finansu darbas

VERTIKALI BALANSO ANALIZĖ ( 2001m. – 2002m.)
STRAIPSNIAI PFM FM PROCENTINIS PASIKEITIMAS ±

Tūkst. % Tūkst. %

( Lt ) ( Lt )
A. Trumpalaikis turtas 89134 14,55 103062 16,93 2,38
1. Gryni pinigai 17624 2,88 34680 5,70 2,82
4. Pirkėjų įsiskolinimas 27496 4,49 12650 2,08 -2,41
5. Gautinos sumos 4788 0,78 4670 0,77 -0,01
7. Atsargos 39226 6,40 51062 8,39 1,98
B. Ilgalaikis turtas 523428 85,45 505758 83,07 -2,38
I) Ilgalaikis materialus turtas 523428 85,45 505758 83,07 -2,38
1. Įrengimai 39978 6,53 37558 6,17 -0,36
2. Pastatai 483450 78,92 468200 76,90 -2,02
II) Ilgalaikis nematerialus turtas, grynąja verte – – – – –
TURTAS IŠ VISO: 612562 100,00 608820 100,00
A. Įsipareigojimai 263354 42,58 340769 55,67 13,10
I) Trumpalaikiai įsipareigojimai 135230 21,86 242645 39,64 17,78
1. Skolos tiekėjams 38426 6,21 108625 17,75 11,53
2. Mokesčiai, atlyginimas ir socialinis draudimas 58404 9,44 85500 13,97 4,53
3. Kitos mokėtinos sumos 11400 1,84 4120 0,67 -1,17
4. Avansu gautos sumos 27000 4,36 44400 7,25 2,89
II) Ilgalaikiai įsipareigojimai 128124 20,71 98124 16,03 -4,68
1. Skolos kreditinėms institucijoms 128124 20,71 98124 16,03 -4,68
B. Akcininkų nuosavybė 355208 57,42 271351 44,33 -13,10
1. Įstatinis kapitalas 219000 35,40 162000 26,47 -8,94
2. Rezervai 25824 4,17 25824 4,22 0,04
3. NP (nuostolis) 110384 17,85 83527 13,65 -4,20
ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ, IŠ VISO : 618562 100,00 612120 100,00

IŠVADOS.: Turto struktūroje įvyko tam tikrų pasikeitimų. Pasikeitė santykis tarp ilgalaikio ir trumpalaikio įmonės turto. PFM ilgalaikis turtas sudarė 85,45 % viso turto. Didžiausią jo da alį sudarė pastatai, kurių vertė 483450 Lt. FM ilgalaikis turtas sumažėjo -2,38 procentiniais punktais. Sumažėjus ilgalaikiam turtui atitinkamai padidėjo trumpalaikis, kuris PFM sudarė 16,93 % viso turto, o FM – padidėjo iki 14,55 %. Šiuos pasikeitimus daugiausia lėmė pirkėjų įsiskolinimų sumažėjimas, o tai reiškia, kad įmonė gavo daugiau grynųjų pinigų. Ilgalaikio turto sumažėjimą lėmė pastatų bei įrengimų nusidėvėjimas. Įmonė pasirinkus optimalų NK ir SK santykį. Įsipareigojimai PFM sudarė 42,58 %, o FM – šiek tiek padidėjo iki 55,67 %. Tuo tarpu, NK praėjusiais finansiniais metais sudarė 57,42 %, FM- atitinkamai sumažėjo lyginant su SK ik ki 44,33 %. NK yra didesnis už įsipareigojimus, o tai pliusas įmonės naudai. Mano nuomone, investuotojų požiūriu ši įmonė yra saugi ir patikima. Rimtesnių problemų joje kaip ir nėra.

HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ (2001-2002m.)
STRAIPSNIAI PFM FM PROCENTINIS PASIKEITIMAS ±

Tūkst. % Tūkst. % Tūkst. %

( Lt ) ( Lt ) ( Lt )
A. Trumpalaikis turtas 89134 100 103062 115,63 13928 15,63
1. Gryni pinigai 1

17624 100 34680 196,78 17056 96,78
4. Pirkėjų įsiskolinimas 27496 100 12650 46,01 -14846 -53,99
5. Gautinos sumos 4788 100 4670 97,54 -118 -2,46
7. Atsargos 39226 100 51062 130,17 11836 30,17
B. Ilgalaikis turtas 523428 100 505758 96,62 -17670 -3,38
I) Ilgalaikis materialus turtas 523428 100 505758 96,62 -17670 -3,38
1. Įrengimai 39978 100 37558 93,95 -2420 -6,05
2. Pastatai 483450 100 468200 96,85 -15250 -3,15
II) Ilgalaikis nematerialus turtas, grynąja verte – – – – –
TURTAS IŠ VISO: 612562 100 608820 99,39 -3742 -0,61
A. Įsipareigojimai 263354 100 340769 129,40 77415 29,40
I) Trumpalaikiai įsipareigojimai 135230 100 242645 179,43 107415 79,43
1. Skolos tiekėjams 38426 100 108625 282,69 70199 182,69
2. Mokesčiai, atlyginimas ir socialinis draudimas 58404 100 85500 146,39 27096 46,39
3. Kitos mokėtinos sumos 11400 100 4120 36,14 -7280 -63,86
4. Avansu gautos sumos 27000 100 44400 164,44 17400 64,44
II) Ilgalaikiai įsipareigojimai 128124 100 98124 76,59 -30000 -23,41
1. Skolos kreditinėms institucijoms 128124 100 98124 76,59 -30000 -23,41
B. Akcininkų nuosavybė 355208 100 271351 76,39 -83857 -23,61
1. Įstatinis kapitalas 219000 100 162000 73,97 -57000 -26,03
2. Rezervai 25824 100 25824 100,00 0 0,00
3. NP (nuostolis) 110384 100 83527 75,67 -26857 -24,33
ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ, IŠ VISO : 618562 100 612120 98,96 -6442 -1,04

IŠVADOS.: Įmonės turtas sumažėjo vos -0,61 %. Pasikeitimą lėmė ilgalaikio turto sumažėjimas, dėl pastatų ir įrenginių nusidėvėjimo. Ilgalaikis materialusis turtas sumažėjo -17670 Lt. Tuo tarpu, įmonėje padidėjo trumpalaikio turto vertė. Atsirado daugiau grynųjų pinigų. PFM – 17624 Lt, o FM – net 34680 Lt. Pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo net -53,99 %. Tai liudija apie puikų įmonės pirkėjų atsiskaitymo sistemos lygį. Per metus įmonės nuosavo kapitalo vertė sumažėjo beveik ketvirtadaliu. Labiausiai tam įtakos turėjo sumažėjęs įstatinis kapitalas ir NP. Smarkiai padaugėjo trumpalaikių įsipareigojimų (79,43 %). Labai išaugo skolos tiekėjams (beveik 20 00 %). Tuo reikėtų susirūpinti įmonės savininkams. Ilgalaikiai įsipareigojimai, t.y., skolos kreditinėms institucijoms sumažėjo, tai reiškia sėkmingai grąžinamas skolas.

PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS ANALIZĖ
( 2001m. – 2002m.)

PAJAMŲ STRUKTŪRA (%)
Straipsniai PFM (Lt) FM (Lt) PASIKEITIMAS

PFM FM Lt %
1 2 3 4 5 6 7
1) Pardavimų pajamos 1025156 1164534 100 100 139378 13,60
2) Parduotos produkcijos savikaina 677410 765173 69,98 68,96 87763 12,96
3) Bendrasis pelnas 347746 399361 30,02 31,04 51615 14,84
4) Veiklos sąnaudos 242272 293173 17,24 20,03 50901 21,01
5) Veiklos pelnas (nuostolis) 105474 106188 12,78 11,01 714 0,68
6) Kitos pajamos 84838 90000 9,07 8,29 5162 6,08
7) Finansinės pajamos 6884 7500 0,71 0,67 616 8,95
8) Finansinės sąnaudos 27748 6800 3,36 0,71 -20948 -75,49
9) Įprastinės veiklos pelnas prieš apmokestinimą 258448 285888 19,2 19,27 27440 10,62
10) Ypatingoji veikla 14526 20000 1,76 2,07 5474 37,68
10.1) Netekimai 14526 20000 1,76 2,07 5474 37,68
11) Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą 143992 165888 17,45 17,2 21896 15,21
12) Pelno mokestis 55606 68201 5,53 6,03 12595 22,65
13) Grynasis ataskaitinių metų pelnas 98316 107687 11,91 11,16 9371 9,53

