AB Vilniaus degtinė finansinė veiklos analizė

1666 0

AB “VILNIAUS DEGTINĖ” 2001 – 2003 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

KURSINIS DARBAS

TURINYS

I. TRUMPA AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VEIKLOS

APŽVALGA..............4

II. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ. BALANSO HORIZONTALIOJI IR

VERTIKALIOJI

ANALIZĖS....................

..........6

II. 1 TRUMPA AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ BALANSO

APŽVALGA..........6

II. 1.1 ILGALAIKIO TURTO

ANALIZĖ.......................

... 9

II. 1.2 TRUMPALAIKIO TURTO

ANALIZĖ........................1

0

II. 1.3 SĄVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

ANALIZĖ.........11

II. 2 AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VERTIKALIOJI BALANSO

ANALIZĖ.......11

III. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS

ANALIZĖ.....................

...................13

IV. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ LĖŠŲ GAVIMO IR PANAUDOJIMO

ATASKAITA.....................

.................15

V. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ FINANSINIAI IR EKONOMINIAI

RODIKLIAI.....................

.................16

V. 1 DU PONT‘O

ANALIZĖ.....................

............17

V. 2 KONKURENTINIŲ ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ

PALYGINIMAS.....18

IŠVADOS.......................

.....................20

LITERATŪRA......................

....................21

PRIEDAI.......................

......................22

ĮVADAS

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos

funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius asspektus,

įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai

gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus.

Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku

atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus,

numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant

atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau

naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti bendrovės finansinę būklę ir veiklą

per 2001–2003 laikotarpį. Darbo objektas – AB „Vilniaus degtinė“ finansinė

veikla. Pagrindiniai darbo uždaviniai yra tokie:

1. atlikti finansinių ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizes;

2. palyginti veiklą įvvertinančius rodiklius su konkurentinių bendrovių

rodikliais.

AB “Vilniaus degtinė” finansinėms ataskaitoms įvertinti bus taikoma

horizontalioji ir vertikalioji analizės. Taikant šiuos analizės metodus bus

siekiama išsiaiškinti bendrovės turto, finansinių šaltinių, bei jų elementų

dinamiką, taip pat struktūrinius jų pakitimus ir šių pokyčių priežastys,

taip pat bus siekiama į

įvertinti pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklų

tarpusavio ryšius, dinamiką.

Visos finansinių ataskaitų analizės eigoje pritaikisiu palyginimo

metodą, t.y paliginsiu bendrovės arskirų laikotarpių duomenys, o darbo

pabaigoje paliginsiu savo nagrinėjamos kompanijos finansinius rodiklius su

konkuruojančių kompanijų rodiklemis.

Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė.

Šio darbo turinį sudaro penki skyriai. Pirmame pateiksiu trumpa apžvalgą

apie įmonę.

Antrame skyriuje pateiksiu bendrovės 2001–2003 balanso vertikaliąją ir

horizontaliąją analizes. Čia bus įvertinta AB “Vilniaus degtinė” turto ir

įsipareigojimų struktūra ir jų pokytis per nagrinėjamą laikotarpį.

Trečiame darbo skyriuje atliksiu pelno (nuostolio) ataskaitos

horizontaliąją analizę, kurios pagalba pabandysiu įvertinti bendrovės

finansinius rezultatus ir jų pokytį per 2001 – 2003 metus.

Ketvirtas darbo skyrius – lėšų gavimo, panaudojimo ataskaitos

įvertinimas per 2002-2003m.

Paskutiniame darbo skyriuje bus apskaičiuojami AB “Vilniaus degtinė”

veiklos finansiniai rodikliai ir palyginami su kitų tame pačiame sektoriuje

dirbančių įmonių finansiniais rodikliais.

TRUMPA AB “VILNIAUS DEGTINĖ” VEIKLOS APŽVALGA

|Bendrovės pavadinimas |Akcinė bendrovė „Vilniaus deegtinė” |

|Įstatinis kapitalas |24 408 431 Lt |

|Adresas |Panerių g. 47/2, LT-03202 Vilnius |

|Telefonas |(8~5) 233 08 19 |

|Faksas |(8~5) 231 50 52 |

|Elektroninis paštas |vd@degtine.lt |

|Interneto tinklapis |www.degtine.lt |

|Teisinė-organizacinė forma |ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, |

| |akcinė bendrovė |

|Įregistravimo data ir vieta |1995 m. gegužės 8 d. Vilniaus miesto valdybos |

| |rejestro tarnyboje |

|Registracijos kodas |AB 95-662 |

|Įmonių rejestro kodas |2005728 |

1940 m. degtinės gamykla Lietuvoje buvo pagrindinė alkoholinių gėrimų

įmonė. 1995 m. gegužės 8 d. Valstybinė įmonė „Vilniaus degtinė“ buvo

reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Vilniaus degtinė“.

AB „Vilniaus degtinė“ priklauso perdirbamajai promonės ūkio šakai.

Bendrovės pagrindinė veikla – distiliuotų alkoholinių gėrimų, fermentuotų

medžiagų etilo sp

pirito, vyno, kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba,

alkoholinių ir kitų gėrimų didmeninė ir mažmeninė prekyba. Gamybos

produkcija : likeriai, džinas, trauktinė, stiprieji gėrimai.

Pagrindinis AB ”Vilniaus degtinė” tikslas – gaminti aukščiausios kokybės

alkoholinius gėrimus konkurencingomis kainomis ir kuo trumpesniais

terminais. Už aukštą kokybę bendrovės gaminiai parodose apdovanoti

medaliais. Tai pasiekti padeda vientisas gamybos ciklas. Dalis produkcijos

yra eksportuojama ti į neapmuitinamas parduotuves, tačiau pagrindinė

bendrovės gaminamos produkcijos realizavimo rinka yra Lietuva. Įmonei

suteiktas ISO 9002 sertifikatas ir Nacionalinis kokybės prizas.

AB „Vilniaus degtinė“ turi 84 akcininkus:

|Akcininkų pavadinimai, rūšys, |Turimų paprastųjų|Turima įstatinio |

|būstinių adresai, įmonių kodai |vardinių akcijų |kapitalo / balsų |

| |skaičius, vnt. |dalis, proc. |

|Sobieski Dystybucja SP.Z.0.0. |21 550 318 |88,29 |

|ul. Bellottiego 1, 01-022, | | |

|Warszawa, Polska | | |

|230030460 | | |

|Skandinaviska Enskilda Banken |2 437 000 |9,98 |

|Clients | | |

|Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, | | |

|Sweden | | |

|50203290810 | | |

Šiuo metu AB “Vilniaus degtinė” įstatinį kapitalą sudaro 24 408 431

litų. Jis yra padalintas į 24 408 431 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

Vienos akcijos nominali vertė – 1 litas.

Pagrindiniai AB „Vilniaus degtinė“ konkurentai – AB „Alita“, AB

„Stumbras“, AB „Anykščių vynas“, AB „Sema“, dirbantys tokiame pat

sektoriuje. Konkurencija sudaro iš užsienio importuojami geros kokybės

stiprieji gėrimai. Alkoholinio gėrimų rinkoje padaugėjo pigesnių importinių

gėrimų iš Estijos ir Latvijos.

AB „Vilniaus degtinė“ nėra investavusi daugiau kaip 30% savo įstatinio

kapitalo į kitas įmones.

II. AB “VILNIAUS DEGTINĖ” 2001 – 2003 METŲ BALANSO1 HORIZONTALIOJI IR

VERTIKALIOJI ANALIZĖ

Kaip matome iš šio skyriaus pavadinimo, pagrindinis šios darbo dalies

uždavinys yra įvertinti AB “Vilniaus degtinė” 2001 – 2003 metų balansą,

t.y. detaliai išanalizuoti bendrovės ilgalaikio bei trumpalaikio turto,

įsipareigojimų struktūrą, bei įvertinti jų

ų vertės pokyčius per nagrinėjamą

laikotarpį ir nustatyti šių pokyčių priežastis.

II.1. TRUMPA AB “VILNIAUS DEGTINĖ” BALANSO APŽVALGA

AB “Vilniaus degtinė” yra gamybinė įmonė. Įmonės veikos specifika

turėtų daryti nemažą įtaką jos ataskaitų struktūrai. Įvertindama bendrovės

balansą sieksiu detaliai išanalizuoti įmonės turto ir įsipareigojimų

struktūrą, jų pakitimo dinamiką, bei bandysiu nustatyti šių ataskaitų

pakitimų priežastis.

