“Utenos trikotažas” 1999, 2000, 2001 metų veiklos analizė

TURINYS
UŽDUOTIS 2
1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 3
2. ĮMONĖS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 4
2.1. Horizontalioji analizė 4
2.1.1. Horizontalioji AB “Utenos trikotažas” 1999, 2000, 2001 metų balanso analizė 5
2.1.2. Horizontalioji AB „Utenos trikotažas“ 1999, 2000, 2001 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė 8
2.2. Vertikalioji analizė 9
2.2.1. Vertikalioji AB “Utenos trikotažas” 1999, 2000, 2001 metų balanso analizė 10
2.2.2. Vertikalioji AB „Utenos trikotažas“ 1999, 2000, 2001 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė 13
3. FINANSINIŲ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 15
3.1. Pelningumo rodikliai 15
3.3. Likvidumo rodikliai 16
3.3. Apyvartumo rodikliai 17
3.4. Skolų valdymo rodikliai 18
4. BANKROTO TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS 20
IŠVADOS 21
LITERATŪROS SĄRAŠAS 22UŽDUOTIS
Remiantis pasirinktos įmonės finansinėmis ataskaitomis, parengti įmonės finansinės būklės analizę už trejus metus:
1) atlikti horizontalią, vertikalią analizę, pakomentuoti ir pateikti išvadas;
2) apskaičiuoti ir išanalizuoti įmonės santykinius finansinius rodiklius;
3) apskaičiuoti bankroto tikimybę pagal Altmano bankroto modelį;
4) pateikti išvadas.1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA
AB „Utenos trrikotažas“ 1994 metų gruodžio mėnesio 6d. įregistruota Utenos rajono valdybos įmonių rejestre: įregistruotasis įstatinis įmonės kapitalas sudarė 18 877 021 Lt.

Įmonė teikia mezgimo ir siuvimo paslaugas. Gaminamas viršutinis ir apatinis trikotažas vyrams, moterims ir vaikams. AB „Utenos trikotažas“ – pilno gamybinio ciklo įmonė, – pati audžianti, dažanti. Didžiausią gaminamos produkcijos dalį sudaro apatinis trikotažas.

AB „Utenos trikotažas“ kapitalas(23 260 491 Lt.) padalintas į tiek pat vieno lito nominaliosios vertės akcijų. 2002 m. vasario 28 d. bendrovės akcininkų sąraše – 1 188 akcininkai. Didžiausi iš jų:
1) AB „ Koncernas SBA“ – 37,12% akcijų;
2) Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros bankas – 29,17% akcijų;
3) Nijolė Dumbliauskienė – 7,77% akcijų.

1995 m. įsteigta antrinė įmonė UAB „Utenos trikotažo prekyba“.

1998 m. AB „Utenos trikotažas“ akcinis kapitalas padidintas iki 23 260 491 Lt. Tais pačiais metais LR ministerija ir Kokybės taryba apdovanojo AB „Utenos trikotažas“ Nacionaliniu kokybės prizu, kurio tuo metu siekė dauguma didžiųjų Lietuvos įmonių.

1999 m. bendrovė įs

sigijo 49,5% AB „Šatrija“ akcijų. Vėliau, 2000 m. AB „Utenos trikotažas“ nupirko valstybei priklausančias AB „Šatrija“ akcijas ir šiuo metu valdo 64,9% AB „Šatrija“ akcijų paketą. Be to, 1999 m. įmonė gavo ISO 9001 sertifikatą.

AB „Utenos trikotažas“ yra įtrauktas į Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

AB „Utenos trikotažas“ misija – aukštos kokybės lengvų viršutinių rūbų ir baltinių gamyba konkurencingomis kainomis.

Įmonės rekvizitai“:
 adresas: J. Basanavičiaus g. 122, 4910 Utena;
 telefono Nr.: +(370-39) 51 445, 69 024;
 fakso Nr.: +(370-39) 69 358;
 interneto svetainė: www. utenostrikotazas,lt.2. ĮMONĖS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ
Įmonės finansinės veiklos analizavimas leidžia susidaryti nuomonę apie įmonės ekonominę padėtį, o kartais ir užkerta kelius neigiamiems padariniams, padeda racionaliau naudoti įmonės resursus. Įmonės finansinė veikla labai glaudžiai susijusi su ūkine veikla.

Finansinė analizė yra viena aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcija. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir atteities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus.

Išanalizuoti ir įvertinti ekonominę būklę padeda finansinės analizės, kurios yra atliekamos finansinės atskaitomybės pagalba.

Pagrindinės finansinės ataskaitos yra balansas, pelno(nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir pelno paskirstymo ataskaita.

Aš analizę atliksiu naudodamasis balansu ir pelno(nuostolio) ataskaitomis.

Pagrindinis dokumentas finansinei analizei atlikti yra balansas. Balansas rodo ataskaitinių ir dažniausiai praėjusių metų rezultatus. Tai įgalina nustatyti vieno ar kito rodiklio pasikeitimus, padaryti atitinkamas išvadas.

