Paskolos ir palūkanos

Turinys

1. Įvadas..................1psl.
2. Paskolos.................2psl.
3. Paskolos ir kredito linijos.......3psl.
4. Kredito grąžinimas...........3psl.
5. Vartojamoji paskola..........4psl.
6. Būsto ir sklypo pirkimo paskolos....5psl.
7. Studijų paskola.............5psl.
8. Žaibiška paskola.............6psl.
9. Diagramos................7- 8psl.
10. Palūkanos...............9psl.
11. Palūkanų normos............9psl.
12. Informacijos šaltiniai..........10psl.

Įvadas

Nuo senu laikų, kai tik atsirado pinigai, žmonės skolinosi vieni iš kitų. Tenka skolintis perkant ar statantis būstą, įsigyjant vieną ar kitą brangesnį daiktą. Įmonės skolinasi verslui vystyti, bankai- kad galėtų suteikti kreditus, valstybė- ilgalaikėms ekonominėms arba socialinėms programoms vykdyti.
Visus šiuos nepaliaujamai judančius pinigų srautus reguliuoja palūkanos. Palūkanos- tai mokestis už naudojimąsi pasiskolintais pinigais. Šio mokesčio dydį nusako palūkanų norma, tai yra sutarti metiniai procentai nuuo pasiskolintos sumos.

Paskolos

PASKOLA (KREDITAS) – pinigų suma, kurią bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn.

LENGVATINĖ PASKOLA- Paskola (kreditas) su mažesnėmis negu rinkos palūkanomis, paprastai duodama turtui (pavyzdžiui, būstui) įsigyti

PASKOLOS GAVĖJAS (SKOLININKAS) – paskolos sutarties šalis, kuriai paskolos davėjas perduoda pinigus ir kuri įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas.

PASKOLOS GRĄŽINIMO METODAS – būdas, kaip yra grąžinama gauta paskola, t.y. kaip nustatomas kasmėnesinių mokėjimų dydis. Dažniausiai naudojami linijinis ir pastoviųjų anuitetų paskolos grąžinimo metodai.

PASKOLOS SUTARTIS – sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus ar rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rū

ūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita.

PASTOVIŲJŲ ANUITETŲ PASKOLOS GRĄŽINIMO METODAS – paskolos grąžinimo metodas, kai kiekvieną mėnesį klientas bankui sumoka vienodo dydžio įmokas, kurias sudaro grąžinama paskolos dalis ir apskaičiuotos palūkanos

PRAŠYMAS BŪSTO PASKOLOS DRAUDIMO SUTARČIAI SUDARYTI – UAB “Būsto paskolų draudimas” nustatytos formos prašymas, kurį privalo užpildyti paskolos gavėjas, ketinantis apdrausti gaunamą būsto kreditą. Kartu su prašymu asmuo privalo pateikti prašyme nurodytus, būsto paskolos draudimo sutarties sudarymui reikalingus, dokumentus. Prašymas yra būsto paskolos draudimo sutarties dalis.

LINIJINIS PASKOLOS GRĄŽINIMO METODAS – paskolos grąžinimo metodas, kai kiekvieną mėnesį klientas grąžina bankui paskolos sumą lygiomis dalimis ir sumoka palūkanas, apskaičiuojamas nuo likusio įsiskolinimo sumos.

Paskolos ir kredito linijos

Paskolos yra suteikiamos konkretaus projekto (prekių pirkimo-pardavimo sandorio, pagrindinių priemonių arr kito turto įsigijimo ir t. t.) finansavimui, ir jų suteikimo bei grąžinimo terminai turi sutapti su to projekto piniginiais srautais. Tais atvejais, kai yra numatomas ilgalaikis apyvartinio kapitalo finansavimo poreikis ir yra numatoma, kad bus poreikis finansuoti keletą prekybinių operacijų, turi būti taikomos kitos kreditavimo formos.
Kredito linija – kreditavimo forma, leidžianti svyruojantį kliento paskolos sąskaitos likutį, kuris negali viršyti numatyto kredito linijos limito. Kredito linijos yra suteikiamos tik įmonėms, jų apyvartinio kapitalo finansavimui. Kredito linija yra vienas iš priimtinų at

tvejų, kai yra numatoma finansuoti du ir daugiau pasikartojančių sandorių. Kredito linijos yra suteikiamos ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, litais arba valiuta.
Paskola ir kredito linija išduodama, apmokant iš paskolos sąskaitos kliento pateiktus mokėjimo pavedimus, atitinkančius paskolos tikslą.
Paskolos ir kredito linijos gali būti grąžinamos dalimis pagal paskolos sutartyje nurodytą grąžinimo grafiką arba termino pabaigoje, priklausomai nuo finansuojamo projekto įgyvendinimo trukmės ir pobūdžio.
Palūkanas už suteiktą paskolą ar kredito liniją klientas moka kiekvieną mėnesį

