Anykščių kraštas

Utenos apskritis
Gamtos grožiu viena ypatingiausių Lietuvoje Utenos apskritis dažnai vadinama ežerų kraštu, lyginama su ežeringąja Suomija ar nepaprastai raiškios gamtos Europos kraštu Šveicarija. Šią apskritį sudaro Utenos, Molėtų, Ignalinos, Zarasų ir Anykščių rajonai.
Anykščių rajonas
Geografinė padėtis
Plotas 1765 km2, 39 tūkstančiai gyventojų, iš jų 96% lietuvių, 3% rusų, 0,5% lenkų.
Rajono administracinis centras Anykščiai, 52 km nuo Utenos.Rajono vakarų dalis yra Nevežio žemumos pakraštyje. Didžioji rajono dalis išsidėsčiusi Vakarų Aukštaičių plynaukštėje, pietryčiuose pereinančioje į Aukštaičių aukštumą. Čia yra aukščiausia rajono vieta – 194 metrai. Per rajoną teka Šventoji su savo intakais. 76 ežerai, tarp jų 968 ha Rubikių, 200 ha Suosos, 192 ha Viešinto, 6 tvenkiniai. Miškingumas 29,8%, daugiausia pušynai, yra eglynų ir mišrių miškų. Didžiausi – Šimonių giria, Ramaldavos ir Troškūnų miškai.

J.Junevičiaus nuotrauka Pramonė – statybinių medžiagų, maisto, vyno gamybos – sutelkta Anykščiuose.
Per 250 kultūros paminklų.
Rytų Lietuvioje istoriškai susiklosčiusi geografinė ir etnogeninė sritis – Aukštaitija, minima rašytiniuose šaltiniuose nuo XIV a. pradžios. Vakarinėje srities dalyje, pagal geografinį rajonavimą – Vakarų aukštaičių plynaukštėje, kur aukštumos dar nesibaigė, o lyguma dar neprasidėjo, yra Aukštaičių kraštas. Jo žemių kontūras – į pietus siaurėjantis trikampis – kiek primena Respublikos siluetą. Priešpriešai pakraščiai nutolę vienas nuo kito 40-50 km. Aukščiausios krašte Storių kalvos iškyla virš jūros lygio iki 194 m, o Šventoji į pietus nuo Kavarsko isigraužusi tiek, kad nuo jūros lygio tėra apie 60 m.
Anykščių kraštą Šventoji dalija į kairiakrantę kalvotąją ir dešiniakrantę banguotą, vietom lyguminę dalį. Kalvotoje dalyje vyrauja moreniniai priesmėliai, dažnai su rieduliais. Vakarineje dalyje dirvožemis vientisos struktūros, tačiau nenuotakus, linkęs užmirkti.
Rajono teritorijos – 1764,9 km2 – didžiąją dalį sudaro žemės ūkio naudmenos – 56,8%. Tik lyguminiai Lietuvos regionai – Vidurio Lietuva, Suvalkioja naudmenų dalies dydžiu pralenkia Anykščių kraštą.

Pagal Anykščių rajono savivaldybės ir Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacinį leidinį “Anykščių kraštas”
Anykščių rajono bendra gamtinė charakteristika
Anykščių rajonas plyti Aukštaičių aukštumos vakarinėje nuošlaitėje – Vakarų Aukštaičių plynaukštėje. Reljefas itin nevienodas. Storių kalvų viršūnės iškyla iki 194 metrų virš jūros lygio, tuo tarpu Šventosios vaga žemiau Kavarsko įsigraužia net 134 metrų giliau ir tėra vos 60 metrų virš jūros lygio.
Geologiniu – geomorfologiniu požiūriu Anykščių rajonas yra vienas iš vertingiausių ir įdomiausių Lietuvoje. Šventoji ir jos intakai – Šlavė, Varis, Virinta ir kiti upeliai per tūkstančius metų išgraužė gilius slėnius ir atidengė tolimoje geologinėje praeityje suklostytus žemės sluoksnius; Vetygalos ir Daumantų atodangos atskleidė seniausius devono sluoksnius, kuriuose matosi ir svarbiausio Anykščių krašto gelmių turto – kvarcinio smėlio – sluoksniai.