Iš pelno(nuostolio) ataskaitos matyti, kokios buvo pajamos ir sąnaudos įmonėje pe
er tam tikrą laikotarpį. Ši ataskaita leidžia apskaičiuoti daugelį svarbių finansinių santykinių rodiklių.

Remdamasis 1999, 2000 bei 2001 metų duomenimis atliksiu horizontalią ir vertikalią balanso ir pelno(nuostolio) ataskaitų analizę.2.1. Horizontalioji analizė
Horizontalioji analizė – tai dviejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų duomenų palyginimas. Ši analizė padeda nustatyti atitinkamų rodiklių dinamiką.2.1.1. Horizontalioji AB “Utenos trikotažas” 1999, 2000, 2001 metų balanso analizė
Eil.
Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001) Lyginamieji metai 1999-2000 Lyginamieji metai 2000-2001 Lyginamieji metai 1999-2001

Dydžiai Dydžiai Dydžiai

absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai
A. Ilgalaikis turtas 42009914 47085849 51200276 5075935 112,1% 4114427 108.7% 9190362 121.9%
I. Ilgalaikis materialus turtas 33274586 37380455 41643249 4105869 112.3% 4262794 111.4% 8368663 125.2%
II. Ilgalaikis finansinis turtas 8424288 9435488 9174778 1011200 112% -260710 97.2% 750490 108.9%
III. Po vienerių metų gautinos sumos 311040 269906 382249 -41134 86.8% 112343 141.6% 71209 122.9%

B. Trumpalaikis turtas 33650266 28394230 28359085 -5256036 84.4% -35145 99.9% -5291181 84.3%

I. Atsargos 14159397 12441161 14663677 -1718236 87.9% 2222516 117.9% 504280 103.6%
II. Per vienerius m. gautinos sumos 15567005 15512120 13514881 -54885 99.6% -1997239 87.1% -2052124 86.8%
III. Investicijos ir terminuoti indėliai 3113697 369918 – -2743779 11.9% -369918 – -3113697 –
IV. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 810167 71031 180527 -739136 8.8% 109496 254.2% -629640 22.3%
C.

Sukauptos (gautinos) pajamos ir
ateinančių l. sąnaudos 102767 28747 22263 -74020 30% -6484 77.4% -80504 21.7%

Turtas iš viso 75762947 75508826 79581624 -254121 99.7% 4072798 105.4% 3818677 105%

Eil.
Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001) Lyginamieji metai 1999-2000 Lyginamieji metai 2000-2001 Lyginamieji metai 1999-2001

Dydžiai Dydžiai Dydžiai

absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai
A. Kapitalas ir rezervai 65222233 65725978 65437619 503745 100,8% -288259 99.6% 215386 100.3%

I. Kapitalas 23260491 23260491 23260491 0 100% 0 100% 0 100%
II. Akcijų priedai 7409780 7409780 7409780 0 100% 0 100% 0 100%
III. Perkainojimo rezervas – – – – – – – – –
IV. Rezervai 13902835 20534923 20534923 6632088 147.7% 0 100% 6632088 147.7%
V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 20649127 14520784 14232425 -6128343 70.3% -288359 98% -6416702 68.9%

B. Finansavimas (dotac. ir subsid.) – – – – – – – – –
C. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai – – – – – – – – –

D. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 614199 133250 614199 – -480949 21.7% 133250 –
E. Per vienerius m. mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 10540714 7623362 12297089 -2917352 72.3% 4673727 161.3% 1756375 116.7%
I. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – – 2222499 – – 2222499 – 2222499 –
II. Finansinės skolos – – – – – – – – –
III. Prekybos skolos (skolos susijusios su prekių pardavimu) 4910837 4105969 6214947 -804868 83.7% 2108978 151.4% 1304110 126.6%
IV. Avansu gautos sumos 41677 30598 3475 -11079 73.4% -27123 11.4% -38202 8.3%
V. Mokesčiai, atlyginimai, soc. draudimas 2998788 2038284 1475078 -960504 70% -563206 72.4% -1523710 49.2%
VI. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2589412 1448511 2381090 -1140901 55,9% 932579 164,4% -208322 92%
F. Sukauptos sąnaudos ir ateinančio l. pajamos – 1545287 1713666 1545287 – 168379 110.9% 1713666 –

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 75762947 75508826 79581624 -254121 99.7% 4072798 105.4% 3818677 105%

Iš įmonės horizontaliosios analizės matome, kad įmonės ilgalaikis turtas didėja tendencingai(12,1% ir 8.7%). Lyginant visus trejus metus, ilgalaikis turtas padidėjo 21,9%. Šį didėjimą pagrinde lemia materialaus turto pastovus didėjimas. Kiti ilgalaikio turto straipsniai didesnės įtakos tam neturi. Taipogi galima pastebėti, kad tiek 2000, tiek ir 2001 metais, lyginant su

u 1999 metais akivaizdžiai sumažėjo trumpalaikis turtas(apie 16%). Lyginant šiuos metus, tendencingai mažėjo visi trumpalaikio turto straipsniai(investicijos sumažėjo atitinkamai 88.1% ir iki o 2001metais; per 1999 – 2001 metus 13,2% sumažėjo gautinos sumos).

