biudžetinė apskaita ir analizė

1 Užduotis

Valstybės iždas ir jo funkcijosBiudžeto apskaitos objektai

VALSTYBĖS IŽDAS IR JO FUNKCIJOS

Lietuvos respublikos VALSTYBĖS IŽDO ĮSTATYMAS priimtas 1994 m. gruodžio 20 d. Nr.I-712 (Nauja įstatymo redakcija: Nr.VIII-1110, 99.03.30, Žin., 1999, Nr.33-945 (99.04.14)) Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės iždo (toliau – Valstybės iždas) turinį, Valstybės iždo sąskaitos atidarymo, įmokų į Valstybės iždo sąskaitą ir išmokų iš jos atlikimo tvarką, Valstybės iždo bendrosios sistemos paskirtį, valdymą, funkcijas bei jų įgyvendinimą, valstybės pinigų fondų steigimą ir steigėjų bei valdytojų pareigas ir atsakomybę, valstybės biudžeto asignavimų pervedimo į valstybės pinigų fondus tvarką.Šiuo įstatymu privalo vadovautis visos ministerijos, departamentai, kitos valstybės įstaigos ir organizacijos, bankai, visi valstybės biudžeto piniginius išteklius bei kitus valstybės piniginius išteklius kaupiantys ir naudojantys ūkio subjektai, kiek tai susiję su Valstybės iždo bendrosios sistemos funkcijų įgyvendinimu.Šio įstatymo nuostatos netaikomos savivaldybių biudžetams, savivaldybių įsteigtiems pinigų fondams ir kitiems savivaldybių piniginiams ištekliams, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Valstybės iždas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos valdoma sąskaita banke (toliau – Valstybės iždo sąskaita), kurioje laikomi valstybės piniginiai ištekliai.Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įsteigta ir veikianti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri verčiasi komercine, ūkine, finansine, profesine veikla.Valstybės piniginiai ištekliai – valstybės biudžeto, valstybės pinigų fondų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, piniginiai ištekliai bei piniginiai ištekliai, kuriuos valstybė įstatymų nustatyta tvarka yra gavusi, pasiskolinusi, paskolinusi ar kitaip investavusi.Laikinai laisvi valstybės piniginiai ištekliai – Valstybės iždo sąskaitoje esantys valstybės piniginiai ištekliai, kurie tam tikrą laiką tais pačiais biudžetiniais metais yra pertekliniai Lietuvos Respublikos įstatymu patvirtintame tų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytoms valstybės reikmėms finansuoti ir visiems su Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo įgyvendinimu atsirandantiems valstybės turtiniams įsipareigojimams vykdyti.

Valstybės pinigų fondai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos sukauptos lėšos, naudojamos šių fondų veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.Valstybės iždo procedūros – veiksmai, kuriuos atliekant kaupiami Valstybės iždo sąskaitoje ir iš jos išduodami valstybės piniginiai ištekliai, tvarkoma šių išteklių kaupimo ir išdavimo apskaita, rengiama bei pateikiama atskaitomybė ir vykdomas vidaus auditas.Teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų pajamų surenkamosios (depozitinės) sąskaitos – šių institucijų sąskaitos banke, į kurias fiziniai ir juridiniai asmenys sumoka biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas bei rinkliavas ir iš kurių šios surinktos lėšos pervedamos į Valstybės iždo sąskaitą ar kitas sąskaitas, jeigu tai nustatyta kituose įstatymuose.Valstybės iždo bendroji sistema – sistema, kuri apima Valstybės iždą ir sistemas, leidžiančias tvarkyti valstybės finansinius reikalus: kaupti Valstybės iždo sąskaitoje valstybės piniginius išteklius ir juos išduoti, tvarkyti šių veiksmų apskaitą, rengti bei pateikti atskaitomybę apie šiuos veiksmus, atlikti vidaus auditą, valdyti valstybės skolą, prognozuoti valstybės piniginių išteklių srautus, investuoti laikinai laisvus valstybės piniginius išteklius.Valstybės iždo bendrosios sistemos veikla – Valstybės iždo procedūrų ir Valstybės iždo bendrosios sistemos funkcijų įgyvendinimas. Valstybės piniginiai ištekliai laikomi Lietuvos banke atidarytoje Valstybės iždo sąskaitoje, jei atitinkami įstatymai nenustato kitaip jų sudaryti ir naudoti. Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos fiskalinis tarpininkas, vykdantis veiklą, susijusią su Valstybės iždo sąskaitos aptarnavimu. Valstybės iždo bendrosios sistemos paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų valstybės piniginių išteklių valdymą bei šių išteklių naudojimą įstatymų nustatytiems reikalams finansuoti.Valstybės iždo bendrąją sistemą valdo ir už valstybės finansinių reikalų tvarkymą atsako Lietuvos Respublikos finansų ministerija, vadovaudamasi šios sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Valstybės iždo bendrosios sistemos funkcijos yra šios:

1. valstybės piniginių išteklių valdymas;2. valstybės piniginių išteklių kaupimas Valstybės iždo sąskaitoje, lėšų, esančių šioje sąskaitoje, išdavimas, šių procesų apskaita ir vidaus auditas, lėšų išsaugojimas ir racionalus naudojimas Valstybės iždo procedūrų metu;3. valstybės turtinių įsipareigojimų ir valstybės skolos valdymas;4. valstybės vardu sudaromų finansinių sandorių apskaita;5. informacijos ir atskaitomybės apie valstybės piniginių išteklių sukaupimą ir išdavimą rengimas bei teikimas nustatyta tvarka;6. valstybės piniginių išteklių srautų prognozavimas;7. laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimas.

Valstybės iždo bendrosios sistemos funkcijų įgyvendinimą reglamentuoja Biudžetinės sandaros, Valstybės skolos, Mokesčių administravimo, Biudžetinių įstaigų, Valstybės kontrolės, kiti ir šis įstatymai, kiti teisės aktai, jei juose nustatyta Valstybės iždo bendrosios sistemos funkcijų įgyvendinimo tvarka.Finansų ministras, vadovaudamasis šio straipsnio 1 dalyje nurodytais įstatymais ir kitais teisės aktais bei Vyriausybės patvirtintais valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetais, nustato valstybės piniginių išteklių valdymo, jų kaupimo Valstybės iždo sąskaitoje, lėšų, esančių šioje sąskaitoje, išdavimo, šių procesų apskaitos ir vidaus audito, valstybės vardu sudaromų finansinių sandorių bei valstybės turtinių įsipareigojimų apskaitos, informacijos ir atskaitomybės apie valstybės piniginių išteklių sukaupimą ir išdavimą rengimo bei teikimo, valstybės piniginių išteklių srautų prognozavimo tvarką.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 898 žodžiai iš 1769 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?