AKTYVUSIS DVIPOLIS

4 laboratorinis darbas

AKTYVUSIS DVIPOLIS

Atliko gr.

studentas

_________________________

Varianto Nr.

Darbo turinys

Ekvivalentinio šaltinio metodo taikymas tiesinėms elektros grandinėms
skaičiuoti.

Naudojama aparatūra

1. Reguliuojamos nuolatinės įtampos šaltinis.

2. Penki žinomų varžų rezistoriai.

3. Du voltmetrai, ampermetras.

4. Jungiklis.

Pasiruošimas darbui

1. Pakartokite aktyviojo dvipolio teoremą ir ekvivalentinio šaltinio
metodą.

2. Ekvivalentinio šaltinio metodu apskaičiuokite 1 paveiksle parodytos
grandinės variantų lentelėje nurodyta šaka tekančią srovę.

Šiai srovei apskaičiuoti reikalingas schemas nubraižykite 2 – 4
paveiksluose.

Ieškomos srovės išraiška:

2 pav. Grandinės schema, gauta dvipolį pakeitus ekviva–
lentiniu EV šaltiniu, kurio elektrovara E0 ir vidinė varža Ri

Dvipolio tuščiosios veikos įtampos skaičiavimas:

3 pav. Dvipolio tuščiosios veikos įtampos

skaičiavimo schema

Dvipolio vidinės varžos skaičiavimas:

4 pav. Dvipolio vidinės varžos

skaičiavimo schema

3. Antrojo punkto skaičiavimo re ezultatus surašykite į 1 lentelę.

1 lentelė
| | |Apskaičiuot|Išmatuota |
| | |a | |
|Tiriamosios šakos srovė I |A | | |
|Tuščiosios veikos įtampa U0 |V | | |
|Dvipolio įėjimo varža Ri |( | | |
|Trumpojo jungimo srovė Ik |A | | |
|Dvipolio įėjimo varža, apskaičiuota |( | | |
|iš eksperimento rezultatų Ri | | | |

4. 5 paveiksle nubraižykite nagrinėjamos grandinės tyrimo schemą, kad
būtų galima: įjungti ir išjungti tiriamąją šaką; matuoti tiriamosios šakos
srovę; matuoti aktyviojo dvipolio tuščiosios veikos įtampą U0; matuoti
tiriamosios šakos trumpojo jungimo srovę Ik.

5 pav. Grandinės tyrimo schema

Darbo eiga

5. Sujunkite grandinę pagal 4 punkto schemą.

6. Išmatuokite tiriamosios šakos srovę.

7. Išmatuokite tuščiosios veikos įtampą.

8. Išmatuokite tiriamosios šakos trumpojo jungimo srovę.

9. Matavimo rezultatus su urašykite į 1 lentelę.

Darbo ataskaita

10. Naudodamiesi 7 ir 8 punktų duomenimis apskaičiuokite varžą Ri.
Gautąjį rezultatą įrašykite į 1 lentelę.

11. Užrašykite Kirchhoffo lygtis reikalingas likusių šakų srovėms
apskaičiuoti.

Literatūra

P. Pukys. Teorinė elektrotechnika, I. Kaunas. Technologija, 2000, 64 –
69 p.

Gynimo klausimai ir užduotys

1. Apibūdinkite aktyviojo dvipolio teoremos esmę.

2. Kokiais grandinių skaičiavimo atvejais tikslinga taikyti

ekvivalentinio šaltinio metodą?

3. Grandinei su vi

ienu šaltiniu apskaičiuokite tuščiosios veikos įtampą

nurodytos šakos atžvilgiu.

4. Grandinei su vienu šaltiniu apskaičiuokite įėjimo varžą nurodytos

šakos atžvilgiu.

5. Paaiškinkite, kodėl dvipolio įėjimo varža lygi tuščiosios veikos

įtampos U0 ir trumpojo jungimo srovės Ik santykiui.

6. Žinodami tiriamosios šakos srovę, raskite likusių šakų sroves.

7. Apskaičiuokite tiriamosios šakos trumpojo jungimo srovę.

8. Ekvivalentinio šaltinio metodu apskaičiuokite 1 pav. schemos .. šakos

srovę.

9. Ekvivalentinio šaltinio metodu apskaičiuokite 1 pav. schemos .. šakos

srovę, jei .. šakoje vietoje varžos įjungtas srovės šaltinis J=1 A.

10. Ekvivalentinio šaltinio metodu apskaičiuokite 1 pav. schemos .. šakos

srovę, jei .. šakoje papildomai įjungtas elektrovaros šaltinis Ep=30

V.

Variantų lentelė

| | | | | | | | |
|Var. |E, |R1, |R2, |R3, |R4, |R5, |Ieškoma |
|Nr. |V |( |( |( |( |( |srovė |
| | | | | | | | |
|1 | | | | | | |I1 |
|2 |25 |60 |20 |70 |50 |30 |I2 |
|3 | | | | | | |I3 |
| | | | | | | | |
|4 | | | | | | |I4 |
|5 |25 |20 |70 |30 |60 |50 |I5 |
|6 | | | | | | |I1 |
| | | | | | | | |
|7 | | | | | | |I2 |
|8 |20 |60 |30 |70 |50 |20 |I3 |
|9 | | | | | | |I4 |
| | | | | | | | |
|10 | | | | | | |I5 |
|11 |20 |30 |60 |50 |70 |20 |I1 |
|12 | | | | | | |I2 |
| | | | | | | | |
|13 | | | | | | |I3 |
|14 |25 |60 |20 |70 |50 |30 |I4 |
|15 | | | | | | |I5 |
| | | | | | | | |
|16 | | | | | | |I1 |
|17 |25 |20 |70 |30 |60 |50 |I2 |
|18 | | | | | | |I3 |

———————–

[pic]

E(... V, R1(... (, R2(... (, R3(... (, R4(... (, R5(... (.

1 pav. Tiriamosios grandin[pic]s schema

1 pav. Tiriamosios grandinės schema

Leave a Comment