile vertikally – statūs stačiakampiai, Minimize all windows – visus į užduočių juostą, Undo Tile – pašalina b veikimą.
Meniu:

Lango meniu – iškviečiamas iš meniu eilutės, ryškią komandą galima naudoti, daugtaškiu besibaigiančią komandą pasirinkus, atsiveria papildomas dialogo langas, karštieji klavišai (dešinėje) leidžia vykdyti komandą nenaudojant meniu ( ctrl + x – cut, ctrl + c – copy, ctrl + v – paste, ctrl + L – select all ir t.t. ). Alt + pabraukta raidė leidžia pasirinkti norimą meniu punktą.
Kontekstinis meniu iškviečiamas dešiniu pelės klavišu ant pasirinkto objekto.
Įrankio meniu komanda vykdoma pasirinkus mygtuką.
Valdymo meniu iškviečiamas lango pavadinimo eilutėje.
III.Bylos ir katalogai
Katalogai ( directory – 3x, folder – 9x ) ir bylos tvarkomi komandiniu režimu ir pele. Naujam katalogui sukurti: File à New (1 pav.). Naikinama su Delete. Pervardijama su Rename. Katalogą ar bylą kopijuojant / perkeliant į kitą vietą, jis pa
ažymimas, Edit à Copy / Cut . atvėrus katalogą, į kurį reikia nukopijuoti / perkelti bylą, Edit à Paste. Šiuos veiksmus atliekame pelės dešiniu klavišu, iškvietus kontekstinį meniu. Kopijuoti / perkelti pažymėtą katalogą / bylą taip pat galima juos tempiant į kitą vietą. Tai galima atlikti ir su pažymėtų katalogų ir bylų grupe.
IV. Programų įdiegimas
Paprastoms programoms įrašyti diske sukuriamas naujas katalogas ir į jį iš disketės nukopijuojamos visos bylos. Po to paleidžiama vykdomoji byla .exe. Aukštesnio lygio programoms įdiegti 9x aplinkoje valdymo pulte Control Panel pasirenkama piktograma Add / Remove Programs. Galima ne tik įdiegti, bet ir pašalinti ( Uninstall ) įdiegtas programas, jei jose buvo numatyta pašalinimo galimybė. Tokių programų sąrašas būna parodomas šiame lange(2 pav.)
V. Programų vykdymas
Windows aplinkoje vienu metu galime vykdyti dvi ir daugiau programų. Programas galima išrinkti iš Programs à Run ar suaktyvinus reikiamos programos piktogramą. Baigiant darbą programos turi būti uždaromos.
5. 1. Naudinga atmintinė
5.1.1. Kairysis pelės klavišas 5.1.2. Dešinysis pelės klavišas
Lentelė 1
Lentelė 2
Spragtelėti ant piktogramos Pažymima

Spragtelėti ant pažymėtos piktogramos Galima pervardinti

Du kartus spragtelėti ant piktogramos Paleidžiama su piktograma susijusi programa

Alt + 2kartus spragtelėti ant piktogramos Atveriamas Properties

Spragtelti + vilkti Objekto perkėlimas

Paspausti + Ctrl + vilkti Objekto kopijavimas bylos p-s vilkimas

Spausdintuvo paspaudimas Byla spausdinama

Shift + paspausti Pažymima objektų grupė

Paspausti ant piktogramos Atveriamas piktogramos meniu
Vilkti piktogramą po to atleisti pelės klavišą Atveriamas veiksmo pasirinkimo ( perkelti, kopijuoti, sukurti nuorodą ) skydelis

5.1.3. Klavišas Win

Lentelė 3
Win Win + R Win + M Win + Shift + M Win + F1 Win + E Win + F Win + Ctrl +

F Win + Tab

Iškviesti paleidimo ( Start ) meniu

Atverčiamas programų paleidimo ( Run ) dialogo skydelis Minimizuojami tuo metu atverti langai

