Įmonės finansai AB “Ekranas” finansinės būklės įvertinimas

Turinys

Turinys 2
Įvadas 3
Ekranas metų pelno (nuostolių) ataskaitos palyginimas 4
Ekranas metų balanso palyginimas 5
“Ekranas” metiniai finansiniai rodikliai 6
Išvados ir pasiūlymai 11
Priedai 12Įvadas
Savo namų darbo atlikimui pasirinkau AB “EKRANAS” finansinę situaciją 2002 metais. Finansinė analizė padeda atskleisti veiklos trūkumus, išryškina susidariusias problemas bei padeda priimti atitinkamus sprendimus, galinčius visiškai neutralizuoti arba bent minimizuoti neigiamų veiksnių įtaką įmonei. Kiekviena įmonė stengiasi minimizuoti sąnaudas, maksimizuoti pelną, ir taip užtikrinti efektyvų įmonės funkcionavimą, todėl dauguma įmonių atlieka įmonės finansų analizę, kuri padeda įmonei išryškinti silpnąsias jos puses. Tai įtakoja visą šalies ekonominę būklę. Ku uo įmonės dažniau atliks finansinės būklės įvertinimą ir dažniau užkirs kelią problemos atsiradimui, tuo šalyje bus daugiau efektyviai ir efektingai veikiančių kompanijų, o tai sąlygos šalies ekonominės situacijos kilimą. Labai svarbu atlikti įmonės finansų analizę laiku, nes įmonės veikla yra labai dinamiška, todėl jeigu mes atliksime įmonės finansų analizę pavėluotai, tai ji nebus niekam reikalinga, nes rinkoje bus susidariusi jau kita situacija. Pagrindinis šio darbo tikslas yra atlikti įmonės “Ekranas” pelningumo analizę. Pagrindinis šio darbo uždavinys yra apskaičiuoti bei įvertinti AB B “Ekranas” grynojo, bendrojo, pardavimų bei kitus pelningumo rodiklius.

Ekranas metų pelno(nuost.) ataskaitos palyginimas

Natūrinės reikšmės, Lt
Pavadinimas 2000 2001
Pardavimai ir paslaugos
438.869.712 434.825.215
Pard. prekių ir atliktų darbų savik.
327.559.128 333.834.743
Bendrasis pelnas (nuostolis)
111.310.584 100.990.472
Veiklos sąnaudos
53.633.660 53.112.049
Veiklos pelnas (nuostolis)
57.676.924 47.878.423
Kita veikla
564.874 544.022
I. Pajamos 6.572.529 6.175.429
II. Sąnaudos 6.007.655 5.631.407
Finansinė ir investicinė veikla
-3.461.897 -5.375.320
I. Pajamos 15.340.194 15.065.405
II. Sąnaudos 18.802.091 20.440.725
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)
54.779.901 43.047.125
Pagautė
254.098 450.589
Netekimai
2.976.050 779.411
Pelnas pr

rieš apmokestinimą
52.057.949 42.718.303
Pelno mokestis
2.759.965 —
Grynasis pelnas
49.297.984 42.718.303

