Lietuvos kredito unijų veiklos analizė

1724 0

LIETUVOS KREDITO UNIJŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2012-2014 METAIS.

Įvadas. Pirmoji kredito unijos idėja gimė Pietų Vokietijoje apie XIX amžiaus viduryje (E.Bikas, 2013). Mažo Bavarijos miestelio meras – Friedrichas Reiffeisenas, matydamas savo miestelio ir aplinkui gyvenančių žmonių bėdas ir vargus 1850 metais įkūrė pirmąją kooperatinę kredito draugiją, kurioje gyventojai galėjo kaupti savo santaupas ir jas tarpusavyje teikti kaip paskolas. Taip jis pradėjo taupyti nuo mažų sumų ir iš bendrų santaupų vieni kitiems skolindavo už procentus. Pirmoji kredito unija, pavadinimu “Taupmenų skolinimosi bendrovė”, Lietuvoje buvo įkurta 1871 m. Labai grreitai kredito kooperatyvai plėtėsi ir iki Pirmojo Pasaulinio karo, Lietuvoje veikė 207 kredito draugijos, vienijusios 90 tūkstančių narių. 1895 m. birželio 1 d. išleistas Smulkaus kredito įstaigų įstatymas. Jame buvo numatyti du kredito unijos tipai: kredito bendrovės ir taupmenų skolinamosios bendrovės (Lukoševičius, 2005). Šalyje šis judėjimas per XX a. pradžią labai išaugo ir 1928 metais buvo įregistruoti 624 kredito kooperatyvai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę pirmosios kredito unijos pradėjo kurtis 1995m., ir tais pačiais metais Lietuvos seimas priėmė Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą (E.Bikas, 2013). Per metus vidutiniškai įsisteigdavo 6 kredito unnijos, iki 2000m. Lietuvoje veikė 33 kredito unijos, kurios vienijo 4314 narių ir buvo sukaupę 10,2mln. litų turto. O šiomis dienomis Lietuvoje veikia 75 kredito unijos , vienijančios virš 136 tūkst. narių: ūkininkų, darbininkų, studentų, medikų, religinių ir visuomeninių organizacijų narių. Dalis jų t.y 63 kredito un

nijas vienija Asociacija Lietuvos kredito unijos. Šių unijų veiklą prižiūri Lietuvos centrinė kredito unija. ( Kredito unija „Germanto lobis“)

Tyrimo aktualumas. Lietuvos kredito unijų veiklos istorija yra dar labai trumpa. Nėra ir daug mokslinių straipsnių susijusių su šia tema.

Tyrimo problema. Ar Lietuvos kredito unijų veiklos rodikliai smarkiai svyravo 2012 – 2014 metais?

Tyrimo objektas – Lietuvos kredito unijų veiklos rodiklių analizė.

Tikslas – išanalizuoti Lietuvos kredito unijos veiklą 2012 – 2014 metų laikotarpiu.

Uždaviniai:

Apibrėžti Lietuvos kredito unijos sampratą.

Apibūdinti Kredito unijų veiklos principus.

Nustatyti kredito unijų veiklos rodiklius.

Išanalizuoti pelningiausių kredito unijų veiklos rodiklius.

Tyrimo metodai: internetinių šaltinių informacijos analizė, veiklos rodiklių duomenų palyginamoji analizė bei grafinis duomenų vaizdavimas.

Kredito unijos samprata. Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai sukurta kredito įstaiga, kuri telkia savo narių ir savo asocijuotų narių pinigus jų ūkiniams bei socialiniams poreikiams tenkinti savitarpio paskolų beei kitų finansinių paslaugų teikimo būdu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Kredito unijų steigimą, licencijavimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas.(LR finansų ministerija, 2011). Kiekviena kredito unija (KU) pateikia įvairius KU sąvokos apibūdinimus:

Viena iš pelningiausių kredito unijų „Panevėžio kredito unija“ savo internetiniame tinklapyje pateikia tokį sąvokos apibūdinimą: „Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Na

ariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal veikiančius įstatymus.“

