Tarptautiniai krovinių gabenimų geležinkelio ypatumai

UTENOS KOLEGIJA
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
EKONOMIKOS KATEDRA
BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMA

Tarptautiniai krovinių gabenimų geležinkelio ypatumai
Savarankiškas darbas

Turinys
Įvadas 3
1. Geležinkeliai 4
2. Geležinkelių transportas 4
3. Krovinių gabenimo būdai 5
4. Vagoninių siuntų gabenimas 5
5. Kombinuoti gabenimai geležinkeliu 6
6. Kombinuoti gabenimai konteineriais 7
7. Mišrūs kombinuoti gabenimai 7
8. Krovos priemonės, konteineriai ir padėklai 7
9. Tarptautiniai gabenimai geležinkeliu 7
Išvados 9
Literatūros sąrašas 10

Įvadas

Geležinkelių transportu yra gabenami įvairiarūšiai kroviniai, todėl priklausomai nuo krovinių rūšies ir pobūdžio jiems gabenti yra naudojami įvairių tipų priekiniai vagonai. Šie vagonai turi įvairią keliamąją galią ir tūrį.
Vagonai, kuriais gabenami kroviniai, privalo tenkinti jiems keliamus eksploatacinius ir ekonominius reikalavimus, būti racionaliai naudojami, išsaugoti jais gabenamų krovinių kiekybė ir kokybė minimaliosiomis transportavimo sąnaudomis.
Prekinių vagonų parką sudaro paprasti arba universalūs vagonai (dengti, pusvagoniai, platformos) ir specialūs. Paprastais arba universaliais vagonais gabenami įvairaus asortimento kroviniai, specialiais – tik specialaus asortimento.