Tačiau lyginan.t ilgalaikio turto didėjimą su trumpalaikio mažėjimu, bendra turto suma per dvejus metus iki 2001 m. pabaigos padidėjo 5%.

2000 metais 12% sumažėjo atsargos. Tai galima pagrįsti tuo, kad tais metais, lyginant su 1999 m. , įmonė nepaskirstyto pelno dalį skyrė rezervų didinimui. Rezervai padidėjo 6 632 088 Lt. arba 47,7%. Todėl AB „Utenos trikotažas“ mažesnę dalį lėšų skyrė atsargų užsipirkimui, ir kaip matysime iš finansinių santykinių rodiklių, 2000 metais buvo palyginus didelis atsargų apyvartumas.

AB „Utenos trikotažas“ beveik neima ilgalaikių paskolų, todėl jų palyginti neįmanoma. Trumpalaikiai įsipareigojimai per 1999 – 2001 m. padidėjo 16,7%. Tai sąlygojo prekybos skolų didėjimas(2001m. jos buvo 51,4% didesnės nei 2000 m.).

Įsipareigojimų srityje pastebima ir teigiamų pokyčių: nuolatos mažėja mokesčiai. Per nagrinėjamą laikotarpį jie sumažėjo net 50,8%.

Horizontaliosios balanso analizės duomenys rodo, kad AB „Utenos trikotažas“ palaipsniui didina ilgalaikį turtą, kuris reikalingas įmonei vystyti. Taip pat didinant rezervus yra siekiama sumažinti galimos krizės faktorių. Šiuos sprendimus įgyvendinti leidžia mažėjantys mokesčiai.2.1.2. Horizontalioji AB „Utenos trikotažas“ 1999, 2000, 2001 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė
Eil.
Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001) Lyginamieji metai 1999-2000 Lyginamieji metai 2000-2001 Lyginamieji metai 1999-2001

Dydžiai Dydžiai Dydžiai

absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai
I. Pardavimai ir parduotų prekių savikaina 186941724 211425239 224901438 24483515 113,1% 13476199 106.4% 37959714 120.3%

I.1. Pardavimai 109000973 122447491 127681596 13446518 112.3% 5234105 104.3% 18680623 117.1%

I.2. Parduotų prekių savikaina 77940751 88977748 97219842 11036997 114.2% 8242094 109.3% 19279091 124.7%
II. Bendras pelnas (nuostolis) 31060222 33469743 30461754 2409521 107.8% -3007989 91% -598468 98.1%
III. Veiklos sąnaudos 15254462 16505954 16462933 1251492 108.2% -43021 99.7% 1208471 107.9%
IV. Veiklos pelnas (nuostolis) 15805760 16963789 13998821 1158029 107.3% -2964968 82.5% -1806939 88.6%
V. Kita veikla

V.1 Pajamos 213855 406783 40225 192928 190.2% -366558 9.9% -173630 18.8%

V.2 Sąnaudos 1113839 122735 – -991104 11% -122735 – -1113839 –
VI. Finansinė ir investicinė ve
eikla

VI.1. Pajamos 1869952 1115328 1446847 -754624 59.6% 331519 129.7% -423105 77.4%

VI.2. Sąnaudos 1805268 2464922 2169467 659654 136.5% -295455 88% 364199 120.2%
VII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 14970460 15898243 13316426 927783 106.2% -2581817 83.8% -1654034 89%
VIII. Ypatingoji veikla

VIII.1 Pagautė 1043168 – – -1043168 – – – – –

VIII.2 Netekimai 154759 – – -154759 – – – – –
IX. Ataskaitinių metų pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą 15858869 15898243 13316426 39374 100.2% -2581817 83.8% -2542443 84%
X. Pelno mokestis 2763796 1489418 974541 -1274378 53.9% -514877 65.4% -1789255 35.3%
XI. Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) paskirstymui 13095073 14408825 12341885 1313752 110% -2066940 85.7% -753188 94.2%

Horizontalioji pelno(nuostolio) ataskaita rodo, kad įmonė dirba pelningai, tačiau paskutiniais metais įmonės pelnas sumažėjo.

Sėkmingi įmonei buvo 2000 m. Šiais metais, lyginant su 1999 m., pelnas išaugo 10%. Tai sąlygojo:
1) 12% padidėjusios pardavimų apimtys:
2) svarbiausias veiksnys – 1 274 378 Lt. arba 46,1% sumažėjęs pelno mokestis.

2001 metų pelno sumažėjimą įtakojo tai, kad pardavimai, lyginant su 2000 m., padidėjo 4,3%, o prekių savikaina padidėjo 9,3%. Tai ir yra pagrindinis veiksnys , nes matyti, kad pelno mokestis dar labiau gan ženkliai mažėjo. Tačiau tai nepadėjo išlaikyti pastovaus pelno.

Taipogi palyginus su 1999 m., labai sumažėjo pagautė(iki 0). Galima pastebėti ir tai, kad nuostolinga įmonei yra ir finansinė veikla. Per analizuojamą laikotarpį pajamos iš finansinės veiklos sumažėjo 22,6%, o sąnaudos padidėjo 20,2%.