Anykščių rajonas yra vienas didžiausių respublikoje (1764,9 kv. km). Rajono centras – Anykščiai (nuo Utenos – 52 km, 13362 gyventojai). Miestas įsikūręs abiejose Šventosios upės pusėse. Rajone yra 76 ežerai, iš jų didžiausias – Rubikių, turintis 16 salų. Beveik 30 proc. teritorijos – 525,97 kv. km – apaugusi miškais. Rajone aptikti ir naudojami kvarcinio smėlio klodai.

Prozininko, lietuvių literatūros klasiko Antano Žukausko -Vienuolio (1882-1957) memorialinis namas – muziejus. Rašytojas, pasistatęs šį namą 1925 m., čia gyveno iki savo mirties. Įrengta literatūrinė ekspozicija, saugomi autentiški memorialiniai kambariai. Kambariuose viskas palikta taip, akip buvo rašytojui gyvam esant. Darbo kabinete išsirikevusios jo pamėgtos knygos, iš portretų žvelgia sūnaus ir dukros akys, kabo rašytojo lazda. Pirmajame namo aukšte yra A.Vienuolio rankraščių, nuotraukų, kitų daiktų, nušviečiančių svarbesnius jo gyvenime ir kūrybos laikotarpius.Kieme – rašytojo kapas.

Poeto A. Baranausko (1835-1902) klėtelė.
Pirmasis Lietuvoje memorialinis muziejus, lankomas nuo 1927 m., garsiausias Lietuvoje ūkinis pastatas. Liaudies architektūros paminklas – statyta 1826 m., išlikę autentiški interjero elementai. Saugomi Baranauskų šeimos daiktai, 1863 m. sukilėlių ginklai. Čia 1858-1859 m. vasaromis poetas, būsimasis vyskupas Antanas Baranauskas sukūrė poemą „Anykščių šilelis“. Rašytojo A. Vienuolio rūpesčiu 1958 m. pastatytas klėtelės gaubtas (arch. V.Kvašys).

Senų miesto kapinių koplyčia (Mažieji Dievo namai) Vilniaus g. 35, tel. 5 44 32
Pastatyta 1858m. ant Burbiškio dvarininko kapo rūsio.Statinys įstabiai stilingas, jo statybą aprašė A.Vienuolis apysakoje ,,Vėžys”. Jau keleri metai koplyčia kultūros centras, kur renkasi žmonės, ieškantys atgaivos sielai.Po koplyčios skliautais rengiami susitikimai su muzikantais,literatais, ruošiamos parodos.

B.Buivydaitės (Tyrų duktė) namas – muziejus, Tai – rašytojos B.Buivydaitės namelyje prie Šaltupio upelio įrengtas memorialinis muziejus. Kambariuose eksponuojami rašytojos baldai, asmeniniai daigtai, yra dalis bibliotekos, ant sienų kabo sesers tapyti paveikslai. Kitame kambaryje įrengta literatūrinė ekspozicija. Kaip ir kiti rašytojai, ji savo krašto, Anykščių gamtos išauginta.Daug metų tarp keturių žalio namelio sienų, net ir netekusi regėjimo, iki gilios senatvės nepadėjo plunksnos. ,,Pro vaikystės langą”, ,,Vargai vartus kilnoja” ir kt. kūriniai skirti savo kraštui, jo žmonėms. Muziejuje- memorialinė ekspozicija, rašytojos asmeniniai daiktai.