Atšaukiamas minimizavimas Iškviečiamas žinynas

Atveriamas Windows Explorer langas Atverčiamas bylų/katalogų paieškos dialogo skydelis Atveriamas kompiuterio paieškos tinkle dialogo skydelis Peršokama prie kito užduočių juostos mygtuko

VI. Kaip pakeisti šrifto stilių Microsoft Word 2000?
Dėmesiui atkreipti tekstą galite pabraukti (Underline), išryškinti pastorintu šriftu (Bold) arba kursyvu (Italic). Tekstą eilutėje galite pakelti (Superscript), nuleisti (Subscript) arba perbraukti (Strikethrough).
Mygtukai , , , ir nepastorintą, pažymėtą tekstą storina (Ctrl+B), ne kursyvą keičia kursyvu (Ctrl+I), nepabrauką – pabraukia (Ctrl+U), ne indeksą verčia indeksu (Ctrl+Shift+=) ir ne laipsnį – laipsniu (Crtl+=).
Sudėtingesnį teksto stilių galite nurodyti dialogo kortelėje FontFont (3 pav.), kurią iškviesite meniu komandomis Format  Font.

3 paveikslėlis “Dialogo kortelė šriftui ir jo savybėms nurodyti”
VII. Kaip išskirti teksto fragmentus Microsoft Word 2000?
Kai norite atkreipti skaitančio tekstą dėmesį į tam tikras teksto vietas, galite pakeisti teksto tankį, šriftą, stilių, šrifto ar fono spalvą, fragmentą įrėminti, pasinaudoti vienu iš animacijos efektų.
Pažymėto fragmento fono ir teksto spalvą galite pakeisti paspaudę komandų mygtukus (Highlight), (Font Color), o fragmentą įrėminti – paspaudę mygtuką . Spalvą ir rėmelį galėsite pasirinkti mygtukais išskleidę spalvų ir rėmelių lenteles.
Įvairesnius rėmelius bei fonus galėsite nurodyti, komandomis Format, Borders and Shading iškvietę sudėtinę dialogo kortelę Borders and Shading (4 ir 5 pav.).

5 paveikslėlis Dialogo kortelė puslapio rėmeliams nurodyti”
Jeigu norite panaudoti animacijos efektą, dialogo kortelėje (2 pav.) paspauskite mygtuką Text Effects ir kortelės FontText Effects sąraše Animations nurodykite efektą. Kaip efektas veikia, matysite lauke Preview.
Didelio skirtumo tarp šriftų parinkimo programose Microsoft Word 95/97/2000 nėra. Visos operacijos vykdomos panašiu principu, tik naujajame Microsoft Word 2000 šios operacijos lengviau (patogiau) pasiekiamos eiliniam vartotojui. Galbūt dėl to ir literatūroje šriftų parinkimo temai yra skiriamas ypatingas dėmesys.
Išvados
Programinės įrangos gamintojai ir kompiuterių gamintojai tikisi, kad Windows 9x išleidimas atgaivins sustingusią informacinių technologijų rinką. Windows 9x tapo galutiniu etapu sujungiant dvi atskiras Windows šeimas, kurias Microsoft buvo priversta sukurti prieš dešimtmetį. Nauja sistema – tai vartotojui draugiška versija, sukurta Windows 2000 kodo pagrindu, kuri suteiks namų bei smulkių įmonių vartotojams tą saugumą ir stabilumą, kurį turėjo Windows NT.

Naudota literatūra

1. B. Starkus ir A. Kitkauskaitė – “Microsoft Office 2000 – patogu ir paprasta” Kaunas 1999m.
2. D. Jancikienė, R. Valterytė, D.Žižys. “Informatika Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft 97 ir 2000, Multimedija, Internet”. Mokomoji knyga. VDU, Kaunas, 2000
3. D. Rutkauskienė ir kt. “WINDOWS aplinka ir raštvedyba”. Technologija, 1996
4. “Microsoft Windows 3.0 & MS-DOS 6 User’s Guide”, © 1993 Microsoft Corporation (1, 2)
5. “Microsoft MS-DOS v3.3 User’s Guide”, © 1987 Microsoft Corporation

Leave a Comment