PVM taikymas “X” įmonėje

TURINYS

1. Įvadas..............................2
2. Dažniausiai taikomi nuostatai „X“ įmonėje......................4
3. PVM sąskaitos faktūros reikalavimai..........................5
4. PVM taikymas sąskaitose..............................6
5. Išvados..............................8
6. Literatūra..............................9

ĮVADAS
Tai netiesioginis mokestis, kurį taiko daugelis šalių. Stojant į Europos Sąjungą, šio mokesčio buvimas šalyje yra būtina sąlyga. Valstybės pajamų formavimo požiūriu pridėtinės vertės mokestis (PVM) turi daug privalumų – įgalina išplėsti mokesčio bazę, juo nesunku apmokestinti ne tik prekes, bet ir paslaugas, jo mechanizmas neleidžia išvengti apmokestinimo. Užsienio patirtis rodo, kad PVM įvedimas gana sudėtingas. Tai patvirtino ir Lietuvos praktika.
PVM objektas yra prekių gamybos, atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procese sukurta ir reealizuota pridėtoji vertė bei importuojamos prekės, o mokestis skaičiuojamas nuo realizuojamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamosios vertės. Taip yra todėl, kad PVM apskaičiuoti paprastai naudojamas netiesioginis atimties metodas, kuris nenumato pačios pridėtinės vertės nustatymo. Šio metodo pagalba mokesčio mokėtojui išskaičiuojamas ankstesnėje prekių judėjimo stadijoje sumokėtas mokestis, tokiu būdu veikia kompensavimo sistema. Jos esmė – mokesčio perkėlimas galutiniam vartotojui. Pastarasis šį mokestį sumoka pirkdamas prekes (paslaugas), todėl yra tikrasis mokesčio mokėtojas.
PVM imamas nuo visų prekių gamybos ir paslaugų tiekimo procese suskurtos pridėtosios vertės ir immportuojamų prekių. Šio mokesčio įstatyme numatytas prekių ir paslaugų, už kurias neimamas PVM, sąrašas – tai maršrutinio keleivinio transporto paslaugos, pašto patarnavimai, karstai, vainikai, paminklai, laidojimo paslaugos, medicinos paslaugos, draudimo ir bankinės paslaugos, privatizuojamas valstybinis turtas, žemės nuoma ir kt.
PVM apskaičiuoja ir

r sumoka į biudžetą: juridiniai asmenys, juridinių asmens teisių neturinčios įmonės, užsienio valstybių ūkio subjektų padaliniai, veikiantys LR, ir fiziniai asmenys.
PVM už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas neskaičiuoja ir nemoka į biudžetą asmenys, kurių realizacinės pajamos be PVM, neįskaitant daugiau kaip metus naudoto ilgalaikio turto pardavimo, sudaro ne daugiau kaip 5000 Lt per metus. Šių asmenų sumokėtas PVM už įgytas prekes, gautas paslaugas jiems nekompensuojamas.
Asmenys, kurie yra PVM mokėtojai, privalo registruotis valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.
Apmokestinamąją prekių ir paslaugų vertę sudaro prekių ir paslaugų teikimo kaina, pakavimo, transportavimo, draudimo ir kitos panašaus pobūdžio išlaidos.
PVM tarifai:
• 0% eksportuojamoms prekėms ir paslaugoms;
• 18% importuojamoms prekėms;
• 18% visoms kitoms prekėms ir paslaugoms išskyrus tam tikras iš anksto numatytas prekių ir paslaugų išimtis.
LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo straipsniuose yra pateikta visa šiio mokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka, kur įeina prekybos įmonių PVM skaičiavimo tvarka, importo apmokestinimas, eksporto apmokestinimas, pirkimo PVM atskaitymas už mažmeninės prekybos įmonėse įsigytas prekes; taip pat pateikiamas PVM ataskaitos apskaičiavimas, PVM apskaita ir kitos operacijos.
Laiku nesumokėtas mokesčių ir baudų sumas Valstybinės mokesčių inspekcijos iš įmonių, įstaigų ir organizacijų išieško neginčo tvarka, o iš fizinių asmenų – per teismą.

Šio darbo tema PVM įstatymo nuostatų vertinimas ir jo naudojimas „X“ įmonėje.

Mano pasirinkta „X“ įmonė vykdo šia veiklą:
• Krovinio iškrovimas – pakrovimas.
• Krovinio sandėliavimas ša

aldytuve.
• Krovinio pervežimai geležinkelio ir auto transportu.
• Konteinerių pervežimai.
• Krovinio muitinės deklaravimas.
• Krovinio ekspedijavimas.
• Laivų ir krovinio fraktavimas.