Prieš pradedant atskirai ir detaliai analizuoti bendrovės balanso

elementus, pažiūrėkime, kaip bendrai keitėsi bendrovės balansas per

nagrinėjamą laikotarpį.

Lentelė 1

AB “Vilniaus degtinė” 2001 – 2003 balansas

|Pavadinimas |2001 |2002 |2003 |

| |metai |metai |metai |

|Ilgalaikis turtas |21 996 |21 179 |20 068 |

| |376 |031 |220 |

|Trumpalaikis turtas |17 828 |20 670 |23 456 |

| |695 |057 |590 |

|Sukauptos pajamos ir ateinančio |150 608 |282 207 |189 236 |

|laikotarpio sąnaudos | | | |

|Turtas iš viso: |39 975 |42 131 |43 714 |

| |679 |295 |046 |

|Sąvininkų nuosavybė |36 701 |36 648 |36 826 |

| |719 |986 |216 |

|Ilgalaikiai įsipareigojimai |163 050 |277 797 |150 046 |

|Trumpalaikiai įsipareigojimai |2 902 869|5 136 476|6 638 218|

|Sukauptos sąnaudos ir ateinančio |208 041 |68 036 |99 566 |

|laikotarpio pajamos | | | |

|Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš |39 975 |42 131 |43 714 |

|viso: |679 |295 |046 |

Dabar pabandysiu įvertinti kokia dalį viso turto sudaro trumpalaikis

ir ilgalaikis turtas , ir kokia balanso dalį sudaro savininkų nuosavybė,

trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai.

2001 metais bendrovės balansas buvo 39 975 679 litų (t.y 100 proc.

viso kapitalo); 55,02 proc. sudaro įmonės ilgalaikis turtas; 44,59 proc.

kapitalo buvo skirta trumpalaikiam turtui; 0,39 proc. sudaro sukauptos

pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos.

2002 metais bendrovės balansas padidėjo iki 42 131 295 litų, tačiau

procentinis lėšų paskirstymas yra beveik analogiškas: 50,3 proc. lėšų

sudaro ilgalaikis turtas; padidėjo trumpalaikis turtas iki 49,06 proc. ir

0,67 proc. sudaro sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.

1 – pateiktas 5 ir 7 prieduose

Lentelė 2

AB “Vilniaus degtinė” balanso struktūra

|Pavadinimas |2001 |2002 |2003 |

| |metai |metai |metai |

| |proc. |proc. |proc. |

|Ilgalaikis turtas |55,02 |50,3 |45,91 |

|trumpalaikis turtas |44,59 |49,03 |53,66 |

|Sukauptos pajamos ir ateinančio |0,39 |0,67 |0,43 |

|laikotarpio sąnaudos | | | |

|Turtas iš viso:

|100 |100 |100 |

|Sąvininkų nuosavybė |91,81 |86,99 |84,24 |

|Ilgalaikiai įsipareigojimai |0,41 |0,66 |0,34 |

|Trumpalaikiai įsipareigojimai |7,26 |12,19 |15,19 |

|Sukauptos sąnaudos ir ateinančio |0,52 |0,16 |0,23 |

|laikotarpio pajamos | | | |

|Sąvininkų nuosavybė ir |100 |100 |100 |

|įsipareigojimai iš viso: | | | |

2003 m. balansas padidėjo iki 43 714 046 litų ir lėšų paskirstymas

pasikeitė, daugiau investuota trumpalaikiam turtui ir mažiau ilgalaikiam

turtui palyginus su 2001 metais.

[pic][pic]

[pic]

lentelė 3

| |2002 |2003 |P/S |Proc. |

|Ilgalaikis turtas |21 179 031 |20 068 220 |-1 110 811|-5,5 |

|Nusidivėjimas |0 |0 |0 |0 |

|Trumpalaikis turtas |20 670 057 |23 456 590 |2 786 533 |11,9 |

|Atsargos |8 897 651 |8 822 899 |-74 752 |-0,8 |

|Debitoriai |2 896 545 |7 7574 554 |4 678 009 |38,2 |

|Investicijos |0 |0 |0 |0 |

|Pinigai |3 941 772 |2 159 749 |-1 782 023|-54,8 |

Analizuojant turto struktūrą 2002 ir 2003 metais, iš žemiau pateikto

grafiko matome, kad ilgalaikis turtas mažėja, didėja trumpalaikis turtas ir

debitoriai, bet mažėja netgi du kartus pinigai ir 0,8 procento atsargos.

Dabar paanalizuosim verslo finansavimą kiekvienais metais:

Nauduojant 1 ir 2 lenteles matome, kad visais metais verslas

finansuojamas beveik iš sąvininkų nuosavybės lėšų. Tačiau trumpalaikiai

įsipareigojimai 2002 ir 2003 metais didėja, o ilgalaikiai įsipareigojimai

kiekvienais metais beveik nesikeičia ir sudaro tik 0,41, 0,66, 0,34 proc.

visų investuotų į verslą lėšų.

2002 metais bendrovės balansas padidėjo iki 42 131 295 litų ir 2003

metais padidėjo iki 43 714 046 litų.

Nagrinėjant balanso struktūrą, galima pastebėti, kad bendrovės

balansas kiekvienais metais didėja. Šiam didėjimui gali įtakuoti daugelis

priežasčių, tokių kaip turto ir įsipareigojimų padidėjimas ir pan. Balanso

padidėjimą detaliau analizuosiu tyrimo eigoje.

Norėdama panagrinėti balanso pakitimo dinamiką per 2001 – 2003 metų

laikotarpį, atliksiu horizontalią analizę, palyginsiu kaip turtas,

nuosavybė ir įsipareigojimai kito per du laikotarpius: nuo 2001-2002, ir

nuo 2001-2003 metų. Balanso pokytis bus įvertintas litais ir procentais.

Horizontalioji analizė pateikta 1 priede. Taip pat 2 priede pateikiu turto

ir nuosavybės pakitimo lentelę per 2001–2003 metų laikotarpį išreikšta

procentais.

Iš lentelių matome, kaip kito AB “Vilniaus degtinė” balansas per

nagrinėjamą laikotarpį. Apibendrinus gautus duomenys, galima teigti, kad

kasmet įmonės turtas ir įsipareigojimai didėja.

Bendrovės bendra turto suma per pirmuosius metus padidėjo 2 155 616

litų, arba 5,4 proc., o sekančių metų bėgyje turtas padidėjo 3 738 367

litų, ir tai sudarė 9,4 proc. Šio turto padidėjimui didžiausia įtaka 2001

metais turėjo pinigų padidėjimas bankų sąskaitose ir kasoje, o 2002 metais

atsirado didelis pirkėjų įsiskolinimas.

Didėjimo tendencija pastebima tik trumpalaikio turto atskirose

pozicijose, tačiau ilgalaikis turtas 2002 ir 2003 metais sumažėjo palyginus

su 2001 metais.

Lyginant 2002 ir 2003 metų balanso duomenis su 2001 metų duomenimis

sumažėjo pastatai (2 proc.ir 4 proc., arba 111 763 litų ir 223 525 litų),

transporto priemonės (33,9 proc. ir 60,6 proc., arba 122 215 litų ir 218

254 litų), kiti įrengimai ir įrankiai 2002 metais padidėjo 3,5 proc, bet

2003 metais sumažėjo 7,1 procento.

2002 metais padidėjo pinigai net 288,1 proc., o 2003 metais pinigai

padidėjo tik 112,6 proc, 2002m. pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 2,7 proc., o

2003 metais – 168,5 proc. – tai padarė didelę įtaką turto pasikeitimui 2003

m. balanse. Kiti įsiskolinimai nekinta, jie yra dvygubai didesni nei buvo

2001 metais.

Iš balanso horizontalios analizės matome, kad atsargos 18 proc.

mažesnes už atsargas 2001 metais.

Sąvininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalyje pastebimi pakitimai

visuose straipsniuose.

