BANKŲ DRAUDIMO PASLAUGŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ

TURINYS

ĮVADAS 31. DRAUDIMO VEIKLA IR SITUACIJA LIETUVOJE 41.1. Draudimo veikla 41.2. Lietuvos draudimo rinka 51.3. Gyvybės draudimo rinka 72. BANKUOSE ĮSTEIGTOS DRAUDIMO BENDROVĖS 92.1. Hansa gyvybės draudimas 102.2. SEB VB gyvybės draudimas 112.3. Sampo gyvybės draudimas 113. BANKO DRAUDIMO PASLAUGŲ ANALIZĖ 133.1. Vaikų draudimas 133.2. Investicinis gyvybės draudimas 153.3. Kaupiamasis gyvybės draudimas 18IŠVADOS 21LITERATŪRA 22PRIEDAI 23ĮVADASDraudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo susiję su nemažais pavojais. Tai ir buvo prielaidos atsirasti draudiminei veiklai. Ilgainiui buvo pastebėta, kad draudimo veikla gali būti ir neblogą pelną duodantis verslas. Tačiau laikui bėgant augo ir draudimo kompanijų skaičius, todėl formuojantis draudiminei rinkai kompanijos buvo priverstos siūlyti naujus draudimo produktus, mažinti draudimo paslaugų kainas bei pritraukti kuo daugiau naujų vartotojų.Drausdamiesi žmonės siekė ne tik apsaugoti savo turtą, bet ir garantuoti kokia nors kompensacija gyvybės netekimo atveju. Nors gyvybės draudimo užuomazgų jau aptinkame ir Senovės Romoje, tačiau paskutiniaisiais dešimtmečiais jis įgavo ypač didelę reikšmę. Šiuo metu nemažai tiek Lietuvos tiek pasaulio draudimo bendrovių teikia įvairiausias gyvybės draudimo paslaugas.Šiame darbe bus stengiamasi apžvelgti Lietuvos draudimo rinką bei išsiaiškinti, kokias gyvybės draudimo paslaugas siūlo prie bankų įsteigtos gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje. Taip pat bus išanalizuotos populiariausios draudimo paslaugos didžiausiose bankų draudimo bendrovėse bei pateikti pasiūlymai, kurioje bendrovėje ir kokiomis sąlygomis geriausiai draustis vienokiu ar kitokiu gyvybės draudimu. Kadangi Lietuvoje yra tik trys prie bankų įsteigtos gyvybės draudimo bendrovės (Hansa gyvybės draudimas, SEB VB gyvybės draudimas ir Sampo gyvybės draudimas), tai ir bus analizuojamos trys populiariausios draudimo paslaugos (Vaiko draudimas, investicinis gyvybės draudimas ir kaupiamasis gyvybės draudimas), kuris ir siūlo šios bendrovės.Šioje analizėje yra naudojama Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos informacija, taip pat gyvybės draudimo bendrovių informacija apie siūlomas paslaugas bei pagrindinę svarbą analizei turi bendrovių gyvybės draudimo skaičiuoklės.1. DRAUDIMO VEIKLA IR SITUACIJA LIETUVOJEVisais žmogaus gyvenimo ir veiklos periodais labai didelę reikšmę turi baimės jausmas, siekimas būti saugiu, apsaugoti savo artimuosius, savo turtą. Jau nuo labai senų laikų žmonės savo saugumo padidinimui, galimų rizikų sumažinimui ėmė taikyti įvairius draudimo elementus ir formas. Draudimas turi labai didelę ir įvairiapusę reikšmę. Pirmiausia netikrumo dėl ateities ir tuo pačiu užslėptos baimės jausmą jis leidžia pakeisti užtikrintumo ir saugumo jausmu. Įvykus draudimo sutartyje numatytam įvykiui, yra sušvelninamas dėl jo atsiradęs poreikis. Nuo šio poreikio patenkinimo atskirais atvejais, sakysime, įvykus nelaimingam atsitikimui, priklauso ne tik nelaimės ištiktojo, bet ir aplinkinių likimas. Draudimas teikia ne tik saugumo jausmą dėl galimų nelaimių, bet gali tarnauti ir kaip efektyvi taupymo forma.Ekonominiu požiūriu draudimas yra būtinas šalies vidaus vystymosi ir klestėjimo sąlyga. Šiandien apie šalies išsivystymo lygį daug pasako jos draudimo rinka. Draudimo situacijai įvertinti dažniausiai yra naudojami draudimo tankio, t.y. draudimo įmokų sumos, tenkančios vienam šalies gyventojui, ir draudimo prasiskverbimo, t.y. šalies mastu surinktos draudimo įmokų sumos dalis nacionaliniame produkte, rodikliai. Pagal šiuos rodiklius Lietuva atsilieka ne tik nuo pažangios ekonomikos išsivysčiusių šaliu, bet ir nuo kaimyninių Baltijos valstybių. Turbūt dar laukia palyginti ilgas laikotarpis, kol pagal draudimo rodiklius Lietuva priartės prie Vakarų Europos lygio. Tačiau draudimo veiklos suaktyvėjimas, jo svarbos geresnis supratimas yra pakankamai žymūs. Surenkamų draudimo įmokų apimtys labai padidėjo priėmus pensijų fondų bei privalomojo transporto priemonių civilinės atsakomybės įstatymus.