Šilutės kredito unija asmeniniame internetiniame tinklapyje, nurodoma kad „ Kredito unija yra fizinių asmenų savanoriškai sukurta kooperatinė kredito įstaiga. Tikslas – teikti įvairias finansines paslaugas savo nariams bei klientams patraukliausiomis sąlygomis. Kredito unijos užtikrina savo narius, kad visų Lietuvos kredito unijų veikla yra paremta atsakomybe ir atskaitingumu kiekvienam nariui ir bendruomenei. Kredito unijos dirba pagal kooperatines vertybes bei principus ir joms vadovauja ne keli suinteresuoti akcininkai, o bendruomenė – nariai.“

LR kreditų unijų įstatyme kredito unija apibrėžiama kaip kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius, turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš įstatyme nustatytų neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų įstatyme nustatytų finansinių paslaugų teikimu įstatymo nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Visoms kredito unijoms būdinga tai, kad jos aptarnauja uždarą žmonių ratą. Jos orientuojasi į tam tikrą rinkos segmentą – dažniausiai į vidutines arba žemesnes nei vidutines pajamas turinčius fizinius asmenis ar verslo vienetus. Kredito unijų veikla remiasi pagrindiniais kooperatiniais principais: kredito unijos yra ne pelno siekiančios institucijos, jų nariai kartu yra ir savininkai, kurie turi po vieną balsą. Narystė kredito unijose pasireiškia priklausymu ta

am tikrai žmonių grupei. Kiekvienas kredito unijos narys privalo įsigyti pajų ir tapti kredito unijos savininku. Taip pat LR kreditų unijų įstatyme pabrėžiama, kad kredito unijos yra ne pelno siekiančios institucijos, jų nariai kartu yra ir savininkai, kurie turi po vieną balsą. Narystė kredito unijose pasireiškia priklausymu tam tikrai žmonių grupei. Kiekvienas kredito unijos narys privalo įsigyti pajų ir tapti kredito unijos savininku.

Kredito unijų veiklos principai:

Savipagalbos principas. Žmonės turintys panašias ekonomines problemas vienijasi ir kooperuodami turimais savo ištekliais teikia pagalbą vieni kitiems.

Savanoriškumo principas. Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę laisvai įstoti ir išstoti iš organizacijos, tačiau kol jis yra jos narys privalo bendradarbiauti su unija.

Demokratijos principas. Valdant kredito unija yra vadovaujamasi vienu principu, kad vienas unijos narys – vienas balsas. Visi kredito unijos nariai turi lygias teises dalyvaujant kredito unijos veikloje bei valdyme. Unijos valdymo organo nariai – valdybos, stebėtojų tarybos, paskolų komiteto nariai yra renkami iš narių ir dirba visuomeniniais pagrindais.

Savivaldos principas. Kiekvienas kredito unijos narys kartu yra ir unijos savininkas, kuris dalyvauja tiek unijos veikloje ir valdyme, bei klientas, kuris naudojasi kredito unijos paslaugomis.

Ne pelno siekimas, o nauda, teikiama nariams. Kredito unijos dirba savo narių labui ir savo uždirbtą pelną perskirsto siūlydamos aukštesnes indėlių ir žemesnes paskolų palūkanas. Jei kredito un

nija dirba pelningai tai uždirbtas pelnas paskirstomas nariams.

Bendruomeniškumo principas. Kredito unijose narių sukaupti pinigai lieka toje pačioje bendruomenėje. Unijų nariai pradeda ar plečia savo verslus, sukuria naujų darbo vietų, o sukurtas turtas lieka bendruomenėje. (Kauno arkivyskupijos kredito unija)

Asmeninė atsakomybė. Unijos nariai pilnai kartu turtiškai atsako už kredito unijos valdymo sprendimus. LR kredito unijų įstatyme šis principas dalinai įteisintas, nes kredito unijose nariai atsako tik savo pajumi.

Sutapimo principas. Yra dvigubas ryšis tarp nario ir kredito unijos. Pirma unijos narys yra pajininkas ir kredito unijos bendrasavininkas. Antra jis yra unijos klientas, kuris naudojasi kredito unijos teikiamais pranašumais. LR kredito unijų įstatyme šis principas yra pilnai įteisintas. Visos kredito unijos naudojasi šiuo principu.

