Senekos Laimes samprata

Aukštasis išsilavinimas – išsilavinimas,įgytas baigus pagrindines arba vientisąsias studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje arba lygiavertes studijas užsienio aukštojoje mokykloje. ( Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas.)
Kuo šis įstatymas grindžiamas? Būsimas studentas privalo žinoti ko nori ir turi būti susipažinęs su savo būsimos specialybės turiniu. Bet yra ir dar vienas aspektas nebūtinai tu gali išmanyti dalyką, bet gali būti ir prastas specialistas.
Kas būdinga šiuolaikinei ir praėjusio amžiaus švietimo sistemai? Mano nuomone tikslai ir liko nepakitę. Universitetai turi seminarus ir laboratorijas. Kaip ir šiais laikais tik gaalbūt geresnes. Kaip profesorius mini savo veikale, kad studentas negali būti pasyvus klausytojas. Jis turi paskaitoje mąstyti ir veikti, o kad jis tai darytų turi vykti darbas seminaruose ir laboratorijose. Bet šiame straipsnyje dar tik svarstoma galimybė tai padaryti, o šiuolaikiniuose universitetuose tas dalykas jau taikomas ir plačiai prigijęs.
Aukštojo mokslo uždavinys – ugdyti išsilavinusią, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę ir visuomenę, kurti, kaupti ir skleisti mokslo žinias bei kultūros vertybes, įtvirtinti nacionalinės kultūros savitumą. Kaip esminė šaalies ateities dvasinio ir materialiojo klestėjimo sąlyga, aukštasis mokslas studijomis, moksliniais tyrimais ar menine kūryba skatina naujų žinių ir kultūros vertybių kūrimą. (Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas).
Šiame straipsnyje yra pabrėžiama, kad nė vieno studento mokslas neturi apsiriboti vien tik ta

ai universitetu. Žmogus turi lavintis visą gyvenimą. Toks procesas yra numatytas ir šiame įstatyme, kad ką išmokai tai gali paskleisti ir kitam.

Dar viena problema, kuri yra išdėstyta šiame straipsnyje tai – kaip tinkamai išnaudoti laisvąjį žmogaus laiką. Aš manau, kad reikia suprasti taip, kai turi laisvo laiko tai reikia save lavinti ne tik praleidžiant laiką prie televizijos ekrano. Bet pats turi domėtis įvairiais klausimais, ieškoti informacijos, kad atrastum kažką gero. Bet tas dalykas turi būti tau prie širdies, kad tau tai teiktų džiaugsmą. Kaip teigiama ir Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatyme 38 straipsnyje. (Meninė veikla)

1. Aukštosiose meno mokyklose, kitų aukštųjų mokyklų meno studijų fakultetuose, be mokslinės veiklos, plėtojama profesionali dėstytojų ir studentų meninė veikla, orientuota į visuomenės meninį lavinimą bei meno praktikos irr studijų vienovę. Meninės veiklos pobūdį, mastą ir šiai veiklai keliamus reikalavimus nustato aukštoji mokykla.

2. Valstybė skiria biudžeto lėšų valstybinių aukštųjų meno mokyklų, kitų aukštųjų mokyklų meno studijų fakultetų meninei veiklai finansuoti, taip pat instrumentams ir įrenginiams įsigyti bei naujoms kūrybinėms studijoms įrengti.

Toliau straipsnyje nagrinėjama tema, kad kitų žmonių, bendruomenių ar provincijos žmonių lavinimas įeina universiteto siekius, kaip atskira priemonė.
Pagrindinis manau tikslas yra pasitikėjimas studentu ir dėstytojais. Reikia visą laiką tikėtis, kad bendradarbiavimas bus sėkmingas ir naudingas ir netgi atneš ge
erų rezultatų. O studentai žinoma turi laikytis tam tikrų numatytų taisyklių.
Mane šiame straipsnyje sužavėjo mintis, kad jeigu „ koksai tyrinėtojas ir mokslininkas turėjo savo tikslą padaryti išradimą, kad pasipelnytų, tai arba jokio išradimo nepadarydavo, arba išrasdavo menkniekius. Visais gi tais atsitikimais, kur mokslininkas, užmiršdamas net save, bešališkai ir altruistiškai stengėsi nustatyti santykius ir ryšius tarp įvairių gamtos ir gyvenimo reiškinių, tai dažniausiai pats mokslininkas šito pažinimo proceso vaisius pasirodydavo labai naudingas žmonijai, nors dažniausiai pats mokslininkas ir filosofas jokios naudos iš to neturėdavo. Atsiprašau, turėdavo vieną tik naudą, būtent kūrybos džiaugsmą.“
Man asmeniškai dar viena mintis patiko, kad „žmogaus mokslas ir auklėjimas nesibaigia universitete.
Bet žinoma nei šiuolaikinis įstatymas, nei šis įstatymas negalios jei nebus jokių pastangų nei iš vienos pusės, nei iš kitos pusės.

Literatūros sąrašas

1. „Švietimo darbas“ 1923, Nr. 8- 9
2. Lietuvos aukštojo mokslo įstatymas. www. smm.lt

Leave a Comment