Apie Ukraina

Ukraina
1990 – 2000
1989 m. gyventojų surašymo duomenimis Ukrainoje gyveno apie 11000 lietuvių. Daugiausia jų atvyko į Ukrainą per I-ąjį Pasaulinį karą, nemažai čia įsikūrė po Sibiro tremties, taip pat atvyko iš Lietuvos paskutiniais dešimtmečiais.
1990 m. Kijeve susikūrė pirmoji Ukrainoje lietuvių draugija, kuri 2000 m. gegužės mėnesį įspūdingai paminėjo savo dešimtmetį. Nuo to laiko Ukrainoje susikūrė ir juridiškai įregistruotos 6 lietuvių draugijos: Maironio lietuvių draugija Kijeve (180 narių, pirmininkė Violeta Jančiuk), Medeinos lietuvių draugija Lvove (100 narių, pirmininkas Vytautas Naruševičius), Zaporožės srities lietuvių draugija (70 narių, pirmininkas Aleksandras Žukaitis), Vasario 16-osios liietuvių draugija Belaja Cerkov mieste, įkurta tremtinio Petro Grinio iniciatyva (40 narių, pirmininkas Vidas Labalaukis). 1999 m. įsikūrė Krymo respublikinė M.K.Čiurlionio lietuvių kultūros draugija, pirmininkė Valentina Loginova. Draugijos centras yra Simferopolio mieste, kituose Krymo miesteliuose veikia 16 lietuviškų kuopelių. Draugijoje yra apie 100 žmonių. 1999 m. įsikūręs Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centras Sakalas vienija lietuvių kilmės žmones ir nelietuvius, besidominčius Lietuvos kultūra ir istorija, pirmininkas Vasilijus Sudak.
Visų Ukrainos lietuvių draugijų tikslas – padėti lietuviams išlaikyti lietuvybę, auklėti jaunimą pagal lietuviškas tradicijas, palaikyti ryšius su Ukkrainos valstybinėmis institucijomis sprendžiant tautinių mažumų problemas, taip pat suteikti Ukrainos visuomenei informaciją apie šiandieninį Lietuvos gyvenimą ir jos siekius.
Visose draugijose kartu švenčiamos Lietuvos istorinės datos ir katalikiškos šventės, beveik visose veikia sekmadieninės lituanistinės mokyklos, jose mokosi įvairaus amžiaus va

aikai ir suaugusieji. Mokytojo darbas jose labai sunkus, nes vieni besimokantieji jau kalba lietuviškai ir nori gilinti žinias, o kiti – tik pradedantieji. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprūpina lituanistines mokyklas vadovėliais ir kita metodine literatūra, taip pat organizuoja mokytojų kursus Vilniuje. Departamento ir Vilniaus bibliotekų dėka visos draugijos turi nedideles lietuviškų knygų bibliotekas. Draugijos gauna laikraščius iš Lietuvos ir žurnalą “Pasaulio lietuvis” leidžiamą Čikagoje, JAV.
Kijevo Maironio lietuvių kultūros draugijoje 1994 m. buvo suburtas pirmasis Ukrainoje lietuvių meno saviveiklos kolektyvas – mišrus choras Viltis, kuris dalyvavo jau dvejose Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje. Pasipuošęs tautiniais drabužiais choras kiekvieną draugijos renginį paįvairina daina, visada šauniai pasirodo įvairiuose tautinių mažumų meno saviveiklos renginiuose Kijeve, kviečiamas į televizijos laidas.
Norint supažindinti ir suuartinti Ukrainoje gyvenančius lietuvius ir suaktyvinti jų veiklą, Kijevo lietuvių iniciatyva 1997 m. Kijeve buvo suorganizuotas I-asis Ukrainos lietuvių dainų ir šokių festivalis. Jame dalyvavo Ukrainos lietuviai ir meno saviveiklos kolektyvas iš Lietuvos. Šis renginys tapo tradiciniu. Kijevo lietuvių jaunimo sąjunga subūrė liaudies šokių ansamblį, įsikūrė Lvovo estradinės dainos ansamblis Gintaras, vaikų ansambliai: Kijevo – Vyturėliai ir Lvove – Saulutė. Sumanymas ruošti tokius festivalius, o ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamento ir kitų rėmėjų lėšos visiškai pasiteisino – festivalis tapo dideliu ir laukiamu įvykiu Uk
krainos lietuvių gyvenime. Kijevo lietuvių draugija surengė literatūrinius vakarus, skirtus Maironio ir M.K.Čiurlionio kūrybai, kartu su ambasada suruoštos parodos, skirtos M.Mažvydo knygos 450-mečiui, Lietuvos 80-mečiui, organizuojami susitikimai su Kijevo mokyklų moksleiviais. Lvovo sekmadieninės mokyklos moksleiviai kartu su teatru My (Mes) pastatė spektaklį Eglė žalčių karalienė ukrainiečių kalba, Lvove veikia sporto klubas. Zaporožės moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Ninos Klimenko, kasmet dalyvauja tautinių mažumų meno saviveiklos apžiūrose. Beloje Cerkov miesto bibliotekoje lietuviai įrengė stendą apie Lietuvą. Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centras Sakalas pasiūlė miesto valdžiai pastatyti paminklinį akmenį Lietuvos kunigaikščiui, 1382 m. pastačiusiam medinę tvirtovę, nuo kurios prasidėjo Vinicos miesto istorija. Ta tema vyksta diskusijos spaudoje, radijo ir televizijos laidose. Tik prieš metus įsikūrusi Krymo respublikinė M.K.Čiurlionio lietuvių kultūros draugija jau spėjo atidaryti lituanistinę mokyklą, surengė vakarą, skirtą Čiurlionio kūrybai, miesto visuomenei, pradėjo leisti laikraštėlį Tiltas, kuris skirtas ne tik draugijos nariams, bet visiems norintiems daugiau sužinoti apie Lietuvą.