J. Biliūno sodyba, Niūronyse, gimtojoje J.Biliūno sodyboje įrengtas memorialinis muziejus. Etnografinėje sodyboje eksponuojami Biliūnų šeimai priklausę daigtai, baldai, baudžiavos reliktai – žibinčius, vyžos. Kitame kambaryje J.Biliūno gyvenimą ir kūrybą atspindinti ekspozicija, jo kūrinių leidimai. Sodybą puošia liaudies meistrų darbo ąžuolinės skulptūros, vaizduojančios patį rašytoją, jo apsakymų veikėjus.
Ši lietuviško sodžiaus aplinka slepia savy šilumą, galinčią sužadinti meilę kiekvienam nuskriaustam ir bedaliui.
Arklio muziejus, R Arklio muziejus yra 6 km nuo Anykščių, Niūronių kaime. Jis įkurtas 1978 m. prof. Petro Vasinausko. Muziejuje surinkta apie 4000 eksponatų. Tai arklių padargų ekspozicija, unikali filatelijos paroda, kalvio įrankiai, fotonuotraukose – arklininkystės istorja. Ekspozicija išdėstyta dideliame klojime, gyvenamojo namo, aukštaitijos etnografinės sodybos patalpose ir kalvėje. Aukštaičių etnografinėje sodyboje – arklio gadynės transporto priemonės, indai iš vytelių ir šiaudų.Rekonstruotų klojimų patalpose išsirikiavę iš Lietuvos kampelių surinkti vežimai, lineikos, bričkos… Kituose pastatuose – nuotraukos, meno kūriniai, pagerbiantys arklį ir artoją, žirgą ir karžygį. Kiekvienas eksponatas – įsidaiktinusi praeitis. Tai pažintis su kaimu.Čia galima pajodinėti arkliu, pasivažinėti karietomis . Jau tapo tradicija birželio pirmąjį šeštadienį rengti sporto ir etnografijos šventę ,,Bėk, bėk , žirgeli”.

Didžiulių memorialinė sodyba, tel. 43901 Griežionėlių km.
Ji mena šviesos nešėjus – knygnešius, šių namų svečius, žandarų kratas. Stanislovas Didžiulis (1850-1927) ir jo žmona Liudvika Nitaitė-Didžiulienė (1856-1925) buvo žinomi šio krašto kultūros ugdytojai. L.Didžiulienė žinoma kaip rašytoja, pasirašinėjusi Žmonos slapyvardžiu. Lietuvių rašto draudimo laikais sodyba-šių apylinkių spaudos platinimo centras.

Šv. Mato neogotikinė bažnyčia, vienas aukščiausių kulto pastatas Lietuvoje. Statyta 1899-1909m.,bokštai siekia 79m. aukščio.Raudonų plytų ir aukštų skliautų bažnyčia sutalpina daug anykštėnų maldų, saugo nemažai meno paminklų. Unikalios Rimo Idzelio išdrožinėtos Kryžiaus kelio stočių figūros šventoriuje.Dail.Anortės Mackėlaitės vitražai sustiprina šventumo maldos namų įspūdį.

,,Laimės žiburys”- J.Biliūno antkapinis paminklas
Pušų apsuptyje ant aukšto, stataus kalno J.Biliūno kapas. 1953m. rašytojo palaikai pervežti iš Zakopanės ir palaidoti ant Liudiškių kalvos.1958m. virš kapo pastatytas 14 m. granitinis antkapis (aut.V.Gabriūnas, bareljefas-B.Vyšniausko). Baltas ir aukštas jis iškyla virš tamsiai žalių kalvos pušų tarsi svajonė apie laimę..

Troškūnų bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis, tel. 56245 – A.Kolpingo draugijos centras, stovyklų ir konferencijų vieta.
Mūrinė barokinė Švc.Trejybės bažnyčia Troškūnuose pastatyta 1789m. Joje saugomi vertingi religinio meno kūriniai. Vargonai – vieni seniausių Anykščių krašte. Šventoriuje esančią Šv. Antano statulą tikintieji laiko turinčią stebuklingos galios.
Nuo 1696 iki 1863 m. Troškūnuose veikė bernardinų vienuolynas. Dabar vienuolyno pastatų ansamblis klebono Sauliaus Filipavičiaus pastangų dėka restauruotas, čia įsikūręs A.Kolpingo draugijos centras, rengiamos įvairios stovyklos bei konferencijos.