(J. Čepinskas, 1999)1.1. Draudimo veiklaDraudimo veikla yra draudiminės apsaugos sukūrimo rezultatas. Teorijoje draudimo veikla yra apibrėžiama kaip veiklos, susijusios su rizika, veiklos, susijusios su kapitalo kaupimu ir atpalaidavimu, bei veiklos, susijusios su paslaugų teikimo visuma. Draudimo veikla gali būti skirstoma pagal įvairius požymius. Tačiau draudimo teorijoje yra numatytas toks draudimo veikslo skirstymas: • Skirstymas į draudimo į šakas bei grupes. Yra išskiriamos dvi, o būtent gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakos. Kiekviena draudimo šaka priklausomai nuo rizikos yra skirstoma į atskiras draudimo grupes.• Skirstant draudimo veiklą draudžiamo objekto pagrindu, yra išskiriamas asmens draudimas, turto draudimas, finansinių nuostolių draudimas.• Pagal draudimo sutarties galiojimo laiką. Pagal tai, ar tarp draudimo ir draudėjo yra pasirašoma ilgalaikė ar trumpalaikė draudimo sutartis, yra išskiriamas ilgalaikis arba trumpalaikis draudimas.• Draudimas sumai ir nuostolių draudimas. Draudimo veikla gali būti skirstoma ir pagal draudimo kompensacijos nustatymo būdą.• Valstybinis ir privatus draudimas. Draudimo veikla yra skirstoma pagal tai, kas yra šios veiklos vykdytojas bei atsakomybės už įsipareigojimus nešėjas. Valstybinio draudimo atvejų, draudimo veiklos nešėja yra valstybė, o privataus draudimo atveju – privatūs asmenys ar jų grupės.• Vienetinis ir kolektyvinis draudimas. Draudimo veiklos skirstymas priklauso nuo viena sutartimi draudžiamų daiktų ar asmenų skaičiaus.• Vienaskaitinis ir daugiskaitinis draudimas. Draudimo veiklos skirstymas priklauso nuo viena sutartimi draudžiamų skirtingų rizikų, susijusių su vienu asmeniu ar daiktu, skaičiaus. Vienaskaitinio draudimo metu yra draudžiama tik nuo vienos rizikos. Daugiskaitinio draudimo atveju yra draudžiama nuo daugiau nei vienos tą patį daiktą ar asmenį veikiančios rizikos.• Savanoriškas ir privalomas draudimas. Draudimo veiklos skirstymas priklauso nuo to, ar tam tikrų rizikų yra priverstinis ar pasirenkamas savo noru. Privalomojo draudimo rūšys yra nustatytos įstatymais bei teisinėmis normomis. Savanoriškas draudimas yra vykdomas draudėjo ir draudimo įmonės susitarimu.• Nuosavas ir svetimas draudimas. Skirstymas vyksta atsižvelgiant į tai, kam priklauso draudžiamas objektas.(J. Čepinskas, 1999)1.2. Lietuvos draudimo rinkaPaskutiniais Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos duomenimis draudimo veiklą Lietuvoje vykdė 28 įmonės: 9 – gyvybės, 19 – ne gyvybės (iš jų 3 – kredito) draudimo įmonių. Pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos bruožai yra tokie, kad ši rinka sparčiai vystosi ir turi didelį augimo potencialą. Taip pat dominuoja ne gyvybės draudimas. Draudimo rinka pasižymi tuo, kad vyrauja transporto ir turto draudimas ne gyvybės draudimo rinkoje bei kaupiamasis draudimas su garantuota palūkanų norma gyvybės draudimo rinkoje. Taip pat ši rinka yra labai koncentruota, tačiau su pastovia koncentracijos mažėjimo tendencija. Daugiausiai draudimo kompanijų Lietuvoje yra užsienio kapitalo, todėl įmonės turi aukštą arba vidutinį mokumo koeficientą.Paskutiniais metais Lietuvos draudimo įmonių draudimo sumos padidėjo iki 100 000 eurų turtiniams nuostoliams ir iki 500 000 eurų žaloms asmeniui bei transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo apsaugos išplėtė visoje Europos Sąjungos teritorijoje. 2004 metais išliko pastarųjų metų Lietuvos draudimo rinkos tendencijos – draudimo rinka toliau augo. Per 2004 metus pasirašyta 930,2 mln. litų draudimo įmokų (11,6 proc. daugiau nei per 2003 metus), apmokėta 310,8 mln. litų žalų (5,7 proc. mažiau nei per 2003 metus). Per metus vienam Lietuvos gyventojui teko 269 litai pasirašytų draudimo įmokų: gyvybės draudimo rinkoje – 68 litai, ne gyvybės draudimo rinkoje – 201 litas (2003 metais atitinkamai – 241, 62 ir 179 litai). (žr. 1 paveiklas).

1 pav. Pasirašytos draudimo įmokos ir apmokėtos žalos, mln. Lt

Lietuvos draudimo rinkoje, priešingai nei įprasta pasaulyje, dominuoja ne gyvybės draudimo veikla – pasirašytos draudimo įmokos 2004 metais sudarė 74,7 proc. visų pasirašytų įmokų. Gyvybės draudimo – 25,3 proc. (žr. 2 paveikslas)

2 pav. Draudimo šakų pasiskirstymas pagal pasirašytas įmokas

Nors Lietuvos draudimo rinka vis dar labai koncentruota, tačiau koncentracija mažėja. 2004 metais. Trys didžiausios ne gyvybės draudimo veiklą vykdančios draudimo įmonės pasirašė 54,2 proc. ne gyvybės draudimo įmokų (per metus sumažėjo 3,9 proc. punktais). AB „Lietuvos draudimas“ – 30,0 proc., UAB „ERGO Lietuva“ – 13,8 proc. Ir UAB DK „PZU Lietuva“ – 10,4 proc. Taip pat 3 didžiausios gyvybės draudimo įmonės – 73,5 proc. gyvybės draudimo įmokų (per metus sumažėjo 2,3 proc. punktais). UAB „Hansa gyvybės draudimas“ – 38,5 proc., UAB „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“ – 17,7 proc. ir UAB „SEB VB gyvybės draudimas“ – 17,3 proc.Draudimo įmonių pateiktais duomenimis, per 2004 metus įmonės uždirbo 0,4 mln. litų pelno. Ne gyvybės draudimo įmonių bendras ataskaitinio laikotarpio rezultatas buvo 3,0 mln. litų nuostolis (2003 metais – 56,4 mln. litų pelnas). Gyvybės draudimo įmonių bendras ataskaitinio laikotarpio rezultatas buvo 3,4 mln. litų pelnas (2003 metais – 1,8 mln. litų nuostolis). Pelningai dirbo 8 iš 19 ne gyvybės draudimo įmonių ir 3 iš 9 gyvybės draudimo įmonių.(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, 2005)1.3. Gyvybės draudimo rinka2004 metais draudimo veiklą vykdė 9 gyvybės draudimo įmonės ir jau treji metai šis skaičius nekinta. 2004 metais sudarytų gyvybės draudimo sutarčių skaičius, palyginti su 2003 metais, kai buvo sudaryta 24,3 tūkst. sutarčių, išaugo daugiau nei 24 proc. iki 30,2 tūkstančių. Per 2004 metus draudimo įmonės pasirašė 234,9 mln. litų gyvybės draudimo įmokų, 10,1 proc. daugiau nei per 2003 metus. Tačiau gyvybės draudimo rinkos augimas 2004 metais sulėtėjo. (žr. 3 paveikslas)