Atvira narystė. Bet kuris asmuo, įsipareigojantis laikytis vidinių įstatų, turi teisę tapti kredito unijos nariu. Be fizinių asmenų nariais gali tapti ir juridiniai asmenys, tačiau kiekvienas narys turi atitikti tam tikrus kriterijus.

Teritorinis principas. Kredito unijos veikimo spindulys turetų būti ribojamas teritoriškai, kadangi tai leistu geriau tenkinti specifinius, būtent tai teritorijai būdingus žmonių poreikius, bei užtikrintų didesnį žmonių tarpusavio pasitikėjimą (vieni kitus pažįsta). (Mano kredito unija, 2009)

Kredito unijos veiklos rodikliai.

Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo, naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja įmonė, ir, kurias naudojant, tikimasi gauti ekonominės naudos.

Suteiktos paskolos. Paskola –. . .

Kredito unijos 2011 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Prieiga per internetą: http://www.finmin.lt/web/finmin/finrin/finist/kredist/krun

Vizija, misija ir vertybės 2014 m. Kredito unija „Germanto lobis“. Prieiga per internetą: http://www.kugl.lt/index.php/lt/musukontaktai/86-icetheme/kontaktai

Panevėžio kredito unija. Prieiga per internetą: http://www.pku.lt/index.php?id=1

Kredito unijų įstatymas 2014 m. Lietuvos Respublikos seimas. Preiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324194

Kredito unijos 2014 m. Lietuvos kredito unijos. Prieiga per internetą: http://lku.lt/kredito-unijos-2/

Pagrindiniai kredito unijų sektoriaus veiklos rodikliai 2014 m. Lietuvos bankas. Preiga per internetą: https://www.lb.lt/pagrindiniai_kredito_uniju_sektoriaus_veiklos_rodikliai

Kredito unijos valdymas. Kauno arkivyskupijos kredito unija. Prieiga per internetą: http://www.arku.lt/?module=site&id=42

Apie indėlius. Investicijos.biz. Prieiga per internetą: http://www.investicijos.biz/index.php?page=apie-indelius

Lietuvos bankas uždarė didžiausią kredito uniją 2014 m. Delfi.lt. Prieigą per internetą: http://www.delfi.lt/verslas/verslas/lietuvos-bankas-uzdare-didziausia-kredito-unija.d?id=63779952

Atšaukti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ veiklos apribojimai. Lietuvos bankas. Prieiga per internetą: http://www.lb.lt/atsaukti_kredito_unijos_memelio_taupomoji_kasa_veiklos_apribojimai

Įmonės turto ir nuosavybės esmė. Buhalterinės apskaitos paslaugos. Prieiga per internetą: http://www.litas.info/component/content/article/36-buhalterija-zaliems/78

Kreditai. Kreditai.org. Prieiga per internetą: http://www.kreditai.org/

Apie kredito uniją 2014 m. Šilutės kredito unija. Prieiga per internetą: http://silutesunija.lku.lt/apie-kredito-unija/

Ilgalaikės paskolos. Paskolos gidas. Prieiga per internetą: http://www.paskolosgidas.lt/ilgalaikes-paskolos/

Kredito unijų įstatymas 2002 m. Infolex.lt. Prieiga per internetą: http://www.infolex.lt/ta/6747:ver5:str41

Didžiausioji uždaryta, bet „blogiukų“ dar apstu, 2014 m. Verslo žinios. Prieiga per internetą: http://laikrastis.vz.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=71264

Tarptautinė kredito unijų diena: Jūsų PINIGAI. Jūsų PASIRINKIMAS. Jūsų KREDITO UNIJA, 2009 m. Mano kredito unija. Prieiga per internetą: http://lku.lt/wp-content/uploads/2011/12/mano_kredito_unija_2009-10_Nr_3.pdf

Bikas, E. (2013). Finansų rinkos ir depozitinės institucijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidiniai.

Join the Conversation