DAŽNIAUSIAI TAIKOMI NUOSTATAI „X“ ĮMONĖJE

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
7. Importo PVM – PVM suma, kuri šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuota arba turi būti apskaičiuota už importuojamas prekes, dėl kurių pagal Lietuvos Respublikos muitinės kodeksą atsiranda importo skola muitinei.
11. Krovinių vežimas – daiktų (įskaitant paštą) vežimas visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat prekių vežimas (transportavimas) stacionariuoju transportu (vamzdynais, elektros energijos perdavimo linijomis ir kt.).
27. Standartinis PVM tarifas – 18 procentų PVM tarifas. Taikomas prekių vežimo, papildomoms vežimo bei šių paslaugų atstovavimo paslaugoms, kai šios paslaugos yra laikomos suteiktomis šalies teritorijoje (Lietuvoje) ir joms nėra taikomas 0 procentų PVM tarifas.

13 straipsnis. Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma paslaugų suteikimo vieta

4. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies nuostatas, papildomos vežimo paslaugos (pakrovimas, iškrovimas, krovinių tvarkymas, tuščių vagonų ir (arba) konteinerių varymas, prekių transportavimo stacionariuoju transportu organizavimas ir kitos pagalbinės paslaugos, būdingos krovinių vežimui tam tikromis transporto priemonėmis ar stacionariuoju transportu) laikomos suteiktomis ten, kur jos faktiškai atliktos.

45 straipsnis. Vežimo paslaugos ir susiję sandoriai

1. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas eksportuojamų ir tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją gabenamų prekių vežimas, taip pat bet kokios su tuo tiesiogiai susijusios papildomos paslaugos.

2. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas importuojamų prekių vežimas, ta

aip pat bet kokios su tuo tiesiogiai susijusios papildomos vežimo ir atstovavimo (agento) paslaugos, jeigu nurodytos vežimo ir kitos paslaugos:

1)susijusios su importuojamų prekių atgabenimu į pirmąją paskirties vietą Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, kaip tai apibrėžta šio Įstatymo 15 straipsnio 13 dalies 2 punkte, ir (arba)

2) susijusios su prekių gabenimu iš pirmosios paskirties vietos į kitą paskirties vietą Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, jeigu ši vieta žinoma apmokestinimo (importo skolos atsiradimo) momentu.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos ta pačia tvarka taikomos ir prekių, sudarančių pašto siuntinius, atsiunčiamus į Lietuvos Respubliką, išsiunčiamus iš jos arba vežamus per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu, vežimui ir susijusioms papildomoms paslaugoms.

4. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas TIR ir ATA knygelių išdavimas.

5. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas keleivių vežimas tarptautiniais oro ir vandens maršrutais, taip pat šių keleivių bagažo vežimas.

PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS REIKALAVIMAI
PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta:

1) PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

2) PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;
3) prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;
4) prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas;
5) prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);
6) prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir

r adresas;
7) tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas;
8) prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita faktūra įforminama, kad gautas avansas, reikia nurodyti jo gavimo dieną (jei ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
9) tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą;
10) tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;
11) PVM tarifas (tarifai); PVM suma nacionaline valiuta;
12) kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, kurios neapmokestinamos, apmokestinamos, taikant 0 procentų PVM tarifą, arba už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimas (teikimas), – nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 77/388/EEB nuostatą;

KONKRETŪS SĄSKAITŲ PAVYZDŽIAI IR PVM TAIKYMAS
1) Pavyzdys ( priedas 1).

Sąskaita išstatyta už konteinerio pervežimo paslauga vadovaujantis PVM įstatymo 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis, vežimo ir papildomoms vežimo paslaugoms, susijusioms su importuojamų prekių gabenimu į pirmąją paskirties vietą, vežėjas PVM mokėtojas taiko nulinį PVM tarifą. Šių paslaugų teikėjas nulinio PVM tarifo pritaikymo pagrįstumui įrodyti turi turėti dokumentus, patvirtinančius vežimo paslaugų, susijusių su importuojamomis prekėmis, teikimą. Tai gali būti importuojamų prekių gabenimo dokumentai (CMR, SMGS, (CIM), konosamentai), paslaugų teikimo sutartys (ar paslaugų užsakymo dokumentai), muitinės dokumentai (BAD ar jo fragmento, patvirtinančio importuojamas prekes, kopijos, BAD registracijos numeris ir pan.), kurie galėtų patvirtinti, kad suteiktos paslaugos ar paslaugų teikimas yra susijęs su importuojamų prekių vežimu. PVM sąskaitos-faktūros, kuriose prekių gabenimo šalies teritorijoje išlaidos nurodytos su 18 procentų PVM tarifu, koreguotinos.

2) Pavyzdys ( priedas 2).
Sąskaita išstatyta už konteinerio pervežimą Klaipėda – Varšuva.