Iš viso to galima daryti išvadą, kad įmonei yra palankios sąlygos mokesčių atžvilgiu. Taip pat įmonė nestokoja rinkos(pardavimai nuolatos didėja). Todėl AB „Utenos trikotažas“ daugiau dėmesio turėtų skirti produkcijos savikainos mažinimo galimybėms ir galbūt atsisakyti finansinės veiklos, kuri ir toliau turi tendencija būti nuostolinga.

Tačiau palyginimas su praėjusiais laikotarpiais nesuteikia pagrindo spręsti apie absoliutų pasiektų rezultatų lygį. Tam turi būti atlikta pelningumo rodiklių analizė.

Tokia analizė rodo bendrą finansinės būklės vaizdą ir bendras kitimo tendencijas.2.2. Vertikalioji analizė
Vertikalios analizės esmę sudaro tai, kad atitinkamas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendru baziniu tos ataskaitos rodikliu. Baziniais dydžiais gali būti aktyvų, pasyvų, pelno ar pardavimų suma ir panašiai. Atliekant keleto metų analizę, ne tik nustatoma, kaip keitėsi daliniai rodikliai, bet ir kokios tų pakitimų priežastys. Vertikaliąją analizę galima vadinti rodiklių lyginamųjų svorių skaičiavimu.2.2.1. Vertikalioji AB “Utenos trikotažas” 1999, 2000, 2001 metų balanso analizė
Eil.
Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001) Vertikalioji metų analizė

Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001)
A. Ilgalaikis turtas 42009914 47085849 51200276 55.4% 62.4% 64.4%

I. Materialus turtas 33274586 37380455 41643249 43.9% 49.5% 52.3%
II. Ilgalaikis finansinis turtas 8424288 9435488 9174778 11.1% 12.5% 11.6%
III. Po vienerių metų gautinos sumos 311040 269906 382249 0.4% 0.4% 0.5%

B. Trumpalaikis turtas 33650266 28394230 28359085 44.4% 37.6% 35.6%

I. Atsargos 14159397 12441161 14663677 18.7% 16.5% 18.4%
II. Per vienerius m. gautinos sumos 15567005 15512120 13514881 20.5% 20.5% 17%
III. Investicijos ir terminuoti indėliai 3113697 369918 – 4.1% 0.5% 0%
IV. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 810167 71031 180527 1.1% 0.1% 0.2%
C. Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 102767 28747 22263 0.2% 0% 0%

Turtas iš viso 75762947 75508826 79581624 100% 100% 100%

Eil.
Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001) Vertikalioji metų analizė

Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001)
A. Kapitalas ir rezervai 65222233 65725978 65437619 86.1% 87% 82.2%

I. Kapitalas 23260491 23260491 23260491 30.7% 30.8% 29.2%
II. Akcijų priedai 7409780 7409780 7409780 9.8% 9.8% 9.3%
III. Perkainojimo rezervas – – –
IV. Rezervai 13902835 20534923 20534923 18.4% 27.2% 25.8%
V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 20649127 14520784 14232425 27.2% 19.2% 17.9%

B. Finansavimas (dotac. ir subsid.) – – –
C. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai – – –

D. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 614199 133250 – 0.8% 0.2%
E. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 10540714 7623362 12297089 13.9% 10.1% 15.4%
I. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – – 2222499 – – 2.8%
II. Finansinės skolos – – – – – –
III. Prekybos skolos 4910837 4105969 6214947 6.5% 5.4% 7.8%
IV. Avansu gautos sumos 41677 30598 3475 0.1% 0% 0%
V. Mokesčiai, atlyginimai, soc. draudimas 2998788 2038284 1475078 3.9% 2.7% 1.8%
VI. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2589412 1448511 2381090 3.4% 2% 3%
F. Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos – 1545287 1713666 – 2.1% 2.2%

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 75762947 75508826 79581624 100% 100% 100%

AB „Utenos trikotažas“ vertikalioji aktyvų analizė rodo, kad kiekvienais metais vis didesnę aktyvų dalį sudaro ilgalaikis turtas. Tai sąlygoja didėjantis ilgalaikio materialaus turto svoris. Trumpalaikio turto mažėjimą nuo 44,4% iki 35,6% sąlygoja gautinų sumų( nuo 20,5% iki17%),investicijų(nuo 4,1% iki 0%) bei pinigų(nuo 1,1% iki 0.2%) mažėjimas.

Iš savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizės matyti, kad per visą nagrinėjamą laikotarpį įmonės veikla pagrinde yra finansuojama iš nuosavo kapitalo. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykis pakankamai didelis. Kapitalas ir rezervai pastoviai sudaro virš 80% visos savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų kartu paėmus. Tiesa, įsipareigojimai truputį padidėja: 1999 m. – 13,9%, 2000 m. – 10.1%, o 2001 m. jau 15.4%.

Viena vertus, tame galima įžvelgti teigiamų niuansų, kita vertus – ir neigiamų. Teigiama tai, kad atkrenta paskolų grąžinimo ir su tuo susijusių įvairių veiksnių rizikos. Neigiamas aspektas tas, kad įmonė neišnaudoja skolinto kapitalo, kuris galėtų dar labiau pagyvinti gamybos ir plėtros procesus.

