Draudimas

Turinys

Įvadas ..............................3
2.1 Kaupiamasis gyvybės draudimas..............................4
Gyvybės draudimo portfelis..............................6
2.2 Studijų draudimas ..............................7
2.3 Pensiinis draudimas ..............................8
Pensijų kaupimo sutarčių sudarymo palyginamoji analizė .....................10
2.4 Gyvybės rizikos draudimas ..............................12
2.5 Metinė ataskaita ..............................13
Pasirašytų draudimo įmokų analizė ..............................14
„ ERGO Lietuva“ darbo vietų augimas ..............................16
Rinkos dalis kurią užima „ ERGO Lietuva“ ...........................18
Išvados ..............................20
Literatūra ..............................21Įvadas
ERGO draudimo grupė yra viena iš Lietuvos draudimo rinkos lyderių.
1991 m. gegužę įsteigta Lietuvos ir Vokietijos UAB “Drauda” tapo pirmąja užsienio kapitalo draudimo bendrove Lietuvoje. Devynerius metus ji priklausė Vokietijos draudimo grupei “Alte Leipziger”. Kartu su vokišku kapitalu buvo perduota patirtis ir gilios draudimo tr radicijos, taip pat sudarytos sąlygos stabiliai ir efektyviai dirbti.
2000 m. sausio mėn. draudimo bendrovės pagrindiniu akcininku tapo Vokietijos ERGO draudimo grupė. 2001 m. rugsėjo 20 d. “Drauda” pakeitė pavadinimą į “ERGO Lietuva”. Suvienodinti vienai iš didžiausių Europos draudimo grupei ERGO priklausančių bendrovių pavadinimus nuspręsta siekiant gerinti paslaugų teikimo efektyvumą ir kurti bendrą identitetą. ERGO besivadinančių bendrovių yra tiek kaimyninėse Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, tiek labiau nuo Lietuvos nutolusiose Europos šalyse, tarkim, Portugalijoje.
2001 m. vasarą Vokietijos ERGO grupė tapo pagrindine ne gyvybės draudimo bendrovės “Preventa” akcininke. 2002 m. pa astaroji įmonė galutinai suvienyta su “ERGO Lietuva”. Sujungus “ERGO Lietuvos” ir “Preventos” ilgametę draudimo verslo patirtį, patobulintos esamos draudimo paslaugos bei sukurta naujų. “Preventa” sėkmingai dirbo su smulkiais klientais, todėl jiems parengti patrauklūs draudimo paketai. Šiandien ERGO grupėje apsidrausti visomis dr