Trumpalaikia įsipareigojimai padidėjo tiek vienais, tiek kitais metais

ir didžiausią įtaką tam turėjo atsiskaitymai su tiekėjais. Rumpalaikių

banko paskolų AB „Vilniaus degtinė“ neturėjo. Padidėjo ir mokėsčių rezervai

– 2002 metais net iki 1114,9 proc, o 2003 metais – 1664,7 proc.. Bendrovės

ilgalaikiai įsipareigojimai 2002 metais padidėjo 70,4 proc, o 2003 metais

jų suma sumažėjo 8 procentais.

Analizuodami AB „Vilniaus degtinė“ balansą, matome, kad nuosavas

kapitalas nekinta, taip pat lieka pastovus akcijų skaičius.

Rezervai irgi beveik nesikeičia (kaip 2002 metais, taip ir 2003

metais jų suma padidėjo tik 2 procentais).

Horizontalios balanso analizės duomenys rodo, jog ši bendrovė

susiduria su trūkumais atsiskaitymo sferoje (2003m.), bei įsiskolinimo

didėjimo problemomis.

II. 1.1. ILGALAIKIO TURTO ANALIZĖ

Kiek įmonė turi ilgalaikio turto ir koks tai yra turtas priklauso nuo

įmonės veiklos pobūdžio. Mūsų įmonė yra gamybinė, taigi todėl ji turi

daugiau ilgalaikio turto nei prekybinės ar paslaugas teikiančios įmonės.

Mūsų kompanijoje ilgalaikį turtą sudaro formavimo savikaina,

nematerialus turtas, materialus turtas, ilgalaikis finansinis turtas ir po

vienerių metų gautinos sumos.

Ilgalaikio turto dydžio pokytis per nagrinėjamą laikotarpį parodo

žemiau pateikta lentelė.

Lentelė 4

AB “Vilniaus degtinė” ilgalaikio turto pokytis per 2001–2003 metus

|Metai |Turtas iš viso: |Ilgalaikis turtas |

| |Litai |proc.|Litai |proc.|

|2001 |39 975 679 |100 |21 996 376 |55,02|

|2002 |42 131 295 |100 |21 179 031 |50,27|

|2003 |43 714 046 |100 |20 068 220 |45,91|

Iš pateiktų duomenų matome, kad nuo 2001 iki 2003 metų ilgalaikis

turtas tolygiai mažėja 5 procentais kiekvienais metais. Naudojant

buhalterinio balanso duomenis pateiktus 5 ir 7 prieduose, galima pastebėti,

kad tam įtakuoja materialaus turto sumažėjimas, tačiau žymiai padidėja

nematerialus turtas.

II. 1.2. TRUMPALAIKIO TURTO ANALIZĖ

Trumpalaikiu turtu laikomas toks turtas, kuris greitai paverčiamas

pinigais. Į trumpalaikį turtą įeina piniginės lėšos (sąskaitoje ir kasoje),

vertybiniai popieriai, pirkėjų įsiskolinimas ir prekinės materialinės

atsargos. Šis turtas gali būti paverčiamas pinigais per vieną gamybos

ciklą, t.y. laiką nuo žaliavų isigijimo iki gatavos produkcijos pardavimo.

Trumpalaikio turto palyginimas su visu AB “Vilniaus degtinė” naudojamu

turtu ir jo vertės pokytis per 2001–2003 metų laikotarpį pavaizduoja žemiau

pateikta lentelė .

Lentelė 5

AB “Vilniaus degtinė” trumpalaikio turto pokytis per 2001–2003 metus

|Metai |Turtas iš viso: |Trumpalaikis |

| | |turtas |

| |Litai |proc.|Litai |proc.|

|2001 |39 975 679 |100 |17 828 695 |44,56|

|2002 |42 131 295 |100 |20 670 057 |49,06|

|2003 |43 714 046 |100 |23 456 590 |53,66|

Situacija yra analogiška kaip ir su ilgalaikiu turtu, tačiau

trumpalaikis turtas tolygiai didėja beveik 5 procentais kiekvienais metais.

Tam įtakoja didelis pirkėjų įsiskolinimas ir grynų pinigų skaičius

sąskaitose ir kasoje.

II. 1.3. SAVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ANALIZĖ

Ši balanso dalis rodo kokiomis lėšomis yra finansuojamas įmonės

verslas. Čia įeina kapitalas ir rezervai, finansavimas, o būtent dotacijos

ir subsidijos, mokėtinos sumo sir įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos ir

ateinančio laikotarpio pajamos.

Žemiau pateikta lentelė pavaizduoja kokiomis lėšomis finansuojamas

verslas ir kaip keitėsi bendrovės nuosavas kapitalas per nagrinėjamą

laikotarpį.

Lentelė 6

AB “Vilniaus degtinė” nuosavybės ir įsiskolinimų pokytis per 2001–2003

metus

|Metai |Nuosavybė ir |Ilgalaikės |Trumpalaikės |

| |skolos iš viso: |skolos |skolos |

| |Litai |proc|Litai |proc.|Litai |proc.|

| | |. | | | | |

|2001 |39 975 679 |100 |163 050 |0,41 |2 902 869 |7,26 |

|2002 |42 131 295 |100 |277 797 |0,66 |5 136 476 |12,19|

|2003 |43 714 046 |100 |150 046 |0,34 |6 638 218 |15,19|

Paanalizuojant šią lentelę, matome, kad bendrovė beveik neturi

ilgalaikių skolų, o trumpalaikės skolos yra irgi labai mažos. Taigi

kompanija finansuoja savo verslą iš nuosavų lėšų. Naudojant balanso

duomenis pateiktus 5 ir 7 prieduose, galim pamatyti kad AB “Vilniaus

degtinė” rezervai lieka pastovūs, beveik dvygubai padidėja mokėtinos sumo

sir įsipareigojimai, tačiau sumažėja sukauptos sąnaudos ir ateinančio

laikotarpio pajamos.

II. 2. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VERTIKALIOJI BALANSO ANALIZĖ

Vertikalios analizės esmę sudaro tai, kad atitinakamas finansinės

ataskaitos rodiklis lyginamas su bendru baziniu tos ataskaitos rodikliu, o

gautas dydis išreiškiamas bazinio dydžio procentais. Kitiems daliniams

rodikliams apskaičiuoti baziniai dydžiai yra bendra turto nuosavybes pelno

pardavimų suma ir pan. Taigi kiekvienas dalinis rodiklis sudaro tam tikrą

bazinio (pagrindinio) rodiklio procentą. Atliekant keleto metų analizę ne

tik nustatoma kaip keitėsi daliniai rodikliai, bet ir kokios tų pakeitimų

priežastys. Vertikaliąją analizę galima vadinti rodiklių lyginamųjų svorių

skaičiavimu.

Vertikalioji balanso analizė pateikta 2 priede.

AB „Vilniaus degtinė“ turto struktūros analizė rodo, kad 2001m.

ilgalaikis turtas sudarė didžiausią turto dalį, t.y. 55 proc., o sekančiais

metais jo lyginamoji dalis sudarė tik 50,3 proc. tam didžiausią įtaką

turėjo pastatų nusidevėjimas ir transporto priemonių lyginamasis svoris

visame ilgalaikiame turte lyginant su 2005m. Mažiausią dalį 45,9 proc.

sudarė 2003 metais. Per nagrinėjamus 2001, 2002 ir 2003 metus kitų

įrenginių ir įrankių dalis ilgalaikiame turte beveik nesikeitė, sumažėjo

kito materialaus turto ir statinių ir mašinų dalys. 2003m. kompanija

nebeturėjo ilgalaikių finansinių skolų. Iš vertikalios turto analizės

matome, kaip keičiasi turto struktūra per trys finansinius metusir galima

padaryti išvadą, kad ilgalaikio turto daugiausią 2001m., bet mažiausia 2003

metais. Kaip anksčiau paminėta 2003m. užaugo pirkėjų įsiskolinimas.

Mažėjantis ilgalaikio turto dalies lyginamasis svoris rodo, jog kompanija

mažina ilgalaikio turto elementus.

Tuo tarpu trumpalaikiame turte per nagrinėjamus trys metus įvyko

pakitimų, kieno įtakoje trumpalaikio turto dalis padidėjo nuo 44,6 proc.

iki 53,7 proc. Pastebima teigiama atsargų ir kitų įsiskolinimų mažėjimo

tendencija. Pinigai bankų sąskaitose 2002 m. didėja 9,4 proc., tačiau 2003

metais–tik 4,9 proc, tačiau kuo toliau , tuo daugiau kompanija susiduria

su pirkėjų įsiskolinimo didėjimo problema, pirkėjų įsiskolinimo nuo 2001

iki 2003 m. išaugo nuo 15,8 proc. iki 32,3 proc.

Sąvininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė rodo, kad kompanijos

veikla visais metais buvo finansuojama iš nuosavo kapitalo : visais metais

nuosavas kapitalas sudaro apie 85 proc., trumpalaikiai įsipareigojimai tik

apie 15 proc., o ilgalaikiai – 0,4 proc. 2003 metais nuosavas kapitalas

sumažėjo palyginus su 2001 metais, tačiau padidėjo trumpalaikiai

įsipareigojimai. Didelių pasikeitimų nuosavybės dalyje per tris finansinius

metus nėra.

III. AB “VILNIAUS DEGTINĖ” 2001 – 2003 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS2

ANALIZĖ

Lentelė 7

Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė

(lyginant 2001–2002m. su 2003m.)

Lentelė 8

| |2001 |2002 |2003 |

|Pardavimas ir paslaugos |100 % |100 % |100 % |

|Parduotų prekių ir atliktų |66 % |63 % |63 % |

|darbų savikaina | | | |

|Bendrasis pelnas (nuostolis) |34 % |37 % |37 % |

|Veiklos sąnaudos |33 % |33 % |37 % |

|Veiklos pelnas (nuostolis) |- |4 % |1 % |

|Kita veikla |-2 % |-2 % |- |

|Finansinė ir investicinė veikla|-2 % |- 1 % |- |

|Įprastinės veiklos pelnas |-4 % |1 % |1 % |

|(nuostolis) | | | |

|Pagautė (ypatingasis pelnas) |- |1 % |1 % |

|Netekimai (ypatingieji |- |- |- |

|paradimai) | | | |

|Pelnas prieš apmokėstinimą |-4 % |2 % |1 % |

|(nuostolis) | | | |

|Pelno mokėstis |- |- |- |

|Grynasis ataskaitinių metų |-4 % |2 % |1% |

|pelnas (nuostolis) | | | |

Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė rodo, kad 2002 ir

2003 metais bendrovė buvo pelninga nors apsoliuti gauto grynojo pelno suma

lyginant 2002 ir 2003 metus sumažėjo (2002m. – 580 987 litais, 2003 metais

– 241 023 litais, tai yra 2,4 karto). 2001m. pelno (nuostolio) ataskaita

rodo, kad jos grynasis pelnas buvo – -1 036 734 litų, tai lemia didelė

ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų suma.

Atliekant analizę pagal 2001m. matome mažėjimo tendenciją, 2001m. – 1

617 721 litų

2 – pateikti 6 ir 8 prieduose

padidėjimas, o 2002m. – tik 277 757 litų padidėjimas. Šiam pelno

sumažėjimui įtaka darė tokie svarbiausi veiksniai : 2003 m. veiklos

išlaidos padidėjo nuo 0,6 proc. iki 14 proc. palyginus 2002 ir 2003 metus

su 2001 metais; 2003 m. labai didėja pelno mokėsčio bendra suma,

2002 m.– 3 917 lt, o 2003m. – 49 777 lt; pardavimai ir parduotos

produkcijos savikainos lieka beveik vienodos visais trijais finansiniais

metais.

Šių veiksnių įtakai atskleisti turi būti atlikta pelningumo rodiklių

analizė, nes palyginimas su praėjusiais laikotarpiais nesuteikia jokio

pagrindo spręsti apie absoliūtų pasiektų rezultatų lygį.

IV. AB “VILNIAUS DEGTINĖ” 2002 – 2003 LĖŠŲ GAVIMO IR PANAUDOJIMO ATASKAITA

AB „Vilniaus degtinė“ lėšų gavimas ir panaudojimas per 2002 ir 2003 metus

Lentelė 9

|ROE |0,12 |0,24 |0,42 |

Apskaičiavus ROE kiekvienams metams matome, kad sąvininkų nuosavybė

pelningiausiai dirba 2003 metais. Kiekvienas investuotas į verlsą

sąvininko litas uždirba 0,42 lito.

V.2. KONKURENTINIŲ ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PALYGINIMAS

Lentelė 11

|Įstatinio kapitalo struktūra |Vilniaus degtinė|Alita |Stumbras |

|Įstatinis kapitalas |24.408.431 Lt |73.088.135 Lt |118.640.396 Lt|

|PVA |24.408.431 vnt. |73.088.135 vnt.|118.640.396vnt|

| | | |. |

[pic]

2003 metų AB „Alita“ ir AB „Stumbras“ finansinių rodiklių palyginimas su

finansiniais rodykliais AB „Vilniaus degtinė“

Lentelė 12

| |2003 metų r

. . .

AB “VILNIAUS DEGTINĖ” 2001 – 2003 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

KURSINIS DARBAS

TURINYS

I. TRUMPA AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VEIKLOS

APŽVALGA..............4

II. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ. BALANSO HORIZONTALIOJI IR

VERTIKALIOJI

ANALIZĖS....................

..........6

II. 1 TRUMPA AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ BALANSO

APŽVALGA..........6

II. 1.1 ILGALAIKIO TURTO

ANALIZĖ.......................

... 9

II. 1.2 TRUMPALAIKIO TURTO

ANALIZĖ........................1

0

II. 1.3 SĄVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

ANALIZĖ.........11

II. 2 AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VERTIKALIOJI BALANSO

ANALIZĖ.......11

III. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS

ANALIZĖ.....................

...................13

IV. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ LĖŠŲ GAVIMO IR PANAUDOJIMO

ATASKAITA.....................

.................15

V. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ FINANSINIAI IR EKONOMINIAI

RODIKLIAI.....................

.................16

V. 1 DU PONT‘O

ANALIZĖ.....................

............17

V. 2 KONKURENTINIŲ ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ

PALYGINIMAS.....18

IŠVADOS.......................

.....................20

LITERATŪRA......................

....................21

PRIEDAI.......................

......................22

ĮVADAS

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos

funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus,

įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai

gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus.

Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku

atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus,

numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant

atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau

naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti bendrovės finansinę būklę ir veiklą

per 2001–2003 laikotarpį. Darbo objektas – AB „Vilniaus degtinė“ finansinė

veikla. Pagrindiniai darbo uždaviniai yra tokie:

1. atlikti finansinių ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizes;

2. palyginti veiklą įvertinančius rodiklius su konkurentinių bendrovių

rodikliais.

AB “Vilniaus degtinė” finansinėms ataskaitoms įvertinti bus taikoma

horizontalioji ir vertikalioji analizės. Taikant šiuos analizės metodus bus

siekiama išsiaiškinti bendrovės turto, finansinių šaltinių, bei jų elementų

dinamiką, taip pat struktūrinius jų pakitimus ir šių pokyčių priežastys,

taip pat bus siekiama įvertinti pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklų

tarpusavio ryšius, dinamiką.

Visos finansinių ataskaitų analizės eigoje pritaikisiu palyginimo

metodą, t.y paliginsiu bendrovės arskirų laikotarpių duomenys, o darbo

pabaigoje paliginsiu savo nagrinėjamos kompanijos finansinius rodiklius su

konkuruojančių kompanijų rodiklemis.

Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė.

Šio darbo turinį sudaro penki skyriai. Pirmame pateiksiu trumpa apžvalgą

apie įmonę.

Antrame skyriuje pateiksiu bendrovės 2001–2003 balanso vertikaliąją ir

horizontaliąją analizes. Čia bus įvertinta AB “Vilniaus degtinė” turto ir

įsipareigojimų struktūra ir jų pokytis per nagrinėjamą laikotarpį.

Trečiame darbo skyriuje atliksiu pelno (nuostolio) ataskaitos

horizontaliąją analizę, kurios pagalba pabandysiu įvertinti bendrovės

finansinius rezultatus ir jų pokytį per 2001 – 2003 metus.

Ketvirtas darbo skyrius – lėšų gavimo, panaudojimo ataskaitos

įvertinimas per 2002-2003m.

Paskutiniame darbo skyriuje bus apskaičiuojami AB “Vilniaus degtinė”

veiklos finansiniai rodikliai ir palyginami su kitų tame pačiame sektoriuje

dirbančių įmonių finansiniais rodikliais.