Pelno (nuostolio) ataskaitoje fiksuojamos per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos ir sąnaudos, kurios buvo patirtos uždirbant šias pajamas. Jas palyginus ir nustatoma, ar įmonė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo pelną, ar patyrė nuostolį.
Kaip matome iš lentelės per praėjusius metus bendrovė patyrė truputį mažesnį pelną nei 2000m., grynasis pelnas sumažėjo 15,4%. Kaip matome, “Ekrano” apyvarta pasikeitė nežymiai, sumažėjo iki 434,825 mln.Lt. Kaip matyti iš šalia pateikto grafiko, pagrindiniai rodikliai skiriasi nežymiai ir tai rodo pelningą įmonės stabilumą. Pardavimai sumažėjo 0,93%. Galbūt pelnas šiek tiek sumažėjo, tačiau išlieka aukšto lygio.Ekranas metų balanso palyginimas
Natūrinės reikšmės, Lt 2000 2001
Ilgalaikis turtas 215.607.415 341.793.965
I. Ilgalaikis materialus turtas
209.220.786 326.452.817
II. Ilgalaikis finansinis turtas
4.669.723 4.669.723
III. Po vienerių metų gautinos sumos
1.106.500 1.068.467
Trumpalaikis turtas 141.883.390 160.619.689
I. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys
61.156.445 64.629.525
II. Per vienerius metus gautinos sumos
51.859.050 83.701.492
III. Investicijos ir r terminuoti indėliai
– –
IV. Gryni pinigai sąskaitoje
28.867.895 12.288.672
V. Sukauptos pajam. ir atein. laik. sąn.
676.163 374.593
Turtas iš viso 358.166.968 502.788.247
Savininkų nuosavybė 230.209.451 292.109.549
I. Kapitalas
151.472.000 170.330.440
II. Akcijų priedai
6 6
III. Perkainojimo rezervas
– –
IV. Rezervai
10.622.125 10.622.125
V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
67.130.043 109.848.346
VI. Finansavimas (dotac. ir subsid.)
– –
VII. Atidėjimai ir atidėti mokesčiai
– –
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 126.915.552 209.675.977
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos
72.973.254 87.431.819
II. Per vien. metus mokėtinos sumos
53.942.298 122.244.158
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
125.339 6.305.472
II.2. Finansinės skolos
17.423.245 68.054.474
II.3. Prekybos skolos
18.951.736 34.536.178
II.4. Avansu gautos sumos
33.275 7.927
II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draud.
10.793.508 6.337.848
II.6. Kt.mokėt. sumos ir tr

rump. įsipar.
6.615.195 7.002.259
Sukauptos sąn. ir atein. laik. pajam.
1.041.965 1.002.721
Kapitalas iš viso 358.166.968 502.788.247

Ilgalaikis turtas 2001 metais padidėjo gan žymiai (58,5%), nuo 215.607.415 Lt. iki 341.793.965 Lt. Tai sąlygojo ilgalaikio materialaus turto padidėjimas 56% (nuo 209.220.786 Lt. iki 326.452.817 Lt.). Trumpalaikis turtas išaugo 18.73 mln.Lt. Nors grynieji pinigai sąskaitoje sumažėjo daugiau nei per pusę (14 mln. Lt.), šį trumpalaikio turto kilimą lėmė per vienerius metus gautinų sumų padidėjimas (32 mln. Lt.). Savininkų nuosavybė padidėjo 62 mln.Lt. Tokį prieaugį pagrinde sąlygojo 42.7 mln.Lt. išaugęs nepaskirstytas pelnas. Lyginant su 2000 m. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai išaugo 65,2%. Tai rodo padidėjusį įmonės nemokumą. Bendras kapitalas pakilo 40,3% (nuo 358.166.968 Lt. iki 502.788.247 Lt.).“Ekranas” metiniai finansiniai rodikliai
Santykinis rodiklis Apskaičiavimas Praėję finansiniai metai (2000m.) Finansiniai metai (2001m.)
Likvidumo rodikliai
Padengimo koeficientas Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsiskolinimai 141.883.390/ 53.942.298=2,63 160.619.689/ 122.244.158=1,31
Kritinio įvertinimo koeficientas (Trumpalaikis turtas – atsargos) / Trumpalaikiai įsiskolinimai (141.883.390-61.156.445) / 53.942.298=1,49 (160.619.689-64.629.525) / 122.244.158=0,78
Turto valdymas
Atsargų apyvartumas Pardavimai / Atsargos 438.869.712 / 61.156.445=7,17 434.825.215/ 64.629.525=6,72
Pirkėjų skolų apmokėjimo laikas Pirkėjų įsiskolinimai / Pardavimai / 360 51.859.050/ 438.869.712 / 360=3,2 83.701.492/ 434.825.215 / 360=0,0005
Ilgalaikio turto apyvartumas Pardavimai/ Ilgalaikis turtas 438.869.712/ 215.607.415=2,03 434.825.215/ 341.793.965=1,27
Turto apyvartumas Pardavimai / Turtas 438.869.712/ 358.166.968=1,22 434.825.215/ 502.788.247=0,86
Skolų valdymas:
Skolų- turto santykis Skolos / Turtas 126.915.552/ 358.166.968=0,35 (35%) 209.675.977/ 502.788.247=0,41 (41%)
Pelningumas
Grynojo pelno marža; pardavimų pelningumas Grynasis pelnas / Pardavimai 49.297.984/ 438.869.712 =0,11 (11%) 42.718.303 / 434.825.215 =0,098 (9,8%)
Turto pelningumas Grynasis pelnas / Turtas 49.297.984/ 358.166.968=0,13 (13%) 42.718.303 / 502.788.247 =0,084 (8,4%)
Akcinio kapitalo pelningumas Grynasis pelnas / Akcinis kapitalas 49.297.984 / 151.472.000=0,32 (32%)
42.718.303 / 170.330.440=0,25 (25%)