raudimo rūšimis gali tiek privatūs asmenys, tiek įmonės. Grupės tikslas yra išlaikyti visus klientus ir atliepti jų lūkesčius.
ERGO pardavimų tinklas apima visus didžiausius Lietuvos miestus ir miestelius. Grupė turi 8 regioninius centrus ir 43 atstovybes visoje Lietuvoje, taip pat 10 skyrių pasienio postuose.
Šiuo metu tai vienas iš universaliausių ir įvairialypiškiausių pardavimo tinklų Lietuvoje. Per daugiau nei dešimt veiklos metų “ERGO Lietuva” sukaupė nemenką įstatinį kapitalą, solidžius draudimo rezervus, kitą turtą, užtikrinantį įmonės mokamąjį pajėgumą ir garantuojantį klientų saugumą. ERGO grupės finansinį patikimumą taip pat užtikrina tarptautinės perdraudimo kompanijos.
Šiandien ERGO grupės bendrovės yra tarp pažangiausių Lietuvos draudikų. Finansinis patikimumas, išskirtinis dėmesys klientui, kokybiškos paslaugos ir profesionalumas – kertiniai akmenys, leidžiantys “ERGO Lietuvai” siekti teigiamų rezultatų šalies draudimo rinkoje.
“ERGO Lietuva gyvybės draudimas” yra ilgiausiai Lietuvos rinkoje ve eikianti gyvybės draudimo įmonė. Ji buvo įsteigta 1995 metais. “ERGO Lietuva gyvybės draudimas” siūlo gyvybės, pensinio ir studijų draudimo paslaugas, teikiančias galimybę taupyti lėšas ir gauti finansinę paramą nelaimės atveju. Bendrovės steigėja yra seniausia Vokietijos draudimo kompanija “Alte Leipziger”, sėkmingai veikianti nuo 1819 metų. 2000 metais pagrindiniu šio Vokietijos draudiko akcininku tapo didžiausia pasaulyje perdraudimo kompanija “Münich Re”, ji perdraudžia ir bendrovės “ERGO Lietuva gyvybės draudimas” sudarytas sutartis.2.1 Kaupiamasis gyvybės draudimas
Kaupiamasis gyvybės draudimas skirtas tiems, kurie rūpinasi savimi ir savo šeima. Atsitikus nelaimei, mi
irties atveju draudimo suma išmokama, neatsižvelgiant į mirties aplinkybes ar vietą. Draudimas galioja visame pasaulyje.
Kaupiamasis gyvybės draudimas – kas tai?
Kaupiamasis gyvybės draudimas – tai efektyvus pinigų investavimas ir parama artimiesiems mirties atveju. Draudimo suma išmokama pasibaigus draudimo terminui arba apdraustajam mirus draudimo galiojimo metu. Mirus apdraustajam visa draudimo suma išmokama, jeigu buvo sumokėta nors viena įmoka.
Kaupiamasis gyvybės draudimas yra viena iš populiariausių gyvybės draudimo rūšių Lietuvoje:
 apdraustasis taupo, nes draudimo įmokos mokamos periodiškai, o pasibaigus draudimo terminui išmokamas visas sukauptas kapitalas su perviršiu;
 apdraudžiama apdraustojo gyvybė, nes mirties atveju naudos gavėjui išmokama visa draudimo suma.
Kuo anksčiau sudaroma kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis ir kuo ilgiau ji tęsiasi, tuo didesnės yra draudimo išmokos. Apsidraudęs kaupiamuoju gyvybės draudimu, žmogus iš anksto žino, kiek turės santaupų, todėl tvirtai gali planuoti savo ir savo artimųjų ateitį.
Draudimo variantai
1. Apdraudžiama vieno asmens gyvybė.
2. Viena draudimo suma apdraudžiama dviejų asmenų, dažniausiai sutuoktinių, gyvybė. Šiuo atveju draudimo suma išmokama tik vieną kartą pasibaigus draudimo terminui arba mirus vienam ar abiem apdraustiesiems.
Draudžiami asmenys
Draudžiami asmenys nuo 14 iki 64 metų amžiaus. Apdrausti gali būti atskiri asmenys arba jų grupės.
Draudimo suma ir trukmė
Draudimo sumą ir trukmę pasirenka draudėjas. Jei draudėjas renkasi norimą mokėti įmoką, garantuota draudimo suma apskaičiuojama, atsižvelgiant į draudžiamo asmens amžių, lytį ir sveikatos būklę. Įmokos gali būti mokamos da
alimis.
Garantuota draudimo suma didinama kasmetiniais atskaitymais (perviršiu) iš draudimo bendrovės pelno, todėl, sutarties terminui pasibaigus arba apdraustajam mirus, išmokama kur kas didesnė suma nei garantuota draudimo sutartyje.
UAB “ERGO Lietuva gyvybės draudimas” patirtis ir saugus investicijų valdymas jau ketverius metus lemia, kad draudėjų išmokos didėja.
Kaupiamojo gyvybės draudimo privalumai
Lankstumas:
 galite paskirti ir pakeisti naudos gavėją;
 galite keisti draudimo įmokų dydį, sumą ir mokėjimo dažnumą;
 teises pagal draudimo sutartį galite perleisti arba įkeisti;
 į draudimo sutartį galite įtraukti papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir kritinių ligų draudimą;
 pasibaigus draudimo terminui sukauptą kapitalą galite skirti pensiniam draudimui, kai pensija mokama iki gyvenimo pabaigos.
Racionalumas:
 draudimo suma, numatyta sutartyje yra garantuojama;
 draudimo išmokos didinamos perviršiu iš draudimo bendrovės pelno;
 apdraustajam mirus išmokama visa draudimo suma kartu su sukauptu pelnu;
 padengiami galimi finansiniai įsipareigojimai (pvz., imant paskolą);
 pinigai taupomi pasinaudojus mokesčių lengvatomis.

