Kelio atkarpos projektavimas

TURINYS

1.Kelio planas.....................3
2. Įvadas......................
3. Kelio techninių parametrų parinkimas
4. Kelio trasos tarp punktų A ir B projektavimas
5. Kelio trasos elementų skaičiavimas
6. Tiesių ir kreivių lentelė
7. Kelio išilginis profilis
7.1 Išilginiai kelio nuolydžiai
7.2 Vertikalių kreivių elementų skaičiavimas
7.3 Projektinės linijos aukščio skaičiavimas
8 Kelio dangos konstrukcija
9 Kelio sankasos skersiniai profiliai
10 Eismo organizavimo schema

2. Kelio techninių parametrų parinkimas

Eil.
Nr. Kelio parametrų pavadinimas Kelio kategorija
A-I I Darbe priimti parametrai
1 Eismo intensyvumas, aut./d. 3000-7000 250-1500
2 Projektinis greitis, km/h 100 80
3 Didžiausias išilginis nuolydis, % 6 0.79
4 Mažiausias išgaubtos vertikalios kreivės spindulys, Rišg, m 5000 7000
5 Mažiausias įgaubtos vertikalios kreivės spindulys, Rįg, m 2500 5000
6 Mažiausi horizontalių kreivių spinduliai, R, m 300 400
7 Eismo juostos plotis, m 3,75 3,75
8 Eismo juostų skaičius, vnt, 2 2
9 Kelkraščio plotis, m 2 x 2,50 2 x 2,50
10 Kelio plotis, m 12,5 12,5
11 Mažiausias skersinis nuolydis Is, % 2.5 2.5
12 Mažiausias aplenkimo matomumas Sr,m 500 500

3. Kelio trasos tarp punktų A ir B projektavimas
Apskaičiuojame kelio trasos rumbus. Rumbas – tai kampas, kurį sudaro kelio trasos linijos su Šiaurės-Pietų kryptimi. Rumbą nustatome iš stataus trikampio, kurio įžambinė yra kelio trasos tiesė.

Linija A-I
Kelio atkarpa A-I:

Kelio atkarpa A-I ilgis:

čia a =75 mm, b =164 mm.
Linija I-B:
Kelio atkarpa I-B:

Kelio atkarpa I-B ilgis:

.

čia a= 99mm. b =53 mm.
5
4. Kelio trasos elementų skaičiavimas

Horizontalios kreivės apibūdinimo elementai:

Posūkio kampas a0
Spindulys R, m
Kreivės ilgis K, m
Tangentė T, m
Bisektrisė Bs, m
Ilgio paklaida D, m

Apskaičiuojame pi irmą trasos posūkio kampą:
a1=r2 – r1=61,84o-24,58o=37,26o=37o16’

Horizontali kreivė:

;
Tangentė:

;

Bisektrisė:

Ilgio paklaida:
D1=2T1-K1=2•134,88-259,99=9,77 m.

6
5. Tiesių ir kreivių lentelė
Kampo viršūnės padėtis Pk+ Kampo padėtis Kreivės elementai Kreivės Atstumas tarp kampo viršūnių, m Tiesės ilgis, m Rumbas

Kairėn De-
Šinėn
0 R, m T, m K, m Bs
m D,
m Pradžia
Pk+ Pabaiga Pk+
– – – – 1803,40 1668,52 PR 24034’
18+03,40 – 37016’ 400 134,88 259,99 21,94 9,77 16+68,52 19+28,51 – – –
– – – 1122,90 988,02 PR61050’

6. Kelio išilginis profilis

6.1 Išilginiai kelio nuolydžiai

Išilginius kelio nuolydžius skaičiuojame pagal formulę: i=
čia: i- iš

šilginis kelio nuolydis, 
L- kelio atkarpa, kurioje yra išilginis nuolydis, ;
H- aukščių kelio atkarpos pradžioje ir pabaigoje skirtumas, m.

Išilginis kelio nuolydis tarp 0 ir 9+25 piketų:

 , i1=0,043o;
Išilginis kelio nuolydis tarp 9+25 ir 12+75 piketų:

 , i1=0,26o;
Išilginis kelio nuolydis tarp 12+75 ir 20+00 piketų:

 , i1=0,21o;

i1 i2 i3
0,043o 0,26o 0,21o

6.2 Vertikalių kreivių elementų skaičiavimas
 – vertikalus posūkio kampas;
K – vertikalios kreivės ilgis, m;
T – vertikalios kreivės tangentė, m
Bs – vertikalios kreivės bisektrsisė, m.
7
Įgaubta vertikali kreivė

1i10,00043,
K1Rįg •15000•0,000432,15 m;

Rįg,m 1 K1, m T1, m Bs1, m
5000 0,00043 2,15 1,075 0,000116

Išgaubta vertikali kreivė

2i20,0026,
K2Rišg •27000•0,002618,2 m;

;
Rišg,m 2 K2, m T2, m Bs2, m
7000 0,0026 18,2 9,1 0,0059

Išgaubta vertikali kreivė
3i30,0021,
K3Rišg •37000•0,002114,7 m;

8

;
Rišg,m 3 K3, m T3, m Bs3, m
7000 0,0021 14,7 7,35 0,0039

6.3 Projektinės linijos aukščio skaičiavimas
Projektinės linijos aukštį skaičiuojame piketuose, vertikalių kreivių pradžios, pabaigos ir ekstremumo taškuose pagal formules:

čia Hi-profilinis aukštis;

H0 =64,80 m;
H1=H0-l1•i1=64,80-100•0,00043=64,75m;
H2= 64,80-200•0,00043=64,71m;
H2+25= 64,80-225•0,00043=64,70m;
H2+34==64,70m;
H3= 64,80-300•0,00043=64,67m;
H4= 64,80-400•0,00043=64,63m;
H5= 64,80-500•0,00043=64,59m;
H6= 64,80-600•0,00043=64,54m;
H7= 64,80-700•0,00043=64,50m;
H8= 64,80-800•0,00043=64,46m;
H9= 64,80-900•0,00043=64,41m;
H9+24=64.40m;
H9+25’=64.40m;
H9+25= H9+25’- m;
H9+26=64.40m;
H10= H9+26+74•0,0026=64,59m;
H11=64,59+100•0,0026=64,85m
H11+80=64,85+80•0,0026=65,06m
H11+89=65,06m;
H1=64,59+200•0,0026=65,11m;
9
H12+66=65,11+66•0,0026=65,28m
H12+75’=65,28m;
H12+75=H12+75’-
H12+84=H12+75•9,1•0,0021=65,30m;
H13= H12+84+16•0,0021=65,33m;
H14= H13+100•0,0021=65,33+100•0,0021=65,54m;
H15= 65,33+200•0,0021=65,75m;
H16= 65,33+300•0,0021=65,96m;
H17= 65,33+400•0,0021=66,17m;
H18= 65,33+500•0,0021=66,38m;
H19= 65,33+600•0,0021=66,59m;
H20= 65,33+700•0,0021=66,80m;

Pk+ H,m Pk+ H,m PK+ H,m
0
1
2
2+25
2+34
3
4
5
6
7
8
9

64,80
64,76
64,71
64,70
64,70
64,67
64,63
64,59
64,54
64,50
64,46
64,41

9+24
9+25’
9+25
9+26
10
11
11+80
11+89
12
12+66
12+75’
12+75
12+84

64,40
64,40
64,40
64,60
64,59
64,85
65,06
65,06
65,11
65,28
65,28
65,27
65,30 13
14
15
16
17
18
19
20 65,33
65,54
65,75
65,96
66,17
66,38
66,59
66,80

Leave a Comment