TRUMPA AB “VILNIAUS DEGTINĖ” VEIKLOS APŽVALGA

|Bendrovės pavadinimas |Akcinė bendrovė „Vilniaus degtinė” |

|Įstatinis kapitalas |24 408 431 Lt |

|Adresas |Panerių g. 47/2, LT-03202 Vilnius |

|Telefonas |(8~5) 233 08 19 |

|Faksas |(8~5) 231 50 52 |

|Elektroninis paštas |vd@degtine.lt |

|Interneto tinklapis |www.degtine.lt |

|Teisinė-organizacinė forma |ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, |

| |akcinė bendrovė |

|Įregistravimo data ir vieta |1995 m. gegužės 8 d. Vilniaus miesto valdybos |

| |rejestro tarnyboje |

|Registracijos kodas |AB 95-662 |

|Įmonių rejestro kodas |2005728 |

1940 m. degtinės gamykla Lietuvoje buvo pagrindinė alkoholinių gėrimų

įmonė. 1995 m. gegužės 8 d. Valstybinė įmonė „Vilniaus degtinė“ buvo

reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Vilniaus degtinė“.

AB „Vilniaus degtinė“ priklauso perdirbamajai promonės ūkio šakai.

Bendrovės pagrindinė veikla – distiliuotų alkoholinių gėrimų, fermentuotų

medžiagų etilo spirito, vyno, kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba,

alkoholinių ir kitų gėrimų didmeninė ir mažmeninė prekyba. Gamybos

produkcija : likeriai, džinas, trauktinė, stiprieji gėrimai.

Pagrindinis AB ”Vilniaus degtinė” tikslas – gaminti aukščiausios kokybės

alkoholinius gėrimus konkurencingomis kainomis ir kuo trumpesniais

terminais. Už aukštą kokybę bendrovės gaminiai parodose apdovanoti

medaliais. Tai pasiekti padeda vientisas gamybos ciklas. Dalis produkcijos

yra eksportuojama ti į neapmuitinamas parduotuves, tačiau pagrindinė

bendrovės gaminamos produkcijos realizavimo rinka yra Lietuva. Įmonei

suteiktas ISO 9002 sertifikatas ir Nacionalinis kokybės prizas.

AB „Vilniaus degtinė“ turi 84 akcininkus:

|Akcininkų pavadinimai, rūšys, |Turimų paprastųjų|Turima įstatinio |

|būstinių adresai, įmonių kodai |vardinių akcijų |kapitalo / balsų |

| |skaičius, vnt. |dalis, proc. |

|Sobieski Dystybucja SP.Z.0.0. |21 550 318 |88,29 |

|ul. Bellottiego 1, 01-022, | | |

|Warszawa, Polska | | |

|230030460 | | |

|Skandinaviska Enskilda Banken |2 437 000 |9,98 |

|Clients | | |

|Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, | | |

|Sweden | | |

|50203290810 | | |

Šiuo metu AB “Vilniaus degtinė” įstatinį kapitalą sudaro 24 408 431

litų. Jis yra padalintas į 24 408 431 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

Vienos akcijos nominali vertė – 1 litas.

Pagrindiniai AB „Vilniaus degtinė“ konkurentai – AB „Alita“, AB

„Stumbras“, AB „Anykščių vynas“, AB „Sema“, dirbantys tokiame pat

sektoriuje. Konkurencija sudaro iš užsienio importuojami geros kokybės

stiprieji gėrimai. Alkoholinio gėrimų rinkoje padaugėjo pigesnių importinių

gėrimų iš Estijos ir Latvijos.

AB „Vilniaus degtinė“ nėra investavusi daugiau kaip 30% savo įstatinio

kapitalo į kitas įmones.

II. AB “VILNIAUS DEGTINĖ” 2001 – 2003 METŲ BALANSO1 HORIZONTALIOJI IR

VERTIKALIOJI ANALIZĖ

Kaip matome iš šio skyriaus pavadinimo, pagrindinis šios darbo dalies

uždavinys yra įvertinti AB “Vilniaus degtinė” 2001 – 2003 metų balansą,

t.y. detaliai išanalizuoti bendrovės ilgalaikio bei trumpalaikio turto,

įsipareigojimų struktūrą, bei įvertinti jų vertės pokyčius per nagrinėjamą

laikotarpį ir nustatyti šių pokyčių priežastis.

II.1. TRUMPA AB “VILNIAUS DEGTINĖ” BALANSO APŽVALGA

AB “Vilniaus degtinė” yra gamybinė įmonė. Įmonės veikos specifika

turėtų daryti nemažą įtaką jos ataskaitų struktūrai. Įvertindama bendrovės

balansą sieksiu detaliai išanalizuoti įmonės turto ir įsipareigojimų

struktūrą, jų pakitimo dinamiką, bei bandysiu nustatyti šių ataskaitų

pakitimų priežastis.

Prieš pradedant atskirai ir detaliai analizuoti bendrovės balanso

elementus, pažiūrėkime, kaip bendrai keitėsi bendrovės balansas per

nagrinėjamą laikotarpį.

Lentelė 1

AB “Vilniaus degtinė” 2001 – 2003 balansas

|Pavadinimas |2001 |2002 |2003 |

| |metai |metai |metai |

|Ilgalaikis turtas |21 996 |21 179 |20 068 |

| |376 |031 |220 |

|Trumpalaikis turtas |17 828 |20 670 |23 456 |

| |695 |057 |590 |

|Sukauptos pajamos ir ateinančio |150 608 |282 207 |189 236 |

|laikotarpio sąnaudos | | | |

|Turtas iš viso: |39 975 |42 131 |43 714 |

| |679 |295 |046 |

|Sąvininkų nuosavybė |36 701 |36 648 |36 826 |

| |719 |986 |216 |

|Ilgalaikiai įsipareigojimai |163 050 |277 797 |150 046 |

|Trumpalaikiai įsipareigojimai |2 902 869|5 136 476|6 638 218|

|Sukauptos sąnaudos ir ateinančio |208 041 |68 036 |99 566 |

|laikotarpio pajamos | | | |

|Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš |39 975 |42 131 |43 714 |

|viso: |679 |295 |046 |

Dabar pabandysiu įvertinti kokia dalį viso turto sudaro trumpalaikis

ir ilgalaikis turtas , ir kokia balanso dalį sudaro savininkų nuosavybė,

trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai.

2001 metais bendrovės balansas buvo 39 975 679 litų (t.y 100 proc.

viso kapitalo); 55,02 proc. sudaro įmonės ilgalaikis turtas; 44,59 proc.

kapitalo buvo skirta trumpalaikiam turtui; 0,39 proc. sudaro sukauptos

pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos.

2002 metais bendrovės balansas padidėjo iki 42 131 295 litų, tačiau

procentinis lėšų paskirstymas yra beveik analogiškas: 50,3 proc. lėšų

sudaro ilgalaikis turtas; padidėjo trumpalaikis turtas iki 49,06 proc. ir

0,67 proc. sudaro sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.

1 – pateiktas 5 ir 7 prieduose

Lentelė 2

AB “Vilniaus degtinė” balanso struktūra

|Pavadinimas |2001 |2002 |2003 |

| |metai |metai |metai |

| |proc. |proc. |proc. |

|Ilgalaikis turtas |55,02 |50,3 |45,91 |

|trumpalaikis turtas |44,59 |49,03 |53,66 |

|Sukauptos pajamos ir ateinančio |0,39 |0,67 |0,43 |

|laikotarpio sąnaudos | | | |

|Turtas iš viso: |100 |100 |100 |

|Sąvininkų nuosavybė |91,81 |86,99 |84,24 |

|Ilgalaikiai įsipareigojimai |0,41 |0,66 |0,34 |

|Trumpalaikiai įsipareigojimai |7,26 |12,19 |15,19 |

|Sukauptos sąnaudos ir ateinančio |0,52 |0,16 |0,23 |

|laikotarpio pajamos | | | |

|Sąvininkų nuosavybė ir |100 |100 |100 |

|įsipareigojimai iš viso: | | | |

2003 m. balansas padidėjo iki 43 714 046 litų ir lėšų paskirstymas

pasikeitė, daugiau investuota trumpalaikiam turtui ir mažiau ilgalaikiam

turtui palyginus su 2001 metais.