Kaupiamojo gyvybės draudimo su garantuota palūkanų norma (sutuoktuvinio ir gimimų bei gyvybės draudimo, kiek nenumatyta kitose grupėse, grupės, išskyrus draudimą m i r t i e s a t v e j u i pasirašytos įmokos sudarë 78,8 proc. visų 2002 metais pasiraðytų įmokų. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, grupei tenkančios įmokos sudarė 19,8 proc. visų 2002 metais pasirašytų įmokų. Ši draudimo rûšis tampa vis populiaresnė – per metus jos apimtys išaugo 21

16,2 proc. bei jos dalis rinkoje padidëjo nuo 9,3 proc. ikiminėtų 19,8 proc. Draudimo mirties atvejui įmokos 2002 metais sudarė 1,4 proc. visų pasiraðytų įmokų.2.2 Studijų draudimas
Šio draudimo esmė – sulaukęs pilnametystės vaikas yra aprūpintas lėšomis mokytis.
Draudimo variantai:
Studijų stipendijos draudimas
Sutartu dažnumu mokamos įmokos. Sulaukus pasirinkto termino, šešis metus kas mėnesį vaikui mokama stipendija arba pasirinktinai vienkartinė lygiavertė išmoka.
Studijų stipendijos ir našlaičio pensijos draudimas
Studijų draudimą galima papildyti našlaičio pensijos draudimu. Mirus apdraustajam asmeniui, vaikui (arba jo globėjams) iki draudimo laikotarpio pabaigos papildomai mokama našlaičio pensija. Pensija mokama kiekvieną mėnesį ir yra pusės studijų stipendijos dydžio. Studijų stipendija arba lygiavertė vienkartinė išmoka bus išmokėta neatsižvelgiant į tai, buvo ar nebuvo mokama našlaičio pensija.
Apdraudžiami asmenys
Apdraudžiami asmenys, kurie draudimo sutarties sudarymo metu yra nuo 14 iki 64 metų amžiaus.
Viena draudimo sutartimi gali draustis ir du asmenys, pavyzdžiui, abu tėvai. Mirus bet kuriam apdraustajam įmokų mokėti nebereikia, o vaikui išmokamos sutartos draudimo išmokos.
Draudimo išmokos. Draudimo trukmė
Mažiausia studijų stipendija yra 100 Lt per mėnesį. Trumpiausia draudimo trukmė – 3 metai. Draudėjas gali pasirinkti didesnę stipendiją ir ilgesnę draudimo trukmę.
Garantuota draudimo suma didinama kasmetiniais atskaitymais iš draudimo bendrovės pelno, todėl, sutarties terminui pasibaigus, išmokama kur kas didesnė suma nei garantuota draudimo sutartyje. Pvz.: apsidraudus 15 metų laikotarpiui draudimo išmokos gali būti didinamos iki 25%.
Draudimo įmokos
Draudimo įmokos priklauso nuo apdraudžiamo asmens lyties, amžiaus, draudimo trukmės ir pasirinkto stipendijos dydžio. Įmokos mokamos litais pagal mokėjimo dienos oficialų euro keitimo kursą. Draudėjas moka įmokas kartą per metus arba kitu pasirinktu dažnumu. Draudimo sutartį patartina sudaryti kuo anksčiau, geriausia – iš karto po vaiko gimimo. Tada draudimo įmokos bus žymiai mažesnės.
Studijų draudimo privalumai:
Laisvė rinktis:
 Patys pasirenkate draudimo sumą ir trukmę;
 galite keisti įmokų dydį ir jų mokėjimo dažnumą;
 galite perleisti draudėjo teises;
 į draudimo sutartį galima įtraukti papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (suaugusiam ir vaikui nuo 1 metų) ir kritinių ligų draudimą;
 viena sutartimi galima apdrausti dviejų asmenų gyvybę;
 suėjus terminui galima pasirinkti stipendiją arba vienkartinę sukaupto kapitalo išmoką.
Racionalumas:
 Jūs apsaugoti nuo lito nuvertėjimo, nes draudimo sumos fiksuojamos eurais;
 draudimo išmokos didinamos iš bendrovės pelno, todėl realios draudimo išmokos yra didesnės, nei nustatytos draudimo sutartyje;
 pinigai taupomi pasinaudojus mokesčių lengvatomis;
 apdraustojo mirties atveju įmokų mokėti nebereikia, o vaikui išmokamos visos draudimo išmokos.