IŠVADOS.: įmonė finansiniais metais pardavimo pajamas padidino 13,60 % ir nors produkcijos savikaina padidėjo 12,96 %, ji sugebėjo uždirbti 14,84 % didesnį bendrąjį pelną nei PFM. Labai smarkiai padidėjo veiklos sąnaudos net 21,01 % , todėl veiklos pelnas liko beveik toks pa

ats kaip PFM. Įmonės finansinės sąnaudos viršija finansines pajamas jau 2 metus iš eilės. Vadovai turėtų tuo susirūpinti. Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą padidėjo 15,21 %, o tai savo ruožtu turėjo įtakos pelno mokesčio dydžio didėjimui. PFM – pelno mokestis buvo 55606 Lt, o FM- 68201 Lt. Jis padidėjo 0,5 procentinio punkto.

ĮMONĖS VEIKLOS PELNINGUMO RODIKLIAI

1. BPR (bendrasis pelningumo rodiklis) : ( BP / PP ) * 100 %;
• BPR (PFM) = (347746 ( Lt )/ 1025156 (Lt) )*100% = 33,92%;
• BPR (FM) = (399361 (Lt) / 1164534 (Lt) )*100% = 34,29 %;
Šis rodiklis palyginus yra mažas, nors lyginant su PFM bendrasis pelningumo rodiklis padidėjo 0,37 punktais. Pasikeitimas neryškus nors produkcijos savikaina padidėjo 12,96%.

2. VPR ( veiklos pelningumo rodiklis PFM ) = ( VP / PP ) * 100 % = ( 105474 ( Lt ) / 1025156 (Lt) )*100%= 10,28 %;
VPR (FM) = (106188 (Lt) / 1164534 (Lt) )*100% = 9,12 %;
Praėjusiais finansiniais metais įmonė uždirbo nuo kiekvieno pardavimų lito 10.28 ct. veiklos pelno. Tuo tarpu finansiniais metais padidėjusios 21,01 % veiklos sąnaudos padarė įtaka veiklos pelno sumažėjimui. PFM – jis sudarė tik 9,12 ct. nuo pardavimų lito.

3. GPR (pardavimų grynasis pelningumo rodiklis PFM) = (GP / PP) * 100% = (98316 (Lt) / 1025156 (Lt) )*100%= 9,59 %;
GPR (FM) = (107687 (Lt) / 1164534 (Lt) )*100% = 9,24 %;
PFM nuo kiekvieno pardavimo lito įmonė uždirbo 9,59 ct grynojo pelno, o FM- 9,24 ct. Skirtumas neryškus. Įmonė veikia stabiliai.

4. NKP ( nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis PFM ) = (GP/(AK+R))*100% = (98316 (Lt)/
((219000 (Lt)+ 25824 (Lt))) * 100 % = 40,15 %;
NKP (FM) = (107687 (Lt) / ((116200 (Lt) + 25824 (Lt) )) * 100 % = 75,82 %
PFM kiekvienas nuosavo kapitalo litas uždirbo 40,15 ct. grynojo pelno, o FM – 75,82 ct. Kapitalo grąža padidėjo dėl pelno padidėjimo.

5. TP (turto pelningumo rodiklis PFM)=(GP/T)*100%=(98316 (Lt)/ 618562 (Lt))*100% = 15,89 %;
TP (FM) = (107687 (Lt) / 612120 (Lt) )

*100% = 17,59 %;
Matome, kad įmonė efektyviai naudoja savo turtą. PFM turto litas uždirbo 15,89 ct. pelno, o FM – 17,59 ct. Skirtumas 1,70 procentinio punkto arba kitais žodžiais tariant, uždirbta 1,7 ct. nuo kiekvieno turto lito daugiau.

6. GPSVA (grynojo pelno suma vienai akcijai PFM)=GP/Akcijų sk. = 98316 (Lt)/1000 = 98, 32 Lt / akcija;
GPSVA (FM) = 107687 (Lt) / 1000 = 107,69 Lt / akcija;
Padidėjus grynajam pelnui padidėjo ir jo dalis kiekvienai akcijai.