Mažėja bendrovės nepaskirstytas pelnas(27,2%, 19.2% ir 17.9%). Tai gerai, nes ši kitimo tendencija parodo valdybos aktyvumą ir ryžtą veikti. Šio rodiklio skirtumu yra didinami rezervai.

Apibendrinant galima teigti, kad nepaisant kai kurių rodiklių neigiamo kitimo, AB „Utenos trikotažas“ savo veiklą planuoja į ateitį sėkmingai, didindama rezervus, imdama paskolą, kurios sąskaita. galės finansuoti įmonės vystymąsi ir modernizavimąsi. O padidėjusios prekybos skolos yra laikinos, nes bendrovė turi pakankamai išteklių ir rezervų joms padengti.

2.2.2. Vertikalioji AB „Utenos trikotažas“ 1999, 2000, 2001 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė:

Eil.
Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001) Vertikalioji metų analizė

Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metei(2001)
I. Pardavimai ir parduotų prekių savikaina 186941724 211425239 224901438 100% 100% 100%

I.1. Pardavimai 109000973 122447491 127681596 58.3% 57.9% 56.8%

I.2. Parduotų prekių savikaina 77940751 88977748 97219842 41.7% 42.1% 43.2%
II. Bendras pelnas(nuostolis) 31060222 33469743 30461754 16.6% 15.8% 13.5%
III. Veiklos sąnaudos 15254462 16505954 16462933 8.2% 7.8% 7.3%
IV. Veiklos pelnas (nuostolis) 15805760 16963789 13998821 8.5% 8% 6.2%
V. Kita veikla

V.1 Pajamos 213855 406783 40225 0.1% 0.2% 0%

V.2 Sąnaudos 1113839 122735 – 0.6% 0.1% –
VI. Finansinė ir investicinė veikla

VI.1. Pajamos 1869952 1115328 1446847 1% 0.5% 0.6%

VI.2. Sąnaudos 1805268 2464922 2169467 1% 1.2% 1%
VII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 14970460 15898243 13316426 8% 7.5% 5.8%
VIII. Ypatingoji veikla

VIII.1 Pagautė 1043168 – – 0.6% – –

VIII.2 Netekimai 154759 – – 0.1% – –
XI. Ataskaitinių metų pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą 15858869 15898243 13316426 8.5% 7.5% 5.8%
X. Pelno mokestis 2763796 1489418 974541 1.5% 0.7% 0.4%
XI. Grynasis ataskaitinių metų pelnas(nuostolis) paskirstymui 13095073 14408825 12341885 7% 6.8% 5.4%

Iš šios analizės matyti, kas sąlygoja grynojo pelno mažėjimą(1999 m. – 7%, 2000 m. – 6,8%, 2001 m. – 5.4%).

Pagrindinė priežastis – tai mažėjantis santykis tarp pardavimų ir savikainos. Savikaina mažina pardavimų procentą.

Daugelis kitų rodiklių leidžia pelnui didėti:
1) santykinai mažėja veiklos sąnaudos (8,2%, 7.8% ir 7.3%);
2) santykinai sparčiai sumažėjo pelno mokestis(1.5%, 0.7% ir 0.4%).

Savikainos didėjimas įtakoja kitų rodiklių mažėjimą: atitinkamai mažėja bendrasis pelnas.

Todėl artimiausias žingsnis įmonėje – ieškojimas būdų kaip sumažinti produkcijos savikainą. Tuo labiau tai aktualu todėl, kad bendrovei nesėkminga yra kita veikla, o ir finansinė bei investicinė veikla teikia vien nuostolius.

Šios analizės pateikia tik bendrą finansinės būklės vaizdą. Daug aiškiau viskas matyti yra atlikus finansinių santykinių rodiklių analizę.3. FINANSINIŲ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ
Įmonės veiklos sėkmė apibūdinama pelningumu, kuris priklauso nuo darbuotojų skaičiaus, nuo naudojamo kapitalo dydžio, nuo pardavimo apimčių ir panašiai.

Šiuo metu naudojamas įmonės pelningumo kriterijus, kuris leidžia įvertinti įmonės veiklos efektyvumą. Praktiškai šiandieninė statistinė analizė paremta įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, vadinama santykinių finansinių rodiklių analize.

Šiame darbe aš remsiuosi keturiomis rodiklių grupėmis:
 pelningumo;
 likvidumo;
 apyvartumo;
 skolų valdymo.3.1. Pelningumo rodikliai
Pelningumas gali būti matuojamas siejant įmonės pajamas su pardavimų apimtimi, su turto verte, su kapitalo kaina, su rinkos akcijos verte. Pelningumo rodiklių dėka galima sužinoti, kokių investuotų lėšų pagalba buvo gautas pelnas.

Bendrasis pelningumas. Jis parodo, kiek bendrojo pelno tenka vienam litui turto.

