Investicinis portfelis ir jo analizė

 

Investicinis portfelis ir jo analizė

 

ĮVADAS

Investavimas yra prieinamas kiekvienam žmogui, bet deja ne kiekvienas žino, kaip teisingai reikia investuoti, kad neprarasti investuotų pinigų. Visų pirmą reikia žinoti investavimo žingsnius, strategiją, kurių laikantys bus pasiektas planuojamas tikslas. Reikia nustatyti investavimo strategiją, įvertinti riziką apsibrėžti tikslus bei norimą grąžą. Nagrinėjant prieinamą investavimo informaciją, skelbiamus investavimo rodiklius, be problemų galima padidinti savo investuotas lėšas, be didelės rizikos.

 

Tikslas: suformuoti bei įvertint investicinį portfelį iš diversifikuotų aktyvų pagal skirtingus ūkio sektorius.

 

Uždaviniai:

1. Pasirinkti palankiausius aktyvus investavimui iš Baltijos šalių bei užsienio akcijų rinkų.

2. Atlikti analizes: fundamentalią bei techninę.

3. Sudaryti optimalų portfelį

 

I. LITERATŪROS APŽVALGA

Darbas yra atliekamas remiantis Nasdaq OMX Baltic, Swedbank akcijų kainų rodikliais bei Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys. Naudojamas Sharpe rodiklis, kuris lygina investicinio fondo ar kitokio portfelio grąžą virš nerizikingos grąžos, atsižvelgiant į rizikos lygį.

 

II. TYRIMO METODOLOGIJA

Darbe yra išrenkama 10 skirtingų investavimo aktyvų pagal kuriuos yra apskaičiuojamos grąžos bei nustatomi pelningiausi iš jų. Yra atliekamas statistinių duomenų palyginimas rinkos bei sektoriaus, kuris padeda mums atlikti fundamentalią analizę.

10.000 EUR yra investuojama suma, kurią yra galimybė padidinti arba sumažinti. Investuoti galima visoje Nasdaq OMX Baltic rinkoje.

Naudojamas Sharpe rodiklis, kuriuo pagalba yra nustatomi aktyvai į kuriuos yra palankiausia investuoti. Yra sudaroma koreliacijos lentelė, kuri taip pat padės nustatyti ar Sharpe rodiklis padėjo pasirinkti palankiausius aktyvus investavimui. Sudarant optimalų portfelį bus pasirinkti didžiausią Sharpe reikšmę turintys aktyvai ir į juos bus investuojama proporcingai, kad investuojama suma neviršytų 10.000 EUR.

 

III. ANALIZĖ

Techninė analizė. Atliekant šią analizę naudojamos aktyvų metinės grąžos, kurias apskaičiuoti padėjo Nasdaq duomenimis bei Swedbanko teikiama informacija apie akcijų kainas analizuojamu laikotarpiu. Iš pat pradžių yra apskaičiuojami grąžos vidurkiai, standartinis nuokrypis o turint šiuos rodiklius yra nesunku apskaičiuoti ir Sharp rodiklį, kuris mums padės nustatyti į kuriuos aktyvus yra palankiausia investuoti. Aktyvų kainų rodikliai yra pateikiami 2 priede o aktyvų grąžų rodikliai yra pateikiami 3 priede. 1 lentelėje yra teikti aktyvų grąžos vidurkiai, standartinio nuokrypio rodikliai bei Sharp rodikliai. Raudonai paryškinti skaičiai mums parodo, kad į šiuos aktyvus yra palankiausia investuoti, tai yra į PZV1L, SNG1L, BTE1R.

1 lentelė. Grąžos, standartinio nuokrypio ir Sharp rodiklio reikšmės

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Nasdaq OMX Baltic

Yra išanalizuoti 10 aktyvų iš kurių Sharp rodiklio dėka yra pasirinkti 3 palankiausi. (žr. 2 lentelė) Į šiuos aktyvus investuosime 10.000 EUR ir pažiūrėsime koks bus rezultatas.