1999 m. Lvove buvo įkurtas labdaros fondas LiUk, kuris turėtų stiprinti ryšius tarp Lietuvos ir Ukrainos, fondo prezidentė Danutė Čornij. Fondo pastangomis buvo surengta daug renginių. Ukrainos lietuvių draugijų atstovai dalyvavo Lvove vykusiame forume Mano Lietuva. Išleistas forumui skirtas leidinėlis ir Ukrainos lietuvių draugijų istorija. Fondas organizavo jau minėtą III Ukrainos lietuvių dainos ir šo
okių festivalį, ekskursiją Lvovo draugijos nariams po srities pilis, istoriškai susijusias su Lietuva, surengė kalėdinę šventę Lvovo lietuvių vaikams, organizavo Ukrainos dailininkams išvykas į vietas, kur gyveno žymus Ukrainos poetas Ševčenka, taip pat ir į Lietuvą. O 2000 m. vasarą Ukrainos lietuvių jaunimas susirinko į stovyklą Karpatuose, kur vadovais dirbo specialistai iš Lietuvos.
Ukrainos lietuvių draugijų veiklai koordinuoti įkurta koordinacinė taryba, į kurią įeina visų draugijų pirmininkai ir pavaduotojai. Nuo 1998 iki 2005 m. tarybai vadovavo Violeta Jančiuk.
2000 – 2003
Per pastaruosius tris metus buvo įkurtos ir teisiškai įregistruotos dar 4 lietuvių organizacijos – Charkovo, Dnepropetrovsko, Donecko ir Nikopolio miestuose.
2001 metų gyventojų surašymo duomenimis Ukrainoje gyveno 7207 lietuviai.
Ukrainos lietuvių draugijų taryba 2002 m. lapkričio mėn. priėmė nutarimą teisiškai įregistruoti Ukrainos Lietuvių Bendruomenę.
Beveik visos lietuvių organizacijos Ukrainoje pasivadinusios kultūros draugijomis, bendrijomis, centrais, todėl jų pagrindinės veiklos kryptys yra lietuvių kultūros puoselėjimas ir propagavimas Ukrainoje, lituanistinis švietimas, vaikų, jaunimo ir suaugusių įtraukimas į meno saviveiklą, spaudos ir visuomeninę veiklą. Kijeve, Lvove, Simferopolyje, Zaporožėje, Vinicoje ir Dnepropetrovske veikia sekmadieninės lituanistinės mokyklos, kuriose mokosi apie 120 įvairaus amžiaus mokinių, dirba 10 mokytojų. Vadovėliais, vaizdajuostėmis ir literatūra jas aprūpina Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Mokytojai turi galimybę kelti kvalifikaciją tobulinimosi kursuose Lietuvoje.
2001 metais Kijeve, Simferopolyje, Lvove ir Vinicoje buvo surengti vakarai, skirti M.K. Čiurlionio 125-osioms gi
imimo metinėms paminėti. Simferopolyje ir Lvove veikė jo paveikslų reprodukcijų parodos.
Kryme ir Lvove veikė šiuolaikinio meno paroda iš Lietuvos. Didelio atgarsio Kryme susilaukė Simferopolio Etnografijos muziejuje vykusi Lietuvos liaudies meno paroda ir jos iškilmingas atidarymas. 2001-2003 metais Ukrainos lietuviai demonstravo lietuvių liaudies meną tautinių mažumų šventėse “Folklorama”. Koncertų ir festivalių metu skambėjo ne tik dainos ir šokiai, bet buvo surengtos ir liaudies meno eksponatų parodėlės. Kijevo ir Krymo bibliotekose surengtos lietuvių literatūros, heraldikos ir simbolikos ekspozicijos.