[pic][pic]

[pic]

lentelė 3

| |2002 |2003 |P/S |Proc. |

|Ilgalaikis turtas |21 179 031 |20 068 220 |-1 110 811|-5,5 |

|Nusidivėjimas |0 |0 |0 |0 |

|Trumpalaikis turtas |20 670 057 |23 456 590 |2 786 533 |11,9 |

|Atsargos |8 897 651 |8 822 899 |-74 752 |-0,8 |

|Debitoriai |2 896 545 |7 7574 554 |4 678 009 |38,2 |

|Investicijos |0 |0 |0 |0 |

|Pinigai |3 941 772 |2 159 749 |-1 782 023|-54,8 |

Analizuojant turto struktūrą 2002 ir 2003 metais, iš žemiau pateikto

grafiko matome, kad ilgalaikis turtas mažėja, didėja trumpalaikis turtas ir

debitoriai, bet mažėja netgi du kartus pinigai ir 0,8 procento atsargos.

Dabar paanalizuosim verslo finansavimą kiekvienais metais:

Nauduojant 1 ir 2 lenteles matome, kad visais metais verslas

finansuojamas beveik iš sąvininkų nuosavybės lėšų. Tačiau trumpalaikiai

įsipareigojimai 2002 ir 2003 metais didėja, o ilgalaikiai įsipareigojimai

kiekvienais metais beveik nesikeičia ir sudaro tik 0,41, 0,66, 0,34 proc.

visų investuotų į verslą lėšų.

2002 metais bendrovės balansas padidėjo iki 42 131 295 litų ir 2003

metais padidėjo iki 43 714 046 litų.

Nagrinėjant balanso struktūrą, galima pastebėti, kad bendrovės

balansas kiekvienais metais didėja. Šiam didėjimui gali įtakuoti daugelis

priežasčių, tokių kaip turto ir įsipareigojimų padidėjimas ir pan. Balanso

padidėjimą detaliau analizuosiu tyrimo eigoje.

Norėdama panagrinėti balanso pakitimo dinamiką per 2001 – 2003 metų

laikotarpį, atliksiu horizontalią analizę, palyginsiu kaip turtas,

nuosavybė ir įsipareigojimai kito per du laikotarpius: nuo 2001-2002, ir

nuo 2001-2003 metų. Balanso pokytis bus įvertintas litais ir procentais.

Horizontalioji analizė pateikta 1 priede. Taip pat 2 priede pateikiu turto

ir nuosavybės pakitimo lentelę per 2001–2003 metų laikotarpį išreikšta

procentais.

Iš lentelių matome, kaip kito AB “Vilniaus degtinė” balansas per

nagrinėjamą laikotarpį. Apibendrinus gautus duomenys, galima teigti, kad

kasmet įmonės turtas ir įsipareigojimai didėja.

Bendrovės bendra turto suma per pirmuosius metus padidėjo 2 155 616

litų, arba 5,4 proc., o sekančių metų bėgyje turtas padidėjo 3 738 367

litų, ir tai sudarė 9,4 proc. Šio turto padidėjimui didžiausia įtaka 2001

metais turėjo pinigų padidėjimas bankų sąskaitose ir kasoje, o 2002 metais

atsirado didelis pirkėjų įsiskolinimas.

Didėjimo tendencija pastebima tik trumpalaikio turto atskirose

pozicijose, tačiau ilgalaikis turtas 2002 ir 2003 metais sumažėjo palyginus

su 2001 metais.

Lyginant 2002 ir 2003 metų balanso duomenis su 2001 metų duomenimis

sumažėjo pastatai (2 proc.ir 4 proc., arba 111 763 litų ir 223 525 litų),

transporto priemonės (33,9 proc. ir 60,6 proc., arba 122 215 litų ir 218

254 litų), kiti įrengimai ir įrankiai 2002 metais padidėjo 3,5 proc, bet

2003 metais sumažėjo 7,1 procento.

2002 metais padidėjo pinigai net 288,1 proc., o 2003 metais pinigai

padidėjo tik 112,6 proc, 2002m. pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 2,7 proc., o

2003 metais – 168,5 proc. – tai padarė didelę įtaką turto pasikeitimui 2003

m. balanse. Kiti įsiskolinimai nekinta, jie yra dvygubai didesni nei buvo

2001 metais.

Iš balanso horizontalios analizės matome, kad atsargos 18 proc.

mažesnes už atsargas 2001 metais.

Sąvininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalyje pastebimi pakitimai

visuose straipsniuose.

Trumpalaikia įsipareigojimai padidėjo tiek vienais, tiek kitais metais

ir didžiausią įtaką tam turėjo atsiskaitymai su tiekėjais. Rumpalaikių

banko paskolų AB „Vilniaus degtinė“ neturėjo. Padidėjo ir mokėsčių rezervai

– 2002 metais net iki 1114,9 proc, o 2003 metais – 1664,7 proc.. Bendrovės

ilgalaikiai įsipareigojimai 2002 metais padidėjo 70,4 proc, o 2003 metais

jų suma sumažėjo 8 procentais.

Analizuodami AB „Vilniaus degtinė“ balansą, matome, kad nuosavas

kapitalas nekinta, taip pat lieka pastovus akcijų skaičius.

Rezervai irgi beveik nesikeičia (kaip 2002 metais, taip ir 2003

metais jų suma padidėjo tik 2 procentais).

Horizontalios balanso analizės duomenys rodo, jog ši bendrovė

susiduria su trūkumais atsiskaitymo sferoje (2003m.), bei įsiskolinimo

didėjimo problemomis.

II. 1.1. ILGALAIKIO TURTO ANALIZĖ

Kiek įmonė turi ilgalaikio turto ir koks tai yra turtas priklauso nuo

įmonės veiklos pobūdžio. Mūsų įmonė yra gamybinė, taigi todėl ji turi

daugiau ilgalaikio turto nei prekybinės ar paslaugas teikiančios įmonės.

Mūsų kompanijoje ilgalaikį turtą sudaro formavimo savikaina,

nematerialus turtas, materialus turtas, ilgalaikis finansinis turtas ir po

vienerių metų gautinos sumos.

Ilgalaikio turto dydžio pokytis per nagrinėjamą laikotarpį parodo

žemiau pateikta lentelė.

Lentelė 4

AB “Vilniaus degtinė” ilgalaikio turto pokytis per 2001–2003 metus

|Metai |Turtas iš viso: |Ilgalaikis turtas |

| |Litai |proc.|Litai |proc.|

|2001 |39 975 679 |100 |21 996 376 |55,02|

|2002 |42 131 295 |100 |21 179 031 |50,27|

|2003 |43 714 046 |100 |20 068 220 |45,91|

Iš pateiktų duomenų matome, kad nuo 2001 iki 2003 metų ilgalaikis

turtas tolygiai mažėja 5 procentais kiekvienais metais. Naudojant

buhalterinio balanso duomenis pateiktus 5 ir 7 prieduose, galima pastebėti,

kad tam įtakuoja materialaus turto sumažėjimas, tačiau žymiai padidėja

nematerialus turtas.

II. 1.2. TRUMPALAIKIO TURTO ANALIZĖ

Trumpalaikiu turtu laikomas toks turtas, kuris greitai paverčiamas

pinigais. Į trumpalaikį turtą įeina piniginės lėšos (sąskaitoje ir kasoje),

vertybiniai popieriai, pirkėjų įsiskolinimas ir prekinės materialinės

atsargos. Šis turtas gali būti paverčiamas pinigais per vieną gamybos

ciklą, t.y. laiką nuo žaliavų isigijimo iki gatavos produkcijos pardavimo.

Trumpalaikio turto palyginimas su visu AB “Vilniaus degtinė” naudojamu

turtu ir jo vertės pokytis per 2001–2003 metų laikotarpį pavaizduoja žemiau

pateikta lentelė .

Lentelė 5

AB “Vilniaus degtinė” trumpalaikio turto pokytis per 2001–2003 metus

|Metai |Turtas iš viso: |Trumpalaikis |

| | |turtas |

| |Litai |proc.|Litai |proc.|

|2001 |39 975 679 |100 |17 828 695 |44,56|

|2002 |42 131 295 |100 |20 670 057 |49,06|

|2003 |43 714 046 |100 |23 456 590 |53,66|

Situacija yra analogiška kaip ir su ilgalaikiu turtu, tačiau

trumpalaikis turtas tolygiai didėja beveik 5 procentais kiekvienais metais.