2 lentelė. Atrinkti aktyvai

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis 1 lentele

Suformavus optimalų portfelį (žr. 3 lentelė) buvo pasitelkta koreliacijos bei Sharpe rodiklio pagalba, kadangi jie padėjo nustatyti į kokius aktyvus yra palankiausia investuoti. Daugiausia investuota buvo į PZV1L bet deja tai atnešė mažiausią pelną. Į kitus du aktyvus buvo investuota praktiškai per pus mažiau ir tai davė daugiau pelno bet negalima teigti, kad sudarytas investavimo portfelis yra blogas, kadangi visi trys aktyvai davė pelno o ne nuostolių. Bendra pelno suma sudaro 537,466 EUR kas yra ganėtinai neblogas rodiklis. (žr. 3 lentelė).

3 lentelė. Investicinio portfelio grąža

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis

Pažiūrėjus į gautus rezultatus buvo nuspręsta įtraukti ir struktūrizuotus vertybinius popierius Europa 3 – 2 (100%) 10/2017, 70 vnt. po 111,59 EUR (už 7811,3 EUR) 2015-10-22. O 2015-11-06 buvo parduoti už 113,39 EUR (už 7937,3 EUR). Pelnas sudarė 126 EUR ir bendroje sumoje 537,466 EUR + 126 EUR sudaro bendrą 663,466 EUR pelną. Sudarytas investicinis portfelis atnešė pelną be nuostolių.

Fundamentali analizė. Ši analizė reikalauja makroekonominių rodiklių nagrinėjimo, Rodikliai yra imama kiekvieno aktyvo atskirai bei visos šakos kartų paėmus. (žr. 5 priedą).

Žiūrint į aktyvų bei šakos reikšmes yra matoma, kad aktyvų rodikliai praktiškai visada viršija šakos rodiklius, o tai pasako apie tai, kad pasirinktos įmonės veikia stabiliai bei efektyviai. Remiantis šiais duomenimis yra matoma, jog šių Baltijos šalių įmonių bendrieji rodikliai beveik visais atvejais yra geresni nei šakos. Kas veda prie išvados, jog šių įmonių veikla yra pakankamai efektyvi ir stabili.

IŠVADOS

Darbas buvo atliekamas etapais, buvo sekamos aktyvų kainos, strukrūrizuotų vertybinių popierių kainos, kad galima butų juos parduoti su pelnu.

Aukščiausių Sharp rodiklių bei koreliacijos rodiklių dėka buvo sukurtas investicinis portfelis, kuris atnešė 663,466 EUR pelną jau kartu su struktūrizuotais vertybiniais popieriais. Rizika buvo diversifikuota renkantis įmones skirtinguose sektoriuose ir skirtingose šalyse.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Investicinių aktyvų apžvalga. Prieiga per internetą: http://www.nasdaqomxbaltic.com (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Swedbank, akcijų kainų istorija. Prieiga per internetą: https://ib.swedbank.lt/private/investor/stock/equities/priceHistory?language=LIT (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

SEB Struktūrinės investavimo priemonės 2015 m. Prieiga per internetą:

https://e.seb.lt/mainib/web.p?act=saso&lang=LIT (žiūrėta 2015 m. spalio 20 – lapkričio 6 d.).

Šakos statistiniai rodikliai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Šarpo rodiklis. Prieiga per internetą:

http://www.finansistas.net/sharp-koeficientas.html (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Paskaitų medžiaga. Prieiga per internetą:

https://moodle.esec.vu.lt/pluginfile.php/80722/mod_resource/content/1/Fundamentali%20analize%20-2015.pdf, https://moodle.esec.vu.lt/pluginfile.php/80723/mod_resource/content/1/Technin%C4%97%20analiz%C4%97%20-%202015.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6-10 d.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas

 

1 pav. Sutrumpinimų paaiškinimas

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Nasdaq OMX Baltic

 

2 priedas

 

2 pav. Aktyvų kainos

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Nasdaq OMX Baltic ir Swedbank akcijų kainų istorija

 

3 priedas

 

 

3 pav. Aktyvų grąžos

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Nasdaq OMX Baltic ir Swedbank akcijų kainų istorija

 

4 priedas

 

 

4 pav. Koreliacija

Šaltinis: sudaryta autorės, GRETL programos pagalba

 

5 priedas

 

1 pav. Bendrovių ir šakos finansiniai rodikliai

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Nasdaq OMX Baltic ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis

4