7. DN (dividendų norma PFM) = Dividendai / GP = 30000 (Lt) / 98316 (Lt) = 0,31
DN (FM) = 96000 (Lt) / 107687 (Lt) = 0,89
PFM  31% viso pelno buvo skirta dividendams, o FM – net 89 %; Kyla klausimas ar tai daroma
ne įmonės plėtros galimybių sąskaita, dėl ko gali sumažėti jos padėtis rinkoje.

8. AP (akcijos kainų priklausomybė nuo mokamų dividendų dydžio PFM) = dividendai vienai akcijai/akcijos rinkos kaina = 30 (Lt) / 70 (Lt) = 0,43;
AP (FM) = 96 (Lt) / 75 (Lt) = 1,28;

9. IP (investicijų grąža PFM) = (GP+P)/ (NK + IĮ) = (98316 (Lt) + 11400 (Lt)) / ((355208 (Lt) + +128124 (Lt)) = = 109716 (Lt) / 483332 (Lt) = 0,22
IP (FM) = (107687 (Lt) + 4120 (Lt))) / ((271351 (Lt) + 98124 (Lt)) = 111807 (Lt) / 369475 (Lt) = =0,30;
Bendrasis investicijų pelningumas padidėjo dėl beveik 10 procentinių punktų padidėjusio grynojo pelno.

10. AE (akcijų efektyvumas PFM) = AK ( akcijos kursas ) /P1 ( akcijai tenkanti pelno suma) = =70 (Lt) / 98,3 (Lt) = 0,7;
AE (FM) = 75 (Lt) / 107,7 (Lt) = 0,7;
Padidėjus grynajam pelnui, akcijų efektyvumas nepakito, nors ir padidėjo jų vertė.

11. Pardavimų išlaidos tenkančios 1 pardavimų apimties piniginiam vienetui (PFM): pardavimų išlaidos/ pardavimų pajamos = 41258 (Lt) / 1025156) = 0,04
Pardavimų išlaidos tenkančios 1 pardavimų apimties piniginiam vienetui ( FM ) = =57872 (Lt) / 1164534 (Lt) = 0,05
Pardavimų išlaidos FM padidėjo 1 procentiniu punktu, kas reiškia, ka

ad PFM nuo kiekvieno pardavimų lito įmonė patyrė 4 ct. pardavimų išlaidų, o FM – 5 ct.

12. Administracinės išlaidos tenkančios vienam pardavimų apimties vienetui (PFM): administracinės išlaidos/ pardavimų pajamos = 90000 (Lt) / 1025156 (Lt) = 0,9
Administracinės išlaidos tenkančios vienam pardavimų apimties vienetui ( FM ) = =93785 (Lt) / 1164534 (Lt) = 0,8
Padidėjus administracinėms išlaidoms ir pardavimų pajamoms, santykis tarp jų beveik nepasikeitė. PFM vienam pardavimų litui teko 9 ct. administracinių išlaidų, o FM – 8 ct.

13. Gamybos sąnaudų santykis su pardavimų pajamomis (PFM): parduotos produkcijos savikaina/ pardavimų pajamos = 677410 (Lt) / 1025156 (Lt) = 0,6607
Gamybos sąnaudų santykis su pardavimų pajamomis ( FM)= 765173 (Lt) / 1164534 (Lt) = 0,6570
Nors gamybos sąnaudos FM padidėjo 15,21 %, jų dalis tenkanti pardavimų pajamoms sumažėjo
1 procentiniu punktu. PFM vienam pardavimų pajamų litui teko 66,07 ct. g-bos sąnaudų, o
finansiniais metais – 65,70ct.

14. Darbo našumas. Tai 1 darbuotojui tenkanti parduotos produkcijos pajamų dalis: N = PP ( pardavimų pajamos) / darbuotojų skaičius; PFM įmonėje dirbo 23 žmonių, o FM – 25.
 N (PFM) = 1025156 (Lt)/23 žm. = 44572 Lt.
 N(FM) = 1164534 (Lt) / 25 žm. = 46581 Lt.
Padidinus darbuotojų skaičių nuo 23 iki 25, darbo našumas išaugo 2010 Lt.