Likvidumo rodikliai parodo ar įmonė pajėgs apmokėti trumpalaikius įsiskolinimus pasibaigus jų terminui. Padengimo koeficientas – apibūdina sugebėjimą įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus t.y. firmos likvidumą trumpalaikių įsipareigojimų atžvilgiu. Pagal lentelę finansiniais metais jis buvo 1,31, kas reiškia, kad trumpalaikis turtas 1,31 karto viršija trumpalaikius įsipareigojimus. Lyginant su praėjusiais metais šis rodiklis sumažėjo nuo 2,63 iki 1,

,31. Toks sumažėjęs rodiklis rodo tai, kad įmonei sunku vykdyti įsipareigojimus ir netgi esant geroms ilgalaikėms perspektyvoms, lieka didelė tiesioginio nemokumo rizika. Na tai dar palyginti nėra visai blogas rodiklis, tačiau ir toliau jam mažėjant gali būti prarandamos investicijos ir įmonė taps nepatraukli investuotojams.
Turto valdymo rodikliai parodo ar kiekvienos turto rūšies, pavaizduotos buhalteriniame balanse, dydis atitinka esamą arba prognozuojamą veiklos apimtį. Turto apyvartumas nustato kokia turto dalis tenka kiekvienam piniginiam vienetui. Aukštas turto apyvartumo rodiklis rodo įmonės efektyvumą. Šiuo atveju, jis siekia 6,72, kas kelia pasitikėjimą įmone ir tai duoda didesnes investicijas. Ilgalaikio turto apyvartumas nusako kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam piniginių aktyvų vienetui. Šiuo atveju, kiekvienam ilgalaikių aktyvų vienetui tenka 1,27 (praėjusiais finansiniais metais – 2,03).
Skolų valdymas- tai svarbūs rodikliai reikalingi numatant įmonės skolas ir galimas įsiskolinimų pasekmes. Skolų turto santykis – parodo nepriklausomybę nuo kreditorių. Kreditoriai teikia pirmenybę žemesniam šio rodiklio lygiui, nes tai sumažina jų nuostolių riziką bankroto atveju. Savininkai teikia aukštesniam lygiui, nes tai padeda išlaikyti firmos kontrolę ir padidinti pelną. Kreditoriai, manau, mielai suteiktų paskolą įmonei, kadangi jos skolų ir turto santykis yra 41%.
Pelningumas- parodo bendrą turto likvidumo, valdymo ir skolų valdymo poveikį įmonės veiklos rezultatams. Grynojo pelno marža- parodo kokią dalį pardavimų sudaro grynasis pelnas, t.y. kiek pelno tenka vi
ienam pardavimų litui. Vienam pardavimų litui tenka 9,8% pelno. Žemas rodiklis gali reikšti žemas pardavimų pajamas arba dideles sąnaudas. Turto pelningumas skaičiuojamas grynąjį pelną dalijant iš turto. Jis parodo investicijų bendrovėje pelningumą. Mūsų įmonėje jis sudaro 8,4% ir yra palyginti geras. Akcinio kapitalo pelningumas-parodo kiek pelno tenka kiekvienam akcininkų investuotam į verslą piniginiam vienetui. Jis apskaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš akcinio. kapitalo. Įmonei naudingiau kuo šis rodiklis yra aukštesnis, nes taip yra užtikrinami didesni dividendai. Šakos įmonių vidurkis yra 20%. Kuo jis didesnis, tuo įmonei geriau. “Ekrane” jis sudaro 25%.

KETVIRČIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ

Pelningumo rodikliai
Šiame ketvirtyje padidėjęs grynasis pelnas pagerino “Ekrano” pelningumo rodiklius. Ketvirčio grynojo pelno marža padidėjo nuo 0,7% iki 1,4%. Padidėjo turto bei nuosavo kapitalo grąža. Vienintelis sumažėjęs pelningumo rodiklis – bendrojo pelno marža, kadangi savikaina procentine išraiška padidėjo daugiau nei pajamos. To priežastimi galėjo būti mažinamos produkcijos kainos arba smunkantis euro kursas (“EKRANAS” 80% produkcijos eksportuoja į Vakarų Europą). Metiniai bendrovės pelningumo rodikliai išliko žemi: nuosavo kapitalo pelningumas sudarė vos 1,5%, turto grąža – apie 1%.
Mokumo rodikliai
Nuo 1997 metų, dėl sparčiai augančių skolų, bendrovės mokumo rodikliai nuolat mažėjo. Tačiau paskutiniame 1999 metų ketvirtyje “EKRANAS” sumažino įsipareigojimus – ypač trumpalaikes skolas: sumažėjo finansinės skolos, avansu gautos sumos. Todėl pagerėjo mokumo rodikliai. Laikotarpio pabaigoje nuosavas kapitalas skolas viršijo 1,7 karto. Ir nors einamojo mokumo rodiklis išliko žemas, tačiau padidėjęs grynųjų pinigų kiekis pagerino kritinį likvidumą. Sumažėjus didžiąją įsipareigojimų dalį sudarančioms finansinėms paskoloms sumažėjo ir finansinės-investicinės veiklos sąnaudos.

Apyvartumo rodikliai
Padidėjusi apyvarta pagerino visus apyvartumo rodiklius. Padidėję pardavimai ir sumažėjusios atsargos sąlygojo, kad atsargų apyvartumo rodiklis nuo 0,65 padidėjo iki 1,3. Gautinų sumų apyvartumas, nepaisant išaugusių gautinų sumų, padidėjo nuo 1,26 iki 1,9. Vidutinis metinis gautinų sumų apyvartumo rodiklis buvo gana aukštas: 56 dienos, tuo tarpu atsargų apyvartumas vidutiniškai siekė tik 111 dienų. “EKRANAS” su tiekėjais atsiskaitinėdavo kur kas greičiau, nei dauguma bendrovės pirkėjų. Mokėtinų sumų apyvartumas buvo pats trumpiausias – vidutiniškai 34 dienos.

KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ

1. PELNO (NUOSTOLIO) ANALIZĖ

Grynasis pelnas per ketvirtį padidėjo 900 tūkst. Lt: nuo 377 tūkst. Lt iki 1,3 mln. Lt.
Įmonės visos pajamos per IV ketvirtį padidėjo 36,89 mln. Lt (+66,7%) iki 92,21 mln. Lt, o visos įmonės sąnaudos šiuo laikotarpiu padidėjo 33,67 mln. Lt (+76,7%) iki 77,55 mln. Lt.

Grynojo pelno padidėjimą sąlygojo:
– bendrasis pelnas padidėjo 1,39 mln. Lt (+13,4%) iki 11,8 mln. Lt, kai pagrindinės pajamos padidėjo 35,06 mln. Lt (+65%) iki 89,35 mln. Lt ir sudarė 97% visų įmonės pajamų, o savikaina padidėjo 33,67 mln. Lt (+77%) iki 77,55 mln. Lt ir sudarė 85% visų įmonės sąnaudų.
– finansinės investicinės veiklos nuostolis sumažėjo 754 tūkst. Lt: nuo -1,67 mln. Lt (nuostolio) iki -910 tūkst. Lt (nuostolio).
– Kiti veiksniai grynąjį pelną didino nežymiai.

