GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

TURINYS

Įvadas 31. Gyventojų pajamų mokestis 41.1. Mokesčių administravimas 41.2. Neapmokestinamas pajamų dydis 51.3. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka 52. Pajamų mokesčio tarifai 7Literatūra 9ĮvadasB. Franklinas (1789m) rašė:” Gyvenime yra neišvengiami du dalykai: mirtis ir mokesčiai”, arba kaip sakė Žanas Kolbertas, XVII a. pancūzų valstybės veikėjas. “Apmokestinimas- tai menas nupešti žąsį, kad pūkų būtų kuo daugiau, o gagenimo- kuo mažiau”. Jie atsirado, kai tik susikūrė valstybė Todėl mokesčių neturėtume peikti. Jie buvo ir bus, nes valstybės ekonominė politika turi užtikrinti kuo geresnes valstybės paslaugas už kuo mažesnę kainą (mokesčius), kitaip tariant – mokesčių esmė yra tai, kad valstybė turi sukaupti tam tikrus piniginius (ar natūrinius) išteklius savo veiklai, t.y. fukcijoms vykdyti. Mokesčiai – tai valstybės arba vietinės valdžios nustatyti įstatyminiais aktais privalomi mokėjimai į tam tikro valdymo lygio biudžetą (valstybės, savivaldybių) arba nebiudžetinius fondus. Mokesčiai nesiejami su nauda mokėtojui. Jie dažniausiai vertinami kaip našta. Mano referate bus nagrinėjamas Gyventojų pajamų mokestis. Gyventojų pajamų mokes įstatyme numatyta, jog gyventojų pajamų mokesčio (toliau – pajamų mokestis) tarifai yra 15 ir 27 proc. Įstatyme taip pat numatyta, kad pajamų mokestį moka gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą.1. Gyventojų pajamų mokestisPajamų mokestį moka pajamų gavęs gyventojas. Gyventojai skirstomi į nuolatinius ir nenuolatinius Lietuvos gyventojus. Gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jeigu jis atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui, jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, jo asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta yra Lietuvoje, tam tikrą laiką išbūna Lietuvoje. Pajamų mokesčio objektas yra gyventojo pajamos. Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir ne Lietuvoje. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra: 1. per nuolatinę bazę vykdomos individualios veiklos pajamos; 2. ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje:

• palūkanos;• pajamos iš paskirstytojo pelno; • su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos; • sporto veiklos pajamos;• atlikėjų veiklos pajamos; • pajamos, gautos už išnuomotą, parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvoje;• pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija; • honoraras. Pajamų mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų, gautų per nuolatinę bazę Lietuvoje, mokesčio pirmas mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, kuriais nuolatinė bazė buvo arba turėjo būti įregistruota.1.1. Mokesčių administravimasPagal mokesčio mokėjimo tvarką gyventojo pajamos skirstomos į dvi klases – A ir B. A klasės pajamoms priskiriamos: ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą arba nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje,taip pat gautos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, sporto veiklos pajamos, atlikėjų veiklos pajamos, palūkanos ir honorarai. B klasės pajamoms priskiriamos visos A klasei nepriskiriamos pajamos. Pajamų mokestį nuo išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamas išmokantys asmenys. Pajamų mokestį nuo pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats nuolatinis Lietuvos gyventojas arba jo įgaliotas asmuo1.2. Neapmokestinamas pajamų dydisNPD 290 Lt – taikoma visiemsNPD 335 Lt – taikoma vieniems auginantiems 1 vaiką (ištuokos liudijimas)NPD 388 Lt – taikoma vieniems auginantiems 2 vaikus (ištuokos liudijimas)NPD 430 Lt – taikoma, kai šeimoje yra 3 vaikaiNPD 380 Lt – taikoma II grupės invalidams

Papildomas NPD taikomas:

PNPD 14,50 Lt – taikomas kai šeimoje auginamas 1 vaikas

PNPD 29,00 Lt – taikoma kai šeimoje auginami 2 vaikaiPNPD 430 Lt + 29,00 Lt – taikoma kai šeimoje auginami 4 vaikai1.3. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarkaApskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų atimama: – neapmokestinamosios pajamos; – pajamos, gautos iš veiklos, kuria verstasi turint verslo liudijimą; – leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu; – per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto įsigijimo kaina ir su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusios išlaidos, – neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis; – Įstatymuose nustatytų nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos. Apskaičiuojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, iš visų gautų pajamų atimamos neapmokestinamos individualios veiklos, pajamos ir (arba) leidžiami atskaitymai, susiję su tų individualios veiklos, pajamų gavimu.Į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas įskaitomos pozityviosios pajamos, t. y. visos kontroliuojamo vieneto, įregistruoto ar kitaip organizuoto valstybėse ar zonose, neįtrauktose į ,,baltąjį sąrašą“, kurį nustato finansų ministras, pajamos arba jų dalis, įskaitomos nuolatinio Lietuvos gyventojo – kontroliuojančiojo asmens pajamas proporcingai šio nuolatinio Lietuvos gyventojo turimų akcijų, balsų arba teisių į kontroliuojamojo vieneto pelną skaičiui.2. Pajamų mokesčio tarifaiŠiuo metu pajamų mokesčio tarifai yra 15 ir 27 procentai, o nuo 2008 m. sausio 1d. – 24 procentų pajamų mokesčio tarifas.Pajamų mokesčio 15 procentų tarifas taikomas: – pajamoms iš paskirstytojo pelno; – sportininkų pajamoms; – atlikėjų pajamoms; – honorarui; – gautoms pagal autorinę sutartį pajamoms iš kūrybos; – pajamoms, gautoms iš turto nuomos, pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn; – pajamoms, gautoms iš individualios veiklos, jeigu gyventojo sprendimu iš šių pajamų neatimti leidžiami atskaitymai; – pensijų išmokoms, gautoms bet kuriuo Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme numatytu būdu; – Įstatyme nustatytoms grąžinamoms gyventojų sumokėtoms pensijų įmokoms; – išmokoms pagal gyvybės draudimo sutartis, atitinkančias Įstatyme nustatytas sąlygas; – grąžinamoms gyventojo sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms pagal nutrauktas gyvybės draudimo sutartis, atitinkančias Įstatyme nustatytas sąlygas.
Kitoms pajamoms bus taikomas 27 procentų, o nuo 2008 m. sausio 1d. – 24 procentų pajamų mokesčio tarifas. Už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Štai toki mokesčiai taikomi Marijampolės mieste:Prekyba kioskuose (už kiekvieną kioską) – 1000lt;Periodinių spaudos leidiniųp platinimas – 100lt;Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą) – 500lt;Batų valymas – 100lt;Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas – 600lt;Fotografavimo veikla – 1000lt;

Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu, kai darbo užmokestis mokamas kartą per mėnesį: Apmokestinant darbo užmokestį, apskaičiuotas už laikotarpį iki 2006 m. birželio 30 d., ir išmokamas nuo 2006 m. liepos 1 d., taikomas 27 procentų pajamų mokesčio tarifas. Pavyzdys. Gyventojui taikomas NPD – 290 Lt per mėnesį. Šiam gyventojui darbo užmokestis už 2006 m. birželio mėnesį išmokamas liepos mėnesį. Gyventojui apskaičiuota: – 1000 Lt darbo užmokesčio už birželio mėnesį. Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip: – (1000 Lt (apskaičiuotas darbo užmokestis už birželio mėnesį) – 290 Lt (birželio mėnesio NPD) x 0,27 (pajamų mokesčio tarifas) = 191,70 Lt, Taigi apskaičiuota 191,70 Lt pajamų mokesčio suma.Literatūra1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. 2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007, Vilnius2. Lietuvos respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007 komentaras.3. Internetinė prieiga: www.vmi.lt4. Internetinė prieiga: www.finmin.lt