BP = (Bendrasis pelnas/ (Ilgalaikis turtas + Trumpalaikis turtas)) x 100%
1999 m. BP = (31 060 222/ (42 009 914 + 33 650 266)) x 100% = 41%
2000 m. BP = (33 469 743/ (47 085 849 + 28 394 230)) x 100% = 44.3%
2001 m. BP = (30 461 754/ (51 200 276 + 28 359 085)) x 100% = 38.3%

Kaip matyti iš rezultatų, bendrasis pelningumas yra pakankamai aukštas. Didžiausias bendrasis pelningumas buvo 2000 m., tai rodo ir kitos analizės.

Grynasis pelningumas (kiek grynojo pelno tenka vienam litui turto).

GP = (Grynasis pelnas/ (Ilgalaikis turtas + Trumpalaikis turtas)) x 100%
1999 m. GP = (13 095 073/ 75 660 180) x 100% = 17.3%
2000 m. GP = (14 408 825/ 75480079) x 100% = 19.1%
2001 m. GP = (12341885/ 79559361) x 100% = 15.5%

Kaip ir bendrasis pelningumas, taip ir grynasis pelningumas aukščiausias yra 2000 m., o 2001 metais jis ženkliai sumažėja, tačiau išlieka pakankamai aukštas.

Pardavimų pelningumas. Parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam parduotos produkcijos litui.

PP = (Grynasis pelnas/ Pardavimų apimtis) x 100%
1999 m. PP = (13 095 073/ 109 000 973) x 100% = 12%
2000 m. PP = (14 408 825/ 122 447 491) x 100% = 11.8%
2001 m. PP = (12 341 885/ 127 681 596) x 100% = 9.7%

Rezultatai rodo, kad pardavimų pelningumas didžiausias yra 1999 metais. Todėl galima daryti išvadą, kad didelį 2000 m. pelną lėmė ne vien parduotos produkcijos kiekis. Na o 2001 m. produkcijos parduota daugiausia, tačiau padidėjo savikaina, ir tai lėmė mažesnius pelningumo rodiklius.

Nuosavybės grąžos rodiklis(kiek grynojo pelno gaunama vienam savininkų nuosavybės litui).

NGR = (Grynasis pelnas/ Savininkų nuosavybė) x 100%
1999 m. NGR = (13 095 073/ 65 222 233) x 100% = 20.1%
2000 m. NGR = (14 408 825/ 65 725 978) x 100% = 21.9%
2001 m. NGR = (12 341 885/ 65 437 619) x 100% = 18.9%

Kadangi savininkų nuosavybė per nagrinėjamus metus beveik nepasikeitė, o grynasis pelnas didžiausias buvo 2000 m., tai šis rodiklis tais metais didžiausias. Pagrinde šį rodiklį ir lėmė pelno dydis.3.3. Likvidumo rodikliai
Gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus rodo įmonės likvidumo rodikliai, kurie apibūdina įmonės gebėjimą turimą turtą paversti pinigais.

Bendrasis likvidumas. Parodo, kiek kartų savininkų nuosavybė viršija bendruosius įsipareigojimus.

BL = Savininkų nuosavybė/ bendrieji įsipareigojimai
1999 m. BL = 65 222 233 / 10 540 714 = 6.2
2000 m. BL = 65 725 978 / 8 237 561 = 8
2001 m. BL = 65 437 619 / 12 430 339 = 5.3

Nors bendrasis likvidumas išsiskiria 2000 m., tačiau ir kitais metais jis yra pakankamai didelis, ir įsipareigojimai esant reikalui gali būti bet kada padengti.

Einamasis likvidumas. Parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.

EL = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai
1999 m. EL = 33 650 266 / 10 540 714 = 3.2
2000 m. EL = 28 394 230 / 7 623 362 = 3.7
2001 m. EL = 28 359 085 / 12 297 089 = 2.3

Trumpalaikis turtas trumpalaikes skolas viršija nuo 2,3 iki 3,7 karto. Tai rodo, kad įmonei negresia bankrotas.

Kritinio įvertinimo koeficientas. Parodo, kiek kartų greitai realizuojamas turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.

KĮK = (Trumpalaikis turtas – Gamybinės atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai
1999 m. KĮK = 33 650 266 – 14 159 397 / 10 540 714 = 1.9
2000 m. KĮK = 28 394 230 – 12 441 161 / 7 623 362 = 2.1
2001 m. KĮK = 28 359 085 – 14 663 677 / 12 297 089 = 1.1

Matome, kad kritinio įvertinimo koeficientas labai sumažėja 2001 m. Tai sąlygoja atsargų bei trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas. Tačiau šis koeficientas yra didesnis už vienetą, todėl bendrovei dėl to nieko blogo negali nutikti.3.3. Apyvartumo rodikliai
Viso turto apyvartumas. Tai pardavimų apimtis vienam turto litui.

VTA = Pardavimų apimtis / Turto vertė
1999 m. VTA = 109 000 973 / 75 762 947 = 1.4
2000 m. VTA = 122 447 491 / 75 508 826 = 1.6
2001 m. VTA = 127 681 596 / 79 581 624 = 1.6

Nors tiek pelningumo, tiek ir likvidumo rodikliai 2001 metais yra žemesni, tačiau apyvartumas yra didesnis už 1999 m., o su 2000 m. susilygina. Tai lemia pardavimų apimties spartesnis didėjimas nei turto.