2.3 Pensiinis darudimas
Valstybinė pensija ne visada yra norimo dydžio ir ne visada išmokama laiku. Privačiai pensijai yra naudojamas asmeninis fondas, todėl ji visuomet išmokama laiku. Sukaupti pinigai saugiai investuojami, gautas pelnas panaudojamas pensijai didinti. Apsidraudęs privačiu pensiniu draudimu asmuo gaus ir visą jam paskirtą valstybinę pensiją.
Pensinio draudimo variantai:
Pensinis draudimas. Pensija mokama sutartu dažnumu nuo Jūsų pasirinkto termino (pensinio amžiaus) iki gyvenimo pabaigos.Apdraustajam mirus minimaliu pensijos mokėjimo laikotarpiu, pensija toliau mokama paskirtam naudos gavėjui iki šio laikotarpio pabaigos.
Iš karto prasidedantis pensinis draudimas. Jis siūlomas asmenims, kurie nori iškart gauti pensiją ir gali sumokėti vienkartinę įmoką. Pensija mokama pasirinktu dažnumu iki apdrausto asmens mirties. Jeigu į draudimo sutartį papildomai įtraukiamas minimalus pensijos mokėjimo laikotarpis ir apdraustas asmuo miršta šio laikotarpio metu, tai iki laikotarpio pabaigos pensija mokama naudos gavėjui.
Apdraudžiami asmenys
Apdraudžiamas bet kuris asmuo nuo 18 iki 80 metų amžiaus.
Pensijos mokėjimas
Pensijos dydis pasirenkamas eurais. Taip išmokų gavėjai apsaugomi nuo. galimo lito nuvertėjimo. Minimali metinė pensijų suma – 800 litų. Pensijos dydį ir jos mokėjimo dažnumą asmuo pasirenka pats.
Pensija didinama kasmetiniais atskaitymais iš draudimo bendrovės pelno, todėl realios draudimo išmokos yra didesnės nei nustatytos draudimo sutartyje. Pvz.: apsidraudus 25m. laikotarpiui draudimo išmokos didinamos iki 54%.
Draudimo įmokos. Draudimo įmokų dydį ir jos mokėjimo dažnumą pasirenka pats asmuo. Įmokos fiksuojamos eurais ir mokamos litais pagal oficialų įmokėjimo dienos keitimo kursą. Draudėjas moka įmokas kartą per metus arba kitu pasirinktu dažnumu. Galima mokėti ir vienkartinę įmoką.

Pensinio draudimo privalumai
Laisvė rinktis:
 Jūs patys galite pasirinkti:
 pensinį amžių;
 įmokų dydį ir dažnumą;
 minimalų pensijos mokėjimo laikotarpį;
 pensijos dydį ir jos mokėjimo dažnumą;
 suėjus terminui – pensijos mokėjimą arba vienkartinę išmoką;
 galite keisti draudimo įmokų dydį ir jų mokėjimo dažnumą;
 pasirinktą draudimo išmokų gavėją galite pakeisti kitu;
 į draudimo sutartį galite įtraukti papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.
Racionalumas:
 Jūs apsaugomi nuo lito nuvertėjimo, nes pensijos dydis fiksuojamas eurais;
 pinigai taupomi pasinaudojus mokesčių lengvatomis;
 bendrovės pelnas didina draudimo išmokas;
 pensija mokama apdraustajam iki gyvenimo pabaigos;
 apdraustajam mirus iki pensijosmokėjimo pradžios, įmokos grąžinamos.

Pateikiama pensijinių kaupimo sutarčių sudarymo palyginamoji analizė
Laikotarpiui nuo 20040101 -20040430
1 lentelė

Laikotarpis
Fondas 0101-0131 0201-0229 03-0331 0401-0430

ERGO Lietuva gyvybės draudimas ERGO Lietuva gyvybės draudimas ERGO Lietuva gyvybės draudimas ERGO Lietuva gyvybės draudimas
Konservatyvaus investavimo 21 135 112 117
Kiti 23 112 154 131
Iš viso 44 247 266 248
Rinkos dalis tarp gyvybės draudimo įmonių 5% 9% 11% 7%
Išanalizavę lantelėje duotus duomeni matome, kad sudarytų sutarčių skaičius procentais, didėjo. Tai pavazduosime grafike.
1 paveikslėlis