Kredito grąžinimas
Gavęs kreditą žmogus, gali rinktis du kredito grąžinimo metodus: linijinį arba anuitetą. Dažnam žmogui šios sąvokos nieko nesako, nors iš tiesų tai yra tiesiog dvi skolos grąžinimo alternatyvos, kurias renkasi pats klientas. Kredito grąžinimas susideda iš kelių dalių: kasmėnesinės kredito grąžinimo įmokos (palūkanų) bei grąžinamos kredito dalies.
Linijinis kredito grąžinimo metodas reiškia, jog kiekviena įmoka susideda iš fiksuotos (pastovios) kredito dalies bei priskaičiuotų palūkanų. Šio metodo pagrindinis bruožas yra tai, jog palūkanos yra skaičiuojamos nuo faktiško kredito likučio. Todėl kas mėnesį į banką mokėsite vis mažesnę pinigų sumą, nes atitinkamai mažės grąžinamo kredito suma. Mokant anuitetų metodu (jis dar vadinamas pastoviųjų anuitetų metodu), kasmėnesinė įmoka yra pastovi, vienodo dydžio. Tai reiškia, jog keičiasi tik mokamos įmokos sudėtis: iš pradžių didesnę įmokos dalį sudaro palūkanos, vėliau – atvirkščiai, t.y. di

idesnę įmokos dalį sudaro grąžinama kredito dalis, bet įmoka per visą kredito grąžinimo laikotarpį yra vienodo dydžio.

Vartojamoji paskola

Jeigu Jums nepakanka pinigų norimai prekei ar paslaugai įsigyti, jeigu norite gauti pinigų be didelių išlaidų, geriausias sprendimas – vartojamoji paskola.
Paskolos gavėju gali būti asmenys sulaukę 18 metų amžiaus, Lietuvos Respublikos pilietis arba asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir kitų valstybių piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Amžiaus apribojimų Kredito unija netaiko! Maksimali suteikiamos be užstato paskolos suma yra 25000 Lt.
Norint gauti paskolą reikalingi tokie dokumentai:
• Pasas arba asmens tapatybės kortelė
• Sutuoktinio Pasas arba asmens tapatybės kortelė
• Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą
• Socialinio draudimo pažymėjimas
• Pažyma apie darbo užmokestį už paskutinius 6 mėn. arba kiti dokumentai parodantys asmens pajamas
• Turimų įsipareigojimų sutartys ir mokėjimų grafikai
• Dokumentai patvirtinantys nuosavybės teisę į turimą turtą
Asmuo norintys gauti paskolą turi įstoti į Kredito uniją išpirkdamas vieną pajų vertės 100 Lt ir sumokėti 50 Lt registracijos mokestį.
Norėdamas gauti paskolą, asmuo privalo turėti laiduotoją. Laiduotoju gali būti asmuo, turintis pakankamas pajamas prašomai paskolai gauti. Norint gauti iki 10000 Lt paskolą reikalingas vienas laiduotojas. Jeigu paskolos suma viršija 10000 Lt – reikalingi 2 laiduotojai.
Laiduotojas turi pateikti tokius dokumentus:
• Pasas arba asmens tapatybės kortelė
• Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą
• Socialinio draudimo pažymėjimas
• Pažyma apie darbo užmokestį už paskutinius 6 mėn. arba kiti dokumentai parodantys asmens pajamas
• Turimų įsipareigojimų sutartys ir mokėjimų grafikai

Būsto ir sk

klypo pirkimo paskolos

Šiuolaikiniame pažangos pasaulyje kiekvienas žmogus siekia sukurti sau idealią gyvenimo aplinką. Kredito unija gali padėti įgyvendinti užsibrėžtą tikslą – tam ir yra skirtos būsto ir sklypo pirkimo paskolos.

Paskolos gavėju gali būti asmenys sulaukę 18 metų amžiaus, Lietuvos Respublikos pilietis arba asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir kitų valstybių piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Amžiaus apribojimų Kredito unija netaiko!
Perkant būstą arba žemės sklypą Kredito unija gali suteikti 50-70 proc. paskolą nuo užstato turto vertės.
Paskolos įkeičiant nekilnojamąjį turtą – 7,9 %

Studijų paskola

Norint gauti paskolą reikalingi tokie dokumentai:

• Pasas arba asmens tapatybės kortelė
• Aukštosios mokyklos pažyma, kurioje turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, studijų grupė ir kursas, studijų pradžios data, kiek asmeniui reikia mokėti už semestrą ar metus ir į kokią sąskaitą kokiame banke reikia pervesti pinigus už studijas arba aukštosios mokyklos patvirtintos formos pažyma
• Sutuoktinio pasas arba asmens tapatybės kortelė
• Gyvenamosios vietos deklaracija
• Socialinio draudimo pažymėjimas
• Pažyma apie darbo užmokestį už paskutinius 6 mėn. arba kiti dokumentai parodantys asmens pajamas
• Turimų įsipareigojimų sutartys ir mokėjimų grafikai
• Dokumentai patvirtinantys nuosavybės teisę į turimą turtą