3 pav. Pasirašytos gyvybės draudimo įmokos, mln. Lt

Gyvybės draudimo įmonių valdomas investicijų portfelis per 2004 metus padidėjo 55,9 proc. iki 540,1 mln. litų. Investicijos sudarė 90,7 proc. gyvybės draudimo įmonių turto struktūroje. (žr. 4 paveikslas).

4 pav. Gyvybės draudimo įmonių investicijų portfelio dinamika, mln. Lt

Didžiausią investicinio portfelio dalį sudaro investicijos į vyriausybės ir savivaldybės vertybinius popierius – 76,7 proc. (2003 metais – 85,8 proc.) ir į investicinių kintamo kapitalobendrovių vertybinius popierius 9,6 proc. (2003 metais – 5,6 proc.). (žr. 5 paveikslas).

5 pav. Gyvybės draudimo įmonių investicijų portfelio struktūra, proc., 2004 m. gruodžio 31 d.(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, 2005)2. BANKUOSE ĮSTEIGTOS DRAUDIMO BENDROVĖSBankuose įsteigtos draudimo bendrovės vykdo draudiminę veikla susijusia su gyvybės draudimu. Lietuvoje yra tik trys bankuose įsteigtos draudimo bendrovės, tai : UAB „Hansa gyvybės draudimas“, UAB „SEB VB gyvybės draudimas“ bei AB „Sampo gyvybės draudimas“. Tačiau gyvybės draudimo rinkoje yra ir daugiau bendrovių, o iš viso 9 bendrovės Lietuvoje užsiiminėjančios gyvybės draudimo veikla. Bendrovių pasiskirstymas rinkoje pavaizduotas 6-ame paveiksle.

6 pav. Gyvybės draudimo bendrovių užimama rinkos dalis Lietuvoje (pagal pasirašytas įmokas, 2005 kovas)

Kaip matome iš paveikslo, didžiausia gyvybės draudimo dalį rinkoje užima bankuose įsteigtos bendrovės, tai sudaro net 65% visos gyvybės draudimo rinkos. Rinkos lydere yra UAB „Hansa gyvybės draudimas“. Antroje vietoje yra UAB „SEB VB gyvybės draudimas“. Sampo gyvybės draudimas užima mažiausia rinkos dalį iš visų bankuose įsteigtų gyvybės draudimo bendrovių.Kaip jau minėjau, tai gyvybės draudimo rinka Lietuvoje vis auga, šis augimas gali būti susietas ir su mokesčių lengvatomis. Apsidraudę gyvybės draudimu, gyventojai gali susigrąžinti iki 33% sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata, t.y. pasibaigus kalendoriniams metams, draudėjas turi teisę susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį (15% arba 33%) nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Pajamų mokesčio lengvata taikoma gyvybės draudimo įmokų sumai, neviršijančiai 25% asmens apmokestinamųjų pajamų. Pajamų mokesčio lengvata gali pasinaudoti visi Lietuvos gyventojai, sudarę gyvybės draudimo sutartis ir/arba mokantys draudimo įmokas savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų naudai, kai sutartyje naudos gavėju draudimo sutarties laikotarpio pabaigoje nurodytas pats gyventojas, sutuoktinis arba nepilnametis vaikas.

(Hansa gyvybės draudimas, 2005)2.1. Hansa gyvybės draudimas“Hansa gyvybės draudimas” yra “Hansabanko” įmonių grupės Lietuvoje dalis. “Hansabankas” yra didžiausios Baltijos šalyse finansinių paslaugų grupės, kurios strateginis investuotojas yra Švedijos “Swedbank”, dalis. Pagrindinis akcininkas yra AB “Hansabankas” turintys 100% akcijų.1997 metais įsteigta įmonė UAB “Lietuvos draudimo” gyvybės draudimas. Šios bendrovės visas akcijas 2003 metų pabaigoje įsigijo AB „Hansabankas“ įmonės akcijų už 63,5 mln. litų. 2004 metais buvo nutarta gyvybės draudimo bendrovės “Lietuvos draudimo” gyvybės draudimas pavadinimą pakeisti į naują pavadinimą “Hansa gyvybės draudimas”. Hansa gyvybės draudimas sėkmingai dirba jau aštuonerius metus. Bendra pasirašytų įmokų dalis auga kiekvienais metais, pelnas atitinkamai svyruoja tarp 1 ir 3 mln. Lt. (žr. 1 lentelė). “Hansa gyvybės draudimas” jau 7 metus iš eilės dalį savo investicinių pajamų skiria savo klientams. Per šį laikotarpį jiems papildomai skirta daugiau kaip 10 mln. Lt. 1 lentelėHansa gyvybės draudimo bendra pasirašytų įmokų suma ir pelnas 2000-2005 metų laikotarpiuMetai Bendra pasirašytų įmokų suma, Lt Pelnas (Nuostolis), Lt2005 108 782 176 2 869 4872004 90 316 172 8 968 3672003 85 401 684 2 248 9932002 59 007 714 1 802 9882001 39 658 221 2 203 0322000 30 226 126 2 295 158