2004
Bendruomeninėje veikloje dalyvauja 12 Lietuvių kultūros draugijų ir centrų įvairiuose Ukrainos regionuose: Kijeve, Lvove, Zaporožėje, Dnepropetrovske, Donecke, Krymo Autonominėje Respublikoje, Vinicoje, Charkove, Nikopolyje ir Belaja Cerkov mieste. Lietuvių organizacijos Ukrainoje jungia apie 700 žmonių.
· Beveik visos draugijos organizuoja Vasario 16-osios, Kovo 11-osios šventes, kartu švenčia Velykas, Kalėdas, Motinos dieną, o praėjusiais metais – Salomėjos Nėries, Kristijono Donelaičio literatūrinius vakarus, į kuriuos pasikvietė Ukrainos rašytojus, poetus, kultūros veikėjus. Dažnai tenka dalyvauti vietinių Tautinių mažumų institucijų organizuojamuose renginiuose – festivaliuose, kongresuose, folkloramose, koncertuose. Juose ypatingai gerai pasirodo draugijos, kurios turi savus meno saviveiklos kolektyvus. Lietuviškas dainas Ukrainos visuomenei pristato Kijevo choras „Viltis“, kuris praėjusiais metais iškilmingai paminėjo savo veiklos dešimties metų jubiliejų, sukvietęs į Ukrainos lietuvių dainų ir šokių festivalį Kijeve visus lietuvių meno saviveiklos kolektyvus. Šiais metais į Zaporožę taip pat susirinko visi Ukrainos lietuviai saviveiklininkai pademonstruoti, ką naujo išmoko per metus ir kartu pasveikinti Zaporožės lietuvius su jų draugijos 10-mečiu. Visi buvo nustebinti organizatorių išradingumu ir nuoširdumu. Atvykęs iš Kėdainių pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas savo energija ypač stebino ukrainiečius. Įvairių tautų šokiai puikiai įsipynė į lietuviškus ir koncertas gavosi nuostabus. O dar spalvingi bukletai, pasakojantys apie festivalio dalyvius, Zaporožės draugiją ir net krepšeliai su užrašais „Mes mylime Lietuvą“. Taigi, gražiai Lietuvos vardas garsinimas tolimuose Ukrainos rytuose, o lietuviams tai – įkvėpimas tolimesniems darbams.
· Apie daugelį didesnių renginių yra ruošiami televizijos reportažai, Kijeve dalyvauta keliose radijo laidose, skirtose Lietuvai.
· Kryme buvo suorganizuoti renginiai draugijos ir laikraščio „Tiltas“ 5 metų jubiliejui paminėti. Gimęs Kryme, mažas laikraštukas per 5 metus tapo visų Ukrainos lietuvių bendravimo priemone, nuveiktų darbų kronika, literatūros, meno naujienų afiša, Lietuvos įžymybių aprašymu ir daug visko įdomaus ne tik lietuviams, bet ir ukrainiečiams, nes čia talpinami straipsneliai ir ukrainiečių, ir rusų kalbomis. Jau išleisti 64 numeriai. „Tiltas“ pasiekia ne tik Lietuvą, bet ir kitus kraštus, kur yra laukiamas. Vasario 16 šventės metu Kryme įvyko knygos – straipsnių rinkinio Lietuviškas pėdsakas Krymo žemėje prezentacija. Tai nauja ir įdomi kryptis mūsų Bendruomenės veikloje.
· Vaikai ir jaunimas turi galimybę dalyvauti vaikų stovyklose Lietuvoje. Deja, tokia laimė nusišypso labai mažai kam, nes vietų šiemet Ukrainos lietuviams buvo skirta tik 6 ir pernelyg trumpas stovyklavimo laikas (9 dienos). Jau treti metai lietuvių jaunimo atstovai dalyvauja Ukrainos įvairių tautų jaunimo vasaros stovykloje, kuri pavadinta Tolerancijos šaltinis. Čia yra puiki proga pademonstruoti lietuviškas dainas, šokius, papasakoti apie Lietuvą, tradicijas, papročius ir kartu išreikšti pagarbą kitoms tautoms.
· Šiais metais nemaža Ukrainos sportininkų komanda vyksta į Lietuvą dalyvauti sporto žaidynėse, o prieš tai buvo ilgos treniruotės, kurios suartino lietuvišką jaunimą. Ypatingai aktyvus Kijevo jaunimas. Jų šokių ratelis Antroji karta“ išaugo iki 16 žmonių, repertuaras tapo platesnis ir sudėtingesnis. Jų pavyzdžiu jau pasekė Zaporožės jaunimas, sukūręs ansamblį Atžalynas. Kasmet auga ir gražėja Lvovo vaikų ansamblis Saulutė, kuris 2004 metų gruodžio mėn. dalyvavo vaikų estradinės dainos festivalyje Seinuose (Lenkija).

Ukrainos Lietuvių Bendruomenė

Leave a Comment