Asmuo norintys gauti paskolą turi įstoti į Kredito uniją išpirkdamas vieną pajų vertės 100 Lt ir sumokėti 50 Lt registracijos mokestį.
Studentai turi būti dirbantys. Studijoms jie gali gauti iki 6000 Lt paskolą. Paskola suteikiama iki 5 metų laikotarpiui. Paskolos suma pervedama aukštajai mokyklai, atskirais atvejais išduodama klientui. Paskola grąžinama lygiomis dalimis kas mėnesį. Palūkanų norma – 7,95 %.
Norėdamas gauti paskolą, asmuo privalo turėti laiduotoją. Laiduotoju gali būti asmuo, turintis pakankamas pajamas prašomai paskolai gauti. Tuo asmeniu gali būti vienas iš tėvų, draugas, bendrakursis, kaimynas, giminaitis ir kt.

Žaibiška paskola

ŽAIBIŠKA PASKOLA – tai galimybė gauti 500 litų paskolą bet kuriame banko skyriuje per 30 minučių.

Paskola suteikiama:
• nuo 21 metų Lietuvos Respublikos piliečiams arba turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
• ilgiau nei 6 mėnesius reguliariai gaunančiam bent 1 000 Lt (atskaičiavus privalomus mokesčius ir privalomus mokėjimus) per mėnesį;
• mokėjimo kortelės sąskaitoje. Neturintys banko SNORAS mokėjimo kortelės, ją galės įsigyti pasirašydami kredito sutartį.
Paskolos suma : 500 Lt.
Paskolos terminas : iki 1 metų.
Paskolos grąžinimas : lygiomis dalimis, mokant po 125 Lt kartą per ketvirtį.
Reikalingi dokumentai:
• pasas arba asmens tapatybės kortelė bei jų kopijos. Pateikiant pasą reikalinga paskutiniojo paso puslapio kopija, o jeigu pase nurodyta asmens registracijos vieta – ir šio puslapio kopija;
• socialinio draudimo pažymėjimas ir jo kopija. Pateikiant seno pavyzdžio, iki 2005 m. sausio 1 d. išduotą socialinio draudimo pažymėjimą, – pirmojo lapo bei lapo, kuriame nurodyta dabartinė asmens darbovietė, kopijas;
• pažyma iš darbovietės apie paskutinių 6 mėnesių darbo užmokestį. Jeigu darbo užmokestis pervedamas į sąskaitą banke 6 mėnesius ir daugiau, pažymos pateikti nereikia

Komercinių bankų ir kitų pinigų finansinių institucijų paskolos gyventojams būstui įsigyti

Komercinių bankų ir kitų pinigų finansinių institucijų paskolos gyventojams pagal paskirtį

Paskolų palūkanų normos

Palūkanos

PALŪKANOS – mokėjimai už naudojimąsi pinigais.

PALŪKANŲ NORMA – procentinė skolos dalis, rodanti, kiek pinigų turi būti sumokėta virš pradinės skolos sumos; tai pinigų skolinimosi kaina. Metinę palūkanų normą sudaro LIBOR ir banko marža.

Palūkanų normos

Palūkanų normos labai skiriasi. Bet kurioje šalyje, bet kuriuo laiku yra platus palūkanų normų spektras. Mažiausios palūkanos mokamos už beveik nerizikingus valstybinius vertybinius popierius. Palūkanų normos turėtų būti pakankamai nedidelės, kad verslai norėtų skolintis ir investuoti šias lėšas būdais, kurie didintų darbo vietų skaičių augančiai darbo jėgai. Tačiau jei žemos palūkanų normos leidžia paklausai viršyti pasiūlą, greitai augantis kainų lygis gali reikšti žemesnį gyvenimo lygį daugeliui. Monetariniai pareigūnai stengiasi išvengti ir infliacijos ir defliacijos, todėl jie keičia paskolų gavimo galimybes ir palūkanų normas. Dėl tarptautinio pinigų mobilumo, palūkanų normos turi nemažą įtaką pinigų srautams tarp tautų. Jei palūkanų normos yra aukštos vienoje valstybėje, tai investicijos linkusios plaukti ten, nes investitoriai ieško didesnių pajamų. Šie tarptautiniai pinigų srautai gali paveikti įtrauktų šalių kainų struktūrą ir ekonominį augimą. Tam, kad pasaulio ekonomika vystytųsi sveikai, reikia, kad visos valstybės kreiptų dėmesį į savo palūkanų normų įtaką kitoms valstybėms taip pat kaip ir savajai. Paprastai laikoma, kad trumpalaikių paskolų palūkanų normos yra svarbesnės mokėjimo balanso reikalams, o ilgalaikių paskolų – įtakoja vidines investicijas.

Informacijos šaltiniai:

• www.asa.lt

• www.burbulas.lt

• www.lbank.lt

• www.snoras.com/lt

• www.hansa.lt

• www.ub.lt

• www.vrku.lt

• 9 kl. Matematikos vadovėlis II dalis

Leave a Comment