UAB „Hansa gyvybės draudimas“ teikia vaiko investicinio draudimo, kompleksinio gyvybės draudimo, investicinio gyvybės draudimo, studijų draudimo, pensijų kaupimo bei kitas draudimo paslaugas. (Hansa gyvybės draudimas, 2005; „FILLIX“ draudimo brokeris, 2005; Draudimas, 2005)2.2. SEB VB gyvybės draudimasViena iš didžiausių šalies gyvybės draudimo bendrovių SEB VB gyvybės draudimas yra investicinio gyvybės draudimo lyderė Lietuvoje. Ši bendrovė siūlo visas pagrindines rinkoje egzistuojančias gyvybės draudimo, draudimo nuo kritinių ligų ir sveikatos draudimo paslaugas. Jos teikiamos visuose SEB Vilniaus banko filialuose ir klientų aptarnavimo skyriuose.SEB VB gyvybės draudimas glaudžiai bendradarbiauja su SEB grupės gyvybės draudimo įmone SEB Trygg Liv. Pagrindinis akcininkas yra AB „SEB Vilniaus bankas“, valdantis 100% akcijų. Ši bendrovė buvo įkurta 1999 metais. Tačiau ne visais metais dirbo sėkmingai. Nors bendra pasirašytų įmokų suma augo, tačiau kai kuriais metais buvo gauti ir nuostoliai. (žr. 2 lentelė). Bendra pasirašytų įmokų sumos augimo tendencija gali būti siejama su tuo, kad pastoviai auga gyvybės draudimo rinka ir daugėja ne tik žmonių besidraudžiančių gyvybės draudimu, bet ir didėja pačios draudimo sumos. 2 lentelėSEB VB gyvybės draudimo bendra pasirašytų įmokų suma ir pelnas 2000-2004 metų laikotarpiuMetai Bendra pasirašytų įmokų suma, Lt Pelnas (Nuostolis), Lt2004 40 683 553 3 701 5582003 37 141 818 1 512 8992002 18 527 628 (3 496 750)2001 9 858 217 644 3572000 3 142 740 (100 676)

(SEB VB gyvybės draudimas, 2005; „FILLIX“ draudimo brokeris, 2005; Draudimas, 2005)2.3. Sampo gyvybės draudimasAB Sampo gyvybės draudimas tęsia skandinavišką gyvybės draudimo tradiciją. Bendrovė priklauso Sampo grupei – pirmaujančiai finansinių paslaugų grupei Suomijoje, aktyviai stiprinančiai savo pozicijas Baltijos šalyse.Draudimo veiklos licencija AB Sampo gyvybės draudimas (ankstesnis pavadinimas UAB “Sampo gyvybės draudimas”) buvo išduota ir bendrovė įregistruota 2000 metų pabaigoje. Į šią bendrovę akcininkai investavo 10 mln. litų. Visas bendrovės akcijų paketas priklauso Sampo Life Insurance Company Ltd.

3 lentelėSampo gyvybės draudimo bendra pasirašytų įmokų suma ir pelnas 2000-2003 metų laikotarpiuMetai Bendra pasirašytų įmokų suma, Lt Pelnas (Nuostolis), Lt2003 12 676 586 453 4052002 4 869 650 (465 923)2001 660 927 448 1492000 — 8 129

Nors Sampo gyvybės draudimas rinkoje užima tik penktą vietą, tačiau kiekvienais metais bendrovės metinių įmokų suma auga sparčiau nei, kad auga rinka. Bendrovė per 2004-uosius metus pasirašė įmokų už 16,1 mln. litų – t.y. net 27 proc. daugiau nei 2003 metais, tuo tarpu visa Lietuvos gyvybės draudimo rinka per 2004 metus išaugo 9,6 proc. Prie pasirašytų draudimo įmokų didėjimo daug prisidėjo bendradarbiavimas su draudimo brokerių bendrovėmis. (žr. 3 lentelė)

