Visuotinės traukos jėga pamokos planas

Tvirtinu: mokytojas.........
Išplėstinis pamokos planas

Data:...........

Tema: Visuotinė traukos jėga, visuotinės traukos konstanta
Tipas: mišrus.

Tikslai: a) Visuotinė traukos jėgos apibūdinimas;

b) Visuotinės traukos konstanta

c) Šių sąvokų pritaikymas praktikoje (uždaviniuose).

Metodai: a) pasakojimas, aiškinimas, pokalbis;

b) demonstraciniai bandymai;

c) darbas su vadovėliu, užduočių nagrinėjimas.

Pamokos situacija.

Išeita: Tamprumo jėga, Huko dėsnis
Užduota: Tamprumo jėga, Huko dėsnis
Užduodama: 30, 31 „ Visuotinės traukos jėga ir visuotinė traukos konstanta“.

Pamokos eiga

Skiriamas
laikas Mokytojo veikla Mokinių veikla
5 min.

I. Pasiruošimas. Apklausa

1) Frontali apklausa.
• Ką vadiname kūnų deformacija?

• Ką vadiname tamprumo jėga?

• Ką teigia Huko dėsnis?

Mokiniai atsakinėja.

Tempimas ir gniuždymas, lenkimas ir sukimas vadinami kūnų deformacijomis.

Tamprumo jėga yra kūno deeforcijos metu atsirandanti jėga, kurios kryptis priešinga deformuojamo kūno dalelių poslinkiui.

Deformuoto kūno (spyruoklės) tamprumo jėga proporcinga kūno pailgėjimui ir nukreipta priešingai deformuoto kūno dalelių poslinkiui
Skiriamas
laikas Mokytojo veikla Mokinių veikla
25 min.

10 min.

1 min.

4 min.
Visuotinės traukos jėga
Visuotinės traukos konstanta

II. Naujos pamokos aiškinimas

1) Visuotinės traukos jėgos samprata.

– Visuotinės traukos idėją dar 1665 m. Iškėlė I. Niutonas. Anot legendos, ši mintis Niutonui toptelėjo tada, kai sode ant galvos jam nukrito obuolys. Niutonas pamanė, kad Žemė turi traukti obuolį taip pat, kaip obuolys — Žemę. Ši sąveika būdinga ne tik Žemei ir obuoliui, bet appskritai visiems kūnams.: visi kūnai veikia vieni kitus traukos jėgomis.

– Tas jėgas Niutonas pavadino visuotinės traukos, arba gravitacijos, jėgomis o patį reiškinį – visuotine trauka, arba gravitacija.

– Mokslininkui pavyko įrodyti, kad kūnų tarpusavio traukos jėga priklauso nuo jų masės.Jis rėmėsi žiniomis ap

pie kūnų laisvojo kritimo pagreitį: ir sunkių, ir lengvų kūnų jis yra vienodas. Vadinasi, padidėjus kūno masei m, tiek pat kartų padidėja kūną veikianti sunkio jėga
2) Visuotinės traukos dėsnis.
– Apibendrinus traukos jėgos priklausomybę nuo masės (M ir m ) ir įvertinę atstumo (r) tarp sąveikaujančių kūnų įtaką, I.Niutonas 1687m. Suformulavo visuotinės traukos dėsnį, pagal kurį galima nustatyti dviejų skirtingos masės kūnų sąveikos jėgos didumą.

Išvada: Visi kūnai veikia vienas kitą jėga, kurios modulis tiesiogiai proporcingas jų masių sandaugai ir atvirkščiai proporcingas atstumo tarp jų kvadratui.

.

1. taikant visuotinės traukos dėsnį, reikia žinoti, kaip nustatyti atstumą r tarp sąveikaujančių kūnų.
 Kai atstumas tarp kūnų yra labai didelis, palyginti su jų matmenimis, kūnus galima laikyti materialiaisiais taškais Pavyzdžiui, materialieji taškai yra dangaus kūnai, kai kalbama apie jų tarpusavio trrauką. Visuotinės traukos jėga nukreipiama išilgai tiesės, jungiančios materialiuosius taškus.
 Kai atstumas tarp kūnų nedaug skiriasi nuo jų matmenų, jis matuojamas tarp kūnų centrų, o traukos jėgos nukreipiamos išilgai linijos, jungiančios tuos centrus.
 Apskaičiuojant atstumą tarp didelio kūno (jo spindulys R) ir netoli esančio mažo kūno, į mažo kūno matmenis galima neatsižvelgti c) ir tą kūną laikyti materialiuoju tašku. Šiuo atveju atstumas matuojamas nuo didelio kūno centro iki materialiojo taško.

3) Gravitacijos konstanta.
– Visuotinės traukos dėsnyje yra proporcingumo koeficientas G, vienodas visiems gamtos kūnams. Jis vadinamas gr

ravitacijos (trukos konstanta) konstanta.
– Iš visuotinės traukos dėsnio išreiškę gravitacijos konstantą:

matavimo vienetai:

.

1. Gravitacijos konstantos skaitinę vertę 1798 m. Pirmą kartą nustatė anglų mokslininkas Henris Kavendišas (Henry Cavendish). Eksperimentui jis naudojo sukamąsias svarstykles, o gravitacijos jėgas tarp dviejų švininių rutulių porų matavo pagal plonos vielutės pasisukimą.

– Gravitacijos konstanta yra labai mažas dydis. Dėlto negalime pastebėti aplink mus esančių kūnų tarpusavio traukos ir praktiškai įsitikinti, kad trauka yra visuotinė.

Išanalizuoja bandyma pateiktą vadovėlyje (99) pav, knygoje I.Kikoinas, A.Kikoinas “ Fizika“

III. Įtvirtinimas
1) analizuoja užduotis iš vadovėlio.
2) Atsakinėja į vadovėlio pateiktus klausimus.

IV. Namų darbų skyrimas
1) perskaityti išdėstytą paragrafą.
V. Apibendrinimas
1) trumpai primenama visuotinės traukos dėsnis.
2) Gravitacijos konstanta.
Mokiniai užsirašo.

Pasižymi sąsiuviniuose.

Užsirašo.

Rašosi formules.

Leave a Comment