Vorutos piliakalnis – XII a. ant šalia Anykščių slūgsančio vieno iš didžiausių Aukštaitijoje piliakalnių iškilo medinė pilis, kurią saugojo Vorelio ir Volupio upeliai galbūt, kilus pavojui, galėję būti patvenkti. Apie 25 m aukščio, iki 60-70 laipsnių kampu iškilę šlaitai sėkmingai saugojo pilies gynėjus nuo kryžiuočių antpuolių. Kai kurie tyrimai leidžia teigti, kad čia galėjo būti pirmoji raštijoje minima karaliaus Mindaugo pilisa, siejama su pirmąja Lietuvos valstybės sostine Voruta. Tai vienas didžiausių ir įspūdingiausių Aukštaitijos piliakalnių, landšaftinis istorinis draustinis.Piliakalnį supa 2 gilūs slėniai, kuriais teka Vorelio ir Volupio upokšniai. 1990-1993m. archeologiniai tyrimai leidžia teigti, kad čia stovėjusi stipri XIIIa. medinė pilis.Piliakalnio papėdėje pastatytas koplytstulpis, skirtas Lietuvos karaliui Mindaugui (aut.J.Tvardauskas).

Anykščių šilelis ir garsusis akmuo Puntukas
A.Baranausko apdainuotas Anykščių Šilelis – vienas iš gražiausių Lietuvos landšaftinių draustinių. Jo plotas – 1812 ha. Šilelį puošia kalvos, mišką kertančios raguvos, raižytas reljefas, vingri Šventosios juosta. Tarp stačiašlaičių griovų vinguriuoja daug mažų upokšnių. Lankytojus šilelis vilioja ne tik savo grožiu, ramumu, garsais ir kvapais, bet ir čia esančiais gamtos paminklais. Vienas iš labiausiai lankomų – Puntuko akmuo. Netuoliese akį traukia aukštaūgių eglių apstotas Šlaves upokšnio slėnis – geologinis paminklas, kur saugomi net triju žemes vystimosi periodu pėdsakai. Draustinyje išskirta rezervatine (Virinto žemupio, Budragaidžio ežero apylinkes) ir poilsio zonos (Anykščių apylinkių miškai, Šventosios pakrantės).
Gražus visais metų laikais, siūruojantis savo aukštomis pušimis Anykščių šilelis tyliu šlamesiu kviečia kiekvieną neabejingą gamtos grožiui žmogų medžių draugijon.1960m. jis paskelbtas landšaftiniu draustiniu, užima daugiau nei 1800 ha plotą. Šilelyje giliai į žemę įsirėžęs guli ,,velnio neštas ir pamestas” Puntuko akmuo. Tai gamtos, mitologijos ir istorijos paminklas. Poeto A.Baranausko apdainuotas, karžygio Puntuko vardu pavadintas šis Skandinavijos kalnų ledynų paliktas milžinas sveria 265 tonas, yra 5.7 m aukščio, 6.9 m ilgio ir 6.7 m pločio. Tai antras pagal dydį riedulių Lietuvoje. 1943 m skulptorius B.Pundzius jame iškale lakūnų Dariaus ir Girėno bareljefus bei jų testamento žodžius lietuvių tautai.

Rubikių ežeras su 16 salų.
Ne tik miškai ir upės dabina Anykščių kraštą. Gausu čia ir ežerų. Iš jų savo didumu ir grožiu išsiskiria Rubikių ežeras- 1960m. paskelbtas hidrografiniu draustiniu. Jis tyvuliuoja į pietryčius nuo Anykščius supančių kalvų, užliejęs 940 ha plotą. Ežero ilgis per 5 km, plotis – 3,4 km, kranto linija – 24 km, didžiausias gylis – 16,1 m. Ežere daug užutekių, pusiasalių.Didžiausia ežero puošmena – salos, kurių priskaičiuojama net 16: Didžioji, Pertako, Šventavartė, Česnakinė, Varnagrotės ir kt. Ežeras protakomis susijungęs su Dusyno ir Mušėjaus ežerais. Ežeras, jo salos, vingiuotos pakrantės įeina į Rubikių landšaftinį draustinį. Vaizdingos ežero pakrantės vilioja vasarotojus. Čia galima maloniai praleisti laisvalaikį: išsinuomoti valti, vandens dviratį, žvejybos įrankių.
Aplink ežerą įrengta 10 poilsiaviečių. Jau tapo tradicija per Jonines rengti ,,Rubikių buriavimo fregatą”.