Grynąjį pelną mažino:
– veiklos sąnaudos padidėjo 588 tūkst. Lt (+7%) iki 8,91 mln. Lt. Veiklos sąnaudos sudarė 10% visų išlaidų;
– pagautės- netekimų saldo sumažėjo 661 tūkst.: nuo 8 tūkst. Lt (pelno) iki -653 tūkst. Lt (nuostolio).

2. TURTAS

Visas turtas per IV ketvirtį sumažėjo 10,75 mln. Lt (-3,7%) iki 279,5 mln. Lt.
Ilgalaikio turto dalis visame turte sudaro 60%, trumpalaikis – 39,6%, sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos – 0,3%.

2.1. Ilgalaikis turtas sumažėjo 910 tūkst. Lt (-0,6%) iki 168 mln. Lt.
Ilgalaikio turto sudedamosios dalys yra: materialus turtas – 94,8%, ilgalaikis finansinis turtas – 3,9%, po vienerių metų gautinos sumos –0,9%, nematerialus turtas – 0,4%.

Ilgalaikio turto sumažėjimą sąlygojo:
– materialus turtas sumažėjo 1,96 mln. Lt (-1,2%) iki 159,4 mln. Lt;
– ilgalaikis finansinis turtas sumažėjo 66 tūkst. Lt (-1%) iki 6,61 mln. Lt.

Ilgalaikį turtą didino:
– po 1 metų gautinos sumos padidėjo 579 tūkst. Lt (+64%) iki 1,49 mln. Lt;
– nematerialus. turtas padidėjo 534 tūkst. Lt: nuo 101 tūkst. Lt iki 635 tūkst. Lt.

2.2. Trumpalaikis turtas sumažėjo 2,41 mln. Lt (-2,14%) iki 111 mln. Lt.

Trumpalaikio turto sudedamosios dalys yra: atsargos – 54,5%, per vienerius metus gautinos sumos – 41,3%, gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje – 4,2%.

Trumpalaikio turto sumažėjimą sąlygojo:
– atsargos sumažėjo 7,14 mln. Lt (-10,6%) iki 60,28 mln. Lt;

Trumpalaikį turtą didino:
– per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 3,62 mln. Lt (+8,6%) iki 45,65 mln. Lt;
– gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje padidėjo 1,11 mln. Lt (+31%) iki 4,69 mln. Lt.

3. NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Visa nuosavybė ir įsipareigojimai per IV ketvirtį sumažėjo 10,75 mln. Lt (-3,7%) iki 279,5 mln. Lt.
Akcininkų nuosavybė sudaro 65%, o įsipareigojimai – 35% visų pasyvų.

3.1. Akcininkų nuosavybė padidėjo 801 tūkst. Lt (+0,44%) iki 181,82 mln. Lt.
Akcininkų nuosavybės sudedamosios dalys yra: kapitalas nuosavybėje – 83,3%, nepaskirstytas pelnas – 12,5%, rezervai – 3,8%, atidėjimai – 0,4%.

Savininkų nuosavybės padidėjimą sąlygojo:
– rezervai padidėjo 3,17 mln. Lt (+86%) iki 6,86 mln. Lt;

Savininkų nuosavybė:
– nepaskirstytas pelnas sumažėjo 1,9 mln. Lt (-7,7%) iki 22,71 mln. Lt;
– atidėjimai sumažėjo 476 tūkst. Lt (-38%) iki 785 tūkst. Lt.

3.2. Įsipareigojimai per IV ketvirtį sumažėjo 11,55 mln. Lt (-10,6%) iki 97,68 mln. Lt.

Trumpalaikės skolos sudaro 88,4%, ilgalaikės skolos – 11,5%, sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos – 0,1%, visų įsipareigojimų.