Atsargų apyvartumas. Parodo, kiek apyvartų per laikotarpį padaro atsargos.

AA = Pardavimai / Atsargų vertė
1999 m. AA = 109 000 973 / 14 159 397 = 7.7
2000 m. AA = 122 447 491 / 12 441 161 = 9.8
2001 m. AA = 127 681 596 / 14 663 677 = 8.7

Kaip matome, atsargų apyvartumas pakankamai didelis visu nagrinėjamu laikotarpiu. 2000 m. jis didžiausias, nes sumažėjo atsargos ir jos padaro daugiau apyvartų.

Vidutinė debitorinio įsiskolinimo trukmė (parodo, per kiek dienų vidutiniškai gaunamas debetorinis įsiskolinimas).

VDĮT = Debetorinis įsiskolinimas x 360/ Pardavimų apimtis
1999 m. VDĮT = 15 878 045 x 360 / 109 000 973 = 52
2000 m. VDĮT = (15 512 120 + 269 906) x 360 / 122 447 491 = 46
2001 m. VDĮT = 13 897 130 x 360 / 127 681 596 = 39

Rezultatai rodo, kad gerėja klientų atsiskaitymas su įmone. Tai didina įmonės apyvartines lėšas ir suteikia didesnes galimybes investuoti į verslą.3.4. Skolų valdymo rodikliai
Įsiskolinimo koeficientas

ĮK = Įsipareigojimai / Savininkų nuosavybė
1999 m. ĮK = 10 540 714 / 65 222 233 = 0,16
2000 m. ĮK = 8 237 561 / 65 725 978 = 0,13
2001 m. ĮK = 12 430 339 / 65 437 619 = 0,19

Bendrovė turi nedaug įsiskolinimų, todėl jai negresia bankrotas ir kiti rizikos faktoriai. Tačiau iš kitos pusės tai yra blogai, nes įmonė neišnaudoja skolintų lėšų investicijoms bei plėtrai.

Manevringumo koeficientas

MK = Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai / Savininkų nuosavybė
1999 m. MK = 33 650 266 – 10 540 714 / 65 222 233 = 0,35
2000 m. MK = 28 394 230 – 7 623 362 / 65 725 978 = 0,32
2001 m. MK = 28 359 085 – 12 297 089 / 65 437 619 = 0,25

Šis koeficientas parodo apyvartinio kapitalo santykį su savininkų nuosavybe. Kaip matome, apyvartinis kapitalas sudaro apie 1/3 savininkų nuosavybės.

Bendrųjų įsipareigojimų ir viso turto santykis

BĮ / VT = Bendrieji įsipareigojimai / Visas turtas
1999 m. BĮ / VT = 10 540 714 / 75 762 947 = 0,14
2000 m. BĮ / VT = 8 237 561 / 75 508 826 = 0,11
2001 m. BĮ / VT = 12 430 339 / 79 581 624 = 0,16

Šis rodiklis rodo, kokia dalis, formuojant įmonės aktyvus, yra skolinta. Gauti rezultatai rodo, kad aktyvai pagrinde yra sudaryti iš nuosavo kapitalo. Skolintos lėšos sudaro tik 11-16 % aktyvų.

Kreditorinio įsiskolinimo trukmė

KĮT = Kreditorinis įsiskolinimas x 360 / Pardavimų apimtis
1999 m. KĮT = 10 540 714 x 360 /109 000 973 = 35
2000 m. KĮT = 8 237 561 x 360 / 122 447 491 = 24
2001 m. KĮT = 12 430 339 x 360 / 127 681 596 = 35

Kadangi bendrovė turi nedaug įsipareigojimų, ji juos gali grąžinti per pakankamai trumpą laikotarpį (maždaug 1 mėnesį).
Pelningumo, likvidumo, veiklos aktyvumo, skolų valdymo rodiklių reikšmės pagal AB „Utenos trikotažas“ balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą:
Rodikliai Žymėjimas Apskaičiavimo formulė Reikšmė