AB Sampo gyvybės draudimas siūlo visą draudimo paslaugų spektrą: nuo gyvybės rizikos draudimo sutarčių iki investicinio draudimo schemų. Sudarantiems bet kurio tipo gyvybės draudimo sutartį bendrovė siūlo papildomo draudimo paslaugas. Papildomo draudimo sąlygos garantuoja draudimo išmokas susirgus kritine liga, patyrus traumą, invalidumo atveju.(Sampo gyvybės draudimas, 2005; „FILLIX“ draudimo brokeris, 2005; Draudimas, 2005)3. BANKO DRAUDIMO PASLAUGŲ ANALIZĖŽmogaus gyvybė neįkainojama, ir joks draudimas niekada jos neatstos. Tačiau net ir po skaudžiausių nelaimių artimųjų gyvenimas tęsiasi, auga ir mokosi vaikai. Žinoma, jų ateičiai užtikrinti pakaktų ir solidžios sumelės banke, bet gyvybės draudimo esmė kitokia — apdraustajam mirus, išmokama visa draudimo suma net ir tuo atveju, jeigu buvo sumokėta tik viena draudimo įmoka.Gyvybės draudimas gali būti dviejų rūšių: tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas su garantuotomis palūkanomis ir kaupiamasis investicinis gyvybės draudimas, kai palūkanų norma yra prognozuojama ir investavimo riziką prisiima pats draudėjas.Visos bankuose įsteigtos draudimo bendrovės siūlo platų paslaugų spektrą. Populiariausios yra vaiko draudimas, gyvybės draudimas ir investicinis draudimas. Šioje dalyje bus stengiamasis išanalizuoti ir pateikti geriausią gyvybės draudimo variantą, kuri bendrovė siūlo geriausias sąlygas ir didžiausią naudą. Kadangi Lietuvoje yra tik trys bankuose įsteigtos draudimo bendrovės, tai būtent jų trys populiariausios paslaugos ir bus lyginamos ir analizuojamos.(Draudimas, 2005)3.1. Vaikų draudimasVaikų draudimas – tai ilgalaikio kaupimo būdas, skirtas tėvams, seneliams, krikšto tėvams, dėdėms ir tetoms, kurie jau dabar nori išskirtinai pasirūpinti mažųjų ateitimi. Investicinis vaikų gyvybės draudimas skirtas vaikams iki 18 metų. Sudarant sutartį galima pasirinkti, ar tik kaupti lėšas vaiko ateičiai ar kartu apdrausti vaiko gyvybę draudimu nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų. Vaikus drausti naudinga, tuo, kad sutarties galiojimo pabaigoje vaikas kartu su palūkanomis gaus visas sukauptas lėšas, kurias galės leisti savo nuožiūra, – tai puiki finansinė parama jaunam žmogui, pradedančiam savarankišką gyvenimą. Taip pat vaikų draudimas – tai ne tik investicija į vaiko ateitį. Augdami mažyliai trokšta pažinti pasaulį ir kartais net rūpestinga priežiūra negali apsaugoti jų nuo bėdų. Apdraustiems vaikams suteikiama draudiminė apsauga nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų. Kadangi valstybė skatina drausti gyvybę, todėl tuo pačiu metu galima ne tik pasirūpinti vaiko ateitimi, bet ir turėti galimybę susigrąžinti iki 33 proc. pajamų mokesčio.Kiekvienoje banke įsteigtoje draudimo bendrovėje vaiko draudimo sąlygos yra vienodos. Nes visur yra ne tik kaupiama suma vaiko ateičiai, bet ir garantuojamas draudimas nuo nelaimintų atsitikimų.Kiekvieno banko draudimo bendrovė drausdama vaikus, leidžia pasirinkti pageidaujamų įmokų sumą (nuo 100 lt), taip pat galima pasirinkti kokiu dažnumu norima mokėti įmokas (mėnesinė, ketvirtinė, pusmetinė, metinė). Visose bankų bendrovėse reikia duomenų apie draudžiamo vaiko amžių. SEB VB gyvybės draudimo ir Sampo gyvybės bendrovės taip pat prašo nurodyti ir vaikų lytį. Analizuojant vaikų draudimą visuose trijose bankų draudimo bendrovėse pastebėta, kad kuo anksčiau vaikas pradedamas drausti tuo daugiau yra sukaupiama pinigų vaiko ateičiai. Taip pat yra pastebėta, kad labiau apsimoka įmokėti didesnes matines draudimo įmokas, nei mažesnes mėnesines įmokas. Tomis pačiomis sąlygomis draudžiant mergaites pasibaigus draudimo laikotarpiui yra gaunama daugiau pinigų nei draudžiant berniukus, šis skirtumas ryškesnis Sampo gyvybės draudimo bendrovėje, SEB VB gyvybės draudimo bendrovėje šis skirtumas minimalus, o Hansa gyvybės draudimas visiškai nekreipia dėmesio į vaiko lytį. (Daugiau informacijos rasite pirmame priede).
Kai įmokų suma yra 100 Lt, o įmokos mokamos kas mėnesį 11 metų, nuo tada kai vaikui sueina 7 metai, tai didžiausią prognozuojamą išperkamąją sumą galima gauti draudžiant vaiką Sampo gyvybės draudimu (žr. 7 pav.). Tačiau jeigu pritaikysime mokesčių lengvatą, tai tada labiausiai apsimoka vaikus drausti SEB VB gyvybės draudime, nes skirtumas tarp prognozuojamos išperkamosios sumos ir sumokėtos sumos bus didžiausias :(SEB VB :13335-8844=4491 Lt, Sampo: 13621-9924=3697 Lt; Hansa: 12905,13-8844=4061,13).

7 pav. Vaikų draudimo prognozuojama išperkamoji suma po 11 metų, kai mokamos mėnesinės įmokos po 100 Lt, nuo tada kai vaikui sukanka 7 metai

Draudžiant vaikus nuo pat gimimo iki jiems sueis 18 metų, prognozuojama išperkamoji suma yra didžiausia Sampo gyvybės draudime, tiek mokant mėnesines 100 Lt įmokas, tiek metines 1200 Lt įmokas. Tačiau pritaikius mokesčių lengvatą, tai geriausia vaikus drausti SEB VB gyvybės draudime, nes skirtumas tarp prognozuojamos išperkamosios sumos ir įmokėtų įmokų yra pats didžiausias, vadinasi ir yra pats naudingiausias (žr. 8 pav.). Antroje vietoje yra Sampo gyvybės draudimas, o trečioje vietoje rinkos lyderis gyvybės draudime Hansa gyvybės draudimas.Taigi, išanalizavus kelis vaikų draudimo variantus, galima sakyti, kad naudingiausia vaikus drausti SEB VB gyvybės draudimo bendrovėje, nes pritaikius mokesčių lengvatas galima gauti didžiausią naudą, kai vaikas sulaukia pilnametystės. Tačiau, jei mokesčių lengvatos nebūtų, geriausiai vaikus būtų drausti Sampo gyvybės draudime, nes prognozuojama išperkamoji suma visais nagrinėtais atvejais yra pati didžiausia. Mažiausia prognozuojamą išperkamąją suma siūlo rinkos lyderis gyvybės draudime Hansa gyvybės draudimas….