15. Pirkėjų įsiskolinimo apmokėjimo periodo trukmė (PFM): PĮP = vid. metinis pirkėjų įsiskolinimas * 365 / pardavimų pajamos = (((21222 (Lt) + 24496 (Lt)) / 2) * 365d.) / 1025156 (Lt) = 8d.
PĮP (FM) = (((24496 (Lt) + 9650 (Lt))/2) * 365d.) / 1164534 (Lt) = 5d.
Pirkėjų įsiskolinimo periodo trukmė sutrumpėjo 3d. Tai yra situacija palanki įmonei, kadangi nereikia ieškoti papildomų išteklių veiklai finansuoti.

16. Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (PFM) : PĮA = Pardavimų pajamos / vid. metinis PĮ = =1025156 (Lt) / 22859 (Lt) = 45
PĮA (FM) = 1164534 (Lt) / 17073 (Lt) = 68
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartų skaičius padidėjo nuo 45 iki 68 kartų. Vadinasi FM pirkėjų įsiskolinimai grynaisiais pinigais buvo paversti daugiau kartų ir dėl to pirkėjų įsiskolinimo dydis sumažėjo 5786 Lt.

17. Atsargų apyvartumo periodo trukmė: AAP = vid. atsargų vertė * 365 / PPS (parduotų prekių savikaina); Atsargų vertė laikotarpio pradžioje (PFM) – 32458 (Lt), pabaigoje – 36226 (Lt). Vidutinė metinė atsargų vertė – 34342 (Lt);
Atsargų vertė laikotarpio pradžioje (FM) – 36226 (Lt), pabaigoje – 48062 (Lt). Vidutinė metinė atsargų vertė – 42144 (Lt);
 AAP (PFM) = 34342 (Lt)*365d./ 577410 (Lt) = 21d.
 AAP (FM) = 42144 (Lt) *365d. / 665173 (Lt) = 23d.
Pailgėjus AAP trukmei nuo 21d. iki 23 d. padidėjo investicijos į atsargas 7802 Lt (42144 Lt-34342 Lt). Analizuojamos įmonės AAP trukmė rodo, kad ji gali dirbti su turimomis atsargomis ne ilgiau kaip  mėnesį.

18. Atsargų apyvartumas (PFM) .: AA= PPS/vid. atsargų vertė = 577410 (Lt) / 34342 (Lt) = 16
AA (FM) = 665173 (Lt)/ 42144 (Lt) = 15
Pailgėjus AAP trukmei sumažėjo atsargų apyvartumas, o tai yra blogai, kadangi per kiekvieną apyvartą uždirbamas BP.
19. Kreditinio įsiskolinimo periodo trukmė: KĮP = vid. kreditinių įsiskolinimų dydis * 365 / PPS; Kreditinių įsiskolinimų dydis PFM pradžioje – 30200 (Lt) , pabaigoje – 35426 (Lt). Vidutinis kreditinių įsiskolinimų dydis yra 32813 Lt. Kreditinių įsiskolinimų dydis FM pradžioje – 35426 Lt, o pabaigoje – 105625 Lt. Vidutinis kreditinių įsiskolinimų dydis FM yra 70525,5 Lt.
 KĮP (PFM) = (32813 Lt * 365d.) / 577410 (Lt) = 20d.
 KĮP (FM) = (70525,5 Lt * 365d.) / 665173 (Lt) = 38d.
FM KĮP padidėjo 18d. Bendru atžvilgiu tai nebūtų gerai, kadangi uždelstas skolų grąžinimas didina palūkanų dydį, atsiranda delspinigiai. Tačiau šiuo atveju, tai nėra blogai, kadangi didžioji dalis pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių su tiekėjais, leidžia atsiskaityti per 60d. Vadinasi įmonė gavusi pajamas už parduotą produkciją gali jas investuoti, skirti rinkos plėtimui ir t.t.

20. Kreditinio įsiskolinimo apyvartumas (PFM) : KĮA = PPS/ vid. kreditinio įsiskolinimo dydis = =577410 (Lt) / 32813 (Lt) = 17
KĮA (FM) = 665173 (Lt) / 70525,5 (Lt) = 9
Padidėjus kreditinio įsiskolinimo periodo trukmei nuo 20 iki 38 dienų, atitinkamai sumažėjo kreditinio įsiskolinimo apyvartumas nuo 17 iki 9 kartų. Įmonė rečiau atsiskaito su tiekėjais, kas lėmė grynųjų pinigų padidėjimą 17056 Lt finansiniais metais.