Tam įtakoja didelis pirkėjų įsiskolinimas ir grynų pinigų skaičius

sąskaitose ir kasoje.

II. 1.3. SAVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ANALIZĖ

Ši balanso dalis rodo kokiomis lėšomis yra finansuojamas įmonės

verslas. Čia įeina kapitalas ir rezervai, finansavimas, o būtent dotacijos

ir subsidijos, mokėtinos sumo sir įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos ir

ateinančio laikotarpio pajamos.

Žemiau pateikta lentelė pavaizduoja kokiomis lėšomis finansuojamas

verslas ir kaip keitėsi bendrovės nuosavas kapitalas per nagrinėjamą

laikotarpį.

Lentelė 6

AB “Vilniaus degtinė” nuosavybės ir įsiskolinimų pokytis per 2001–2003

metus

|Metai |Nuosavybė ir |Ilgalaikės |Trumpalaikės |

| |skolos iš viso: |skolos |skolos |

| |Litai |proc|Litai |proc.|Litai |proc.|

| | |. | | | | |

|2001 |39 975 679 |100 |163 050 |0,41 |2 902 869 |7,26 |

|2002 |42 131 295 |100 |277 797 |0,66 |5 136 476 |12,19|

|2003 |43 714 046 |100 |150 046 |0,34 |6 638 218 |15,19|

Paanalizuojant šią lentelę, matome, kad bendrovė beveik neturi

ilgalaikių skolų, o trumpalaikės skolos yra irgi labai mažos. Taigi

kompanija finansuoja savo verslą iš nuosavų lėšų. Naudojant balanso

duomenis pateiktus 5 ir 7 prieduose, galim pamatyti kad AB “Vilniaus

degtinė” rezervai lieka pastovūs, beveik dvygubai padidėja mokėtinos sumo

sir įsipareigojimai, tačiau sumažėja sukauptos sąnaudos ir ateinančio

laikotarpio pajamos.

II. 2. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VERTIKALIOJI BALANSO ANALIZĖ

Vertikalios analizės esmę sudaro tai, kad atitinakamas finansinės

ataskaitos rodiklis lyginamas su bendru baziniu tos ataskaitos rodikliu, o

gautas dydis išreiškiamas bazinio dydžio procentais. Kitiems daliniams

rodikliams apskaičiuoti baziniai dydžiai yra bendra turto nuosavybes pelno

pardavimų suma ir pan. Taigi kiekvienas dalinis rodiklis sudaro tam tikrą

bazinio (pagrindinio) rodiklio procentą. Atliekant keleto metų analizę ne

tik nustatoma kaip keitėsi daliniai rodikliai, bet ir kokios tų pakeitimų

priežastys. Vertikaliąją analizę galima vadinti rodiklių lyginamųjų svorių

skaičiavimu.

Vertikalioji balanso analizė pateikta 2 priede.

AB „Vilniaus degtinė“ turto struktūros analizė rodo, kad 2001m.

ilgalaikis turtas sudarė didžiausią turto dalį, t.y. 55 proc., o sekančiais

metais jo lyginamoji dalis sudarė tik 50,3 proc. tam didžiausią įtaką

turėjo pastatų nusidevėjimas ir transporto priemonių lyginamasis svoris

visame ilgalaikiame turte lyginant su 2005m. Mažiausią dalį 45,9 proc.

sudarė 2003 metais. Per nagrinėjamus 2001, 2002 ir 2003 metus kitų

įrenginių ir įrankių dalis ilgalaikiame turte beveik nesikeitė, sumažėjo

kito materialaus turto ir statinių ir mašinų dalys. 2003m. kompanija

nebeturėjo ilgalaikių finansinių skolų. Iš vertikalios turto analizės

matome, kaip keičiasi turto struktūra per trys finansinius metusir galima

padaryti išvadą, kad ilgalaikio turto daugiausią 2001m., bet mažiausia 2003

metais. Kaip anksčiau paminėta 2003m. užaugo pirkėjų įsiskolinimas.

Mažėjantis ilgalaikio turto dalies lyginamasis svoris rodo, jog kompanija

mažina ilgalaikio turto elementus.

Tuo tarpu trumpalaikiame turte per nagrinėjamus trys metus įvyko

pakitimų, kieno įtakoje trumpalaikio turto dalis padidėjo nuo 44,6 proc.

iki 53,7 proc. Pastebima teigiama atsargų ir kitų įsiskolinimų mažėjimo

tendencija. Pinigai bankų sąskaitose 2002 m. didėja 9,4 proc., tačiau 2003

metais–tik 4,9 proc, tačiau kuo toliau , tuo daugiau kompanija susiduria

su pirkėjų įsiskolinimo didėjimo problema, pirkėjų įsiskolinimo nuo 2001

iki 2003 m. išaugo nuo 15,8 proc. iki 32,3 proc.

Sąvininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė rodo, kad kompanijos

veikla visais metais buvo finansuojama iš nuosavo kapitalo : visais metais

nuosavas kapitalas sudaro apie 85 proc., trumpalaikiai įsipareigojimai tik

apie 15 proc., o ilgalaikiai – 0,4 proc. 2003 metais nuosavas kapitalas

sumažėjo palyginus su 2001 metais, tačiau padidėjo trumpalaikiai

įsipareigojimai. Didelių pasikeitimų nuosavybės dalyje per tris finansinius

metus nėra.

III. AB “VILNIAUS DEGTINĖ” 2001 – 2003 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS2

ANALIZĖ

Lentelė 7

Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė

(lyginant 2001–2002m. su 2003m.)

Lentelė 8

| |2001 |2002 |2003 |

|Pardavimas ir paslaugos |100 % |100 % |100 % |

|Parduotų prekių ir atliktų |66 % |63 % |63 % |

|darbų savikaina | | | |

|Bendrasis pelnas (nuostolis) |34 % |37 % |37 % |

|Veiklos sąnaudos |33 % |33 % |37 % |

|Veiklos pelnas (nuostolis) |- |4 % |1 % |

|Kita veikla |-2 % |-2 % |- |

|Finansinė ir investicinė veikla|-2 % |- 1 % |- |

|Įprastinės veiklos pelnas |-4 % |1 % |1 % |

|(nuostolis) | | | |

|Pagautė (ypatingasis pelnas) |- |1 % |1 % |

|Netekimai (ypatingieji |- |- |- |

|paradimai) | | | |

|Pelnas prieš apmokėstinimą |-4 % |2 % |1 % |

|(nuostolis) | | | |

|Pelno mokėstis |- |- |- |

|Grynasis ataskaitinių metų |-4 % |2 % |1% |

|pelnas (nuostolis) | | | |

Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė rodo, kad 2002 ir

2003 metais bendrovė buvo pelninga nors apsoliuti gauto grynojo pelno suma

lyginant 2002 ir 2003 metus sumažėjo (2002m. – 580 987 litais, 2003 metais

– 241 023 litais, tai yra 2,4 karto). 2001m. pelno (nuostolio) ataskaita

rodo, kad jos grynasis pelnas buvo – -1 036 734 litų, tai lemia didelė

ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų suma.

Atliekant analizę pagal 2001m. matome mažėjimo tendenciją, 2001m. – 1

617 721 litų

2 – pateikti 6 ir 8 prieduose

padidėjimas, o 2002m. – tik 277 757 litų padidėjimas. Šiam pelno

sumažėjimui įtaka darė tokie svarbiausi veiksniai : 2003 m. veiklos

išlaidos padidėjo nuo 0,6 proc. iki 14 proc. palyginus 2002 ir 2003 metus

su 2001 metais; 2003 m. labai didėja pelno mokėsčio bendra suma,

2002 m.– 3 917 lt, o 2003m. – 49 777 lt; pardavimai ir parduotos

produkcijos savikainos lieka beveik vienodos visais trijais finansiniais

metais.

Šių veiksnių įtakai atskleisti turi būti atlikta pelningumo rodiklių

analizė, nes palyginimas su praėjusiais laikotarpiais nesuteikia jokio

pagrindo spręsti apie absoliūtų pasiektų rezultatų lygį.