2 paveikslėlis

Draudimo veiklos rezultatai 2001 – 2002 m.2.4 Gyvybės rizikos draudimas
Atsakomybė laiku įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus – slegianti našta. Pasirinkdami gyvybės rizikos draudimą Jūs pasirūpinsite savo artimaisiais ir nelaimės atveju neperkelsite jiems šios naštos. Mirus apdraustajam, artimieji gali įvykdyti jo finansinius įsipareigojimus.
Gyvybės rizikos draudimas – tai vienintelis nekaupiamasis gyvybės draudimas, kuriuo draudžiama tik mirties rizika. Draudimo suma išmokama (arba draudiminiu įvykiu laikoma), kai apdraustasis asmuo draudimo galiojimo metu miršta.
Gyvybės rizikos draudimą lengvatinėmis sąlygomis galima pakeisti į kaupiamąjį gyvybės draudimą.
Draudimo variantai
 Gyvybės rizikos draudimas. Įmokos už draudimą mokamos visą sutarties galiojimo laikotarpį draudėjo pasirinktu dažnumu (pvz. kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar kartą per metus).
 Gyvybės rizikos draudimas su mažėjančia draudimo suma.Tai gyvybės rizikos draudimo rūšis, labiausiai pritaikyta imančiųjų paskolą poreikiams. Draudimo suma mažėja kartu su draudėjo įsipareigojimais bankui. Draudimo įmoka priklauso nuo palūkanų, mokamų už paimtą paskolą.
 Gyvybės rizikos draudimas su vienkartine įmoka. Tai galimybė vieną kartą sumokėti draudimo įmoką ir visą draudimo laikotarpį turėti draudimo apsaugą.
 Dviejų asmenų gyvybės rizikos draudimas. Viena sutartimi galima drausti du asmenis, dažniausiai sutuoktinius. Draudimo suma išmokama tik vieną kartą bet kuriam apdraustajam mirus.
Draudimo suma ir trukmė
Draudimo sumos ir įmokos skaičiuojamos eurais. Taip klientai apsaugomi nuo galimo lito nuvertėjimo.
Draudimo sumą ir trukmę draudėjas pasirenka pats. Dažniausiai draudimo suma yra lygi suteikiamos paskolos sumai arba apdraudžiamojo dar negrąžintai paskolos daliai. Minimali draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 1500 eurų, o maksimali draudimo suma neribojama.
Minimali gyvybės rizikos draudimo trukmė – 1 metai. Maksimalus sutarties terminas ribojamas draudėjo amžiumi – draudžiamas asmuo draudimo termino pabaigoje turi būti ne vyresnis nei 75 metų.
Draudimo įmokų dydis priklauso nuo apdraudžiamo asmens lyties, amžiaus, draudimo sumos ir trukmės. Įmokos mokamos litais. Draudėjas moka vienkartinę įmoką arba metines įmokas. Metines įmokas galima mokėti ir dalimis.

Gyvybės rizikos draudimo privalumai
Lankstumas:
 teises pagal draudimo sutartį galite perleisti arba įkeisti;
 galite pasirinkti ir pakeisti naudos gavėją;
 galite keisti draudimo įmokų dydį ir mokėjimo dažnumą;
 galite keisti draudimo sumą;
 į draudimo sutartį galite įtraukti papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir kritinių ligų draudimą.
Racionalumas:
 padengiami galimi finansiniai įsipareigojimai (pvz.: imant paskolą);
 draudimo išmokos didinamos iš draudimo bendrovės pelno;
 Jūs apsaugoti nuo lito nuvertėjimo, nes draudimo sumos fiksuojamos eurais.2.5 Metinė ataskaita
Pernai ERGO draudimo grupės Lietuvoje bendrovių gyvybės ir negyvybės draudimo įmokos didėjo dvigubai, taip pat sėkminga buvo įmonių investicinė veikla.
2002 m. ERGO grupė Lietuvoje pasirašė 147,9 mln. litų draudimo įmokų. Pagal tiesioginio draudimo įmokas “ERGO Lietuva” ūgtelėjo dvigubai – pernai jų pasirašyta 109% daugiau. 2001 m. įmonė pasirašė 40,9 mln. Lt, o pernai – 85,5 mln. Lt tiesioginių įmokų.