Geležinkeliai
Pirmieji geležinkeliai Lietuvoje buvo nutiesti XIX a. Septintojo dešimtmečio pradžioje. 1863 metais iš visų Lietuvos geležinkelio stočių buvo išsiųsta 72 000 t krovinių. Prieš pirmąjį pasaulinį karą daugiausia krovinių Lietuvoje buvo gabenama geležinkelio linijomis Liepojos kryptimi. Didžiausia krovinių apyvarta ėjo per Vilniaus geležinkelio stotį. Bendras Lietuvos geležinkelių ilgis dabar yra 2953.
Pagrindine geležinkelio ūkio dalis yra pats geležinkelis. Jį sudaro du metaliniai bėgiai, pakloti ant tvirto pagrindo. Geležinkelio bėgių susidėvėjimas ir sugadinimai daugiausiai pastebimi jų sujungimo vietose, todėl pastaruoju metu geležinkelyje yra naudojami ištisiniai, sujungimo vietose sutvirtinami, bėgiai.
Geležinkelių transportas
Geležinkelių transportu yra gabenami įvairiarūšiai kroviniai, todėl priklausomai nuo krovinių rūšies ir pobūdžio jiems gabenti yra naudojami įvairių tipų priekiniai vagonai. Šie vagonai turi įvairią keliamąją galią ir tūrį.
Vagonai, kuriais gabenami kroviniai, privalo tenkinti jiems keliamus eksploatacinius ir ekonominius reikalavimus, būti racionaliai naudojami, išsaugoti jais gabenamų krovinių kiekybė ir kokybė minimaliosiomis transportavimo sąnaudomis.
Prekinių vagonų parką sudaro paprasti arba universalūs vagonai (dengti, pusvagoniai, platformos) ir specialūs. Paprastais arba universaliais vagonais gabenami įvairaus asortimento kroviniai, specialiais – tik specialaus asortimento.
Uždari dengti vagonai naudojami įpakuotiems ir vienetiniams kroviniams gabenti, siekiant apsaugoti juos nuo atmosferos kritulių.
Pusvagoniai priklauso atvirų vagonų parkui. Daugiausiai naudojami biriems kroviniams – akmens anglims, metalų rūdoms, durpėms, statybinėms medžiagoms gabenti. Atviras pusvagonio kėbulas yra patogus pakrauti arba iškrauti.
Platformos naudojamos sunkiems ir dideliu gabaritų kroviniams gabenti. Platformomis vežamas įvairiarūšis metalas, miško medžiaga, žemės ūkio technika, konteineriai ir pan. Kroviniui tvirtinti platforma turi metalinius stovus su tvirtinimo kilpomis. Lengviesiems automobiliams gabenti yra naudojamos keturašės dviejų aukštų platformos.
Atvirų platformų vagonams priklauso transporteriai, turintys didelę keliamąją galią. Tokiais transporteriais yra gabenami ypač sunkūs ir didelių gabaritų kroviniai.
Vagonai-cisternos yra naudojamos skystiems ir klampiesiems kroviniams gabenti. Cisternomis vežama nafta ir jos produktai, skystos cheminės medžiagos, taip pat maisto medžiagos. Vienai skystų medžiagų grupei gabenti skirtus vagonus cisternas negalima naudoti kitoms medžiagoms gabenti. Cisternos skirtos klampesnėms medžiagoms vežti žiemos metu, turi specialius šildomuosius įrengimus, kurie sumažina minėtų medžiagų klampumą ir sudaro geresnes sąlygas jiems išpilti. Pieno produktams vežti yra naudojamos cisternos termosai. Ant cisternų, skirtų įvairioms medžiagoms gabenti, dažomi specialūs skiriamieji ženklai, iš kurių lengva nustatyti, kam jos yra skirtos
Izoterminiai vagonai naudojami greitai gendantiems kroviniams, kuriems transportuojant reikia tam tikros temperatūros režimo, gabenti. Tai – mėsa ir jos produktai, žuvis, vaisiai ir daržovės, pienas ir jo produktai ir pan. Izoterminiai vagonai būna mašininio atšaldymo ir elektrinio šaldymo. Izoterminių vagonų korpusai yra izoliuoti termoizoliacinėmis medžiagomis, kurios suteikia galimybę vagono viduje palaikyti reikiamą temperatūrą.
Dumpkarai ir koperiai – tai specialios paskirties vagonai, skirti biriems ir stipriai dulkantiems kroviniams gabenti. Tai metalinės konstrukcijos uždari vagonai, turintys viršuje pylimo, o apačioje – išpylimo angas. Koperiai yra vežami grūdais, neišfasuotas cementas ir mineralinės trąšos ir kt.
Krovinių gabenimo būdai
Krovinių gabenimo būdas geležinkeliu priklauso nuo krovinio charakteristikų – krovinio masės, gabaritų, agregatinės būklės, panaudojant transportines talpas arba be jų.
Kroviniai geležinkelio transportu gabenami vagoninėmis siuntomis, smulkiomis siuntomis ir konteineriais.
Jeigu krovinio siuntėjas užsako visą vagoną, atsižvelgdamas į krovinio masę ir vagono įkrovą, laikoma, kad siunta atitinka kompleksinį vagono krovinį – vagoninę siuntą. Jeigu siunčiamam krovinio kiekiui nereikia viso vagono, iš smulkių krovinių formuojama surinktinė siunta, o jos gabenimas vadinamas smulkiu krovinių gabenimu
Vagoninių siuntų gabenimas
Gabenant geležinkeliu vagonines siuntas, šalia sudarytų vagoninių transporto vienetų negalima papildomai krauti kitų krovinių. Papildomą krovinį galima vežti tada kai:
• Jam reikia viso krovinio vagono:
• Siuntėjas jam užsako visą vagoną.
Vagoninė siuntos gabenimo geležinkeliu kaip paprastos šalies vidaus, tarptautinių ar kombinuotų vežimų siuntos
Kroviniams gabenti geležinkeliu yra sudaromos organizacinės ir gabenimo sutartys. Organizacinę sutartį sudaro geležinkelio įmonė su krovinio siuntėju dėl riedmenų ir krovinių pateikimo, taip pat dėl krovinių pakrovimo tvarkos. Krovinių gabenimo sutartimi geležinkelio įmonė įsipareigoja nugabenti jai patikėtą siuntėjo krovinį į paskyrimo vietą ir išduoti jį gavėjui. Siuntėjas už krovinio gabenimą įsipareigoja geležinkelio įminei sumokėti sutartą atlyginimą.
Riedmenų užsakymas pateikiamas geležinkelio įmonės krovinių gabenimo skyriui. Jame nurodomi tokie duomenys:
• Užsako vardas ir pavardė;
• Pakrovimo data ir laikas;
• Reikiamų vagonu skaičius ir klasė;
• Krovinio rūšis;
• Krovinio masė, krovinių vienetų skaičius, jų gabaritai ir vieneto masė;
• Paskyrimo stotis, gabenant į užsienį – paskyrimo šalis;
• Pageidaujamas vežimo būdas;
• Pristatymo vieta.
Geležinkelio įmonė užsakovui suteikia informaciją apie krovinio vagono parinkimą, krovos techniką, reikiamą vagonų kiekį ir pan. Užsakovas privalo turėti tiek žinių apie vagonų klases tam, kad galėtų planuoti gabenimus ir tinkamai paruošti siunčiamą kovinį.
Organizacinėje sutartyje numatyta dieną krovininis vagonas ( vagonai) pateikiamas krovinio siuntėjui:
• Geležinkelio stotyje ant laisvų pakrovimui numatytų bėgių;
• Ant užsakovo privažiuojamųjų kelių.
Vagonines siuntas ES gabena šie krovininiai traukiniai
• Greitieji krovininiai traukiniai;
• Kombinuotų vežimų greitieji traukiniai;
• Greitieji krovininiai traukiniai į šalies ūkio centrus;
• Greitieji krovininiai traukiniai šalies viduje ir tarptautiniais reisais;
• Didieji sąstatai dideliam kiekiui birių krovinių vežti.
Kombinuoti gabenimai geležinkeliu
Jeigu krovininiais automobiliais krovinius galima pristatyti į pačias atokiausias vietas, tai geležinkelio transportas nėra toks lankstus , nes jo gabenimus riboja geležinkelio tinklas. Tačiau ir automobilių transportas turi trūkumų, kuris pasireiškia gabenant krovinius tolimais maršrutais. Siekiant išnaudoti minėtų transporto rūšių privalumus, organizuojami kombinuoti krovinių gabenimai keliais ir geležinkeliais: kroviniai vieną ruožą gabenami krovininiais automobiliais, kitą ruožą – geležinkeliais. Į geležinkelio vagonus pakraunami automobiliai, priekabos ar puspriekabės bei transportinės talpos (konteineriai) su juose gabenamais kroviniais. Toks krovinių gabenimas vadinamas kombinuotu krovinių gabenimu, arba mišriais vežimais.
Kombinuoti gabenimai konteineriais
Gabenant krovinius konteineriais, krovinio siuntėjas gali naudotis nuosavais konteineriais arba juos išsinuomoti iš geležinkelio įmonės. Vakarų Europoje gabenimus konteinerius organizuoja krovinių transportavimo bendrovės, kurios savo vardu ir savo sąskaita sudaro krovinių vežimo sutartis su geležinkeliu, rūpinasi jų gabenimu ir pristatymu į paskyrimo vietą. Bendrovė siūlo krovinių siuntėjui išsinuomoti konteinerius ir kartu pateikia bendrą kainą, kuri priklauso nuo gabenimo nuotolio.
Mišrūs kombinuoti gabenimai
Mišriems gabenimams krovinio siuntėjas ir vežėjas sudaro sutartį visam gabenimo ruožui, įskaitant ir kelių transportą. Mišrių gabenimų atveju automobiliai gabena krovinius į jų perkrovimo vietas ir iš jų, bet didžiąją kelio dalį krovinys kartu su krovininiu automobiliu, priekaba, puspriekabė ar keičiamu kėbulu gabenamas specialiais tam skirtais geležinkelio vagonais.
Krovos priemonės, konteineriai ir padėklai
Geležinkelis nėra tokia lanksti transporto rūšis kaip automobilių transportas, kuris gali pristatyti krovinį „nuo durų iki durų“. Todėl sudaromos transporto grandinės, įgalinančios maksimaliai panaudoti vienos ar kitos transporto rūšies privalumus. Sudarant transporto grandines, kyla daug sunkumų perkraunant krovinius iš vienos transporto priemonės į kitą. Be to, susidaro pavojus krovinį pažeisti. Geležinkelio įmonė savo klientams siūlo įvairią krovos techniką ir konteinerius. Naudojant konteinerius atsiranda galimybė sudaryti krovos ir transportavimo vienetus, kuriuos galima greitai pakrauti į transporto priemones ir apsaugoti krovinius nuo išorinių poveikių ir vagysčių. Konteineriais įmanoma gabenti ir neįpakuotus krovinius, taip sutaupant nemažą kiekį pakavimo medžiagų.