3.2.1 Ilgalaikėse skolose finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 531 tūkst. Lt (-97%) iki 18 tūkst. Lt.
Ilgalaikių skolų struktūra: prekybos skolos – 99,8%, finansinės skolos – 0,2%.
3.2.2 Trumpalaikės skolos sumažėjo 11,13 mln. Lt (-11,4%) iki 86,35 mln. Lt.
Trumpalaikių skolų sudedamosios dalys yra: finansinės skolos – 61%, prekybos skolos –19%, mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas – 11%, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 8%, avansu gautos sumos – 0,5%, ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – 0,5%.

Trumpalaikių skolų sumažėjimą sąlygojo:
– avansu gautos sumos sumažėjo 6,57 mln. Lt (-93%) iki 476 tūkst. Lt;
– finansinės skolos sumažėjo 5,87 mln. Lt (-10%) iki 52,79 mln. Lt;
– kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 1,83 mln. Lt (-22%) iki 6,6 mln. Lt;
– įsipareigojimas mokesčiam, atlyginimam ir socialiniam draudimui sumažėjo 865 tūkst. Lt (-8,5%) iki 9,35 mln. Lt.

Trumpalaikes skolas didino:
– prekybos skolos padidėjo 3,77 mln. Lt (+29%) iki 16,63 mln. Lt;
– ilgalaikių skolų einamoji metų dalis padidėjo 234 tūkst. Lt (+91%) iki 491 tūkst. Lt.Išvados ir pasiūlymai
Taigi išnagrinėjus finansinius santykinius rodiklius galima teigti, jog ši įmonė yra pakankamai stipri, kad galėtų tęsti savo veiklą, grąžinti skolas ar apmokėti tiekėjams už medžiagas. Santykiniai rodikliai nėra grėsmingi, ir neatrodo, kad artimiausiu laiku būtų didelių problemų. Padidėję pardavimai ir sumažėjusios atsargos sąlygojo apyvartumo rodiklių pagerėjimą. Sumažėję įsipareigojimai – ypač trumpalaikės skolos, pagerino mokumo rodiklius. Dėl padidėjusių pardavimo pajamų (65%) grynasis pelnas padidėjo 0,9 mln. Lt. Įmonės efektyvumą taip pat lėmė atsiradusios lėšos naujų investicijų projektams paremti. Norint toliau pelningai ir sėkmingai vystytis rinkoje reikia įdėmiai stebėti rinkos pokyčius, nes sparčiai modernėjant technologijoms būtina daugiau skirti investicijų technikos renovacijai. Kitu atveju, galimi pardavimų sumažėjimai ir užimamos rinkos praradimas. Mano pasiūlymas būtų labiau akcentuoti tobulėjančių technologijų esmę ir vystyti inovacijas.Priedai
Ekranas metų pelno(nuost.) ataskaitos palyginimas

Natūrinės reikšmės, Lt
PAVADINIMAS 1998 1999 2000 2001
Pardavimai ir paslaugos
291.465.998 279.361.166 438.869.712 434.825.215
Pard. prekių ir atliktų darbų savik.
237.943.804 232.114.192 327.559.128 333.834.743
Bendrasis pelnas (nuostolis)
53.522.194 47.246.974 111.310.584 100.990.472
Veiklos sąnaudos
51.246.178 37.204.003 53.633.660 53.112.049
Veiklos pelnas (nuostolis)
2.276.016 10.042.971 57.676.924 47.878.423
Kita veikla
-167.768 -369.874 564.874 544.022
I. Pajamos 5.959.589 3.607.758 6.572.529 6.175.429
II. Sąnaudos 6.127.357 3.977.632 6.007.655 5.631.407
Finansinė ir investicinė veikla
-1.723.803 -6.379.656 -3.461.897 -5.375.320
I. Pajamos 8.339.487 2.193.710 15.340.194 15.065.405
II. Sąnaudos 10.063.290 8.573.366 18.802.091 20.440.725
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)
384.445 3.293.441 54.779.901 43.047.125
Pagautė
355.765 310.064 254.098 450.589
Netekimai
28.312 832.446 2.976.050 779.411
Pelnas prieš apmokestinimą
711.898 2.771.059 52.057.949 42.718.303
Pelno mokestis
— — 2.759.965 —
Grynasis pelnas
711.898 2.771.059 49.297.984 42.718.303

