Valstybės finansai

Finansų samprata: FINANSAI – mokslas, nagrinėjantis šalies centralizuotų ir decentralizuotų pinigų fondų sudarymą, paskirstymą, panaudojimą ir kontrolę.

Finansų paskirstomosios, reguliavimo, kontrolės funkcijų turinys: Paskirstomoji finansų funkcija leidžia: sukurti tikslinius piniginių lėšų fondus sukaupti įmonės, valstybės rezervus ir gyventojų lėšas.

Svarbiausias kontrolės uždavinys – patikrinti, ar laikomasi įstatymų, reglamentuojančių finansinius santykius.

Valstybės finansai:Valstybės finansai yra labiau susiję tik su valstybės biudžetiniu procesu, o savivaldybių biudžetiniai santykiai, valstybinė draudiminė veikla (socialinis ir sveikatos draudimas) reglamentuojami kitais teisės aktais, daugybė piniginių santykių ir operacijų vykdoma savarankiškai ir neturi ryšio su valstybės bi

i
iudžetu.

Pagrindinės finansinių išteklių naudojimo kryptys: Valstybės aparato išlaikymas,valstybinių užsakymų apmokėjimas,valstybinė parama ekonomikos sektoriams,biudžetinių organizacijų ir įstaigų finansavimas,išlaidos socialiniams poreikiams,valstybės vidaus ir užsienio skolos aptarnavimas.

Valstybės finansinių išteklių formavimo šaltiniai: mokesčių ir rinkliavų,parduoto ir išnuomoto valstybės turto,lėšų, pardavus šalies aukso atsargas, valstybinių įmonių veiklos,juridinių ir fizinių asmenų savanoriškų įnašų.

Finansų sistemos grandys ir jų reikšmė:

Valstybės biudžetas ,Valstybės socialinis draudimas, Sveikatos draudimas, (valstybinis; privatus) Nebiudžetiniai fondai.

Šalies finansų sistemos samprata:

Lietuvos Finansų ministerija: uždaviniai ir funkcijos: LR finansų ministerija – vykdomosios valdžios institucija, kurios misija – kurti ir vykdyti efektyvią valstybės fi

i
inansų politiką, siekiant užtikrinti šalies makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą.

Valstybės finansų funkcijos: Piniginių fondų formavimas, Piniginių fondų naudojimas,Kontrolė

Įmonių finansai ir jų funkcijos: įmonių finansai apibūdina įmonių gamybinės – komercinės veiklos finansinę pusę.Finansų sistemoje įmonių finansų vaidmuo yra svarbiausias.Funkcija:finansinių išteklių formavimas ūkinės veiklos procese.Finansinių išteklių

b
b>panaudojimas gamybai plėtoti, darbuotojams skatinti, biudžeto pajamoms sudaryti. Finansinių išteklių kontrolė.

Savivaldybių finansai: esmė ir paskirtis: Pagrindinė savivaldybių finansų paskirtis – piniginių fondų, reikalingų teritorijos socialinei – ekonominei plėtrai finansuoti, formavimas ir panaudojimas.Savivaldybės atliekamos funkcijos: viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų.

Namų ūkių pajamos ir išlaidos:pajamos – tai tos lėšos, kurios turi padengti namų ūkių išlaidas. Jos skirstomos : reguliariosios (darbo užmokestis)periodinės (autorinis atlyginimas) atsitiktinės (draudimo išmokos, turto pardavimo pajamos)

Namų ūkių išlaidos – tai išlaidos, kurios patiriamos žmogaus gyvenimui būtinoms materialiosioms ir dvasinėms vertybėms įsigyti.Skirstomos į pinigines ir natūrines.

Namų ūkių finansai ir jų vaidmuo ekonomikoje: tai asmens ar namų ūkio pajamos ir išlaidos. Tai lėšos, asmens gaunamos kaip pajamos ir išleidžiamos sukuriant piniginius santykius. Namų ūkiai verslo įmonėms: teikia darbo jėgą, iš jų perka prekes ir paslaugas, t.y. teikia pajamas, moka mokesčius

• komercinėms fi

i
inansų institucijoms patiki savo laikinai laisvas lėšas, kurias tos institucijos paverčia kapitalu ir investicijomis.

Biudžetinės sistemos struktūra:

LR VALSTYBĖS BIUDŽETAS ir LR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAI sudaro

LR NACIONALINIS BIUDŽETAS

Biudžeto samprata, funkcijos: Tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas. Funkcijos: pajamų perskirstymo; socialinio aprūpinimo;ūkio plėtros; ekonominio stabilizavimo; kontrolės;visuomenės informavimo.

Biudžeto procesas, etapai: Biudžeto procesas – tai visi pagrindiniai etapai susiję su biudžeto priėmimu, vykdymu bei įvertinimu. Išskiriami keturi etapai: biudžeto sudarymas, priėmimas,įvykdymas ir kontrolė.

Biudžeto balansas: Biudžeto balansas – tai skirtumas tarp visų valstybės pajamų ir visų jos išlaidų.

Biudžeto balansas gali būti tr

r
rijų rūšių: subalansuotas biudžetas – kai pajamos lygios išlaidoms, perteklinis biudžetas – kai valstybės pajamos viršija išlaidas, deficitinis biudžetas – kai valstybės išlaidos viršija pajamas.

Biudžeto deficitas ir jo finansavimas: biudžeto deficitas – tai makroekonomikos įrankis, leidžiantis išlyginti vartojimą ir nenukrypti nuo ekonomikos augimo trendų. Išskiriamos trys biudžeto deficito priežastys:stambios valstybinės investicijos į šalies ekonomikos vystymąsi, ypatingos, neprognozuojamos aplinkybės, kriziniai reiškiniai

Biudžeto sudarymo principai: Realumas,Subalansuotumas,Viešumas, Vienovė,Programinis sudarymas.

Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos: Pagrindinis valstybės pajamų šaltinis yra mokesčiai, kurie sudaro apie 90 proc. visų valstybės biudžeto pajamų.

Šiuos mokesčius galima suskirstyti į tris dideles grupes: privačių namų ūkių pajamų ir įmonių pelno mokesčiai,nuosavybės mokesčiai, prekių ir paslaugų pardavimo.Išlaidos: valstybės vartojimo išlaidos, valstybės investicijos, neatlyginamos išmokos, nuostolingoms, valstybės skolos išlaidos

Savivaldybių biudžeto pajamos ir išlaidos: mokesčiai,pajamos iš savivaldybių turto, savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, negrąžintina finansinė parama ,valstybės biudžeto dotacijos, pajamos, gautos už išnuomotą valstybinę žemę ,kitos pajamos. Išlaidos: vietos savivaldos institucijų vykdomoms švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos programoms finansuoti; savivaldybių ūkiui plėtoti, vietos savivaldos institucijoms išlaikyti; savivaldybės biudžeto kasos apyvartos lėšoms padidinti.