8 pav. Skirtumas tarp prognozuojamų išperkamųjų sumų ir įmokėtų įmokų (pritaikius mokesčių lengvatą), kai vaikas yra draudžiamas 18 metų, mokant mėnesines100 Lt įmokas.(Hansa gyvybės draudimas, 2005; Sampo gyvybės draudimas, 2005; SEB VB gyvybės draudimas, 2005)3.2. Investicinis gyvybės draudimasInvesticinis gyvybės draudimas – tai viena populiariausių gyvybės draudimo rūšių ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Šis draudimas skirtas aktyviems, savarankiškiems, pasitikintiems savimi žmonėms. Draudimas unikalus tuo, kad asmuo pats renkatės investavimo strategiją, priklausomai nuo norų, tikslų ir pageidavimų.Tai gana naujas, bet savo lankstumo ir taupymo galimybių dėka sparčiai populiarėjanti draudimo rūšis. Draudėjas pasirenka mėnesinę draudimo įmoką, pageidaujamą draudimo sumą ir įmokų investavimo kryptį. Šiuo atveju galima pasirinkti, ar investuoti į Vyriausybės vertybinius popierius (litais ar valiuta), ar, pavyzdžiui, dalį įmokų investuoti į tarptautinius investicinius fondus (su didesne investicine grąža), kuriems duotas Draudimo priežiūros komisijos leidimas. Draudėjui tenka visas investicinis pelnas, todėl sėkmės atveju draudimo suma gali viršyti gyvybės draudimo sumą.Apdraustojo žūties atveju išmokama gyvybės draudimo suma. Jei ši suma yra mažesnė, išmokama sukaupta suma. Gali būti išmokamos ir abi sumos. Tai priklauso nuo to, kurios kompanijos produktą pasirinksite. Investicinis draudimas leidžia naudotis kaupiamais pinigais draudimo laikotarpio metu, nenutraukiant sutarties(žr. 9 pav.).

9 pav. Investicinio draudimo skaičiuoklė (35 metų vyras, gyvybės draudimo suma – 10000 Lt, draudimo laikotarpis 20 metų, įmokos mėnesinės po 100 Lt)

Investicinis gyvybės draudimas labai priklauso nuo draudėjo amžiaus, lyties, taip pat nuo draudimo laikotarpio, bei įmokų dažnumo bei įmokų sumos. Draudimo bendrovės leidžia pasirinkti įmokos sumą bei įmokos dažnumą, galima pasirinkti ne tik mėnesinę, metinę, pusmetinė ar ketvirtinę įmokas, bet ir vienkartinę įmoka. Taip pat galima pasirinkti gyvybės draudimo sumą bei investavimo kryptis.

Atlikus, trijų bendrovių analizę, pastebėti tokie bendri dalykai, kad ilgesniam laikotarpiui draustis investiciniu draudimu labiau naudinga, taip pat naudingiau draustis viena metine įmoka nei, kad, 12 mėnesinių įmokų. Taip pat kuo didesnė įmoka, tuo didesnė prognozuojama investicinė vertė. Be to, moterų prognozuojama išperkamoji suma, nepriklausomai nuo metų yra didesnė, nei to pačio amžiaus vyrų. Vienas iš ryškiausių investicinio draudimo bruožų yra tas, kad draudžiantis jaunesnio amžiaus prognozuojama investicijų suma yra daug didesnė, nei tam pačiam laikotarpiui draudžiantis vyresnio amžiaus žmonėms (žr. 2 priedą).Investicinis gyvybės draudimas labai priklauso nuo draudimo laikotarpio, kuo didesnis laikotarpis, tuo didesnis atsiperkamumas ir tuo didesne prognozuojama išperkamoji suma. Tačiau visų draudimo bendrovių maksimalus leistinas laikotarpis yra 40 metų. Kaip matome iš 10 grafiko, kad draudžiantis trumpam laikotarpiui skirtumas tarp išperkamųjų sumų, tarp skirtingų bendrovių, yra labai minimalus. Tačiau draudžiantis ilgesniems laikotarpiams, Sampo gyvybės draudimas siūlo daug geresnį variantą. O trumpesniu laikotarpiu iki 10 metų naudingiausia draustis investiciniu draudimu SEB VB gyvybės draudimo bendrovėje. Rinkos lyderis Hansa gyvybės draudimas nesvarbu kokiam laikotarpiui prognozuoja mažesnę išperkamąją sumą. Tačiau investicinio draudimo galutinė suma labai priklauso nuo investicijų grąžos. Vidutinė grąža nuolat svyruoja ir priklauso nuo pasirinktų investavimo krypčių. Svyravimą iš anksto numatyti neįmanoma, todėl pateikiami skaičiavimai yra tik prognozė. Tačiau daugelyje bendrovių skaičiuoklių, langelyje prie investicinės grąžos pateikiamas 6% skaičius, kaip standartas, todėl visuose skaičiavimuose vidutinė metinė grąža imama 6%.

10 pav. Investicinio draudimo palyginimas pagal draudimo laikotarpį (25 metų moteris, draudimo suma 10000 Lt, draudimo įmokos mėnesinės po 100 Lt).