Burbiškio dvaro ansamblis su parku, įsikūrusiu Anykštos upelio slėnyje. Burbiškio kraštovaizdžio architektūros draustinis užima 22ha plotą. Rūmai neoklasicistinio stiliaus, XIXa. istorinis architektūros paminklas. Šiuo metu dvare įsikūrusi Burbiškio pagrindinė mokykla.Dvaras įtrauktas į Europos paveldo lankytinų objektų sąrašą.

Kavarsko Šv. Jono krikštytojo šaltinis

Raguvėlės dvaras

Burbiškio dvaro rūmų ansamblis yra Anykštos kairiajame krante, 8 km nuo Anykščių. Tai dvarininkų Venslovaičių pastatyti neoklasicistinio stiliaus dvaro rūmai, oficina ir 5 ha plote įveistas, landšaftinio tipo tobulas kūrinys – parkas. Manoma, kad tai nežinomo prancūzų architekto ir vietinių liaudies meistrų kūrinys.
Šiandien dar stovi neblogai išsilaikę stačiakampio formos dvaro rūmai. Centrinė vieno aukšto dalis paaukštinta mezoninu. Išlikę originalios riešutmedžio durys, puoštos geometriniais ornamentais. Dabar rūmuose veikia Burbiškio pagrindinė mokykla, oficinoje kuriamas liaudies buities muziejus, gyvuoja Burbiškio bendruomenės centras. Tačiau šie kultūriniai židiniai neturi galimybių nei rūmų restauruoti, nei jų išsaugoti.

Kiti muzėjai
Jurgio Kazlausko drožinių muziejus
Vosgelių kaime, Kazlauskų sodyboje, 1992 m. atidarytas J.Kazlausko medžio drožinių muziejus. Čia eksponuojami drožinių ciklai apie duonos auginimą, kaimo moters darbus, paliktas pėdas, lino darbus. Ekspoziciją globoja tautodailiniko sesuo Onutė Kazlauskienė.
Klemenso Kairio klėtelė
1993 m. Liudiškiuose, Kairių klėtelėje (dabartinėje K.Šaltenio sodyboje) atidarytas muziejus. Įrengta poeto ir kunigo K.Kairio ir jo šeimos gyvenimą, poeto kultūrinę veiklą atspindinti ekspozicija.
Didžiulių muziejus Griežionėlėse
Sodyboje gyveno biliografas, tautosakos rinkėjas, bibliofilas Stanislovas Didžiulis, jo žmona prozininkė, dramaturgė Liudvika Didžiulienė-Žmona ir jų vaikai, garsūs visuomenės veikėjai. Šiame name esančioje slėptuvėje spaudos draudimo metais buvo slepiama lietuviška spauda, čia buvo šios spaudos platinimo centras. Ekspozicija vaizduoja Didžiulių šeimos gyvenimą ir veiklą, memorialiniame kambaryje eksponuojami išlikę Didžiulių baldai. Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai palaidoti netoli sodybos senkapyje Padvarnių kalnelyje.

Kiti gamtos paminklai

Karalienės Liūnas
Anykščių apylinkėse, dešiniajame Šventosios šlaite, Pavarių miško 10-ajame kvartale, yra nemenkas (0,7 ha) šaltiniuotas vandens telkinys (gylis – 6 m). Ankščiau šis garsus šaltinis buvo daug didesnis, o dabar – šaltiniai, papildantys šio ežeraičio vandens atsargas likę už 50 m nuo vandens telkinio. Kokių tik legendų nėra apie šį šaltinį: esą čia ir laumės gyvenusios, ir milžiniška žuvis žydo ožką prarijusi, ir naktimis išnyranti geltonkasė vaidilutė, ir karalienės karieta su visa palyda nugarmėjusi…
Vetygalos atodanga
Dešiniajame Šventosios krante, kiek žemiau Virintos upės žiočių yra apie 30 m aukščio upės nuardytas Vėtygalos skardis arba Žėbos kalnas. Tai unikali atodanga – tarsi atversta geologijos knyga, kurioje matomi ikiledyniniai, apie 400 mln. Metų senumo sluoksniai, sudaryti iš šviesaus kvarco ir žėručio smėlio.
Kavarsko tufų (Kregūdės) šaltiniai
Tai Kavarsko miestelyje greta bažnyčios, dešiniajame Šventosios šlaite, trykštantys šaltiniai. Šie šaliniai laikyti šventais dar pagonybės laikais, tikėta, kad jų vanduo grąžina regėjimą. Dabar šaltiniai gavę Jono Krikštytojo vardą.