Lietuvos įmonė B (užsakovas) užsakė Lietuvos įmonės A (vežėja) nuvežti krovinį maršrutu Vilnius – Varšuva. Vežimo paslaugos suteikimo vieta yra Lietuva, kadangi maršrutas tarp ES valstybių narių prasidėjo Lietuvoje. Įmonė A išrašo vežimo paslaugų PVM sąskaitą faktūrą įmonei B, apskaičiuodama už vežimo paslaugas 18 procentų PVM tarifą.

Ši nuostata netaikoma, kai šių paslaugų pirkėjas yra kitoje ES valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas ir jis šį registracijos numerį (PVM mokėtojo kodą) nurodė įsigydamas vežimo paslaugas.
KAI VEŽĖJAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PVM MOKĖTOJAS
(Pagal PVMĮ nuo 2004-05-01)
I.
PREKIŲ VEŽIMO
MARŠRUTAS II.
VEŽIMO PASLAUGOS PIRKĖJAS (UŽSAKOVAS)

ES
Valstybės
Narės
PVM
mokėtojas ES
Valstybės
Narės ne
PVM
mokėtojas Lietuvos
PVM
mokėtojas Lietuvos ne
PVM
mokėtojas Trečiosios
Valstybės
Asmuo

0 LIETUVA – ES
VALSTYBĖ Ne PVM
objektas 18 proc. PVM
2. ES VALSTYBĖ-
LIETUVA Ne PVM objektas 18 proc. PVM Ne PVM objektas
3. ES VALSTYBĖ-ES
VALSTYBĖ Ne PVM objektas

18 proc. PVM Ne PVM objektas
7. LIETUVA-TREČIOJI
VALSTYBĖ 0 proc. PVM
8. TREČIOJI
VALSTYBĖ-LIETUVA 0 proc. PVM
9. ES VALSTYBĖ –
TREČIOJI VALSTYBĖ Ne PVM objektas
10. TREČIOJI
VALSTYBĖ-ES Ne PVM objektas
11.ES VALSTYBĖ-
LIETUVA-TREČIOJI
VALSTYBĖ 0 proc. PVM
12. TREČIOJI
VALSTYBĖ-LIETUVA-
ES VALSTYBĖ 0 proc. PVM

3) Pavyzdys ( priedas 3).
Sąskaita išstatyta už dokumentų siuntimą iš Klaipėdos į Braziliją, vadovaujantis PVM įstatymo 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Siuntimo paslaugos tarp ES šalių yra apmokestinamos 18% PVM. Šiuo atveju matome lentelėje 7 punkte, siuntinys buvo siunčiamas iš Lietuvos į trečąją šalį Brazilija todėl taikomas 0% PVM tarifas.

IŠVADOS

Europos Sąjungoje apmokestinimo PVM tvarka yra griežtai reglamentuota, atsižvelgiant į tai, kad šis mokestis, kaip vartojimo mokestis, turi esminės įtakos kuriant vidaus rinką be sienų.

Nustatant mokesčius siekiama gauti pajamų valstybės (savivaldybės) funkcijoms vykdyti, visuomenės ir valstybės viešiesiems poreikiams tenkinti.

Mokesčių surinkimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, nes taip yra gaunama lėšų visos visuomenės poreikiams tenkinti. Nemokant mokesčių, viešasis interesas yra pažeidžiamas, o subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedantis prie mokesčių nemokėjimo mokesčių teisės prasme elgiasi nesąžiningai. Tokiu būdu pažeidžiami ir mokesčių visuotinio privalomumo, mokesčių mokėtojų lygybės principai (2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo 7, 8 straipsniai), nes mokesčių nemokantys subjektai konkurencine prasme atsiduria geresnėje padėtyje nei juos mokantys. Šiuos principus pažeidžianti veikla negali būti laikoma teisėta veikla. Jeigu mokesčių mokėtojas žino apie tai, jog jo atliekamos ūkinės operacijos ar kitokia vykdoma veikla prisideda prie mokesčių nemokėjimo, arba nors ir nežino, bet atsižvelgiant į eilę teisiškai reikšmingų aplinkybių turi galimybę žinoti, ir nepaisydamas to atlieka tokią ūkinę operaciją, jis elgiasi nesąžiningai. Mokesčių mokėtojas, įsigydamas prekes ar paslaugas, ir žinodamas ar turėdamas galimybę žinoti, jog pardavėjas už tokia ūkine operacija sukurtą pridėtinę vertę nesumokės pridėtinės vertės mokesčio, elgiasi nesąžiningai, todėl toks mokesčių mokėtojas neįgyja teisės į PVM atskaitą.

LITERATŪRA
1. Internetinis tinklapis: www.vmi.lt
2. Internetinis tinklapis: www3.lrs.lt
3. Internetinis tinklapis: www.cust.lt

Leave a Comment