Išanalizavus visas bendrovės taip pat pastebėta, kad Hansa gyvybės draudimas yra daug patrauklesnis, kai trumpesnis laikotarpis (iki 10 metų), tačiau mėnesinė įmoka yra dvigubai didesnė (t.y. 200 Lt). Tada prognozuojama išperkamoji suma, prie tos pačios investicinės grąžos yra didesnė nei kitų… bankų. ( Pvz.: 40 metų vyras, moka kas mėnesį 200 lt draudimo įmokas 10 metų, tai Hansa gyvybės draudimo išperkamoji suma, po 10 metų bus 25773,75 Lt, tuo tarpu SEB VB gyvybės draudime – 24324 Lt, o Sampo – 23909,87 Lt. Taip pat visos prie bankų įsisteigusios draudimo bendrovės siūlo investiciniu gyvybės draudimu draustis keliams dviem asmenims iš karto vienu draudimu. Prognozuojama investicinę suma bus mažesnė nei, kad, draudžiantis vienam, tačiau įvykus draudiminiui įvykiui bet kuriam asmeniui yra sumokama sukaupta arba draudimo suma. Todėl draustis dviem asmenims iš karto daug naudingiau nei, kad, draudžiantis vienam.Taigi, investiciniu gyvybės draudimu trumpesniam laikotarpiui su minimalia mėnesine įmoka naudingiau draustis SEB VB gyvybės draudimo kompanijoje, tačiau ilgesniam laikotarpiui, nepriklausomai ar tai 20 ar 40 metų, naudingiausia draustis Sampo gyvybės draudimo bendrovėje. Hansa gyvybės draudimas siūlo palankiausias sąlygas, kai draudžiamasi bet kokiam laikotarpiui, tačiau didesne mėnesine įmoka nei, kad, minimali 100 Lt įmoka.(Hansa gyvybės draudimas, 2005; Sampo gyvybės draudimas, 2005; SEB VB gyvybės draudimas, 2005; Draudimas, 2005)3.3. Kaupiamasis gyvybės draudimasKaupiamasis gyvybės draudimas – tai viena populiariausių gyvybės draudimo rūšių. Jo esmė – šiandien sudarydami sutartį Jūs tiksliai žinote, kiek pinigų turėsite sukaupę pasibaigus draudimo laikotarpiui.Kaupiamasis gyvybės draudimas skirtas gyvybės netekimo rizikos pridengimui ir/arba draudėjų taupymui. Visa draudimo suma išmokama pasibaigus draudimo terminui arba apdraustajam mirus draudimo sutarties galiojimo metu.

Mirties priežastimi nebūtinai turi būti staigus ir netikėtas nelaimingas atsitikimas – draudimo išmoka taip pat mokama apdraustajam mirus dėl sveikatos sutrikimų, ūmių susirgimų, apsinuodijimų, o taip pat natūralios mirties atveju.Kitu atveju, pasibaigus draudimo terminui, išmokamas visas sukauptas kapitalas ir draudėjui tenkanti draudiko pelno dalis. Kuo anksčiau sudaroma kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis ir kuo ilgiau ji trunka, tuo didesnės yra draudimo išmokos laikotarpio gale.Draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį, pasirenka draudimo sumą ir terminą. Pagal tai yra apskaičiuojama periodinė įmoka. Taupymui yra numatytos tam tikros fiksuotos metinės palūkanos. Gyvybės draudimo bendrovės paprastai siūlo 2,5 — 3% metines palūkanas. Be to, draudimas apima ir draudėjo įmokų dalyvavimo draudimo bendrovės pelno paskirstyme, t. y., jeigu draudimo bendrovė gaus didesnį nei 4% pelną, dalis pelno bus skirta būtent draudėjams. Pagal galiojančius įstatymus, gyvybės draudimo bendrovių investavimas yra labai griežtai reglamentuotas: įmokas galima investuoti į Vyriausybės vertybinius popierius, bankų depozitus, iki 20% — į nekilnojamąjį turtą, oficialaus sąrašo akcijas. Taigi šis draudimo variantas yra ganėtinai saugus.Draudimo įmokų dydis priklauso nuo apdraudžiamo asmens lyties, amžiaus, sveikatos būklės, draudimo sumos ir trukmės. Įmokos mokamos litais, tačiau visas sumas galima susieti su pasirinkta valiuta. Draudimo įmokos suma labai priklauso nuo draudimo laikotarpio, bei ar norima mokėti mėnesinės, metines, pusmetines ar tik vienkartines įmokas. Besidraudžiančios moterys moka mažesnes įmokas, nei to pačio amžiaus vyrai. Vyresnio amžiaus žmonės moka didesnes įmokas nei, kad jaunesnio amžiaus žmonės, be to kuo ilgesnis įmokų mokėjimo laikotarpis tuo mažesnes įmokas moka asmuo.Visuose bankuose kaupiamojo draudimo sutartis turi būti ne trumpesnė nei 3 metai ir draudžiami asmenys neturi būti jaunesni nei 16 metų ir vyresni nei 64 metai. Draudimo įmokos nustatomos atsižvelgiant į apdraustojo amžių, lytį, pasirinktą draudimo sąlygų variantą, draudimo sumas, draudimo laikotarpį ir apdraustojo padidėjusios rizikos veiksnius sutarties sudarymo ar sąlygų keitimo metu. Taip pat įmokų suma labai priklauso ir nuo to kokios palūkanos yra mokamos už kaupiamąjį draudimą ir kokie yra tų bendrovių administraciniai mokesčiai. Didžiausią įmokos dalį sudaro kaupimo suma. Sampo gyvybės draudimo bendrovė draudžiantis kaupiamuoju gyvybės draudimu garantuoja 2,5% metinių palūkanų.SEB VB gyvybės draudimo bendrovėje draudimo įmokų suma nustatoma draudėjo ir draudiko sutarimu. Tačiau bendrovė gali nustatyti minimalias ir maksimalias draudimo sumas, kurių ribose draudiką atstovaujantys darbuotojai gali sudarinėti draudimo sutartis vieno apdraudžiamojo atžvilgiu. SEB VB gyvybės draudimas savo būsimiems klientams suteikia galimybė internete susiskaičiuoti gyvybės draudimo sumą, kuri jam bus reikalinga atsitikus nelaimingam atsitikimui.Hansa banko gyvybės draudimo bendrovės kaupiamojo draudimo išlaidos yra apskaičiuojamos pagal specialias formules, kurios priklauso nuo įmokos dydžio, draudžiamos sumos dydžio, laikotarpio, įmokos periodiškumo ir nuo to kiek laiko liko iki įmokų mokėjimo pasibaigimo. Todėl Hansa banke išlaidos yra kintamos. Hansa gyvybės draudimas suteikia galimybė savo klientam susiskaičiuoti tik kaupiamojo mišraus gyvybės draudimo įmokas, kai yra draudžiama ne tik gyvybė ir kaupiama suma, bet ir draudžiamasi nuo nelaimintų atsitikimų ir ligų. Tačiau taip pat pateikia ir smulkesnę informacija, kokia ir kaip dalis t…enka kiekvienam įvykiui. Ketvirtoje lentelėje yra pateikti Hansa gyvybės draudimo kaupiamojo gyvybės draudimo mėnesinės įmokos skaičiavimai, prie skirtingų sąlygų:
4 lentelėHansa gyvybės draudimo kaupiamojo gyvybės draudimo mėnesinės įmokosAmžius Lytis Kaupimolaikas Gyvybėsdraudimo irkaupimo suma Gyvybėsdraudimo įmokaiki kaupimosumos Kaupimoįmoka Visaįmoka25 moteris 10 20000 2,40 161,20 163,6025 moteris 20 20000 3,00 69,60 72,6025 vyras 10 20000 6,00 159,20 165,2025 vyras 20 20000 8,40 66,80 75,2040 moteris 10 20000 6,00 159,20 165,2040 moteris 20 20000 8,80 66,40 75,2040 vyras 10 20000 15,20 154,80 170,0040 vyras 20 20000 21,20 60,40 81,60