Ekranas metų balanso palyginimas

Natūrinės reikšmės, Lt
Pavadinimas 1998 1999 2000 2001
Ilgalaikis turtas 167.446.448 168.113.076 215.607.415 341.793.965
I. Ilgalaikis materialus turtas
159.600.587 159.378.541 209.220.786 326.452.817
II. lgalaikis finansinis turtas
6.702.902 6.611.153 4.669.723 4.669.723
III. Po vienerių metų gautinos sumos
914.661 1.488.000 1.106.500 1.068.467
Trumpalaikis turtas 113.051.026 110.617.711 141.883.390 160.619.689
I. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys
71.963.594 60.278.699 61.156.445 64.629.525
II. Per vienerius metus gautinos sumos
37.816.224 45.652.533 51.859.050 83.701.492
III. Investicijos ir terminuoti indėliai
– – – –
IV. Gryni pinigai sąskaitoje
3.271.208 4.686.479 28.867.895 12.288.672
V. Sukauptos pajam. ir atein. laik. sąn.
139.243 771.110 676.163 374.593
Turtas iš viso 280.636.717 279.501.897 358.166.968 502.788.247
Savininkų nuosavybė 181.411.706 181.820.780 230.209.451 292.109.549
I. Kapitalas
151.472.000 151.472.000 151.472.000 170.330.440
II. Akcijų priedai
6 6 6 6
III. Perkainojimo rezervas
– – – –
IV. Rezervai
3.755.503 6.857.533 10.622.125 10.622.125
V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
25.840.565 22.706.651 67.130.043 109.848.346
VI. Finansavimas (dotac. ir subsid.)
– – – –
VII. Atidėjimai ir atidėti mokesčiai
343.632 140.647 – –
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 99.105.011 97.566.637 126.915.552 209.675.977
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos
11.804.583 11.213.989 72.973.254 87.431.819
II. Per vien. metus mokėtinos sumos
87.300.428 86.352.648 53.942.298 122.244.158
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
1.145.692 491.035 125.339 6.305.472
II.2. Finansinės skolos
50.328.509 52.792.096 17.423.245 68.054.474
II.3. Prekybos skolos
12.881.884 16.625.451 18.951.736 34.536.178
II.4. Avansu gautos sumos
8.246.529 476.123 33.275 7.927
II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draud.
6.105.909 9.345.136 10.793.508 6.337.848
II.6. Kt.mokėt. sumos ir trump. įsipar.
8.591.905 6.622.807 6.615.195 7.002.259
Sukauptos sąn. ir atein. laik. pajam.
120.000 114.480 1.041.965 1.002.721
Kapitalas iš viso 280.636.717 279.501.897 358.166.968 502.788.247

Ekranas metiniai finansiniai rodikliai

Rodiklių reikšmės

Metiniai rodikliai
Rodiklio pavadinimas 1999 2000 2001
Pelningumo rodikliai
Pelnas akcijai, Lt
0,09 1,63 1,27
Grynojo pelno marža, %
0,99 11,23 9,82
Bendrojo pelno marža, %
16,91 25,36 23,23
Nuosavo kapitalo pelningumas, %
1,53 22,97 15,69
Turto graža, %
0,97 15,70 9,26
Mokumo rodikliai
Bendrasis mokumas
1,72 2,22 1,47
Einamasis mokumas
1,23 2,19 1,61
GAK dalis turte, %
7,56 20,88 13,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
0,97 1,40 0,94 .
Atsargų apyvartumas
3,28 6,59 4,83
Gautinų sumų apyvartumas
6,53 8,52 6,46
Mokėtinų sumų apyvartumas
10,62 16,95 11,91

Leave a Comment