1999 m. 2000 m. 2001 m.
PELNINGUMO
1. Bendrasis pelningumas BP (Bendrasis pelnas/(Ilgalaikis turtas+Trumpalaikis turtas))x 100% 41% 44.3% 38.3%
2. Grynasis pelningumas GP (Grynasis pelnas/(Ilgalaikis turtas+Trumpalaikis turtas))x100% 17.3% 19.1% 15.5%
3. Pardavimų pelningumas PP (Grynasis pelnas/Pardavimų apimtis)x100% 12% 11.7% 9.7%
4. Nuosavybės grąžos rodiklis NGR (Grynasis pelnas/Savininkų nuosavybė)x100% 20.1% 21.9% 18.9%
LIKVIDUMO
1. Bendrasis likvidumas BL Savininkų nuosavybė /Bendrieji įsipareigojimai 6.2 8 5.3
2. Einamasis likvidumas EL Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai 3.2 3.7 2.3
3. Kritinio įvertinimo koef. KĮK (Trumpalaikis turtas-Gamybinės atsargos)/Trumpalaikiai įsipareigojimai 1.9 2.1 1.1
APYVARTUMO
1. Viso turto apyvartumas VTA Pardavimų apimtis/turto vertė 1.4 1.6 1.6
2. Atsargų apyvartumas AA Pardavimai/Atsargų vertė 7.7 9.8 8.7
3. Vidutinė deb. įsiskolinimo trukmė VDĮT Debitorinis įsiskolinimas x 360/ Pardavimų apimtis 52 46 39
SKOLŲ VALDYMO
1. Įsiskolinimo koeficientas ĮK Bendrieji įsipareigojimai/Savininkų nuosavybė 0.16 0.13 0.19
2. Manevringumo Koeficientas MK (Trumpalaikis turtas-Trumpalaikiai įsipareigojimai)/Savininkų nuosavybė 0.35 0.32 0.25
3. Bendrųjų įsipareigojimų ir viso turto santykis BĮ/VT Bendrieji įsipareigojimai/Visas turtas 0.14 0.11 0.16
4. Kreditorinio įsiskolinimo trukmė KĮT Kreditorinis įsiskolinimas x 360/ Pardavimų apimtis 35 24 354. BANKROTO TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS
Bankroto diagnozavimas pagrįstas nuolatiniu įmonės stebėjimu ir vertinimu. Norint greičiau pastebėti bankroto atsiradimo priežastis, reikia rasti tikimybę.

Bankroto tikimybės prognozavimui taikomas Altmano metodas.
Z = 1,2 Apyvartinis kapitalas/Turtas + 1,4 Nepaskirstytas pelnas/Turtas +
+ 3,3 Pelnas prieš mokesčius ir palūkanas/Turtas + 0,6 Suminė akcijos rinkos kaina/Įsipareigojimai + Pardavimų apimtis/Turtas

1999 m.
Z = 1,2 x (33 650 266 – 10 540 714/ 75 762 947) + 1,4 x (13 095 073/75 762 947) +
+ 3,3 x (15 858 869/75 762 947) + 0,6 x (23 260 491 /10 540 714) + 109 000 973/75 762 947 = 4,06
2000 m.
Z = 1,2 x (28 394 230 – 7 623 362/75 508 826) + 1,4 x (14 408 825/75 508 826) +
+ 3,3 x (15 898 243/75 508 826) + 0,6 x (23 260 491/8 237 561) + 122 447 491/75 508 826 = 4,6
2001 m.
Z = 1,2 x (28 359 085 – 12 297 089/79 581 624) + 1,4 x (12 341 885/79 581 624) +
+ 3,3 x (13 316 426/79 581 624) + 0,6 x (23 260 491/12 430 339) + 127 681 596/79 581 624 = 3,73

Visu nagrinėjamu laikotarpiu bankroto tikimybė yra labai maža. Tai parodo įmonės stabilumą bei tvirtas pozicijas rinkoje.IŠVADOS
Horizontaliosios balanso analizės duomenys rodo, kad AB „Utenos trikotažas“ palaipsniui didina ilgalaikį turtą, kuris reikalingas įmonei vystyti. Taip pat didinant rezervus yra siekiama sumažinti galimos krizės faktorių. Šiuos sprendimus įgyvendinti leidžia mažėjantys mokesčiai.

Galima daryti išvadą, kad įmonė nestokoja rinkos(pardavimai nuolatos didėja). Todėl AB „Utenos trikotažas“ daugiau dėmesio turėtų skirti produkcijos savikainos mažinimo galimybėms ir galbūt atsisakyti finansinės veiklos, kuri ir toliau turi tendenciją būti nuostolinga.

Nepaisant kai kurių rodiklių neigiamo kitimo, AB „Utenos trikotažas“ savo veiklą planuoja į ateitį sėkmingai, didindama rezervus, imdama paskolą, kurios sąskaita galės finansuoti įmonės vystymąsi ir modernizavimąsi. O padidėjusios prekybos skolos yra laikinos, nes bendrovė turi pakankamai išteklių ir rezervų joms padengti.

Savikainos didėjimas įtakoja kitų rodiklių mažėjimą: atitinkamai mažėja bendrasis pelnas.

Todėl artimiausias žingsnis įmonėje – ieškojimas būdų kaip sumažinti produkcijos savikainą. Tuo labiau tai aktualu todėl, kad bendrovei nesėkminga yra kita veikla, o ir finansinė bei investicinė veikla teikia vien nuostolius.

Apibendrinant santykinius finansinius rodiklius, galima teigti, jog įmonė dirba pelningai, turi mažai įsiskolinimų, kuriuos gali greitai padengti. Bendrovės atsargos daro didelį apyvartumą, jos turtas yra pakankamai likvidus.

Atlikus bankroto tikimybės skaičiavimą, matyti, kad kalbėti apie įmonės bankrotą nėra pagrindo.LITERATŪROS SĄRAŠAS
Buškevičiūtė E., Močerinskienė I. “Finansų analizė“. KTU. 1998 m.
Smalenskas G. „Finansai“. Paskaitų konspektas. II dalis. Vilnius: Homo liber 2002 m.
www.jt.lt

Leave a Comment