KAIMO TURIZMAS

Rūtos Baronienės sodyba
Adresas: Anykščių r., Svėdasų sen., Būtėnų k. Telefonas: 8-286-05926.
Atstumas iki Šventosios upės _1 km. Priima vasaros sezono metu. Visi patogumai, dviračiai, biliardas, pirtis, plaukimo baidarėmis upe organizavimas. http://www.sodyba.20m.com/
Kaina _80 Lt (2 lovų kamb.). Kambarių skaičius – 3, vietų – 14.

Danutės Kinderienės sodyba
Anykščių miesto pakrašty. Telefonas: 8-251-54449.
Atstumas iki Šventosios upės _1 km. Priima ištisus metus. Visi patogumai, baseinas, pirtis, valtys, jodinėjimas, medžioklė.
Kaina nuo 25 Lt. Kambarių skaičius – 2, vietų – 4.

Džozef Augustine Gracevič sodyba
Adresas: Anykščių r., Svėdasų sen., Žaliosios k. Telefonas/faksas: 8-251-57564.
Atstumas iki Šventosios upės _100 m. Priima ištisus metus. Visi patogumai, valtys, baidarės, jodinėjimas, baseinas su pašildomu vandeniu, pirtis, sauna, baras, treniruoklių salė, teikiamas maitinimas.
Kaina _150 Lt su pusryčiais. Kambarių skaičius – 4, vietų – 8 (liukso klasės kambariai).

Vaclovo Židonio sodyba
Adresas: Anykščių r., Svėdasų sen., Kunigiškių k. Telefonas: 8-298-80512. Etnografinė sodyba – vienkiemis miško parke. Priima vasaros sezono metu, pirtis, valtys, jodinėjimas.
Kaina dviviečio kambario _75 Lt. Kambarių skaičius – 3, vietos – 6.

Arvydo Mačiulio sodyba
Adresas: Anykščių r., Ažupiečių k. Telefonas: 8-251-78324, 8-282-33779.
Atstumas iki Šventosios upės 200 m. Priima vasaros sezono metu. Visi patogumai, badmintonas, plaukimas upe baidarėmis ar plaustu, jodinėjimas žirgais, krepšinio aikštelė, stalo tenisas.
Kaina: 1 d. – 25 Lt, 2 d. – 20 Lt ir t.t. Kambarių skaičius – 3, vietų skaičius – 8.

Valerijaus Jakovlevo sodyba
Adresas: Anykščių r., Pašilių k. Telefonas: 8-251-45933.
Atstumas iki Nevėžos ežero 300 m. Priima ištisus metus, patogumai daliniai, pirtis, baseinas, pokylių salė.
Kaina: 10 Lt. Kambarių skaičius – 6, vietų – 20.

Tado Taurelės sodyba
Adresas: Anykščių r., Andrioniškio sen., Magylų k. Telefonas: 8-286-86313, 8-251-51058.
Atstumas iki Šventosios upės 100 m. Priima ištisus metus, patogumai daliniai, baseinas, pirtis, valtys, poilsiavietės.
Kaina sutartinė. Kambarių skaičius – 6, vietų – 20.

Arvydo Antanavičiaus kaimiška sodyba
Paandrioniškio km. tel. 8 251 58498, 8 286 63409. Upė Šventoji _300m., Priima ištisus metus.Kamb. sk.-6, vietų-18. Atskira pirtis su baseinu, pobūvių salė_50 žm. Kambario kaina –30 lt.

Donato Krikštaponio sodyba Mačionių km.ant Rubikių ežero kranto.Visi patogumai. Kamb.-6, vietų-15;
Kaina-20lt.(su patogumais), 10lt. Valtys, vandens dviračiai, vaikų žaidimo, krepšinio aikštelės.Ogranizuojama poledinė žūklė, po pirties maudymasis eketėj.