21 ) T U R B I N Ų G E N E R A T O R I A U S G A M Y B A
MEDŽIAGŲ PAVADINIMAS PAGAL PLANĄ SUNAUDOTA FAKTIŠKAI

Kiekis (kg) Kaina (Lt) Suma (Lt) Kiekis (kg) Kaina (Lt) Suma (Lt)
1 2 3 4 5 6 7
Metalas 6 10 60 5,5 11 60,5
Magnetas 4 7,5 30 5 7 35
Rėlė 11 5 55 12 6 72
IŠ VISO.: 145 167,50

Įmonė turbinų generatoriaus gamybai buvo numačiusi sunaudoti medžiagų už 145 Lt, o faktiškai sunaudojo 227,50 Lt. Pasikeitimas vyko dėl šių veiksnių.:
1) Dėl normų pasikeitimo:
Prekė – metalas. (5,5*10)-(6*10) = -5 (Lt)
Prekė – magnetas. (5*7,5)-(4*7,5)= 37,5-30= +7,5 (Lt)
Prekė – rėlė. (12*5)-(11*5)= 60-55 = +5 (Lt)
VISO.: +7,5 (Lt)
2) Dėl kainų pasikeitimo:
Prekė – metalas. (6*11)-(6*10)= 66-60 = +6 (Lt)
Prekė-magnetas. (4*7) – (4*7.5) = 28-30 = -2 (Lt)
Prekė-rėlė. (11*6) – (11*5) = 66-55 = +11
VISO.: +15 (Lt)
I Š V A D O S.: Išlaidos medžiagoms padidėjo 22,5 Lt (167 Lt- 145 Lt). Tai lėmė 2 veiksniai: medžiagų kainų padidėjimas 15 Lt, medžiagų normų pasikeitimas 7,5 Lt.

22. TN (ilgalaikio turto nusidėvėjimo rodiklis ( PFM ): turto nusidėvėjimo vertė per metus / bendra ilgalaikio turto vertė = 300108 (Lt) / 517428 (Lt) = 58 %
TN (FM) = 280863 (Lt)/ 499758 (Lt) = 0,562 = 56,2 %
Sumažėjus ilgalaikio turto vertei, sumažėjo ir jo nusidėvėjimo rodiklio dydis.

23. ITA (ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis PFM) : pardavimų pajamos/ilgalaikio turto vertė = =825156 (Lt) /
517428 (Lt) = 1,59
ITA (PFM) = 964534 (Lt) / 499758 (Lt) = 1,93
Padidėjus pardavimų pajamoms ir sumažėjus ilgalaikiui turtui padidėjo ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis. Tačiau šis pokytis nėra didelis, tik +0,34.

24. Analizuojama įmonė naudoja ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo tiesinį metodą. Pvz.: Įmonė turi įrenginį (titnaginį galąstuvą). Jo įsigijimo vertė 8000 Lt. Likvidacinė vertė 800 Lt. Naudojimo laikas – 3 metai. Taigi, jo metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama : N = (8000 (Lt) – –800 (Lt) ) / 3 = 2400 Lt/m. Taip apskaitomas visas ilgalaikis materialusis turtas.

25. Bendrasis įmonės mokumas: BM = NK/BĮ, čia NK-nuosavas kapitalas, BĮ- bendrieji įsipareigojimai;
 BM (PFM) = 346208 (Lt) / 248354 (Lt) = 1,39
 BM (FM) = 262351 (Lt) / 328469 (Lt) = 0,8
32 % padidėjus įsipareigojimams ir ketvirtadaliu sumažėjus NK, bendrasis įmonės mokumas gerokai sumažėjo, tačiau labai jaudintis nereikia, kadangi jo reikšmė pakankamai didelė. Įmonė pilnai gali įvykdyti bendruosius įsipareigojimus.

26. BTM (PFM) = TT/Trumpalaikiai įsiskolinimai = 77134 (Lt) / 35426 (Lt) = 2,18
BTM (FM) = 91062 (Lt) / 105625 (Lt) = 0,86
PFM šis rodiklis pakankamai aukštas, tačiau FM padėtis pablogėjo. Trumpalaikiai įsiskolinimai išaugo nuo 35426 Lt iki 105625 Lt, t.y., trigubai. Jie viršijo TT, o tai reiškia, kad trumpalaikio turto neužtenka padengti trumpalaikiams įsipareigojimams.