IV. AB “VILNIAUS DEGTINĖ” 2002 – 2003 LĖŠŲ GAVIMO IR PANAUDOJIMO ATASKAITA

AB „Vilniaus degtinė“ lėšų gavimas ir panaudojimas per 2002 ir 2003 metus

Lentelė 9

|ROE |0,12 |0,24 |0,42 |

Apskaičiavus ROE kiekvienams metams matome, kad sąvininkų nuosavybė

pelningiausiai dirba 2003 metais. Kiekvienas investuotas į verlsą

sąvininko litas uždirba 0,42 lito.

V.2. KONKURENTINIŲ ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PALYGINIMAS

Lentelė 11

|Įstatinio kapitalo struktūra |Vilniaus degtinė|Alita |Stumbras |

|Įstatinis kapitalas |24.408.431 Lt |73.088.135 Lt |118.640.396 Lt|

|PVA |24.408.431 vnt. |73.088.135 vnt.|118.640.396vnt|

| | | |. |

[pic]

2003 metų AB „Alita“ ir AB „Stumbras“ finansinių rodiklių palyginimas su

finansiniais rodykliais AB „Vilniaus degtinė“

Lentelė 12

| |2003 metų rodikliai |

| |Alita |Stumbras |Vilniaus |

| | | |degtinė |

|Grynasis pelnas akcijai,Lt |0,13 |0,39 |0,01 |

|Grynasis pelningumas,% |8,58 |0,12 |0,92 |

|Vidutinė turto grąža,% |7,10 |0,06 |0,56 |

|Turto apyvartumas, koef. |0,83 |0,5 |0,6 |

|Akcijos buhalterinė vertė, Lt |1,41 |5,6 |1,51 |

|Skolos keficientas |0,21 |0,12 |0,16 |

|Skolos-nuosavybės koeficientas|0,26 |0,13 |0,19 |

|Bendrasis likvidumo |2,58 |5,19 |3,51 |

|koeficientas | | | |

Remdamiesi pateiktomis duomenimis, galim spręsti apie AB „Vilniaus

degtinė“ finansinę būklę 2003 metais palyginus su kompanijos konkurentais –

AB „Alita“ ir AB „Stumbras“.

11 lentelė rodo, jog šitų trijų kompanijų įstatiniai kapitalai yra

labai skirtingi – didžiausias „Stumbro“, o miažiausias „Vilniaus degtinės“

Tačiau šie skaičiai nedaro jokios įtakos apskaičiuoti kompanijų

finansinius rodiklius.

12 lentelėje pateikti ir apskaičiuoti rodikliai už 2003 metus.

Mažiausią pelno vienai kompanijos akcijai turi mūsų nagrinėjamoji

kompanija, o daugiausia – „Stumbras“ 90,1 ir 0,39). Geriausiai grynojo

pelningumo rodiklis yra „Alitos“– net 8,58%, blogiausias „Stumbro“.

Turto apyvartumo koeficientai yra beveik vienodi visų kompanijų.

Bloga situacija yra su likvidumo koeficientu. Normalus bendrojo likvidumo

rodiklis turi būti 1,2-2,0. Tačiau čia jie yra didesni –„Alitos-2,58,

„Vilniaus degtinės“-3,51, „Stumbro“-5,19.

Skolos koeficientas – tai santykis tarp įmonės skolų ir viso turto.

Kreditoriai teikia pirmenybę žemiems skolos santykiams rodikliams, nes

bankroto atvėjų tai sumažina jų nuostolių riziką, o sąvininkai pirmenybę

teikia aukštesnio lygio finansiniam svertui, nes jie siekia padidinti pelną

bei išlaikyti firmos kontrolę. „Alita“ – 0,21, „Stumbras“ –0,12, „Vilniaus

degtinė“ – 0,16.

Tokia situacija yra su AB „Vilniaus degtinė“ ir jos konkurentais AB

„Alita“ ir AB „Stumbras“.

Šios kompanijos dirba vienodame sektoriuje – gamina ir parduoda

akoholinius gėrimus.

Brangiausia akcijos buhalterinė vertė yra „Stumbro“ – siekia net

5,60Lt, „Alitos“ ir „Vilniaus degtinės“ akcijos vertės yra beveik vienodos

(1,41Lt ir 1,51Lt).

IŠVADOS

Darbo pagrindinis tikslas buvo išnagrinėti ir išanalizuoti AB

„Vilniaus degtinė“ finansinę būklę ir veiklą per 2001-2003 metų laikotarpį,

atlikti finansinių ataskaitų horizontaliąją ir vertikaląją analizes,

apskaičiuoti kompanijos finansinius ir ekonominius rodiklius ir palyginti

šios kompanijos finansinius rodiklius su konkurenttinių kompanijų

rodiklemis.

Nagrinedama bendrovės veiklą per tris ataskaitinius laikotarpius,

galiu padaryti išvadas remdamiesi horizontaliomis ir vertikaliomis

ataskaitų analizėmis, kad kompanijos buklė ir veikla yra stabili

kiekvienais metais, sąvininkai neturi nei ilgalaikių nei trumpalaikių

įsipareigojimų, taigi šis verslas yra finansuojamas iš nuosavų lėšų, kas

yra labai gerai ir parodo kompanijos stabilumą. Turto struktūra

akivaizdžiai kinta per tris metus : dydžiausią dalį 2003 metais užima

trumpalaikis turtas, kompanija mažiau turi ilgalaikio turto, o daugiau

pinigų investuoją į atsargas ir pan.

Horizonatlioji balanso analizė rodo balanso padidėjimą kiekvienais

metais, tai reiškia kad kompanijos finansinė padėtis nėra bloga. Finansinių

ir ekonominių rodiklių analizė rodo, kad kompanijos veikla yra pelninga ir

efektyvi. Tačiau likvidumo rodiklis viršija nustatytos normos. Mokumo

koeficientas kiekvienais metais mažėja, tačiau skolų kompanija beveik

neturi.

2003 metais matome, kad žymiai didėja pirkėjų įsiskolinimas. Toks

pokytis yra dėl pirkėjų apmokėjimo termino pasikeitimo.

Analizuojant kompanijos padėtį tarp konkurentuojančių įmonių ir

palyginus jų finansinius rodiklius su mūsų kompanija, matome, kad

konkurencija sudaro AB „Alita“, nes jos rodikliai pakankamai geri, rodo

veiklos efektyvumą, likvidumą ir stabilumą. Kadangi nuo 2003 metų buvo

liberalizuota stipriųjų gėrimų rinka, atsirado daug naujų gamintojų, taip

pat nuo gegužės 1 d. Atsiveria ES rinka, tikimasi žymių pokučių

konkurencinėje kovoje.

Analizuojant pelno (nuostolio) ataskaitas per ketverčius, matome,

kaip ir ankstesniais laikotarpiais, taip ir 2003 metais išliko sezoniškumo

įtaka alkoholinių gėrimų pardavimams. Daugiausia produkcijos parduota IV

ketvertyje.

Taigi AB „Vilniaus degtinė“ vistiek lieka Lietuvoje patikimiausia,

pelninga ir didelė alkoholinių gėrimų gaminanti ir parduodanti kompanija,

todėl didėlių ekonominių rizikos veiksnių nenumatoma artejančiame

laikotarpyje. Tai kompanija, kuri gamina geros kokybės produkciją ir yra

populiari ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

LITERATŪRA:

1. “Įmonės finansinių rodiklių skaičiavimo metodika”, NVPD, Vilnius, 1999

2. Buškevičiūtė E., Mačerinskienė I. “Finansų analizė”, Kaunas:

Technologija, 1998.

3. Gaidienė Z. “Finansų valdymas”. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir

švietimo centras, 1998

4. http://www.finasta.lt/index.php?-4621452012066, žiūrėta 2005-05 -13

5. http://www.jt.lt/Analitika/imones_RinkRod.asp?firma=117&vpid=13040,

žiūrėta 2005-05-15

6. http://www.vpk.lt/lt/index.php?fuseaction=registry.browse, žiūrėta 2005-

05-15

7. http://www.vpk.lt/uploads/Stumbras%202003%20m..zip, žiūrėta 2005-05-15

8. http://www.vpk.lt/uploads/Alita%202003%20m..zip, žiūrėta 2005-05-15

[pic]

———————–

[pic]

[pic]

Join the Conversation

×
×