Rimtautas Kukarevičiaus sodyba Aniūnų kaime prie Rubikių ežero.
Vietų rezervavimas kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose galimas Turizmo informacijos centre tel/fax 8 251 5 91 77

APGYVENDINIMAS

Poilsio namai „Anykščių šilelis“.
Anykščiai, Vilniaus g.80. Telefonas/faksas: 8-251-58885.
El. paštas: an_silelis@post.omnitel.net
Veikla: sanatorinis – reabilitacinis gydymas, poilsio organizavimas.
Teikiamos papildomos paslaugos: konferencijų salės nuoma – 20 Lt valandai ( trys salės: 25-ių, 40-ies ir 230-ies vietų); banketinės salės nuoma; priimami užsakymai šventiniams pietums; veikia kavinė – baras „Šilas“ priimami poilsiautojai savaitgaliams.
Nakvynės kainos: nakvynė I korpuse – 18 Lt, II korpuse – 22 Lt, liukso kambaryje – 120 Lt, kotedže – 144 Lt, vasarnamiuose – 15 Lt.

Viešbutis „Puntukas“.
Anykščiai, A.Baranausko a. 15. Telefonas: 8-251-51345.
Teikiamos papildomos paslaugos: kavinė – baras, gido, kirpėjo, kosmetologo, masažisto paslaugos.
Nakvynės kainos: liukso klasės kambarys – 60 Lt (užsienio piliečiams – 80 Lt), vienvietis kambarys – 30 Lt (užsienio piliečiams – 40 Lt), dvivietis kambarys – 50 Lt (užsieniečiams – 70 Lt). Jaunimui, nuolatiniams gyventojams, didesnei žmonių grupei taikomos nuolaidos.

S I A U R U K A S

Aplankykite vienintelę Lietuvoje veikiančią siaurojo geležinkelio stotį:

• apžiūrėsite istorijai skirtą parodą;
• sužinosite kuo skiriasi siaurasis ir platusis geležinkeliai;
• pamatysite veikiantį garvežio modelį;
• pasivažinėsite dviračiu ant bėgių, rankine drezina bei motodrezina.

Siaurasis geležinkelis, Lietuvoje pradėtas tiesti XIX a. pabaigoje, 1999 m. pažymėjo 100-mečio jubiliejų.
Anykščiuose išlikęs siaurojo geležinkelio stoties kompleksas – pastatai, bėgiai, vandens bokštas, akmenimis grįsta aikštė, semaforai, traukos priemonės, tiltas per Šventąją – yra unikalus technikos, architektūros, istorijos paminklas, išsaugojęs praėjusio amžiaus dvasią.
Stotyje pradėta kurti muziejaus ekspozicija, kur galima apžiūrėti geležinkelių istorijai skirtą parodą, pamatyti veikiantį garvežio modelį. Norintys gali pasivažinėti dviračiu ant bėgių bei rankine drezina.

Traukinuko (motodrezinos) važiavimo tvarkaraštis

Penktadieniais traukinukas (motodrezina) važiuoja nuo 14 val. iki 19 val.
Šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis motodrezina važiuoja nuo 11 val. iki 19 val.
Traukinukas važiuoja, kai susirenka ne mažesnė kaip 10 keleivių grupė.
Bilietų kainos: iki Žežumbrio – 4 Lt, iki Rubikių – 6 Lt.

Taip pat galite pasivažinėti triračiu dviračiu ant bėgių, rankine drezina bei aplankyti siauruko ekspoziciją.
Bilieto kaina 1 Lt.
Adresas: Anykščiai, Vilties g.2
Bilieto kaina: suaugusiems – 1 Lt.
Smulkesnė informacija tel. (8-381) 58015

Galite užsisakyti ir visą traukinį. Smulkesnės informacijos teiraukitės VŠĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis”, tel. (8-45) 46 35 27

Literatūra:

http://www.is.lt/anyksciai

http://www.is.lt/Utenos_apskritis/benda.htm

http://www.anyksciai.lt/

http://mokslo.centras.lt/data/types/typ-9-1.shtml