27. Ilgalaikių įsipareigojimų vykdymo patikimumas: I = NK/IĮ , čia IĮ – ilgalaikiai įsipareigojimai;
 I (PFM) = 346208 (Lt) / 125124 (Lt) = 2, 76
 I (FM) = 262351 (Lt) / 95124 (Lt) = 2,76
Įmonės ilgalaikių įsipareigojimų vykdymo patikimumo rodiklis aukštas. Nuosavas kapitalas beveik 3 kart viršija ilgalaikius įsipareigojimus. Todėl ji laikoma patikima.

28. Ilgalaikių įsipareigojimų vykdymo galimybė (FM) : Grynasis pelnas / (vidutinis metinis paskolos grąžinimas + metinės palūkanos) = 107687 (Lt) / 50891,34 (Lt) = 2,12
Šis rodiklis parodo, kad GP yra 2 kart didesnis už grąžinamą kredito ir palūkanų sumą. T.y., kreditas yra saugus įmonėje. Ji pajėgi jį grąžinti.

29. Apyvartinis kapitalas: AK = TT-TĮ; Čia TT-trumpalaikis turtas, o TĮ – trumpalaikiai įsipareigojimai;
 AK (PFM) = 77134 (Lt) – 123230 (Lt) = – 46096 (Lt)
 AK (FM) = 91062 (Lt) – 233345 (Lt) = -142283 (Lt)
Matome, kad balanso sudarymo dieną įmonė neturėjo pakankamai TT trumpalaikėms skoloms apmokėti.

30. Akcinio kapitalo apskaičiavimas 2 būdu (PFM): NK + IĮ – IT = 346208 ( Lt ) + 125124 (Lt)-517428 (Lt)= -46096 (Lt)
AK (FM) = 262351 (Lt) + 95124 (Lt) – 499758 (Lt) = -142283 (Lt)

31. KS (kapitalo svertas) : SK (skolintas kapitalas) / NK (nuosavas kapitalas);
 KS (PFM) = 248354 (Lt) / 346208 (Lt) = 0,72
 KS (FM) = 328469 (Lt) / 262351 (Lt) = 1,25
PFM NK sudarė didesnę BK dalį, o FM – SK. Tačiau mano nuomone, tarp šių dviejų dalių yra parinktas pakankamai optimalus santykis.

31. FS (finansinis svertas)= Δ GP % / Δ VP % = (14223,8/107687) / (15928,2/106188) = 0,87
32. VS (veiklos svertas) = Δ VP % / Δ PP % = (15928,2/106188) / (96453,4/964534) = 1,5
33. BS (bendrasis svertas) = FS*VS = 0,87*1,5 = 1,31

RODIKLIAI VERTĖ (tūkst. Lt) Pajamoms padidėjus 10 % Pasikeitimas (tūkst. Lt)
Pardavimų pajamos 964534 1060987,4 +96453,4
Parduotų prekių savikaina 665173 721173 +56000

Kintamos sąnaudos 560000 616000 +56000

Pastovios sąnaudos 105173 105173 0
Kita sąnaudos ir pajamos ....... ...... .....
Veiklos pelnas 106188 122116,2 +15928,2
Finansinė ir kita veikla 59700 65670 +5970
Pelnas prieš apmokestinimą 165888 187786,2 +21898,2
Pelno mokestis 58201 65875,4 +7674,4
Grynasis pelnas 107687 121910,8 +14223,8

IŠVADOS.: VS rodo, kad 10% padidinus PP, VP padidės 15 % arba lyginant su pardavimų apimtimi 1,5 karto daugiau. Vadinasi ši įmonė turi atsargiau keisti pardavimų apimtis, nes tai turės nemažą įtaką VP dydžiui. FS rodo, kad 15 % padidėjus VP, GP padidės 8,7 %. T.y., kuo didesnis FS, tuo didesnė VP dalis sunaudojama palūkanoms apmokėti. BS rodo grynojo pelno jautrumą pardavimų apimties pasikeitimui. Mano analizuojamoje įmonėje, pardavimų apimtį padidinus 1 %, GP padidėja 1,31 %.

Leave a Comment