Taigi, išanalizavus visų trijų prie bankų įsteigtų gyvybės bendrovių kaupiamojo gyvybės draudimo paslaugas pastebėta, kad kaupiamojo draudimo įmokos dydis skaičiuojamas individualiai su kiekvienu klientu ir bendro varianto bendrovės kaip ir nesiūlo. Tačiau pastebėta, kad kaupiamuoju gyvybės draudimu labiausiai naudinga draustis jaunesnio amžiaus žmonėms ir ilgesniam laikotarpiui, nes tada įmokos dydis bus mažesnis. Tačiau pasakyti, kurioje bendrovėje draustis yra naudingiausia sunku, nes draudimo įmokos yra paskaičiuojamos individualiai.(Hansa gyvybės draudimas, 2005; Sampo gyvybės draudimas, 2005; SEB VB gyvybės draudimas, 2005; Draudimas, 2005)IŠVADOSAtlikus Hansa gyvybės draudimo, SEB VB gyvybės draudimo ir Sampo gyvybės bendrovių trijų gyvybės draudimo paslaugų (vaikų, investicinio gyvybės draudimo ir kaupiamojo gyvybės draudimo) analizę, padarytos tokios išvados:• Prie bankų įsteigtų gyvybės draudimo bendrovių Lietuvoje yra tik trys, tačiau jos užima didžiausią gyvybės draudimo rinkos dalį., be to gyvybės draudimo rinka Lietuvoje sparčiai didėja.• Geriausias sąlygas draudžiant vaikus siūlo SEB VB gyvybės draudimo bendrovė, nes pritaikius mokesčių lengvatas galima gauti didžiausią naudą, kai vaikas sulaukia pilnametystės, nesvarbu kokiam laikotarpiui draudžiama. Tačiau, jei mokesčių lengvatos nebūtų, geriausiais vaikų draudimo variantas būtų pasiūlytas Sampo gyvybės draudimo bendrovės, nes prognozuojama išperkamoji suma esant bet kokioms sąlygoms yra pati didžiausia.• Didžiausias pelningumas gali būti gaunamas draudžiantis investiciniu gyvybės draudimu, tačiau susiduriama su didesne rizika, ir rizika prisiima pats asmuo, kuris draudžiasi.• investiciniu gyvybės draudimu trumpesniam laikotarpiui (iki 10 metų) su minimalia mėnesine įmoka, kuri lygi 100 Lt naudingiausia draustis SEB VB gyvybės draudimo kompanijoje, tačiau ilgesniam laikotarpiui, kai draudžiamasi ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui, naudingiausia draustis Sampo gyvybės draudimo bendrovėje, nes prognozuojama išperkamoji suma yra pati didžiausia. Hansa gyvybės draudimas siūlo palankiausias sąlygas, kai draudžiamasi bet kokiam laikotarpiui, tačiau mėnesinė įmoka turi buti didesnė nei minimali, t.y. daugiau nei 100 Lt.• Kaupiamasis gyvybės draudimas yra ganėtinai saugus kaupimo bei draudimosi būdas, be to po tam tikro laikotarpio asmuo žino tiksliai kokią sumą jis gaus. Kaupiamuoju gyvybės draudimu labiausiai naudinga draustis jaunesnio amžiaus žmonėms ir ilgesniam laikotarpiui, nes tada įmokos dydis bus mažesnis. Tačiau pasakyti, kurioje bendrovėje draustis yra naudingiausia sunku, nes draudimo įmokos yra apskaičiuojamos individualiai.LITERATŪRA1. „FILLIX“ draudimo brokeris. [interaktyvus]. 2005. [žiūrėta 2005-11-15]. Prieiga per internetą: < http://www.fillix.lt>.2. Čepinskas J. Draudimas/J. Čepinskas, D. Raštikis, R Stankevičius, A. Šernius. Kaunas, 1999. 459 p. ISBN 9986-418-12-7.3. Draudimas. [interaktyvus]. 2005. [žiūrėta 2005-11-15]. Prieiga per internetą: < http://www.draudimas.lt>.4. Hansa gyvybės draudimas. [interaktyvus]. 2005. [žiūrėta 2005-11-16]. Prieiga per internetą: < http://www.hansadraudimas.lt>.5. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija. [interaktyvus]. 2005. [žiūrėta 2006-04-22]. Prieiga per internetą: < http://www.dpk.lt>.

6. Sampo gyvybės draudimas. [interaktyvus]. 2005. [žiūrėta 2005-11-16]. Prieiga per internetą: < http://www.gyvybe.lt>.7. SEB VB gyvybės draudimas. [interaktyvus]. 2005. [žiūrėta 2005-11-16]. Prieiga per internetą: < http://www.seb.lt>.