Pasirašytų draudimo įmokų augimas
3. paveikslėlis

2002 m. “ERGO Lietuva” uždirbo 301 063 Lt pelno. Įstatinis kapitalas buvo padidintas 250 000 Lt. Perkeltų įmokų techninių atidėjinių įmonė sukaupė 43% daugiau nei pernai.
Susijungus bendrovėms “ERGO Lietuva” ir “Preventa”, bendras sutarčių skaičius padidėjo nuo 64 tūkstančių užpernai iki 409 tūkstančių sutarčių 2002 m. Išsiplėtė nuosavas pardavimų tinklas – šiandien “ERGO Lietuva” atstovybės veikia 43 miestuose, o regioniniai centrai – aštuoniuose. Darbuotojų pagausėjo nuo 80 iki 496.

“ERGO Lietuva”darbo vietų augimas
4. paveikslėlis

Nepaisant pasaulinių finansų rinkų nuosmukio, itin sėkminga buvo “ERGO Lietuvos” investicinė veikla. Bendrovė pasirinko konservatyvią investavimo politiką ir praėjusiais metais investicinės veiklos rezultatas buvo 13% didesnis nei 2001 m. Pajamos iš investicinės veiklos pernai siekė 4,2 mln. Lt (tuo tarpu 2001 m. – 3,7 mln. Lt.) Bendrovė nuosekliai laikėsi konservatyvios investicijų politikos, buvo investuojama į Lietuvos vyriausybės vertybinius popierius, nekilnojamąjį turtą bei banko depozitus.
“ERGO Lietuva gyvybės draudimas” tapo pirmaujančia bendrove šalies gyvybės draudimo rinkoje pagal 2002 metais surinktas naujas įmokas bei pagal pensinio draudimo apimtis

Praėjusiais metais bendrovė pasirašė naujų sutarčių už 15,4 mln. litų, tai lėmė gyvybės draudimo rinkos lyderės pozicijas. “ERGO Lietuva gyvybės draudimas” užėmė 33 proc. šalies gyvybės draudimo rinkos pagal naujai pasirašytas sutartis. Bendrai įmonės pasirašytų įmokų suma siekia 29,4 mln. Lt. (2001 m. pasirašytų gyvybės draudimo įmokų suma buvo beveik 14,9 mln. Lt).

Rinkos dalis kurią užima “ERGO Lietuva”
5. paveikslėlis

Audituotais duomenimis bendrovės “ERGO Lietuva gyvybės draudimas” pelnas pernai sudarė beveik 530 tūkst. litų. Per 2002 metus dvigubai – iki 36 mln. litų – išaugo techniniai atidėjimai, investicijų portfelis padidėjo iki 42,5 mln. litų.
UAB “ERGO Lietuva gyvybės draudimas” klientams priskaičiavo 7 proc. perviršį – iš jų 4 proc. numatyti kaupiamosiose sutartyse, o 3 proc. gauti iš sėkmingos investicinės ir kitos veiklos. Iš viso bendrovės klientai už pernai metus gaus 1,7 mln. Lt. perviršio.Išvados
Apžvlegus visą medžiagą, galima padaryti išvadą, kad “ Ergo Lietuva” draudimo bendrovė yra klestinti įmonė. Ji sudaro, net 33 % rinkos dalies tarp draudimo bendrovių, ir yra viena iš pirmaujančių. Tai, kad įmonė plečiasi įrodo vis didėjantis darbo vietų skaičius.
Ši draudimo bendrovė nelinkusi labai rizikuoti, ir investuoja į valstybės vertybinius popierius, banko depozitus, bei nakilnojamą turtą. Tai įmonei atnešė net 13% pelno padidėjimą.
„ERGO Lietuva“ savo kleinatms gali pasiūlyti pakankamai paltų gyvybės draudimpo paslaugų spektrą. Tai:
• Gyvybės rizikos draudimas
• Pensiinis draudimas
• Studijų draudimas
• Kaupiamasis gyvybės draudimasLiteratūra
www.ergo.lt/
„Draudimas Lietuvoje“, 2002 m. Apžvalga, parengta VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS

Leave a Comment