Tarptautiniai gabenimai geležinkeliu
Pagrindinės geležinkelio transporto ypatybės ir pranašumas prieš kitas transporto rūšis – patikimumas, reguliarumas, universalumas, galimybė vežti įvairiarūšius krovinius, nesvarbu, koks metų laikas, klimato sąlygos. Šio transporto pasirinkimą gabenti kroviniams lemia platus geležinkelių tinklas Europoje, vagonų ir pakrovimo bei iškrovimo įrengimų įvairovė. Greitis, saugumas ir palyginti nedideli kaštai vežant krovinius dideliais atstumais buvo prišinami su nepakankamu šios transporto rūšies lankstumu.
Geležinkelis yra transporto rūšis, kuri šiuo metu kardinaliai pertvarkoma vykdant ES transporto politiką. Ypač tai pasakytina apie Rytų ir Vidurio Europos šalis, integruojančias transportą, kaip ūkio šaką, į Europos Bendrijos transporto sistemą. Pertvarkymo priežastys yra susijusios su daugeliu geležinkelio ypatybių:
• Daugelio geležinkelių pavaldumas valstybei, komercinė veikla neatskirta nuo infrastruktūros;
• Kelių ir jų eksploatacijos sutelkimas vienos įmonės rankose;
• Bendros ekonominės sąlygos;
• Didelės skolos.
Tarp antžeminių transporto priemonių geležinkelis stipriai konkuruoja su automobilių transportu pagal ekologiškumo parametrus. Europos Bendrijos šalyse įvedus vieningas aplinkos taršos normas visoms transporto rūšims, geležinkeliai atsidurtų palankesnėje padėtyje automobilių transporto atžvilgiu, kas išplėstų jų panaudojimo sritis ir galimybes.

Išvados

Pagrindinės geležinkelio transporto ypatybės ir pranašumas prieš kitas transporto rūšis – patikimumas, reguliarumas, universalumas, galimybė vežti įvairiarūšius krovinius, nesvarbu, koks metų laikas, klimato sąlygos. Šio transporto pasirinkimą gabenti kroviniams lemia platus geležinkelių tinklas Europoje, vagonų ir pakrovimo bei iškrovimo įrengimų įvairovė. Greitis, saugumas ir palyginti nedideli kaštai vežant krovinius dideliais atstumais buvo prišinami su nepakankamu šios transporto rūšies lankstumu.

Literatūros sąrašas

1. Rimgaudas Minalga „Krovinių transporto sistema“ 1998 m.
2. Rimgaudas Minalga „Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais“ 1997 m.
3. Rimgaudas Minalga „Tarptautinė logistika“ 2004 m.